Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 396/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2019-05-17

Sygnatura akt I C 396/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2019 roku w Sieradzu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko K. L.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego K. L. na rzecz powoda (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 85.746,36 (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym ale nie wyższymi jednak niż wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 17 maja 2019 r.,

2.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 5.300,00 (pięć tysięcy trzysta) złotych,

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4.  zasądzone w punkcie 1 wyroku świadczenie w zakresie należności głównej rozkłada na 72 (siedemdziesiąt dwie) raty miesięczne, określając wysokość pierwszej raty na kwotę 546,36 (pięćset czterdzieści sześć złotych trzydzieści sześć groszy) i każdej kolejnej na kwotę 1.200,00 (jeden tysiąc dwieście) złotych i ustala, że raty te będą płatne do 30 (trzydziestego) dnia każdego miesiąca począwszy od czerwca 2019 r. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z nich,

5.  nie obciąża pozwanego K. L. kosztami postępowania w sprawie.

Sygn. akt I C 396/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 14 września 2018 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego K. L. kwoty 93.446,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 92.265,00 zł od dnia 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty a także zwrotu kosztów sądowych w kwocie 1.169,00 zł i kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz prowizji od uiszczonej opłaty sądowej w kwocie 0,01 zł.

(pozew- k.3-10)

Nakazem zapłaty z dnia 5 października 2018 r. wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w sprawie sygn. akt VI Nc-e 1708253/18 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie nakazał pozwanemu aby zapłacił powodowi kwotę 93.466,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP ale nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 92.265,00 od dnia 10 maja 2018 r, do dnia zapłaty oraz kwotę 4.769,01 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

(nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie sygn. akt VI Nc-e 1708253/18- k.11)

Od wydanego nakazu zapłaty pozwany wniósł sprzeciw, w którym zaskarżył nakaz w całości i wnosił o rozłożenie należności na raty po 1.200,00 zł miesięcznie i odstąpienie od obciążania go kosztami procesu. W uzasadnieniu sprzeciwu podnosił, że po pogorszeniu jego sytuacji finansowej w związku ze śmiertelnym wypadkiem jego ojca za granicą, firma windykacyjna reprezentująca powoda wyraziła zgodę na to, by spłacał on zadłużenie w ratach po 1.200,00 zł miesięcznie i takie raty regularnie płaci z uzyskiwanego wynagrodzenia, które pobiera w wysokości 1.600,00 zł miesięcznie.

(sprzeciw pozwanego- k.13-15)

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Sieradzu.

(postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 6 listopada 2018 r.- k.20)

Na rozprawie w dniu 1 marca 2019 r. w imieniu powoda nikt się nie stawił a pozwany uznawał powództwo przy czym nie do kwoty objętej pozwem a do kwoty pomniejszonej o dokonywane przez niego co miesiąc po wniesieniu pozwu wpłaty.

(protokół rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74)

W piśmie procesowym z dnia 28 lutego 2019 r. pełnomocnik powoda cofnął powództwo o kwotę 5.300,00 zł i oświadczył, iż powód może zgodzić się na rozłożenie dochodzonej od powoda należności na raty w kwotach po 2.500,00 zł miesięcznie płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

(pismo procesowe pełnomocnika powoda- k.53)

W piśmie procesowym z dnia 15 marca 2019 r. pełnomocnik powoda oświadczył, iż powód może zgodzić się na rozłożenie dochodzonej od powoda należności na raty w kwotach po 1.800,00 zł miesięcznie płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca.

(pismo procesowe pełnomocnika powoda- k.53)

Na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. w imieniu powoda nikt się nie stawił a pozwany uznał powództwo do kwoty jaka wynikała z odjęcia od kwoty dochodzonej pozwem sumy jego wpłat i wnosił o rozłożenie zadłużenia na raty w kwotach po 1.200,00 zł miesięcznie. Wyraził on też zgodę na częściowe cofnięcie powództwa.

(protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:00:42 – 00:11:17- koperta k.74)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 24 maja 2017 r. pozwany K. L. zawarł z Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. umowę kredytu gotówkowego na spłatę zadłużeń w (...) nr (...). Na podstawie tej umowy bank udzielił mu kredytu na spłatę kapitału zobowiązań wobec banku w kwocie 97.465,00 zł na okres 72 miesięcy.

(bezsporne, zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74, kserokopia umowy kredytu- k.29-33)

Strony ustaliły, że wysokość oprocentowania kredytu na dzień sporządzenia umowy wynosiła 10,00 %. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosiła 10,65 %. W myśl § 9 ust. 2 i 3 oprocentowanie należności przeterminowanych równe jest czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP a odsetki od należności przeterminowanych naliczane są według zasady określonej do naliczania odsetek od kredytu wykorzystanego, o której mowa w § 3 ust. 4.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.29-33)

Pozwany miał dokonywać spłat kredytu zgodnie z umową i harmonogramem spłat (§ 6 ust. 2 umowy).

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.29-33)

Zgodnie z § 10 pkt 2 umowy Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia i zażądać spłaty całej należności z umowy w przypadku naruszenia warunków umowy.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.29-33)

Od czerwca 2017 r. pozwany nie wywiązywał się z umowy kredytu. W sierpniu 2017 r. jego ojciec miał wypadek w pracy za granicą i pozwany musiał zrezygnować z pracy i jechać do Austrii opiekować się ojcem leżącym w szpitalu a gdy ten po miesiącu zmarł, musiał zorganizować jego pogrzeb. Po utracie pracy pozwany w dalszym ciągu nie spłacał kredytu.

(bezsporne, częściowo zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74, kserokopia umowy kredytu- k.29-33, historia spłat kredytu- k.38)

W związku z powstaniem zaległości w spłacie (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wezwał pozwanego do spłaty zadłużenia i poinformował go o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

(bezsporne, zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74)

Ponieważ pozwany nie spłacił istniejącego zadłużenia i nie złożył wniosku o jego restrukturyzację, pismem z dnia 6 października 2017 r. umowa kredytu została mu wypowiedziana przez Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie z wypowiedzeniem Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wezwał pozwanego do zapłaty całości zadłużenia, które na dzień 6 października 2017 r. wynosiło: 93.645,97 zł z tytułu nie przeterminowanego kapitału, 234,11 zł z tytułu odsetek nie przeterminowanych, 3.819,03 zł z tytułu przeterminowanego kapitału, 3.433,65 zł z tytułu przeterminowanych odsetek i 40,87 zł z tytułu odsetek karnych. Pismo zawierające oświadczenie o wypowiedzeniu umowy doręczone zostało pozwanemu w dniu 29 października 2017 r.

(bezsporne, zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74, kserokopia wypowiedzenia umowy- k.26, kserokopia potwierdzenia odbioru wypowiedzenia umowy- k.27-28)

W piśmie z dnia 14 listopada 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pismo pozwanego Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zaproponował pozwanemu spłatę zadłużenia przeterminowanego z tytułu odsetek w ratach w kwotach po 1.200,00 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.

(bezsporne, zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74, kserokopia pisma Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W.- k.16)

W dniu 3 lipca 2018 r. reprezentująca Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. firma windykacyjna wystosowała do pozwanego wezwanie do zapłaty należności wynikającej z umowy kredytu pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

(bezsporne, kserokopia wezwania do zapłaty- k.40-41)

W dniu 7 września 2018 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. zmienił nazwę na (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W..

(bezsporne)

W dniu 14 września 2018 r. powód sporządził wyciąg z ksiąg banku nr (...), w którym wskazał, że wysokość wymagalnego zadłużenia pozwanego na dzień jego wystawienia wynosi 93.446,36 zł i składa się na nią:

- kapitał w kwocie 92.265,00 zł,

- odsetki umowne za okres od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 9 maja 2018 r. w kwocie 1.181,36 zł,

- odsetki za opóźnienie za okres od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 14 września 2018 r. w kwocie 2.514,03 zł.

(bezsporne, wyciąg z ksiąg S. Bank (...) Sp ółka Akcyjna z siedzibą w W.- k.36 )

W dniu 19 września 2018 r. powód wystosował do pozwanego ostateczne wezwanie do zapłaty.

(bezsporne, kserokopia ostatecznego wezwania do zapłaty- k.37)

Pozwany jest kawalerem i nie ma dzieci. Pracuje on ponownie od marca 2018 r. na umowę zlecenie w cukierni jako kierowca. Z pracy tej osiąga dochody w wysokości 1.800,00 zł miesięcznie. Pozwany mieszka z mamą, która utrzymuje się z renty po jego zmarłym ojcu i w części opłaca rachunki związane z utrzymaniem domu. Pozwany cały czas utrzymywał kontakt z powodem chcąc porozumieć się z nim co do spłaty należności w proponowanych przez niego ratach w wysokości po 1.200,00 zł miesięcznie, na wysokość których powód nie wyrażał zgody.

(zeznania powoda K. L.- protokół rozprawy z dnia 17 maja 2019 r. na płycie CD 00:06:09 – 00:10:28 w zw. z protokołem rozprawy z dnia 1 marca 2019 r. na płycie CD 00:02:22 – 00:20:08- koperta k.74)

Na poczet zadłużenia wynikającego z umowy kredytu po wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie pozwany wpłacił:

- w dniu 1 października 2018 r. kwotę 500,00 zł,

- w dniu 31 października 2018 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 29 listopada 2018 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 27 grudnia 2018 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 31 stycznia 2019 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 28 lutego 2019 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 30 marca 2019 r. kwotę 1.200,00 zł,

- w dniu 30 kwietnia 2019 r. kwotę 1.200,00 zł.

(bezsporne, historia rachunku- k.50, k.64)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zeznań pozwanego oraz na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów, których treści strony nie kwestionowały.

Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego jedynie w tej części, w której twierdził on, iż przestał wywiązywać się z umowy kredytu dopiero po wypadku ojca, gdy tymczasem z przedłożonej przez powoda historii spłaty kredytu wynika, iż kredytu nie spłacał on regularnie już wcześniej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych
w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W przedmiotowej sprawie pozwany zawarł z Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. w dniu 24 maja 2017 r. umowę kredytu, która to umowa określała obowiązki kredytobiorcy.

§ 10 pkt 1 umowy kredytu z dnia 24 maja 2017 r. przewidywał, że bank miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia warunków umowy.

Pozwany od czerwca 2017 r. nie dotrzymywał warunków udzielenia kredytu, gdyż nie spłacał terminowo rat kredytu, naruszając tym samym postanowienia umowy.

Jak wynika z art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych a w wezwaniu tym informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Pozwany przyznał, iż Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. przed złożeniem mu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wystosował do niego wezwanie do zapłaty, w którym wezwał go do spłaty istniejącego zadłużenia i poinformował go o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia i informował go, iż w przypadku braku spłaty całości zadłużenia i nie złożenia wniosku o restrukturyzację, dokona wypowiedzenia umowy kredytu.

Pozwany po otrzymaniu wezwania do zapłaty nie dokonał w wyznaczonym terminie spłaty zaległości i nie złożył w tym terminie wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Ponieważ zatem pozwany nie spłacając terminowo kredytu naruszył warunki umowy a jej wypowiedzenie poprzedzone było wezwaniem do zapłaty, o jakim mowa w art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe, wypowiedzenie to było w pełni skuteczne.

Ostatecznie powód dochodził kwoty 88.146,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia zapłaty a w pozostałym zakresie w związku z dokonanymi przez pozwanego po wszczęciu procesu wpłatami cofnął powództwo w zakresie kwoty 5.300,00 zł. Pozwany uznał powództwo do kwoty pomniejszonej o dokonane przez niego po wniesieniu pozwu wpłaty.

Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 85.746,36 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w stosunku rocznym ale nie wyższymi jednak niż wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie od dnia 10 maja 2018 r. do dnia 17 maja 2019 r.

Ponieważ powód cofnął powództwo co do kwoty 5.300,00 zł, na co pozwany wyraził zgodę, na podstawie art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 203 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w zakresie kwoty 5.300,00 zł a w pozostałym zakresie oddalił powództwo jako niezasadne.

Jak wynika z art. 320 kpc w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Wskazany przepis przy tym może być stosowany przez Sąd zarówno na wniosek strony jak i z urzędu.

Sąd doszedł do przekonania, iż w przedmiotowej sprawie zachodzą szczególnego okoliczności, przemawiające za rozłożeniem pozwanemu K. L. zasądzonego od niego świadczenia na raty. Pozwany miał trudności w spłacaniu kredytu wynikające z sytuacji losowej, gdyż musiał zająć się chorym ojcem po wypadku i z tego powodu zrezygnować z pracy co doprowadziło do pogorszenia się jego sytuacji finansowej. Gdy tylko jednak ponownie podjął on pracę, spłacał zadłużenie regularnie w ratach po 1.200,00 zł a więc przeznaczając na nie 2/3 uzyskiwanych dochodów miesięcznych. Rzetelność deklaracji spłaty zadłużenia w takich ratach potwierdza regularność jego wpłat. W ocenie Sądu rozłożenie zasądzonego od pozwanego świadczenia w zakresie należności głównej w kwocie 85.746,36 zł na raty umożliwi pozwanemu sukcesywną spłatę całego zadłużenia pozwalając mu przy tym uniknąć utraty podstaw jego egzystencji. Decydując o rozłożeniu zadłużenia na 72 raty Sąd wziął pod uwagę, iż pozwany nie ma wysokich dochodów ale także uwzględnił zasługujący na ochronę interes powoda, który ma prawo liczyć na spłatę przysługującej mu i wymagalnej wierzytelności w nieodległym terminie.

Pomimo tego, iż pozwany przegrał sprawę i w myśl zasady odpowiedzialności finansowej za wynik sporu, wynikającej z art. 98 kpc, powinien ponieść koszty procesu, Sąd nie obciążył go tymi kosztami, na co pozwala mu przepis art. 102 kpc. Sąd uznał bowiem, iż obciążeniu kosztami postępowania pozwanego, który wielokrotnie występował do powoda z wnioskiem o rozłożeniem mu należności na raty w kwotach po 1.200,00 zł miesięcznie, które to raty pochłaniające 2/3 części jego wynagrodzenia miesięcznego regularnie mu wpłacał, sprzeciwiają się względy słuszności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dagmara Kos
Data wytworzenia informacji: