Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 512/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koninie z 2015-03-09

Sygnatura akt I C 512/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 19-02-2015 r.

Sąd Okręgowy w Koninie Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Andrzej Nawrocki

Protokolant: st.sekr.sąd. Dorota Wróbel

po rozpoznaniu w dniu 06-02-2015 r. w Koninie

sprawy z powództwa (...) S.A. w Ł.

przeciwko (...) Publicznemu Zespołowi (...) w T.

o zapłatę

1.  Oddala powództwo.

2.  Zasądza od powoda (...) S.A. w Ł. na rzecz pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w T. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

SSO Andrzej Nawrocki

Sygn. akt I C 512/14

UZASADNIENIE

Powód (...) SA w Ł. wniósł o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym o obowiązku zapłaty przez pozwanego (...) Publiczny Zespół (...) w T. na rzecz powoda kwoty 127 958 zł 85 gr wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, jak również wniósł o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wywodził, że roszczenia dochodzone w pozwie wynikają z następujących umów: - umowy z dnia 16 sierpnia 2012 roku o współpracy w zakresie obsługi monitoringu wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem a D. Ł., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa (...); - umowy z dnia (...) roku o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem a (...) sp. z o. o. w W.; - umowy z dnia (...) roku o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. w W.; - umowy z dnia 19 grudnia 2011 roku o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. w B.; - umowy z dnia 31 grudnia 2012 roku w zakresie zarządzania płynnością pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. B.. Powód wskazał, że z tytułu zawartej w dniu 16 sierpnia 2012 roku umowy wypłacił na rzecz D. Ł.: - w dniu 9 lipca 2013 roku kwotę 21 437 zł 25 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...); - w dniu 5 sierpnia 2013 roku kwotę 20 752 zł 64 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...); - w dniu 6 września 2013 roku kwotę 24 541 zł 58 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...); - w dniu 7 października 2013 roku kwotę 17 266 zł 77 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...); - w dniu 7 listopada 2013 roku kwotę 17 068 zł 38 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...); - w dniu 9 grudnia 2013 roku kwotę 18 787 zł 26 gr, z tytułu zobowiązań wynikających z faktury nr (...). (...) sp. z o.o. w W. powód wypłacił: - w dniu 11 lutego 2013 roku kwotę 583 zł 20 gr, z tytułu zawartej w dniu (...) roku umowy oraz zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...); - w dniu 14 czerwca 2013 roku kwotę 1167 zł 60 gr, z tytułu zawartej w dniu (...) roku umowy oraz zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...). (...) sp. z o.o. w B. powód wypłacił: - w dniu 27 czerwca 2013 roku kwotę 1247 zł 40 gr, z tytułu zawartej w dniu 19 grudnia 2011 roku umowy oraz zobowiązania wynikającego z faktury VAT nr (...); - w dniu 27 czerwca 2013 roku kwotę 2650 zł 32 gr, z tytułu zawartej w dniu 31 grudnia 2012 roku umowy oraz faktury VAT nr (...). Pozwany uregulował należność główną dotyczącą zobowiązań (...) sp. z o.o. w W. po terminie wymagalności, w związku z czym powód wystawił noty odsetkowe na kwoty 42 zł 53 gr i 32 zł 48 gr dochodzone niniejszym pozwem. Pozwany uregulował należność główną dotyczącą zobowiązań wobec (...) sp. z o.o. w B. po terminie wymagalności, w związku z czym powód wystawił noty odsetkowe na kwoty 123 zł 95 gr i 218 zł 99 gr dochodzone niniejszym pozwem. Powód wskazał także, iż w dniu zapłaty należności na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 k.c. wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty tj. całej należności głównej, natomiast na dochodzoną w pozwie kwotę 127 958 zł 85 gr składa się kwota 121 125 zł 69 gr tytułem należności głównych oraz kwota 6833 zł 16 gr tytułem należnych odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 6 lutego 2014 roku (k. 2 - 12).

Sąd Okręgowy w Łodzi nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 24 lutego 2014 roku sygn. akt I Nc 66/14 nakazał pozwanemu (...) Publicznemu Zespołowi (...) w T. - Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, aby zapłacił na rzecz powoda (...) SA w Ł. kwotę 127 958 zł 85 gr z odsetkami ustawowymi od dnia 7 lutego 2014 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 5217 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu, albo wniósł w tym terminie sprzeciw do sądu (k. 282).

W dniu 14 marca 2014 roku wpłynął do sądu sprzeciw pozwanego (...) Publicznego Zespołu (...) w T. od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, w którym pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu. Pozwany wskazał, iż nie neguje faktu zalegania z płatnościami z tytułu realizacji umowy zawartej z D. Ł., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa (...) D. Ł. z siedzibą w P.. Pozwany zarzucił jednakże, że w realiach przedmiotowej sprawy zawarcie przez powoda z powyższą firmą umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń jest niedopuszczalne i pozbawione podstaw prawnych, o czym świadczy treść § 13 umowy z 1 sierpnia 2011 roku. Nadto pozwany zarzucił, że powyższa czynność prawna jest w świetle art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2012 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 217) bezwzględnie nieważna, jak również zarzucił, że zawarcie umowy poręczenia może zostać uznane za działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (k. 284 - 286).

Sąd Okręgowy w Ł. prawomocnym postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2014 roku sygn. akt I C (...) stwierdził swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazał do rozpoznania i rozstrzygnięcia Sądowi Okręgowemu w Koninie jako właściwemu (k. 297 - 299).

Powód (...) SA w Ł. w toku procesu - w piśmie z dnia 23 czerwca 2014 roku - wskazał, iż w art. 53 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku i art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej chodzi o regulacje stanowiące wskazania wyłącznie dla kierowników zakładów opieki zdrowotnej i nie są to oraz nie mogą być to przepisy skuteczne erga omnes - czyniące rewolucję w zakresie konstytucyjnych gwarancji uczestników obrotu gospodarczego. W ocenie powoda nie jest niezbędna i nie może być wymagana zgoda organu tworzącego na takie czynności prawne, nawet mające na celu zmianę wierzyciela, których stroną nie jest SP ZOZ i których skuteczność nie wymaga jego zgody, w szczególności chodzi tu o sytuację wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 i 2 k.c., czy też cesję wierzytelności pomiędzy osobami trzecimi. Powód wskazał, że ustawowy zakaz dokonywania czynności prawnych, mających na celu zmianę wierzyciela, przewidziany w art. 53 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i w konsekwencji również zgoda czy też brak zgody organu założycielskiego, na dokonanie czynności prawnej - zawarcia umowy poręczenia, pozostaje bez wpływu na ważność zobowiązań powoda oraz dostawców jako stron wskazanego stosunku cywilno - prawnego. Nadto powód wskazał, że dostawcy pozwanego nie przelali na powoda przysługujących im wierzytelności, a jedynie zawarli z nim umowy poręczenia i dopiero wskutek realizacji zobowiązania poręczyciel, czyli powód nabył wierzytelność, o których mowa, z mocy wyraźnej dyspozycji ustawowej - art. 518 § 1 pkt 1 k.c. - nie zaś bezpośrednio wskutek czynności prawnych dokonanych przez dostawcę pozwanego. W ocenie powoda z istoty stosunku poręczenia, jak również subrogacji nie wynika, aby konieczna była zgoda dłużnika na dokonanie czynności prawnej jaką jest zawarcie umowy poręczenia, jak również czynności faktycznej, to jest zapłaty skutkującej wstąpieniem w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty i tym samym aby warunek uzyskania takiej zgody mógł stanowić o ważności dokonanych czynności prawnych. Powód wskazał także, że zgodnie z wytycznymi orzecznictwa na zasady współżycia społecznego nie może powoływać się podmiot, który sam postępuje wbrew tym zasadom, natomiast pozwany po spełnieniu przez pierwotnego wierzyciela wzajemnego świadczenia niepieniężnego nie dokonał zapłaty w terminie za dostarczone towary i świadczone usługi ani na rachunek dostawców, ani na rachunek powoda. Powód również wskazał, że w niniejszej sprawie stan pozorności oświadczenia woli powoda i dostawcy opiera się jedynie na gołosłownych twierdzeniach pozwanego i dlatego należy uznać go za daleki od udowodnienia (k 311 - 328).

Pozwany (...) Publiczny Zespół (...) w T. podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, jakoby umowa o współpracy w zakresie obsługi i udzielaniu poręczeń, odpowiadająca tylko w niewielkim stopniu treści kodeksowej umowy poręczenia, jest umową pozorną, która nadto jest nieważna, gdyż została zawarta w celu obejścia przepisu art. 54 ustawy o działalności leczniczej. Pozwany wskazał, iż powód nie uzyskał zgody podmiotu tworzącego pozwanego to jest Powiatu T. na zmianę wierzyciela, wobec powyższego umowy poręczenia zawierane przez powoda, czy też tzw. umowy w zakresie zarządzania płynnością, będące również umowami poręczenia są nieważne. W ocenie pozwanego ukształtowanie umowy z dnia 16 sierpnia 2012 roku w taki sposób, aby nie wymagały one wskazanej akceptacji jest działaniem w celu obejścia prawa i zgodnie z art. 58 § 1 k.c. skutkuje nieważnością umowy. Nadto w ocenie pozwanego powództwo w niniejszej sprawie należy oddalić, gdyż powód dochodzi swego roszczenia powołując się na treść art. 518 § 1 k.c., który nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem w świetle tego przepisu osoba trzecia, która spłaca wierzyciela nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi. Pozwany wskazał również, iż umowy zawarte pomiędzy powodem a dostawcami były pozorne, miały bowiem doprowadzić do obrotu długami szpitala i świadczą o tym treści umów, a także fakt, iż powód w pozwie powołuje się na treść art. 518 k.c. W ocenie pozwanego czynności prawne będące podstawą powództwa są nieważne z mocy ustawy i sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, a nadto pozorne, co oznacza, iż żądanie powoda winno być oddalone (k. 465 - 471).

Powód (...) SA w Ł. - w toku procesu - dodatkowo wskazał, że w przypadku uznania, iż powód nie może domagać się świadczenia od pozwanego z uwagi na nieważność, względnie bezskuteczność umowy poręczenia podstawa faktyczna żądania wskazuje na obowiązek uwzględnienia roszczenia powoda jako świadczenia spełnionego nienależnie, przy czym nie zachodzą w niniejszej sprawie okoliczności wyłączające roszczenie o dokonanie zwrotu świadczenia opisane w art. 411 k.c. Powód wskazał także, że nie powoływał się wprost na taką podstawę prawną w uzasadnieniu dochodzonego roszczenia na etapie sporządzania pozwu, jednakże obecnie wskazuje taką alternatywną podstawę prawną, przy czym zasądzenie roszczenia z tej podstawy prawnej nie wymaga przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego (k. 577 - 578).

Pozwany (...) Publiczny Zespół (...) w T. - odnosząc się do alternatywnej podstawy prawnej żądania powoda, domagającego się uwzględnienia powództwa na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia – wskazał, iż żądanie to jest niezasadne. Pozwany wskazał także, iż bezpodstawne wzbogacenie to odrębne zdarzenie prawne, obok czynności prawnych, czynów niedozwolonych kreujące stosunek zobowiązaniowy, natomiast sąd jest związany wskazaną przez stronę podstawą faktyczną i nie może zasądzić dochodzonej kwoty z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, w sytuacji gdy strona dochodzi jej na podstawie umowy. Nadto pozwany wskazał, że w razie uznania umowy poręczenia, będącej podstawą powództwa za nieważną, powód ma roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia do pierwotnego wierzyciela i pozwany nadal pozostaje dłużnikiem pierwotnego wierzyciela, co oznacza, iż powód nie może skutecznie twierdzić, że pozwany pozostaje bezpodstawnie wzbogacony jego kosztem (k. 600 - 601).

Sąd ustalił co następuje:

Pozwany (...) Publiczny Zespół (...) w T., w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej, zawarł w dniu 1 sierpnia 2011 roku umowę z Firmą Usługowo - Handlową (...) D. Ł., której przedmiotem było świadczenie usług pralniczych dla pozwanego. Zgodnie z § 4 ust. 1 powyższej umowy miesięczna cena brutto za przedmiot umowy została ustalona na kwotę 20 782 zł 08 gr, przy czym płatność miała następować na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę w terminie 30 dni od jej wystawienia i zatwierdzenia. Nadto zgodnie z § 10 powyższa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 sierpnia 2011 roku do dnia 31 lipca 2014 roku. Natomiast z § 7 powyższej umowy wynika, iż strony zawarły zakaz sprzedaży wierzytelności przez wykonawcę osobom trzecim bez zgody i wcześniejszego powiadomienia zamawiającego. W dniu 29 czerwca 2012 roku strony umowy zawarły aneksy nr (...), gdzie ustaliły nową cenę za wypranie 1 kg asortymentu (dowód: k. 494 - 503).

W dniu 16 sierpnia 2012 roku powód (...) SA w Ł. zawarł z D. Ł., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa (...) D. Ł., umowę o współpracy w zakresie obsługi monitoringu wierzytelności i udzielania poręczeń. Zgodnie z powyższą umową powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie to obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. Natomiast D. Ł. w powyższej umowie oświadczyła, iż na mocy odrębnych umów zobowiązała się dostarczyć do zakładów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym do pozwanego, dostawy lub usług, za które miała wystawiać faktury VAT, a zakłady miały za nie płacić w terminie wskazanym w fakturze. D. Ł. zobowiązała się również do przekazywania powodowi zestawienia wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 dnia następnego miesiąca. Nadto powód w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązał się spłacić poręczone zobowiązanie wraz z należnymi dostawcy odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Dostawca natomiast zobowiązał się, iż za poręczenie zobowiązania zapłaci powodowi prowizję w wysokości 0,5 % wartości ustalonego limitu poręczanych wierzytelności. W dniu 15 lutego 2013 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych wraz z odsetkami powstałe z tytułu dostaw i usług do górnej granicy, wynoszącej w przypadku pozwanego 1 300 000 zł. W dniu 3 czerwca 2013 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych wraz z odsetkami powstałe z tytułu dostaw i usług do górnej granicy, wynoszącej w przypadku pozwanego 1 800 000 zł. W dniu 10 marca 2014 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych wraz z odsetkami powstałe z tytułu dostaw i usług do górnej granicy, wynoszącej w przypadku pozwanego 1 800 000 zł. W dniu 10 czerwca 2014 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych wraz z odsetkami powstałe z tytułu dostaw i usług do górnej granicy, wynoszącej w przypadku pozwanego 2 300 000 zł (dowód : k. 33 - 46, 541 - 562).

W dniu 31 maja 2013 roku D. Ł. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 21 664 zł 73 gr z terminem płatności 30 czerwca 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 5 lipca 2013 roku D. Ł. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód pismem z dnia 5 lipca 2013 roku poinformował pozwanego, że dnia 16 sierpnia 2012 roku została zawarta umowa o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń pomiędzy powodem a D. Ł.. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy - D. Ł. wynikającego z tej faktury, w dniu 9 lipca 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 9 lipca 2013 roku oraz D. Ł. pismem z dnia 12 lipca 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k 49, 50, 59, 60 - 67).

W dniu 30 czerwca 2013 roku D. Ł. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 20 972 zł 85 gr z terminem płatności 30 lipca 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 1 sierpnia 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z tej faktury, w dniu 5 sierpnia 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 5 sierpnia 2013 roku oraz (...) sp. z o. o. w P. pismem z dnia 29 sierpnia 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 47, 68 - 76).

W dniu 15 czerwca 2013 roku D. Ł., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: D. Ł. Firma Usługowo - Handlowa (...) z siedzibą w P., złożyła w formie aktu notarialnego Repertorium A nr (...) oświadczenie o przekształceniu prowadzonej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową, tj. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: (...) spółka z o. o., przy czym przekształcenie to nastąpiło w trybie art. 551 § 5 i następne k.s.h. (dowód: k. 563 - 566, 579 - 583).

W dniu 31 lipca 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 24 802 zł z terminem płatności 30 sierpnia 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 3 września 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z tej faktury, w dniu 6 września 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 6 września 2013 roku oraz (...) sp. z o. o. w P. pismem z dnia 12 września 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód: k. 51,77 - 85).

W dniu 31 sierpnia 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 17 449 zł 99 gr z terminem płatności 30 września 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 1 października 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z tej faktury, w dniu 7 października 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 7 października 2013 roku oraz (...) sp. z o. o. w P. pismem z dnia 9 października 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 53, 86 - 94);

W dniu 30 września 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 17 249 zł 50 gr z terminem płatności 30 października 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 31 października 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z tej faktury, w dniu 7 listopada 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 7 listopada 2013 roku oraz (...) sp. z o. o. w P. pismem z dnia 12 listopada 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 55, 95 - 102).

W dniu 31 października 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. wystawiła fakturę VAT nr (...) na kwotę 18 986 zł 62 gr z terminem płatności 30 listopada 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 2 grudnia 2013 roku (...) sp. z o. o. w P. sporządziła i przedstawiła powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy, wynikającego z tej faktury, w dniu 9 grudnia 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 9 grudnia 2013 roku oraz (...) sp. z o. o. w P. pismem z dnia 12 grudnia 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 57, 103 - 111).

W dniu 29 października 2003 roku została zawarta pomiędzy pozwanym a (...) Centrum Medycznym Oddział w K. umowa nr (...) o wykonanie badań rezonansu magnetycznego, przy czym umowa ta została zawarta od dnia 1 stycznia 2004 roku na czas nieokreślony. Zgodnie z § 1 przedmiotem umowy było wykonywanie przez zleceniobiorcę badań ambulatoryjnych współfinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zakresu rezonansu magnetycznego na rzecz zleceniodawcy. Natomiast - zgodnie z aneksem do powyższej umowy z dnia 29 października 2003 roku - (...) sp. z o.o. w W., z uwagi na przejęcie spółki (...) sp. z o.o., wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (dowód : k. 525-529).

W dniu (...) roku powód (...) SA w Ł. zawarł z (...) sp. z o.o. w W. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Zgodnie z powyższą umową powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie to obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. (...) sp. z o.o. w W. w powyższej umowie oświadczył, iż na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczyć do zakładów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym do pozwanego, dostawy lub usług, za które miał wystawiać faktury VAT, a zakłady miały za nie płacić w terminie wskazanym w fakturze. (...) sp. z o.o. w W. zobowiązał się również do przekazywania powodowi zestawienia wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 dnia następnego miesiąca. Nadto powód w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązał się spłacić poręczone zobowiązanie wraz z należnymi dostawcy odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Dostawca natomiast zobowiązał się, iż za poręczenie zobowiązania zapłaci powodowi prowizję w wysokości 1 % wartości ustalonego limitu poręczanych wierzytelności. W dniu 7 sierpnia 2012 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż umowa zostaje zawarta na okres 13 miesięcy, z możliwościami przedłużenia (dowód : k. 112 - 127).

W dniu 31 grudnia 2012 roku (...) sp. z o.o. w W. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 600 zł z terminem płatności 14 stycznia 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 15 stycznia 2013 roku (...) sp. z o.o. w W. sporządził i przedstawił powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód pismem z dnia 15 stycznia 2013 roku poinformował pozwanego, że dnia (...) roku została zawarta umowa o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. w W.. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy - (...) sp. z o.o. w W. wynikającego z tej faktury, w dniu 11 lutego 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 11 lutego 2013 roku oraz (...) sp. z o.o. w W. pismem z dnia 14 lutego 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 128 - 137). Wobec powyższego, iż pozwany uregulował należność główną wynikającą z powyższej faktury VAT nr (...) w dniu 29 sierpnia 2013 roku, a więc po terminie wymagalności, powód w dnia 30 sierpnia 2013 roku wystawił notę odsetkową nr (...) na kwotę 42 zł 53 gr, przy czym kwota ta obejmuje odsetki od kwoty 600 zł za okres od dnia 14 stycznia 2013 roku do dnia 29 sierpnia 2013 roku (dowód : k. 138);

Następnie w dniu (...) roku powód (...) SA w Ł. zawarł z (...) sp. z o.o. w W. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Zgodnie z powyższą umową powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie to obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. (...) sp. z o.o. w W. w powyższej umowie oświadczył, iż na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczyć do zakładów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym do pozwanego, dostawy lub usług, za które miał wystawiać faktury VAT, a zakłady miały za nie płacić w terminie wskazanym w fakturze. (...) sp. z o.o. w W. zobowiązał się również do przekazywania powodowi zestawienia wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 dnia następnego miesiąca. Nadto powód w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązał się spłacić poręczone zobowiązanie wraz z należnymi dostawcy odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Dostawca natomiast zobowiązał się, iż za poręczenie zobowiązania zapłaci powodowi prowizję w wysokości 1 % wartości ustalonego limitu poręczanych wierzytelności. W dniu 15 marca 2013 roku strony umowy zawarły aneks nr (...), na mocy którego przyjęto, iż poręczenie obejmuje wyłącznie zobowiązania z należności głównych wraz z odsetkami powstałe z tytułu dostaw i usług do górnej granicy, wynoszącej w przypadku pozwanego 5 000 000 zł (dowód : k. 139 - 155).

W dniu 30 kwietnia 2013 (...) sp. z o.o. w W. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 1200 zł z terminem płatności 14 maja 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. W dniu 16 maja 2013 roku (...) sp. z o.o. w W. sporządził i przedstawił powodowi zestawienie faktur poręczonych, obejmujące m.in. tę fakturę. Powód pismem z dnia 16 maja 2013 roku poinformował pozwanego, że dnia (...) roku została zawarta umowa o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń pomiędzy powodem a (...) sp. z o.o. w W.. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy - (...) sp. z o.o. w W. wynikającego z tej faktury, w dniu 14 czerwca 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód pismem z dnia 14 czerwca 2013 roku oraz (...) sp. z o.o. w W. pismem z dnia 19 czerwca 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 156 - 164). Wobec powyższego, iż pozwany uregulował należność główną wynikającą z powyższej faktury VAT nr (...) w dniu 29 sierpnia 2013 roku, a więc po terminie wymagalności, powód w dnia 30 sierpnia 2013 roku wystawił notę odsetkową nr (...) na kwotę 32 zł 48 gr, przy czym kwota ta obejmuje odsetki od kwoty 1.200 zł za okres od dnia 30 maja 2013 roku do dnia 29 sierpnia 2013 roku (dowód : k. 166).

W dniu 25 maja 2011 roku została zawarta pomiędzy pozwanym a (...) sp. z o.o. w B. umowa dostawy, której przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku za kwotę 15 901 zł 92 gr brutto, przy czym umowa została zawarta na czas określony od dnia 25 maja 2011 roku do dnia 24 maja 2012 roku (dowód: k. 516 - 517).

Następnie w dniu 19 grudnia 2011 roku powód (...) SA w Ł. zawarł z (...) sp. z o.o. w B. umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Zgodnie z powyższą umową powód poręczył przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie to obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. (...) sp. z o.o. w B. w powyższej umowie oświadczył, iż na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczyć do zakładów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym do pozwanego, dostawy lub usług, za które miał wystawiać faktury VAT, a zakłady miały za nie płacić w terminie wskazanym w fakturze. (...) sp. z o.o. w B. zobowiązał się również do przekazywania powodowi zestawienia wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym, w terminach wskazanych w umowie. Nadto powód w terminie 90 dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązał się spłacić poręczone zobowiązanie wraz z należnymi dostawcy odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Dostawca natomiast zobowiązał się, iż za poręczenie zobowiązania zapłaci powodowi prowizję w wysokości 0,20 % wartości ustalonego limitu poręczanych wierzytelności (dowód : k. 167 - 216).

W dniu 14 listopada 2012 roku (...) sp. z o.o. w B. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 1247 zł 40 gr z terminem płatności 14 grudnia 2012 roku dla nabywcy - pozwanego. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy - (...) sp. z o.o. w B. wynikającego z tej faktury, w dniu 27 czerwca 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód oraz (...) sp. z o.o. w B. pismem z dnia 27 czerwca 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 217 - 223). Wobec powyższego, iż pozwany uregulował należność główną wynikającą z powyższej faktury VAT nr (...) w dniu 19 września 2013 roku, a więc po terminie wymagalności, powód w dniu 30 września 2013 roku wystawił notę odsetkową nr (...) na kwotę 123 zł 95 gr, przy czym kwota ta obejmuje odsetki od kwoty 1.247 zł 40 gr za okres od dnia 14 grudnia 2012 roku do dnia 19 września 2013 roku (dowód: k. 224).

W dniu 10 lipca 2012 roku została zawarta pomiędzy pozwanym a (...) sp. z o.o. w B. umowa dostawy, której przedmiotem była sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku za kwotę 14 968 zł 80 gr brutto, przy czym umowa została zawarta na czas określony od dnia 10 lipca 2012 roku do dnia 9 lipca 2013 roku (dowód: k. 520 - 523).

Następnie w dniu 31 grudnia 2012 roku powód (...) SA w Ł. zawarł z (...) sp. z o.o. w B. umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Zgodnie z powyższą umową powód poręczył przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie to obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. (...) sp. z o.o. w B. w powyższej umowie oświadczył, iż na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczyć do zakładów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym do pozwanego, dostawy lub usług, za które miał wystawiać faktury VAT, a zakłady miały za nie płacić w terminie wskazanym w fakturze. (...) sp. z o.o. w B. zobowiązał się również do przekazywania powodowi zestawienia wszystkich faktur wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym, na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Nadto powód w terminie 90 dni od otrzymania zawiadomienia zobowiązał się spłacić poręczone zobowiązanie wraz z należnymi dostawcy odsetkami naliczonymi do dnia spłaty. Dostawca natomiast zobowiązał się, iż za poręczenie zobowiązania zapłaci powodowi prowizję w wysokości 0,20 % wartości ustalonego limitu poręczanych wierzytelności (dowód: k. 225 - 262).

W dniu 31 grudnia 2012 roku (...) sp. z o.o. w B. wystawił fakturę VAT nr (...) na kwotę 2650 zł 32 gr z terminem płatności 30 stycznia 2013 roku dla nabywcy - pozwanego. Powód, z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swojego zobowiązania wobec dostawcy - (...) sp. z o.o. w B. wynikającego z tej faktury, w dniu 27 czerwca 2013 roku spłacił za pozwanego należności wynikające z powyższej faktury wraz z odsetkami, pomniejszone o prowizję. Powód oraz (...) sp. z o.o. w B. pismem z dnia 27 czerwca 2013 roku poinformowali pozwanego o spłacie przez powoda zobowiązań wynikających z faktury VAT nr (...) (dowód : k. 263 - 270). Wobec powyższego, iż pozwany uregulował należność główną wynikającą z powyższej faktury VAT nr (...) w dniu 19 września 2013 roku, a więc po terminie wymagalności, powód w dnia 30 września 2013 roku wystawił notę odsetkową nr (...) na kwotę 218 zł 99 gr, przy czym kwota ta obejmuje odsetki od kwoty 2650 zł 32 gr za okres od dnia 30 stycznia 2013 roku do dnia 19 września 2013 roku (dowód: k. 271).

Podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – pozwanego (...) Publiczny Zespół (...) w T. nie wyraził zgody na zawarcie przez: - D. Ł. w dniu 16 sierpnia 2012 roku umowy o współpracy w zakresie obsługi monitoringu wierzytelności i udzielania poręczeń; - (...) sp. z o.o. w W. w dniu (...) oraz w dniu (...) roku umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń; - (...) sp. z o.o. w B. w dniu 19 grudnia 2011 roku oraz w dniu 31 grudnia 2012 roku umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, w wyniku których nastąpiła zmiana wierzyciela (bezsporne).

Pozwany, pomimo wielokrotnych wezwań do zapłaty, nie uiścił na rzecz powoda dochodzonych w pozwie należności (bezsporne).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów: kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego powoda nr KRS (...) (k. 18 - 27); kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego pozwanego nr KRS (...) (k. 28 - 32); kserokopii umowy gwarancji z monitoringiem zawartej w dniu 16 sierpnia 2012 roku z D. Ł. wraz załącznikami i aneksami nr (...) (k. 33 - 46, 541 - 562); kserokopii zestawienia faktur poręczonych (k. 47,49, 51, 53, 55, 57, 59); kserokopii przypomnienia o terminie płatności (k. 48, 50, 52, 54, 56, 58); kserokopii informacji o spłacie zobowiązań (k. 60 - 63, 66, 68 - 72, 75, 77 - 81, 84, 86 - 90, 93, 95 - 99, 101, 103 - 107, 110,); kserokopii potwierdzenia wykonanej operacji przelewu bankowego (k. 64 - 65, 73 - 74, 82 - 83, 91 - 92, 100, 108 - 109); kserokopii faktury VAT z dnia 31 maja 2013 nr (...) na kwotę 21 664 zł 73 gr (k 67); kserokopii faktury VAT z dnia 30 czerwca 2013 roku nr 2013/06/0019 (...) na kwotę 20 972 zł 85 gr (k. 76); kserokopii faktury VAT z dnia 31 lipca 2013 roku nr (...) na kwotę 24 802 zł (k. 85); kserokopii faktury VAT z dnia 31 sierpnia 2013 roku nr (...) na kwotę 17 449 zł 99 gr (k. 94); kserokopii faktury VAT z dnia 30 września 2013 roku nr (...) na kwotę 17 249 zł 50 gr (k. 102); kserokopii faktury VAT z dnia 31 października 2013 roku nr (...) na kwotę 18 986 zł 62 gr (k. 111); kserokopii umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej w dniu (...) roku z (...) sp. z o.o. w W. z wraz załącznikami i aneksem nr (...) (k. 112 - 127); kserokopii zestawienia faktur poręczonych (k. 128 - 130); kserokopii informacji o spłacie zobowiązań (k. 131 - 134, 136); kserokopii potwierdzenia wykonanej operacji przelewu bankowego (k.135); kserokopii faktury VAT z dnia 31 grudnia 2012 roku nr (...) na kwotę 600 zł (k. 137); kserokopii noty odsetkowej z dnia 30 sierpnia 2013 roku nr (...) na kwotę 42 zł 53 gr (k. 138); kserokopii umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej w dniu (...) roku z (...) sp. z o.o. w W. z wraz załącznikami i aneksem nr (...) (k. 139 - 155); kserokopii zestawienia faktur poręczonych (k. 156 - 158); kserokopii informacji o spłacie zobowiązań (k. 159 - 162, 164); kserokopii potwierdzenia wykonanej operacji przelewu bankowego (k.163); kserokopii faktury VAT z dnia 30 kwietnia 2013 roku nr (...) na kwotę 1200 zł (k. 165); kserokopii noty odsetkowej z dnia 30 sierpnia 2013 roku nr (...) na kwotę 32 zł 48 gr (karta 166); kserokopii umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej w dniu 19 grudnia 2011 roku z (...) sp. z o.o. w B. wraz załącznikami (k. 167 - 216); kserokopii zestawienia faktur poręczonych (k. 217, 221); kserokopii informacji o spłacie zobowiązań (k. 218 - 220); kserokopii potwierdzenia wykonanej operacji przelewu bankowego (k. 222); kserokopii faktury VAT z dnia 14 listopada 2012 roku nr (...) na kwotę 1247 zł 40 gr (k. 223); kserokopii noty odsetkowej z dnia 30 września 2013 roku nr (...) na kwotę 123 zł 95 gr (k. 224); kserokopii umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej w dniu 31 grudnia 2012 roku z (...) sp. z o.o. w B. wraz załącznikami (k. 225 - 262); kserokopii zestawienia faktur poręczonych (k. 263, 267); kserokopii informacji o spłacie zobowiązań (k. 264 - 266); kserokopii potwierdzenia wykonanej operacji przelewu bankowego (k. 268 - 269); kserokopii faktury VAT z dnia 31 grudnia 2012 roku nr (...) na kwotę 2650 zł 32 gr (k. 270); kserokopii noty odsetkowej z dnia 30 września 2013 roku nr (...) na kwotę 218 zł 99 gr (k. 271); kserokopii wezwań do zapłaty (k. 272 - 278); kserokopii wyliczenia salda należności na dzień 6 luty 2004 roku (k. 279, 484); odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego pozwanego nr KRS (...) (k. 287 - 291); kserokopii umowy o wykonanie usługi zawartej w dniu 1 sierpnia 2011 roku pomiędzy pozwanym a Firmą Usługowo - Handlową (...) D. Ł. wraz załącznikami i aneksem nr (...) (k. 494 - 503); kserokopii umowy dostawy zawartej w dniu 25 maja 2011 roku pomiędzy pozwanym a (...) sp. z o.o. w B. (k. 516 - 519); kserokopii umowy dostawy zawartej w dniu 10 lipca 2012 roku pomiędzy pozwanym a (...) sp. z o.o. w B. (k. 520 - 524); kserokopii umowy nr (...) o wykonanie badań rezonansu magnetycznego zawartej w dniu 29 października 2003 roku pomiędzy pozwanym a (...) Centrum Medycznym Oddział w K. wraz z aneksem k.525-529); kserokopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS (...) dotyczący (...) sp. z o.o. w P. (k. 563 - 566); kserokopii aktu notarialnego z dnia 15 czerwca 2013 roku Rep. A Nr (...) zawierającego oświadczenie D. Ł. o przekształceniu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółką kapitałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (k. 579 - 583).

Wartość dowodowa dokumentów zaliczonych w poczet dowodów nie budziła zdaniem Sądu wątpliwości i nie była kwestionowana przez strony

Sąd zważył, co następuje:

Powód w uzasadnieniu pozwu wskazał, iż roszczenia dochodzone w niniejszej sprawie wynikają z następujących umów: - umowy z dnia 16 sierpnia 2012 roku o współpracy w zakresie obsługi monitoringu wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem, a D. Ł., prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa (...); - umowy z dnia (...) roku o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem, a (...) sp. z o. o. w W.; - umowy z dnia (...) roku o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powodem, a (...) sp. z o.o. w W.; - umowy z dnia 19 grudnia 2011 roku o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej pomiędzy powodem, a (...) sp. z o.o. w B.; - umowy z dnia 31 grudnia 2012 roku w zakresie zarządzania płynnością pomiędzy powodem, a (...) sp. z o.o. B., przy czym na dochodzoną w pozwie kwotę 127.958 zł 85 gr składa się kwota 121.125 zł 69 gr tytułem należności głównych oraz kwota 6.833 zł 16 gr tytułem należnych odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 6.02.2014 r.

Nadto powód w uzasadnieniu pozwu wskazał, że z tytułu zawarcia powyższych umów wypłacił D. Ł., (...) sp. z o. o. w W., (...) sp. z o.o. w B. określone świadczenia, w związku z czym na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 kc wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 kc osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi.

Pozwany (...) Publiczny Zespół (...) w T. zawarł: - w dniu 1 sierpnia 2011 roku umowę z Firmą Usługowo - Handlową (...) D. Ł., której przedmiotem było świadczenie usług pralniczych dla pozwanego; - w dniu 29 października 2003 roku umowę nr (...) o wykonanie badań rezonansu magnetycznego, przy czym prawa i obowiązki wnikające z tej umowy przejął (...) sp. z o.o. w W.; - w dniu 25 maja 2011 roku umowę dostawy z (...) sp. z o.o. w B., której przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku; - w dniu 10 lipca 2012 roku umowę dostawy z (...) sp. z o.o. w B., której przedmiotem była sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego oraz wielorazowego użytku.

W treści umowy zawartej z D. Ł. oraz w treści umów zawartych z (...) sp. z o.o. w B. zostały zawarte postanowienia zakazujące sprzedaży wierzytelności przez wykonawcę osobom trzecim bez zgody i wcześniejszego powiadomienia zamawiającego – pozwanego.

Powód zawarł: - w dniu 16 sierpnia 2012 roku z D. Ł. umowę o współpracy w zakresie obsługi monitoringu wierzytelności i udzielania poręczeń; - w dniu (...) roku oraz w dniu (...) roku z (...) sp. z o. o. w W. umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń; - w dniu 19 grudnia 2011 roku oraz w dniu 31 grudnia 2012 roku z (...) sp. z o.o. w B. umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. W powyższych umowach powód udzielił poręczenia za istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania pozwanego (umowy zawarte z (...) sp. z o. o. w W.), względnie przyszłe zobowiązania pozwanego (umowy zawarte z (...) sp. z o.o. w B.). Powód zawiadamiał pozwanego o udzielaniu poręczeń i o spłacie zadłużeń wobec wierzycieli, jak również wzywał pozwanego do uiszczenia wynikających z tego tytułu zobowiązań. Podmiot tworzący pozwanego nie wyraził zgody na zawarcie przez wierzycieli pozwanego umów, w wyniku których nastąpiła zmiana wierzyciela.

Wobec powyższego w ocenie Sądu umowy poręczenia zawarte przez powoda z D. Ł., (...) sp. z o. o. w (...) sp. z o.o. w B. należy uznać za nieważne, gdyż były one sprzeczne z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2013.217 ze zm.).

Zgodnie bowiem z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący; podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni; zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Nadto z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej wynika, że czynność prawna dokonana z naruszeniem ust. 5 jest nieważna.

W ocenie Sądu należy uznać, iż udzielone przez powoda poręczenia za długi pozwanego wobec wierzycieli D. Ł., (...) sp. z o. o. w (...) sp. z o.o. w B. należą do kategorii czynności prawnych określonych w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, wymagających zgody podmiotu tworzącego dany zakład opieki zdrowotnej, gdyż w istocie są to czynności prawne mające na celu zmianę wierzyciela. Należy zdaniem Sądu zauważyć, iż art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej nie zawiera wyczerpującego katalogu czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela, albowiem uregulowanie zawarte w powyższym art. 54 ust. 5 dotyczy takich czynności prawnych, w wyniku których pojawi się nowy wierzyciel zakładu opieki zdrowotnej, dochodzący należności wynikających z pierwotnie zawartych umów (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6.06.2014 r. sygn. akt I CSK 428/13 LEX 1511113; uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9.01.2015 r. sygn. akt V CSK 111/14 nie publ.).

Powód (...) SA w Ł. - w toku procesu - dodatkowo wskazał, że w przypadku uznania, iż powód nie może domagać się świadczenia od pozwanego z uwagi na nieważność, względnie bezskuteczności umowy poręczenia podstawa faktyczna żądania wskazuje na obowiązek uwzględnienia roszczenia powoda jako świadczenia spełnionego nienależnie, przy czym nie zachodzą w niniejszej sprawie okoliczności wyłączające roszczenie o dokonanie zwrotu świadczenia opisane w art. 411 k.c.

Zgodnie z art. 405 kc kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

W ocenie Sądu należy również uznać, iż bezzasadne jest stanowisko powoda dotyczące możliwości uwzględnienia roszczenia dochodzonego w pozwie z zastosowaniem przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Z uwagi bowiem na treść art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i brak uzyskania zgody na zmianę wierzyciela pozwany nadal pozostaje dłużnikiem D. Ł., (...) sp. z o. o. w (...) sp. z o.o. w B.. Natomiast zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej nieważne są umowy zawarte przez powoda z wierzycielami pozwanego - D. Ł., (...) sp. z o. o. w (...) sp. z o.o. w B.. W tej sytuacji powód nie może skutecznie twierdzić, że pozwany pozostaje bezpodstawnie wzbogacony jego kosztem.

Wobec powyższego Sąd oddalił powództwo jako bezzasadne (punkt 1 wyroku).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc i § 2 ust. 1-2 w zw. z § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.2013.461 ze zm.) zasądzając z tego tytułu od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3.617 zł (punkt 2 wyroku).

SSO Andrzej Nawrocki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Brodecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Andrzej Nawrocki
Data wytworzenia informacji: