Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Pz 102/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-12-02

Sygn. akt V Pz 102/13

POSTANOWIENIE

Dnia 2 grudnia 2013 roku

Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim

w składzie następującym :

Przewodniczący: Sędzia SO Beata Łapińska

Sędziowie: SO Mariola Mastalerz

SR del. Urszula Sipińska-Sęk (spr.)

Protokolant: asyst. sędz. Ewelina Goździk

po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2013 r. w Piotrkowie Trybunalskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. J.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w upadłości likwidacyjnej

o wynagrodzenie

w przedmiocie zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego Sądu Pracy
i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 sierpnia 2013 roku
w sprawie sygn. akt IV P 251/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim przekazał sprawę z powództwa P. J. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. w upadłości likwidacyjnej o wynagrodzenie do rozpoznania w trybie postępowania upadłościowego sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym A. przedsiębiorstwa (...) Spółka z o.o. w P. w upadłości likwidacyjnej.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Rejonowy wskazał, że postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie V GU 18/12 ogłoszono upadłość likwidacyjną pozwanego. W ocenie Sądu Rejonowego skierowanie roszczenia w stosunku do pozwanego pracodawcy, wobec którego toczy się postępowanie upadłościowe skutkuje przekazaniem sprawy na drogę postępowania upadłościowego bowiem dochodzenie roszczenia wierzytelności od upadłego możliwe jest w trybie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Zażalenie na powyższe postanowienie w dniu 6 września 2013 roku wniósł powód P. J.. W uzasadnieniu zażalenia powód wskazał, że jego pracodawca nie posiada żadnego majtku, ponieważ został on rozprzedany jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Wobec powyższego syndyk nie będzie w stanie wypłacić żadnych pieniędzy, wobec braku majątku spółki. Powód wskazał ponadto, iż wielu jego kolegów-współpracowników otrzymało wynagrodzenia, które zostały wypłacone przez Fundusz Gwarancyjny, a zostały zasądzone od pracodawcy.

Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione i skutkuje uchyleniem zaskarżonego postanowienia.

Należy podzielić stanowisko Sądu Rejonowego, iż wierzytelność powoda jako wchodząca w skład masy upadłości może być dochodzona w toczącym się wobec pozwanego postępowaniu upadłościowym. Nie mniej uprawnienie powoda do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, nie oznacza aby roszczenie o należność dotyczącą masy upadłości nie mogło być dochodzone w procesie i skutkowało przekazaniem sprawy na drogę postępowania upadłościowego. Takie ograniczenie nie wynika z żadnego przepisu prawa postępowania cywilnego. W szczególności nie stanowi o tym art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. 2012, poz. 1112 tekst jedn.), zgodnie z którym jeżeli ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego, postępowania sądowe i administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i dalej prowadzone jedynie przez syndyka lub przeciwko niemu. Konsekwencją ogłoszenia upadłości likwidacyjnej– jak wynika z treści art. 144 ust 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze -jest li tylko utrata przez upadłego legitymacji procesowej do występowania w sprawach dotyczących masy na rzecz syndyka. Pomimo to upadły nadal pozostaje stroną w znaczeniu materialnoprawnym jako podmiot stosunku prawnego, z którego wyniknął spór. Brak legitymacji formalnej (procesowej) upadłego nie jest równoznaczny z brakiem po jego stronie zdolności prawnej tj. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków. Skutki ogłoszenia upadłości dotyczą sfery jego zdolności do czynności prawnych ( tak. por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2004r. V CK 679/03, wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 października 2006r., wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2012 roku, sygn. akt I ACa 600/12, lex nr 1220592)

Pomimo zatem ogłoszenia upadłości pozwany nadal posiada zdolność bycia stroną w procesie, z tym że nie ma zdolności do czynności procesowych, gdyż ta służy jedynie syndykowi. Braki usuwalne w zakresie zdolności procesowej podlegają uzupełnieniu w trybie art. 70 k.p.c.

Dopuszczalnym jest zatem wytoczenie przez wierzyciela po ogłoszeniu upadłości procesu o roszczenia dotyczące masy upadłości, jeżeli nie chce on uczestniczyć w czynnościach postępowania upadłościowego. A contrario przekazanie sprawy do postępowania upadłościowego mogłoby nastąpić, gdyby wolę taką wyraził powód, bo to on jest uprawniony ( a nie zobowiązany) do dochodzenia swojego roszczenia w postępowaniu upadłościowym. W sytuacji jednak, gdy powód nie wyraża konsekwentnie zgody na przekazanie sprawy do postępowania upadłościowego, o czym świadczy zaskarżenie przedmiotowego postanowienia, brak było podstaw do takiego działania przez Sąd z urzędu. Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy na podstawie art. 397§2 k.p.c. w zw. z art. 386§4 k.p.c. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Ostrowicz - Siwek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Łapińska,  Mariola Mastalerz
Data wytworzenia informacji: