Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 11/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Garwolinie z 2017-12-01

Sygn. akt: I Ns 11/16

POSTANOWIENIE

Dnia 01 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Garwolinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Basek

Protokolant: Milena Winek

po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 r. w Garwolinie na rozprawie

sprawy z wniosku J. P. (1)

z udziałem T. P., W. P., M. W. (1)

o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 08 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt I Ns 197/13

postanawia:

I. oddalić wniosek,

II. zasądzić od wnioskodawczyni J. P. (1) na rzecz uczestniczki postępowania M. W. (1) kwotę 1089, 02 zł ( tysiąc osiemdziesiąt dziewięć złotych i dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt INs 11/16

UZASADNIENIE

We wniosku z dnia 04stycznia 2016 r. wnioskodawczyni J. P. (1) reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika wniosła o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 08 czerwca 2015 r. w sprawie sygn.. akt i Ns 197/13 poprzez stwierdzenie, że spadek po J. P. (2) zmarłym dnia 22 października 2010 r. w G. , ostatnio stale zamieszkałym w W. na podstawie testamentu holograficznego z dnia 26 lipca 2010 r. nabyła w całości bratanica J. P. (1).

W odpowiedzi na wniosek pełn. uczestniczki M. W. (1) wniósł o oddalenie wniosku i zasądzenie od wnioskodawczyni J. P. (1) na rzecz uczestniczki M. W. (1) kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. P.. uczestniczki zaprzeczał prawdziwości testamentu holograficznego złożonego przez wnioskodawczynię podnosząć, iż testament z dnia 26.07.2010 r. nie został sporządzony i podpisany przez spadkodawcę J. P. (2).

Pozostali uczestnicy postępowania przyłączali się do wniosku.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Prawomocnym postanowieniem z dnia 08 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt I Ns 197/13 Sąd Rejonowy w Garwolinie stwierdził, że spadek po J. P. (2) s. S. i L. zmarłym dnia 22.10.2010 r. w G. ostatnio stale zamieszkałym w W. , z mocy testamentu ustnego z dnia 28 czerwca 2007 r. , otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie w dniu 05.04. 2013 r. w sprawie I Ns 316/13 nabyła w całości M. W. (2) c. E. i E. – postanowienie w sprawie I Ns 197/13 k. 7.

Postanowieniem z dnia 21.07.2015 r. został oddalony wniosek uczestniczki postepowania W. P. o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji i odrzucona apelacja uczestniczki z dnia 09.07.2015 r. – k. 317 akt sprawy I Ns 197/13.

Postanowieniem z dnia 01.10.2015 r. w sprawie V Cz 548/15 Sądu Okręgowego w Siedlcach zostało oddalone zażalenie uczestniczki W. P. na postanowienie Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 21.07.2015 r. – k. 344 akt sprawy I Ns 197/13.

Wnioskodawczyni J. P. (1) nie była uczestnikiem postępowania w sprawie I Ns 197/13 – okoliczność bezsporna.

Wnioskodawczyni J. P. (3) jest córką uczestników postępowania W. P. i T. P.- okoliczność bezsporna.

W sprawie I Ns 197/13 został zgłoszony także wniosek o dział spadku po J. P. (2).

W toku sprawy wniosek w tym zakresie został cofnięty w związku z tym, że dniu 07.01.2016 r. wpłynął wniosek o zmianę postanowienia w sprawie niniejszej.

Uczestnicy W. i T. P. mieszkają w tym samym podwórku w którym mieszkał zmarły J. P. (2) tylko w drugim domu. Zmarły J. P. (2) do śmierci zamieszkiwał w domu z matką L. P., która zmarła w dniu 30.09.2012 r. – okoliczność bezsporna.

Po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku w sprawie I Ns 197/13 do domu uczestniczki W. P. przyszła uczestniczka M. W. (3) i zażądała wydania kluczy do budynku mieszkalnego w którym zamieszkiwał przed śmiercią spadkodawca J. P. (2) posadowionego na nieruchomości pod adresem ul (...) w W. wchodzącej w skład spadku po J. P. (2). Uczestniczka M. W. (1) przychodziła kolejny , trzeci raz po klucze. –zeznania uczestniczki M. W. (1) k. 257.

Uczestniczka W. P. odmówiła wydania kluczy wskazując, że w domu znajdują się rzeczy jej córki J. P. (1) , wnioskodawczyni w niniejszej sprawie i że klucze wyda za tydzień kiedy w sobotę J. P. (1) , mieszkająca na stałe w W., zabierze swoje rzeczy: kanapę, meble kuchenne , naczynia stołowe , zastawę stołową- zeznania uczestniczki W. P. k. 156v.

W następną sobotę 18 bądź 19.12.2015 r. podczas wynoszenia przedmiotowych mebli w domu w którym zamieszkiwał spadkodawca w czasie wyjmowania z kredensu talerzy miała wypaść koperta z napisem ,,Lekarz (...) na , której z jednej strony były wyniki badań L. P., a na odwrocie pismo zatytułowane testament z dnia 26.07.2010 r. z podpisem (...)- zeznania uczestniczki W. P. k. 256v. -257, zeznania wnioskodawczyni J. P. (1) k. 256- 256v., k. 4 akt sprawy I Ns 276/16, protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu k. 5 akt I Ns 276/16.

Uczestniczka M. W. (1) nie wiedziała wcześniej o sporządzeniu testamentu własnoręcznego przez J. P. (2). Dowiedziała się o nim kiedy przyszło pismo z Sądu z kserokopią testamentu. Zmarły J. P. (2) przyniósł do uczestniczki M. W. (1) w kopercie testament na podstawie, którego zostały stwierdzone prawa do spadku w sprawie I Ns 197/13 do domu M. W. (1) około roku przed śmiercią . Nie mówił wtedy ,że sporządził inny testament. Mówił,żeby uczestniczka zrobiła z tym co chce a najlepiej, żeby sprzedała i nie wchodziła w to podwórko. Zmarły na łożu śmierci nie mówił, że sporządził inny testament- zeznania uczestniczki M. W. (1) k. 257-257 v.

Zmarły J. P. (2) nadużywał alkoholu , dysponował pieniędzmi swoimi i matki L. P.. Kiedy chciał pożyczyć pieniądze od W. P., a ona mu odmówiła powiedział ,, Ja wam jeszcze pokażę i powiedział, że przepisze M. W. (1)’’- zeznania uczestnika T. P. k. 257.

,, Ręczne zapisy składające się na treść ,, Testament ‘’ z dnia 26.07. 2010 r. w tym zapis sporządzony w funkcji podpisu o treści : (...) zostały nakreślone przez jedna osobę, nie zostały sporządzone przez J. P. (2), którego wzory pisma przekazano jako materiał porównawczy- opinia pisemna biegłego z zakresu kryminalistycznych badań pisma i dokumentów M. D. k. 72-125.

Badaniu przez biegłego podlegały wszystkie materiały , wynik zgodności został wygenerowany przez program. Wszystkie podpisy , znaki graficzne podlegały porównaniu , a ich interpretacja uwzględniała występowanie wielowariantowości kreślenia znaków jednoimiennych występujących w piśmie każdej osoby. Badania wykazały wyraźne, odmienne , nawyki grafomotoryczne wykonawców rękopisów dowodowych i porównawczych. W oparciu o przeprowadzone badania biegły stwierdził wyraźne różnice nawyków grafomotorycznych w materiałach dowodowym i porównawczym i w związku z tym sformułował wnioski negatywne w stopniu jednoznacznym. Sformułowanie takich wniosków wynika z kilkunastoletniego doświadczenia biegłego oraz wytycznych znajdujących się w szeroko rozumianej literaturze przedmiotu –opinia uzupełniająca ustna k. 144v.-145v.

W opinii uzupełniającej pisemnej z dnia 07.06.2016 r. biegły podtrzymał wnioski wcześniejszych opinii- opinia k. 183-224. Biegły wskazał, że na materiał porównawczy składają się zapisy przekazane do badań jako nakreślone przez J. P. (2). Materiał ten w całości stanowią rękopisy wykonane w warunkach codziennych (bez związku z ekspertyzą) stanowiące materiał porównawczy bezwpływowy. Dostarczony materiał pochodzi z różnych lat życia J. P. (2), w tym z okresu zbliżonego do daty widniejącej na dowodowym testamencie. Biegły wskazuje w opinii na istotne różnice w zakresie cech topograficznych, motorycznych, mierzalnych, konstrukcyjnych. Biegły podtrzymał wnioski końcowe z opinii podstawowej , iż ręczne zapisy składające się na treść ,, Testament ‘’ z dnia 26.07. 2010 r. w tym zapis sporządzony w funkcji podpisu o treści : (...) zostały nakreślone przez jedna osobę. Wskazał, że nie znajdują odzwierciedlenia graficznego w rękopisach porównawczych pochodzących od J. P. (2) przekazanych do badan w charakterze materiału porównawczego, co daje podstawy do wykluczenia możliwości sporządzenia tych zapisów przez jedna osobę.- wnioski końcowe opinii biegłego k. 223.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów wymienionych wyżej. Wiarygodność dokumentów nie została podważona przez żadną ze stron.

Nadto stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie uznanych za częściowo wiarygodne dowodów z zeznań w charakterze stron wnioskodawczyni J. P. (1) , uczestniczki postępowania W. P., uczestnika postepowania T. pałyska oraz na podstawie uznanych za wiarygodne zeznań uczestniczki M. W. (1).

Sąd nie uznał za wiarygodne zeznań wnioskodawczyni J. P. (1) w zakresie twierdzeń, że spadkodawca J. P. (2) pokazywał jej jakiś testament , że o testamencie wiedzieli jej rodzice W. i T. P., że mówił t o po konflikcie w 2006-2007 r. i że w 2010 r jak była w szpitalu to zmarły informował ją o sporządzonym testamencie na jej rzecz.

Podnieść należy ,że spadkodawca J. P. (2) zmarł w dniu 22.10.2010 r. i gdyby rzeczywiście w 2006 r. mówił o testamencie sporządzonym na rzecz J. P. (1) miał możliwość wielokrotnie poinformować wyżej wymienioną gdzie ten testament się znajduje bądź przekazać go jej co nie miało miejsca. Nadto zaważyć należy, że niezrozumiała jest także opieszałość J. P. (1), która przez okres 4 lat do śmierci J. P. (2) nie podjęła starań w celu przekazania jej testamentu. Co ważniejsze wskazać należy, że w toku sprawy o stwierdzenia nabycia praw do spadku nie zostało podniesione, żeby spadkodawca J. P. (2) pozostawił inne testamenty niż ten będący podstawą do stwierdzenia nabycia praw do spadku na rzecz M. W. (1) w sprawie I Ns 197/13.

Przeciwko uznaniu za wiarygodne zeznań wnioskodawczyni J. P. (1) i uczestniczki W. P. przemawia też okoliczność, iż odnalezienie (...) z dnia 26.07.2010 r. zbiegło się w czasie z żądaniem wydania kluczy do domu znajdującego się na działce wchodzącej w skład spadku po J. P. (2).

W sprawie Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego sądowego z zakresu kryminalistycznych badań pisma i dokumentów M. D. celem zweryfikowania czy testament holograficzny z dnia 26.07.2010 r. został sporządzony i podpisany przez spadkodawcę J. P. (2).

Biegły sądowy z zakresu kryminalistycznych badań pisma i dokumentów M. D. sporządził opinie zgodnie z postanowieniem Sądu. Zarówno opinia podstawowa pisemna jak i pisemna uzupełniająca są jasne, klarowne, stanowcze, zawierają wyczerpujące odpowiedzi na pytania Sądu. Wnioski wynikające z opinii zostały obszernie umotywowane przez biegłego zarówno w treści opinii pisemnych jak i w opinii złożonej ustnie bezpośrednio przed Sądem.

Sąd podziela w całości wnioski płynące z opinii biegłego z zakresu kryminalistycznych badań pisma i dokumentów M. D. i przyjmuje je jako własne.

Zauważyć należy, że biegły M. D. jest wpisany na listy biegłych sądowych w Sądach Okręgowych Siedlcach, L., B. i O., posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii i bogate doświadczenie jako biegły sądowy.

W związku z tym Sąd Rejonowy pomimo kwestionowania opinii biegłego sądowego M. D. oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii innego biegłego. Niezadowolenie strony z niekorzystnej dla niej opinii nie może być wystarczająca podstawą do dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego. Sąd oparł się opinii wyżej wymienionego biegłego M. D. uznając, iż nie została ona skutecznie zakwestionowana. Niezadowolenie strony wnioskującej z wniosków płynących z opinii nie może być wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji opinii jako materiału dowodowego i dopuszczenia dowodu z kolejnej opinii ( wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.10.201 3r. w sprawie sygn. akt VI ACa 184/13 zam. Legalis nr 1091766, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18.02.1974 r. sygn.. akt II CR 5/74 Biul. SN 1974, nr 4, poz. 64).

Zgodnie z art. 679 §1 kpc dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

W myśl art. 941 kc rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Zgodnie z art. 949 §1 kc spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

Wnioskodawczyni J. P. (1) nie udowodniła w sprawie niniejszej, że złożone przez nią pismo zatytułowane ,, Testament ‘’ opatrzone datą 26.07.2010 r. zostało sporządzone i podpisane przez spadkodawcę J. P. (2).

W związku z tym, nie istnieją podstawy do zmiany prawomocnego postanowienia z dnia 08 czerwca 2013 r. w sprawie sygn. akt I Ns 197/13 którym Sąd Rejonowy w Garwolinie stwierdził, że spadek po J. P. (2) s. S. i L. zmarłym dnia 22.10.2010 r. w G. ostatnio stale zamieszkałym w W. z mocy testamentu ustnego z dnia 28 czerwca 2007 r. , otwartego i ogłoszonego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie w dniu 05.04. 2013 r. w sprawie I Ns 316/13 nabyła w całości M. W. (2) c. E. i E..

O kosztach postępowania Sąd orzekł z mocy art. 520 §2 kpc.

Na zasądzoną kwotę składają się zwrot kosztów opinii biegłego w kwocie 952,02 zł, koszty zastępstwa prawnego uczestniczki M. W. (1) przez pełnomocnika w osobie adwokata oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Z podniesionych względów Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kosińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Basek
Data wytworzenia informacji: