Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 954/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-04-04

Sygn. akt. I C 954/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego (del. do SO) Piotr Czerski

Protokolant: Ilona Pasternak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 marca 2014 roku w Lublinie

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...) Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w L.

o zapłatę

____________________________________________________________

I.  zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 116.244,82 zł (sto szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt dwa grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 29 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

II.  zasądza od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwotę 9.430,00 zł (dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 954/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 29 maja 2013 r. (adnotacja o dacie nadania na pozwie) roku powódka (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. domagała się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego Wojewódzkiego Szpitala (...) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w L. kwoty 116.244,82 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty, a także zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu wyjaśniono między innymi, że powódka dochodzi roszczeń wynikających z następujących umów:

1.  umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością z dnia 19 grudnia 2011 r., zawartej przez powódkę z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. przy ul. (...);

2.  umowy z dnia 9 marca 2011 r. o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powódką a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...);

3.  umowy z dnia 31 lipca 2012 r. o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej pomiędzy powódką a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przy ul. (...);

4.  umowy z dnia 1 września 2011 r. o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej pomiędzy powódką a (...) SPÓŁKĄ JAWNĄ M.D. S. z siedzibą w Ł. przy ul. (...). (...)/18;

5.  umowy z dnia 22 stycznia 2010 r. r. o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej pomiędzy powódką a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przy ul. (...);

6.  umowy z dnia 31 lipca 2012 r. o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej pomiędzy powódką a (...) Sp. z o.o. z siedzibą w S. przy ul. (...);

7.  umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń z dnia 29 grudnia 2011 r., zawartej przez powódkę z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. przy ulicy (...);

8.  umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością z dnia 1 września 2011 r., zawartej przez powódkę z M. S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą M. M. S. z siedzibą w Ł. przy ul. (...).

Pozwany w ramach swojej działalności nabywał na podstawie odrębnych umów, od różnych podmiotów dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT. Na podstawie zaś wskazanych wyżej ośmiu umów powódka poręczała zobowiązania pozwanego obejmujące należności główne wraz z odsetkami. Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawców, wynikających z wystawionych faktur, powódka, w wykonaniu swych zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, spłacała za pozwanego kwoty należności głównych wynikającą z tych faktur, powiększone o odsetki ustawowe należne dnia wymagalności do dnia zapłaty. Przedmiotowe kwoty były pomniejszane o przysługującą powódce prowizje. W konsekwencji powódka na podstawie art. 518 § 1 pkt 1 k.c., wstępowała w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadamiała pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. (k. 2 i n.)

W sprzeciwie od całego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany domagał się oddalenia powództwa w całości ze względu na brak legitymacji czynnej powódki do jego dochodzenia, a nadto zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu sprzeciwu pozwany podniósł między innymi, że powódkę i pozwanego nie łączy żaden węzeł obligacyjny. Pozwany nadal pozostaje dłużnikiem swoich pierwotnych wierzycieli. Pozwany podnosił, iż zgodnie z przepisem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. 2013 r. poz. 217), jak również wcześniejszym art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej obowiązującej w dacie zawarcia przez powódkę umowy o współpracy z wierzycielem pozwanego (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.), czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego wymogu jest nieważna z mocy prawa. Wprawdzie ustawa statuuje zakaz dokonywania czynności prawnych mających na celu zmianę wierzyciela, a powódka zawarła z wierzycielami pozwanego tzw. umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń i o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, to jednak należy stwierdzić, iż efekt obu czynności jest dla szpitala tożsamy. W przypadku wszystkich umów, z których powódka wywodzi swoje uprawnienia do dochodzenia przedmiotowych należności, wymagana zgoda podmiotu założycielskiego nie została udzielona. Powód twierdził także, że umowy, na które powołuje się powód są pozorne. W kontekście przytoczonej powyżej argumentacji należy więc uznać te umowy za czynności mające na celu obejście prawa, które zgodnie z dyspozycją zawartą w przepisie art. 58 § 1 k.c. są nieważne. W odniesieniu do wszystkich objętych pozwem wierzytelności pozwany pozostaje zatem nadal dłużnikiem pierwotnego wierzyciela, a nie powódki. W konsekwencji powód nie posiada również legitymacji czynnej do dochodzenia odsetek od przedmiotowych należności. (k. 677-679v).

W piśmie procesowym z dnia 10 września 2013 roku powód podtrzymał swoje żądania i wyraził ocenę prawną, która jego zdaniem wskazuje, iż strona powoda dysponuje legitymacją procesową w sprawie. (k. 709-720).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany nabywał w ramach prowadzonej działalności, na podstawie odrębnych umów, od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w B. przy ul. (...), dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT. W dniu 19 grudnia 2011 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła przyszłe zobowiązania zakładów określonych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 15.000.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego wyłącznie z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. wszystkich faktur VAT wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym w terminach określonych w § 1 ust. 7 umowy.

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia spółki o konieczności spłaty poręczonego zobowiązania jest harmonogram wskazany w § 3 ust. 1 umowy. W terminie 90 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, powiększonego o należne odsetki naliczone od daty wymagalności zobowiązania zakładu do dnia zapłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur (...) i (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 31 października 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur, powiększoną o odsetki ustawowe należne dnia wymagalności do dnia zapłaty, tj. łącznie 3.242,29 zł. W/w kwota została następnie pomniejszona o przysługującą powódce prowizję. W konsekwencji na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 3.125,69 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Powyższe należności obejmują:

1.  3.125,69 zł - tytułem należności głównej,

2.  349,27 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 30 listopada 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur, powiększoną o odsetki ustawowe należne od wymagalności do dnia zapłaty, tj. łącznie 11.396,82 zł. W/w kwota została następnie pomniejszona o przysługującą powódce prowizję. W konsekwencji na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 11.020,03 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Powyższe należności obejmują:

3.  11.020,03 zł - tytułem należności głównej,

4.  1.079,35 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 39 i n.)

Pozwany nabywał w ramach prowadzonej działalności, na podstawie odrębnych umów, od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. przy ul. (...) dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT.

W dniu 9 marca 2011 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również ozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 2.650.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego wyłącznie z tytułu należności głównych (§ 1 ust. 4 i 5 umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr (...) do umowy).

Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w stępujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. kopii faktur VAT w terminie 14 dni roboczych od ich wystawienia (§ 1 ust. 7 umowy). W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia spółki o konieczności spłaty poręczonego zobowiązania jest ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin wymagalności poręczonego zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 26 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, oprócz płatności przypadającej na dzień 2011. r. - 20 dni. (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr: (...), powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 27 sierpnia 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur, tj. 12.462,47 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1.  12.462,47 zł - tytułem należności głównej,

2.  1.216,20 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 110 i n.)

W dniu 31 lipca 2012 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 500.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 - go dnia następnego miesiąca (§ 1 ust. 7 umowy).

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, dostawca zobowiązał się zawiadomić powódkę o tym fakcie w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, w którym przypadał termin zapłaty zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, powiększonego o należne odsetki ustawowe naliczone od daty wymagalności zobowiązań Szpitala do dnia zapłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT o nr: (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 3 października 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), tj. łącznie kwotę 4.987,74 zł i następnie pomniejszoną o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 4.853,40 zł. W tym samym dniu powódka poinformowała pozwanego o zapłacie, wzywając go jednocześnie do dobrowolnej zapłaty należności. Tym samym z tym też dniem nabyła prawo do naliczenia odsetek za zwłokę. O dokonanej zapłacie pozwany został również poinformowany przez Dostawcę.

Powyższa należności obejmują:

1.  4.924,80 zł - tytułem należności głównej,

2.  478,64 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 123 i n.)

W dniu 1 września 2011 r. (...) SPÓŁKA JAWNA (...)zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. W ramach przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne jak również przyszłe zobowiązania szpitali, określonych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 3.500.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr (...)). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób.

Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym. (§ 1 ust. 7 umowy). W przypadku braku zapłaty za poręczone zobowiązanie przez zakład opieki zdrowotnej, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia Spółki o konieczności spłaty poręczonego zobowiązania będzie ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin wymagalności poręczonego zobowiązania. (§ 3 ust. 1 umowy). W takim wypadku powódka w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zobowiązała się spłacić poręczone zobowiązania wraz z należnymi Dostawcy odsetkami naliczonymi na dzień owej spłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 20 grudnia 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktury, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), tj. kwotę 1.486,01 zł. W/w kwota następnie została pomniejszona o należną powódce prowizję operacyjną, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 1.451,25 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1.  1.460,01 zł - tytułem należności głównej,

2.  108,68 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 154 i n.)

W dniu 22 stycznia 2010 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 1.910.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr (...)). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym w terminach określonych w § 1 ust. 7 umowy.

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia powódki o tym fakcie jest ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin wymagalności zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 90 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, powiększonego o należne odsetki ustawowe naliczone od daty wymagalności zobowiązań Szpitala do dnia zapłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 29 sierpnia 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), tj. kwotę 94,74 zł. O dokonanej zapłacie pozwany został również poinformowany przez Dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1.  91,80 zł - tytułem należności głównej,

2.  11,83 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 28 września 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 2.050,53 zł. W tym samym dniu powódka poinformowała pozwanego o zapłacie, wzywając go jednocześnie do dobrowolnej zapłaty należności. O dokonanej zapłacie pozwany został również poinformowany przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  1.976,40 zł - tytułem należności głównej,

2)  244,47 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 31 października 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 2.799,49 zł. W tym samym dniu powódka poinformowała pozwanego o zapłacie, wzywając go jednocześnie do dobrowolnej zapłaty należności. O dokonanej zapłacie pozwany został również poinformowany przez Dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  2.706,00 zł - tytułem należności głównej,

2)  294,92 zł - tytułem odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

W dniu 31 lipca 2012 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 840.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym w terminach określonych w § 1 ust. 7 umowy.

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia powódki o tym fakcie jest ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin wymagalności zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 90 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, powiększonego o należne odsetki ustawowe naliczone od daty wymagalności zobowiązań Szpitala do dnia zapłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 29 listopada 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez spółkę (...), w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 1.638,44 zł. W tym samym dniu powódka poinformowała pozwanego o zapłacie, wzywając go jednocześnie do dobrowolnej zapłaty należności. O dokonanej zapłacie pozwany został również poinformowany przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  1.572,36 zł - tytułem należności głównej,

2)  166,89 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 240 i n.)

Pozwany nabywał w ramach prowadzonej działalności, na podstawie odrębnych umów, od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L. przy ul. (...) dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT. W dniu 29 grudnia 2011 r. (...) Sp. z o.o. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania Szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - między innymi pozwanego, do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej ostatecznie 5.315.000,00 zł (§ 1 ust. 4 umowy w brzmieniu nadanym aneksem nr (...) do umowy), przy czym poręczenie objęło zarówno zobowiązania z tytułu należności głównej, jak i odsetek.

Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 - go dnia następnego miesiąca (§ 1 ust. 6 umowy).

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony przyjęły, iż dostawca zawiadomi Spółkę o konieczności spłaty poręczonego zobowiązania w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca, w którym przypadał termin zapłaty zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 5 dni od dnia w/w zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania, powiększonego o należne odsetki ustawowe naliczone od daty wymagalności zobowiązań Szpitala do dnia zapłaty (§ 3 ust. 2 umowy).

W wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z w/w umowy, powódka przekazała w dostawcy następujące zestawienia faktur poręczonych na mocy przedmiotowej umowy:

a.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 18 stycznia 2013 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...);

b.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 16 listopada 2012 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...);

c.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 9 października 2012 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...);

d.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 7 września 2012 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...);

e.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 7 sierpnia 2012 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...);

f.  zestawienie faktur poręczonych z dnia 9 lipca 2012 roku obejmujące m.in. fakturę nr (...).

O zawarciu umowy poręczenia oraz poręczeniu zobowiązań pozwanego, wynikającego z w/w faktur powódka zawiadomiła pozwanego odrębnymi pismami.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 9 sierpnia 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktury wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od la wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 10.842,62 zł. W/w kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 10.626,37 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  10.815,65 zł - tytułem należności głównej,

2)  1.151,80 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 10 września 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktury wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 10.491,06 zł. W kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 10.278,18 zł. Jednocześnie w tym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  10.461,25 zł - tytułem należności głównej,

2)  998,55 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostawcy wynikających z faktur VAT nr (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 9 października 2012 r., spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktury wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 5.155,56 zł. Kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 5.056,34 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  5.146,40 zł - tytułem należności głównej,

2)  432,57 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostaw wynikających z faktury VAT (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 13 listopada 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktury wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 7.816,74 zł. Wskazana kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 7.652,69 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  7.789,00 zł - tytułem należności głównej,

2)  571,48 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 11 stycznia 2013 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktury wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 11.045,51 zł. W kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 10.844,49 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  11.037,65 zł - tytułem należności głównej,

2)  546,44 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie zrealizował zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT (...) powódka, w wykonaniu swojego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 20 lutego 2013 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającą z w/w faktur wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia wymagalności faktury do dnia zapłaty, tj. kwotę 20.224,89 zł. W kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 19.856,81 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  18.134,50 zł - tytułem należności głównej,

2)  639,42 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych, wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 461 i n.)

Pozwany nabywał w ramach prowadzonej działalności, na podstawie odrębnych umów, od M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą M. M. S. z siedzibą w Ł. przy ul. (...) dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT. W dniu 1 września 2011 r. M. S. zawarła z powódką umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Na mocy przedmiotowej umowy powódka poręczyła istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 750.000,00 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (§ 1 ust. 3 i 4 umowy w brzmieniu nadanym przez aneks nr (...) do umowy). Strony zgodnie ustaliły, iż realizacja przedmiotowej umowy będzie się odbywała w następujący sposób. Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym w terminach wskazanych w § 1 ust. 6 umowy.

W przypadku, gdyby Szpital nie wywiązał się ze swojego zobowiązania i nie uregulował zobowiązań względem dostawcy, strony ustaliły, iż datą zawiadomienia spółki o konieczności spłaty poręczonego zobowiązania jest ostatni dzień miesiąca, w którym upłynął termin wymagalności poręczonego zobowiązania Szpitala (§ 3 ust. 1 umowy). W terminie 60 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zawiadomienia, powódka zobowiązała się dokonać zapłaty na rzecz dostawcy poręczonego zobowiązania. (§ 3 ust. 2 umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy wynikających z faktury VAT nr: 81/12/FV powódka, w wykonaniu swego zobowiązani wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 8 października 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającej z w/w faktury powiększoną o należne na dzień spłat odsetki ustawowe, tj. 2.106,82 zł. Wskazana kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję operacyjną, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 1.996,75 zł. Przy czym kwota ta została potrącona z wierzytelności przysługującą powódce względem dostawcy z innego tytułu. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  2.008,80 zł - tytułem należności głównej,

2)  264,01 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktury VAT nr: 149/12/FV powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 30 października 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającej z w/w faktury powiększoną o należne na dzień spłaty odsetki ustawowe, tj. 893,81 zł. Wskazana kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję operacyjną, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 869,55 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  874,80 zł - tytułem należności głównej,

2)  84,44 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt. iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktury VAT nr: 161/12/FV powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 29 listopada 2012 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającej z w/w faktury powiększoną o należne na dzień spłaty odsetki ustawowe, tj. 1.000,39 zł. Wskazana kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję operacyjną, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 966,17 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  972,00 zł - tytułem należności głównej,

2)  90,70 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktury VAT nr: 208/12/FV powódka, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 31 stycznia 2013 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej, wynikającej z w/w faktury powiększoną o należne na dzień spłaty odsetki ustawowe, tj. 899,10 zł. Wskazana kwota została pomniejszona o należną powódce prowizję operacyjną, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 869,55 zł. Jednocześnie w tym samym dniu powódka zawiadomiła pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez Spółkę (...) pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Powyższe należności obejmują:

1)  874,80 zł - tytułem należności głównej,

2)  60,75 zł - tytułem należnych powódce odsetek ustawowych wyliczonych na dzień 28 maja 2013 r.

(fakty uznane za przyznane na podstawie art. 230 k.p.c., odpisy dokumentów – k. 586 i n.)

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne. Pozwany nie kwestionował istnienia i wymagalności (w tym dat wymagalności) należności dochodzonych pozwem przez powódkę. Jedyny zarzut, który sformułował pozwany, dotyczył braku legitymacji procesowej powódki z uwagi na nieważność umów, mających skutkować nabyciem wierzytelności przez (...) S.A. Zarzut ten jest chybiony z podanych niżej przyczyn.

W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że pozwany nie wykazał pozorności umów, na które powołuje się powód (art. 83 k.c.). Pozwany nie przejawił w tym względzie jakiejkolwiek inicjatywy dowodowej. Niemniej jednak należy jednoznacznie stwierdzić, że zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do stwierdzenia tego rodzaju wad umów zawartych przez powódkę z dostawcami towarów i usług na rzecz pozwanego. Dołączone do pozwu odpisy dokumentów pozwalają bowiem stwierdzić, że umowy te były realizowane zgodnie z ich literalną treścią i intencjami stron w nich wyrażonymi.

W dalszej kolejności należy wziąć pod uwagę dwa stany prawne. Pierwszy z nich wynikał z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu od 22 grudnia 2010 r., czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Podmiot, który utworzył zakład, wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Drugi zaś z powołanych stanów prawnych wynikał z treści art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, obowiązującej od dnia 1 lipca 2011 r. Zgodnie z tym przepisem, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Jak zatem łatwo zauważyć treść merytoryczna obu przepisów jest właściwie identyczna. Dlatego za aktualny i w pełni trafny należy uznać pogląd wyrażony i kilkakrotnie powtórzony w orzecznictwie, zgodnie z którym, zmiana wierzyciela nie jest bezwzględnym skutkiem zawarcia umowy poręczenia, a jedynie następstwem niepłacenia przez dłużnika długów. Zmiana wierzyciela jest możliwa dopiero po zapłaceniu długu przez poręczyciela, a więc po dokonaniu czynności faktycznej w wykonaniu umowy poręczenia (…)3.

Zakresem cytowanych przepisów nie jest więc w ogóle objęta umowa poręczenia4, ani też jakakolwiek umowa zawierająca zobowiązania gwarancyjne ze strony wyspecjalizowanego podmiotu, a cytowane przepisy jako wyjątkowe muszą być wykładane w sposób ścisły5. Przy czym umowa cesji wierzytelności, która powoduje zmianę osoby wierzyciela, oraz umowa poręczenia są odrębnymi, zależnymi czynnościami prawa cywilnego, których nie można utożsamiać6.

W konsekwencji należało przyjąć, iż powódka nabyła zgodnie z treścią art. 518 § 1 pkt 1 k.c. wierzytelności dochodzone niniejszym pozwem. Zgodnie bowiem z tym przepisem, osoba trzecia, która spłaca wierzyciela, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi.

W konsekwencji też, w odniesieniu do ustawowego wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela na mocy art. 518 § 1 pkt 1 k.c., znajduje analogiczne zastosowanie art. 509 § 2 k.c., w tym w zakresie roszczenia o zaległe odsetki, gdyż wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa7. Z kolei zgodnie z treścią art. 482 § 1 k.c. powódka była uprawniona do domagania się od chwili wytoczenia powództwa odsetek ustawowych od zaległych odsetek.

Powództwo należało zatem uwzględnić. Z kolei rozstrzygnięcie o kosztach procesu opiera się na regułach art. 98 § 1 i 3 k.p.c. i obejmuje opłatę od pozwu w kwocie 5.813,00 zł (k. 842-843) opłatę skarbową od jednego stiuku pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł (k. 22) oraz opłatę za czynności adwokackie w kwocie 3.600,00 zł ustaloną na podstawie § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu8.

W sprawie nie wykazano natomiast okoliczności uzasadniających rozłożenie zasądzonej należności głównej na raty (art. 320 k.p.c.) lub odstąpienia od obciążenia pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz powoda (art. 102 k.p.c.)

Mając powyższe na względzie, Sąd orzekł jak w sentencji.

1 Tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.

2 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 217.

3 Wyrok SA w Lublinie z dnia 6 grudnia 2012 r., I ACa 411/12, LEX nr 1254398.

4 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r., V ACa 667/12, LEX nr 1286526.

5 Exceptiones non sunt extendendae.

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2008 r., IV CSK 39/08, LEX nr 424361.

7 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 20 października 2009 r., V ACa 339/09, Lex nr 574508.

8 Tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 461.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pomorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego ( do ) Piotr Czerski
Data wytworzenia informacji: