Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 228/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Sieradzu z 2019-10-25

Sygnatura akt I C 228/19

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 października 2019 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Dagmara Kos

Protokolant: sekr. sąd. Justyna Raj

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2019 roku w Sieradzu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko D. P.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygn. akt I C 228/19

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 27 czerwca 2019 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego D. P. kwoty 75.662,50 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów sądowych w kwocie 946,00 zł i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

(pozew- k.4-6)

Postanowieniem z dnia 29 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Sieradzu.

(postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 29 lipca 2019 r.- k.7)

W piśmie procesowym z dnia 29 sierpnia 2019 r. powód cofnął powództwo w zakresie kwoty 1.000,00 zł.

(pismo procesowe powoda- k.11)

Na rozprawie w dniu 25 października 2019 r. nikt się nie stawił.

(protokół rozprawy z dnia 25 października 2019 r. na płycie CD 00:00:18 – 00:00:45- koperta k.33)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 2 listopada 2017 r. pozwany D. P. zawarł z (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. umowę kredytu konsolidacyjnego nr (...). Na podstawie tej umowy bank udzielił mu kredytu w kwocie 75.989,87 zł. Wskazany kredyt udzielony został na okres od 2 listopada 2017 r. do 15 listopada 2029 r. i miał być spłacony w 144 ratach kapitałowo – odsetkowych w kwotach wskazanych w umowie.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.15-19)

Kwota kredytu udzielonego pozwanemu na podstawie zawartej umowy została wypłacona przez bank zgodnie z dyspozycją pozwanego.

(bezsporne, dyspozycja wypłaty kredytu)

Pismem z dnia 22 stycznia 2019 r. powód wypowiedział pozwanemu umowę kredytu w związku z niedotrzymywaniem terminów płatności rat wynikających z umowy kredytu i wezwał go do spłacenia całości należności to jest kapitału w kwocie 73.051,68 zł i odsetek w kwocie 1.208,20 zł. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu zostało doręczone pozwanemu w dniu 25 stycznia 2019 r.

(bezsporne, kserokopia wypowiedzenia umowy- k.21, zwrotne potwierdzenie odbioru- k.22)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w aktach sprawy dokumentów, których treści strony nie kwestionowały.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych
w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. W przedmiotowej sprawie pozwany zawarł z powodem w dniu 2 listopada 2017 r. umowę kredytu, która to umowa określała obowiązki kredytobiorcy.

W myśl ust. III pkt 6.1.2 umowy kredytu łączącej strony bank miał prawo wypowiedzieć umowę kredytu z zachowaniem 30 – dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku braku spłaty kwot kredytu w terminie ich wymagalności lub niedotrzymania przez klienta innych warunków udzielenia kredytu określonych w umowie kredytu.

Pozwany nie spłacał zgodnie z harmonogramem rat kredytu.

Jak wynika z art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe, jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych a w wezwaniu tym informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Powód po stwierdzeniu, że pozwany nie dotrzymuje warunków spłaty kredytu, nie mógł zatem skutecznie wypowiedzieć mu umowy kredytowej bez wcześniejszego doręczenia mu wezwania określonego w art. 75 c ust. 1 i 2 prawo bankowe oraz odczekania do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu (nie krótszego niż 14 dni roboczych).

Powód nie wykazał w przedmiotowej sprawie, by przed wypowiedzeniem pozwanemu umowy kredytu, którego dokonał pismem z dnia 22 stycznia 2019 r., wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 75 c ust. 1 i 2 ustawy prawo bankowe. Nie wykazał on bowiem, by przed wypowiedzeniem umowy kredytu wzywał pozwanego do dokonania spłaty kredytu, wyznaczając mu na to termin nie krótszy niż 14 dni roboczych i by informował go o możliwości złożenia przez niego wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W tej sytuacji zatem dokonane przez powoda wypowiedzenie z dnia 22 stycznia 2019 r. było bezskuteczne. Bank nie może bowiem swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu, jeśli nie wdrożył uprzednio tzw. działań upominawczych. Dokonanie wypowiedzenia umowy kredytowej nie może być bowiem czynnością nagłą, zaskakującą dla kredytobiorcy nawet jeśli istnieją podstawy do podjęcia takiego działania zgodnie z treścią umowy. Jest to najbardziej dotkliwa sankcja dla kredytobiorcy, dlatego skorzystanie z niego powinno nastąpić po wyczerpaniu środków mniej dolegliwych, odpowiednich wezwań.

Ponieważ zatem powód nie złożył pozwanemu skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, nie nastąpił skutek w postaci wymagalności kredytu.

Z uwagi na to, że powód w związku z dokonanymi przez pozwanego wpłatami cofnął powództwo co do kwoty 1.000,00 zł przed rozpoczęciem rozprawy, na podstawie art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 203 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w zakresie kwoty 1.000,00 zł a w pozostałym zakresie oddalił powództwo jako niezasadne.

Ponieważ pozwany nie wdał się w spór co do istoty sprawy i nie zajął w niej żadnego stanowiska zgodnie z art. 339 § 1 kpc w brzmieniu przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469 ze zm.) o żądaniu pozwu wobec niego Sąd rozstrzygnął wyrokiem zaocznym.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Halina Nowakowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Sieradzu
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Dagmara Kos
Data wytworzenia informacji: