Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 461/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kaliszu z 2018-09-06

Sygnatura akt I C 461/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 06-09-2018 r.

Sąd Rejonowy w Kaliszu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Porada-Łaska

Protokolant: sekretarz sądowy Sylwia Marek

po rozpoznaniu w dniu 06-09-2018 r. w Kaliszu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

przeciwko O. T.

o zapłatę 775,00 zł

oddala powództwo.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Sygn. akt I C 461/18

UZASADNIENIE

(...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. w dniu 27.02.2017 r. wystąpiła przeciwko O. T. o zapłatę kwoty 774,84 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15.10.2015 r. oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu podniesiono, że (...) Sp. z o.o. wypowiedziała pozwanemu umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego do lokalu, z zachowaniem 14-dniowego okresu, ze względu na zadłużenie pozwanego. Pracownicy powoda przeprowadzili demontaż licznika i kontrolę poboru gazu w lokalu pozwanego i stwierdzili nielegalny pobór gazu – bez zawarcia umowy o odstawę gazu. Powód obciążył pozwanego opłatą za nielegalny pobór gazu według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28.06.2013 r. i obowiązującej taryfy dla usług paliw gazowych, wystawiając notę obciążeniową nr OP/1B/ (...).

W dniu 29.03.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pozwany wniósł sprzeciw od tego orzeczenia wnosząc o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu podniesiono, że pozwanemu nigdy nie doręczono faktury, której brak zapłaty – jak podnosi powód- doprowadził do wypowiedzenia umowy.

Sąd ustalił co następuje:

(...) Sp. z o.o. i pozwanego łączyła kompleksowa umowa na dostarczanie paliwa gazowego na potrzeby gospodarstwa domowego.

(okoliczność niesporna)

W piśmie z 30.07.2015 r. (...) Sp. z o.o. zawarł oświadczenie o wypowiedzeniu pozwanemu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z tytułu zadłużenia.

W piśmie podano, iż „pomimo wyznaczenia w wezwaniu z 22.05.2015 r. dodatkowego dwutygodniowego terminu płatności zaległych należności i poinformowania o zamiarze wypowiedzenia umowy, stwierdzam, że nie nastąpiła spłata należności w wysokości 146,16 zł”. Przesyłka ta została wysłana do pozwanego i został uznana za doręczoną „przez awizo”.

(dowód: wypowiedzenie umowy k. 105, dowód doręczenia wypowiedzenia k. 107)

W dniu 14.09.2015 r. z uwagi na nieobecność pozwanego w jego miejscu zamieszkania nie doszło do demontażu licznika.

W piśmie z 15.09.2015 r. wezwano pozwanego do wydania gazomierza – w związku z rozwiązaniem umowy. Zapowiedziano demontaż gazomierza na 5.10.2015 r. Jednocześnie poinformowano pozwanego, że pobieranie paliwa gazowego począwszy od dnia rozwiązania umowy ma charakter nielegalnego poboru gazu, co skutkuje obciążeniem opłatami – szczegółowo określonymi w powołanym piśmie.

W dniu 30.09.2015 r. doszło do stwierdzenia u pozwanego nielegalnego poboru gazu – z uwagi na bezumowny pobór gazu. Gazomierz zdemontowano i zaplombowano.

W tym samum dniu wystawiono notę obciążeniową na kwotę 774,84 zł z terminem płatności 14.10.2015 r. – tytułem opłaty za nielegalne pobieranie paliwa gazowego.

(dowód: notatka na zleceniu k. 8, kata demontażu k. 11, nota obciążeniowa k. 12, protokół k. 13, wezwanie z 15.09.2015 r. k. 96)

Pozwany dopiero z pisma z 15.09.2015 r. – zawierającego wezwanie do wydania gazomierza – dowiedział się o wypowiedzeniu umowy. Wypowiedzenie umowy zostało wysłane do pozwanego, ale pozwany nie odebrał tego pisma. Przesyłkę awizowano i odesłano do nadawcy.

Od razu po otrzymaniu pisma z 15.09.2015 r. pozwany udał się do siedziby oddziału (...) i uregulował zaległą należność za pobrany gaz – kwotę 148,16 zł; zapłacił też odsetki od tej zaległości oraz zawarł nową umowę o dostawy gazu – obowiązującą z początkiem października 2015 r. Pozwany w dniu 30.09.2015 r. udostępnił gazomierz celem jego demontażu – pracownik (...) poinformował pozwanego, że z uwagi na skuteczne wypowiedzenie umowy musi dojść do demontażu, jeśli zaś chodzi o opłatę za nielegalny – bezumowny pobór gazu, to powinien złożyć reklamację, która na pewno będzie rozpatrzona pozytywnie.

Pozwany złożył reklamację. Nie została ona uwzględniona.

Pozwany poza zaległością (w kwocie 148,16 zł) będącą podstawą do wypowiedzenia umowy, nigdy nie miał zaległości w płatnościach za dostawy gazu. Otrzymywał faktury proforma, w czasie obowiązywania umowy dochodziło czasem do nadpłat z jego strony.

Pozwany nie otrzymał faktury na kwotę 148,16 zł. Nie otrzymał także powołanego w treści wypowiedzenia umowy wezwania z 22.05.2015 r. Nie miał możliwości skorzystania z „dodatkowego dwutygodniowego terminu płatności zaległych należności”. Pozwany nie otrzymał informacji o zamiarze wypowiedzenia mu umowy.

(dowód: reklamacje k. 21-22, 30, 32, 33, odpowiedzi na reklamacje k. 31, zeznania pozwanego k. 117-117v w zw. z k. 97v-98).

Sąd dał wiarę zeznaniom pozwanego oraz wszystkim dokumentom zgromadzonym w sprawie.

Sąd zważył co następuje:

Postawą prawną żądania jest norma art. 57 § 1 p. 1 ustawy prawo energetyczne.

Z nielegalnym poborem energii/paliwa gazowego mamy do czynienia także w przypadku pobierania energii/paliwa gazowego bez umowy zawartej z dostawcą.

Podkreślić należy, że w procesie cywilnym to strony mają obowiązek wskazywania dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, co jest potwierdzeniem reguły z art. 6 k.c., wyznaczającej sposób rozłożenia ciężaru dowodu. Konsekwencją regulacji ujętych w art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. jest nie tylko obowiązek popierania wysuwanych twierdzeń stosownymi dowodami, ale przede wszystkim ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia dla strony, która nie przytoczyła wystarczających dowodów na poparcie swych twierdzeń, o ile ciężar dowodu co do tych okoliczności na niej spoczywał.

W przedmiotowej sprawie obowiązkiem procesowym powoda było udowodnienie, że doszło do skutecznego wypowiedzenia umowy pozwanemu oraz że pozwany – po upływie terminu wypowiedzenia umowy pobierał paliwo gazowe – pomimo braku umowy z dostawcą gazu.

Zgodnie zaś z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności, Sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron i wykrycia środków dowodowych pozwalających na ich udowodnienie, ani też Sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 1996 r., I CKU 45/96).

W związku z powyższym, jeżeli materiał dowodowy zgromadzony przez strony nie daje podstawy do dokonania odpowiednich ustaleń faktycznych, sąd musi wyciągnąć ujemne konsekwencje z nieudowodnienia faktów przytoczonych na uzasadnienie żądań lub zarzutów.

W ocenie Sądu orzekającego powód nie udowodnił, że doszło do skutecznego rozwiązania umowy o dostawy paliwa gazowego.

W piśmie z 30.07.2015 r. (...) Sp. z o.o. zawarł oświadczenie o wypowiedzeniu pozwanemu umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z tytułu zadłużenia.

W piśmie tym podano, iż „pomimo wyznaczenia w wezwaniu z 22.05.2015 r. dodatkowego dwutygodniowego terminu płatności zaległych należności i poinformowania o zamiarze wypowiedzenia umowy, stwierdzam, że nie nastąpiła spłata należności w wysokości 146,16 zł”.

Powód nie wykazał, że wyznaczył pozwanemu ten dodatkowy 2-tygodniowy termin do zapłacenia zaległości; nie udowodnił, iż przed wypowiedzeniem umowy, poinformował pozwanego o zamiarze wypowiedzenia umowy. Nadto powód nie sprostał obowiązkowi udowodnienia, że doręczył pozwanemu fakturę i wezwanie do zapłaty zaległości w wysokości 148,16 zł. Pozwany natomiast powyższemu zaprzeczył.

W tych okolicznościach wypowiedzenie umowy zawarte w piśmie z 30.07.2015 r. nie jest skuteczne, a - co za tym idzie - bezpodstawne jest żądanie zapłaty z tytułu opłaty za nielegalny pobór gazu. Nie może być bowiem mowy o nielegalnym poborze gazu z powodu braku umowy z dostawcą, jeśli – z uwagi na bezskuteczność wypowiedzenia umowy - umowa ta nadal trwa.

Powód dochodził kwoty określonej w pozwie z tytułu nielegalnego poboru gazu. W nocie obciążeniowej (k. 12) figuruje wyłącznie kwota 774,84 zł. Należy założyć, że w okresie który był – zdaniem powoda – nielegalnym tj. bezumownym poborem gazu, jakieś zużycie gazu nastąpiło. Jednakże ani z uzasadnienia pozwu ani z załączonej noty nie wynika, jaka opłata jest należna za faktycznie zużyty przez pozwanego gaz.

Należy jeszcze dodać, jedynie alternatywnie do zaprezentowanej powyżej argumentacji, iż w świetle faktu zwarcia z pozwanym nowej umowy o dostawy gazu jeszcze przed demontażem licznika i już po uregulowaniu przez pozwanego tej nieznacznej zaległości – kwoty 148,16 zł, zapłaceniu odsetek od tej kwoty, powództwo jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, po myśli art. 5 k.c. Zgodnie z normą prawną powołanego przepisu, nie można czynić ze swojego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Pozwany podnosił, iż czuje się pokrzywdzony i upokorzony okolicznościami całej sprawy, także z tego względu, że nigdy nie miał żadnych długów, nigdy nie występował w sprawie sądowej. Gdy tylko dowiedział się, że ma zaległość natychmiast spłacił ją wraz z odsetkami. Pozwany nie jest prawnikiem i nie wyartykułował wprost zasady współżycia społecznego, która została naruszona. Jednakże - mając na względzie jego zeznania – w ocenie Sądu powód naruszył zasadę obowiązku lojalnego traktowania strony umowy i to zwłaszcza, gdy jest nią konsument. Powód jest dużą, poważną spółką, działa na terenie całego kraju. Jego sposób postępowania z klientami powinien być zatem nacechowany szczególną rozwagą – w takich okolicznościach faktycznych jak przedmiotowe.

Zatem orzeczono jak w sentencji wyroku.

SSR Katarzyna Porada - Łaska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jędrzejak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Porada-Łaska
Data wytworzenia informacji: