Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ca 360/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2020-10-19

Sygn. akt I Ca 360/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 października 2020 roku.

Sąd Okręgowy w Sieradzu I Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący : Sędzia Katarzyna Powalska

Sędziowie : Elżbieta Zalewska – Statuch

Joanna Składowska

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2020 roku w Sieradzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa G. K. i A. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B.

o odszkodowanie

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Łasku

z dnia 20 lipca 2020 roku, sygn. akt I C 341/17

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten tylko sposób, że w punkcie 1 w miejsce początkowej daty odsetek 16 stycznia 2016 r. przyjmuje 16 stycznia 2017 r. ;

II.  oddala wniosek powoda o zasądzenie kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Sygn. akt I Ca 360/20

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy w Łasku w sprawie z powództwa G. K., A. K. przeciwko Skarbowi Państwa – (...) Zarządowi (...) w B. zasądził od pozwanego na rzecz powodów 25.942,47 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 16 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.017 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty i nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Łasku 4.532,95 zł tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Powyższe orzeczenie zapadło w oparciu o następujące ustalenia i wnioski:

Powodowie G. K. i A. K. są właścicielami zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr (...), położonej w S.. Nieruchomość położona jest w częściowo w strefie A i częściowo w strefie B obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Ł., utworzonego na mocy uchwały (...) Sejmiku Województwa (...) z dnia 25 października 2016 r. Przed i po wejściu w życie tej Uchwały budynek spełniał wymogi w zakresie izolacyjności akustycznej. W celu skompensowania braku możliwości otwierania okien podczas występowania hałasu lotniczego konieczne jest zainstalowanie 4 wentylatorów sufitowych. Koszt tych prac to 3.642,47 zł. Spadek wartości przedmiotowej nieruchomości w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wynosi 22.300 zł.

Przy tak ustalonych faktach, sąd pierwszej instancji wywiódł, iż skoro zabudowana część nieruchomości strony powodowej znajduje się w strefie A obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Ł., a zakres prac koniecznych do zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego wynika z opinii instytutu i sprowadza się do konieczności montażu wentylatorów, to Sąd uznał, że nie ma konieczności korzystanie z uzupełniającej opinii biegłego ds. budownictwa. Istotnie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazuje, że obniżoną stawkę podatku VAT – na chwilę orzekania 8% (art. 146aa ustawy) - stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Należy zauważyć, że biegły w swej opinii co do zakupu i montażu wentylatorów – 23%. Jest to uzasadnione, bowiem w przypadku wentylatorów nie mieszczą się one w powyższej definicji. Ostatecznie oszacowano koszty wykonania tych prac na 3.642,47zł, a spadek wartości nieruchomości ustalono na 22.300 zł. Odnośnie odsetek, których strona powodowa dochodziła od 16 stycznia 2017 r. , to Sąd zauważa, że świadczenie będące przedmiotem niniejszej sprawy jest świadczeniem bezterminowym, a zatem termin jego spełnienia nie jest oznaczony i nie wynika również z właściwości zobowiązania. W takim przypadku art. 455 k.c. przewiduje, że takie świadczenie winno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W tym przypadku termin zapłaty opisano na 15 stycznia 2017 r. (k. 29), pozwany już 28 grudnia 2016 r. odmówił zapłaty (k. 30). O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 83 ust. 2 w związku z art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zasądzając od pozwanego zwrot kosztów opinii biegłego.

Apelację od powyższego wyroku w ustawowym terminie wywiódł pozwany Skarb Państwa- (...) Zarząd (...) w B., który zaskarżył wyrok w części, to jest pkt 1 wyroku w zakresie zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 25.942,47 zł od dnia 16 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, a mianowicie art. 321 § 1 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie polegające na zasądzeniu od pozwanego na rzecz powodów żądanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2016 r. do dnia zapłaty zamiast prawidłowo od dnia 16 stycznia 2017 r. W oparciu o powyższe skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie co do istoty sprawy poprzez ustalenie, iż stronie powodowej przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie od orzeczonej kwoty 25.942,47 zł, które powinny być liczone od dnia 16 stycznia 2017 r., a nie od dnia 16 stycznia 2016 r. oraz o zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanego kosztów postępowania apelacyjnego według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na apelację pełnomocnik powodów nie kwestionował zasadności podniesionych w apelacji zarzutów, dostrzegając w zakresie rozstrzygnięcia co do odsetek omyłki pisarskiej sądu i oświadczył, iż wnosi o nie obciążanie powodów kosztami postępowania apelacyjnego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja strony pozwanej okazała się w pełni zasadna, co skutkowało koniecznością zmiany zaskarżonego wyroku w kierunku postulowanym w środku odwoławczym. Ma w pełni rację skarżący wskazując, że w okolicznościach niniejszej sprawy Sąd pierwszej instancji nie miał podstaw aby zasądzić od pozwanego na rzecz powodów żądaną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 stycznia 2016 r., zamiast od dnia 16 stycznia 2017 r. Zważyć w tym miejscu należy, iż w pisemnych motywach rozstrzygnięcia argumentowano wprost, że strona powodowa dochodziła ich od 16 stycznia 2017 r. Sąd pierwszej instancji zauważa jedynie, że świadczenie będące przedmiotem niniejszej sprawy jest świadczeniem bezterminowym, a zatem termin jego spełnienia nie jest oznaczony i nie wynika również z właściwości zobowiązania. W takim przypadku art. 455 k.c. przewiduje, że takie świadczenie winno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W tym przypadku termin zapłaty opisano na 15 stycznia 2017 r. Zresztą w toku całego postępowania , w tym wszelkich pismach, włącznie z pozwem powodowie wskazywali jako datę początkową roszczenia odsetkowego na 16 stycznia 2017 r. W świetle powyższego bezspornym pozostaje, iż zasądzenie w skarżonym rozstrzygnięciu odsetek od zasądzonego roszczenia od dnia 16 stycznia 2016 r., zamiast od 16 stycznia 2017 r. wynikało z błędu sądu, a w tych okolicznościach oznacza to naruszenie normy art. 321 § 1 k.p.c., zgodnie z zarzutem apelacji

Z tych względów należało zmienić zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., uwzględniając apelację w całości. Zaistniała sytuacja, która doprowadziła do wniesienia apelacji nie wynikała jednak w żadnej mierze z zachowania powodów, a jedynie błędnej oceny sądu orzekającego. W świetle powyższego niezasadne jest na gruncie art. 102 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. domaganie się przez skarżącego zasądzenia od strony powodowej kosztów postępowania apelacyjnego, co skutkowało jego oddaleniem.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Katarzyna Powalska,  Elżbieta Zalewska – Statuch ,  Joanna Składowska
Data wytworzenia informacji: