Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 417/20 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2021-04-15

Sygnatura akt I C 417/20

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Dagmara Kos

po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2021 roku w Sieradzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko G. B.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 417/20

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 13 listopada 2020 r. powód (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego G. B. nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym kwoty 117.503,74 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 100.270,88 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych wraz z kwotą 17,00 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

(pozew- k.3-4)

Wobec stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2020 r. sprawa została skierowana do rozpoznania w postępowaniu zwyczajnym.

(zarządzenie z dnia 18 grudnia 2020 r.- k.22)

Pozwany po doręczeniu mu odpisu pozwu nie złożył odpowiedzi na pozew.

(bezsporne)

S ąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 października 2014 r. pozwany G. B. zawarł z (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. umowę o kredyt gotówkowy nr (...). Na podstawie tej umowy bank udzielił mu kredytu w kwocie 202.221,30 zł na okres do 9 października 2021 r. Na kwotę udzielonego kredytu składały się kwota udostępniona pozwanemu na cele konsumpcyjne w wysokości 180.021,30 zł i pozostała kwota przeznaczona na sfinansowanie kosztów kredytu.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.7)

Zgodnie z § 9 umowy kredyt miał być spłacony w 84 ratach w kwocie 3.305,21 zł płatnych 9 dnia każdego miesiąca.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.7, kserokopia harmonogramu spłat- k.9)

Strony ustaliły w § 9 umowy, że wysokość oprocentowania kredytu na dzień sporządzenia umowy wynosiła 9,50 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosiła 9,93 %.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.7)

Jak wynikało z § 7 ust. 1 i 2 umowy bank miał prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, w którym kredytobiorca nie spłacił jednej raty kredytu, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty zaległej kwoty.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.7)

Uruchomienie kredytu nastąpiło w dniu 15 października 2014 r.

(bezsporne, zestawienie spłat- k.9)

W dniu 1 października 2015 r. pozwany (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zawarli aneks do umowy kredytu z dnia 15 października 2014 r., na mocy którego zmienili warunki umowy w zakresie oprocentowania kredytu.

(bezsporne, kserokopia aneksu do umowy kredytu- k.8)

W dniu 14 listopada 2018 r. (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. oświadczyli mając na uwadze treść planu podziału (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W., że część działalności (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. to jest działalność wydzielana zostaje przeniesiona na (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. a działalność wydzielana obejmuje w szczególności prawa i obowiązki (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. (w tym wierzytelności oraz wygasłe wierzytelności) z czynności bankowych a także związane z nimi prawa akcesoryjne. Powód przejął jako aktywną wierzytelność przysługującą (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wierzytelność wobec pozwanego z tytułu umowy kredytu nr (...).

(kserokopia aktu notarialnego- k.5, wyciąg z załącznika aktywnych wierzytelności- k.14)

Pozwany spłacał kredyt do 9 października 2018 r.

(bezsporne, zestawienie spłat- k.9)

W dniu 14 czerwca 2019 r. powód sporządził pismo, w którym zawarł oświadczenie o wypowiedzeniu pozwanemu umowy kredytu wobec nieuregulowania wymagalnych wierzytelności banku w terminie wynikającym z wezwania do ich zapłaty. W piśmie tym wskazał, iż na dzień 14 czerwca 2019 r. zadłużenie pozwanego wynosiło 112.954,40 zł. Pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy skierowane do pozwanego wróciło awizowane.

(kserokopia wypowiedzenia umowy- k.11, kserokopia zwróconej korespondencji- k.12-13)

W dniu 30 września 2019 r. powód wystosował do pozwanego wezwanie do zapłaty należności z tytułu umowy kredytu nr (...) w kwocie 115.897,73 zł do dnia 8 października 2019 r.

(kserokopia wezwania do zapłaty- k.-15)

W dniu 11 grudnia 2019 r. pozwany wpłacił na poczet spłaty kredytu kwotę 5.000,00 zł.

(bezsporne, zestawienie spłat- k.9)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów, których treści strony nie kwestionowały.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych
w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W przedmiotowej sprawie pozwany zawarł z poprzednikiem prawnym powoda w dniu 15 października 2014 r. umowę kredytu gotówkowego, która to umowa określała obowiązki kredytobiorcy.

W myśl § 7 ust. 2 umowy bank miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku, w którym kredytobiorca nie spłacił jednej raty kredytu, po uprzednim wezwaniu kredytobiorcy do zapłaty zaległej kwoty.

Pozwany od października 2018 r. nie spłacał rat kredytu.

Jak wynika z art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe, który wszedł w życie w dniu 27 listopada 2015 r., jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych a w wezwaniu tym informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Przepis ten znajduje przy tym zastosowanie do wszystkich trwających w chwili jego wprowadzenia kontraktów a zatem i do umowy łączącej strony.

Po wejściu w życie art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe powód po stwierdzeniu, że pozwany nie spłaca rat kredytu, nie mógł zatem skutecznie wypowiedzieć mu umowy kredytowej bez wcześniejszego doręczenia mu wezwania określonego w art. 75 c ust. 1 i 2 prawo bankowe oraz odczekania do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu (nie krótszego niż 14 dni roboczych).

Powód nie wykazał w przedmiotowej sprawie, by przed wypowiedzeniem pozwanemu umowy kredytu, którego dokonał pismem z dnia 14 czerwca 2019 r., wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe. Nie wykazał on bowiem, by przed wypowiedzeniem umowy kredytu wzywał pozwanego do dokonania spłaty kredytu, wyznaczając mu na to termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i by informował go o możliwości złożenia przez niego wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Poza tym pozwany nie wykazał też, by wzywał pozwanego przed wypowiedzeniem umowy kredytu do zapłaty zaległej kwoty, do czego dla skutecznego wypowiedzenia umowy obligowała go umowa kredytu. W tej sytuacji zatem dokonane przez powoda wypowiedzenie umowy kredytu z dnia 14 czerwca 2019 r. było bezskuteczne.

Ponieważ zatem powód nie złożył pozwanemu skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, nie nastąpił skutek w postaci wymagalności kredytu.

Mając na uwadze powyższe Sąd oddalił powództwo jako niezasadne.

Ponieważ pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, zgodnie z art. 339 § 1 kpc o żądaniu pozwu wobec niego Sąd rozstrzygnął wyrokiem zaocznym wydanym na posiedzeniu niejawnym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Bartel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Dagmara Kos
Data wytworzenia informacji: