Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 79/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej z 2017-06-21

Sygn. akt III RC 79/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zbigniew Lis

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Szlosek

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2017 r. w Dąbrowie Tarnowskiej

sprawy z powództwa M. C.

przeciwko W. C.

o alimenty

I.  zasądza od pozwanego W. C. na rzecz powódki M. C. alimenty w kwotach po 100 zł (sto złotych) miesięcznie - za okres od dnia 02 grudnia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz w kwotach po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie – płatne począwszy od dnia 01 lipca 2017 roku do 10. dnia każdego po sobie następującego miesiąca z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w płatności którejkolwiek raty;

II.  w pozostałej części powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanego W. C. na rzecz powódki M. C. kwotę 1.837,50 zł (tysiąc osiemset trzydzieści siedem złotych 50/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  nakazuje ściągnąć od pozwanego W. C. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej kwotę 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem części opłaty od pozwu;

V.  nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności.

Przewodniczący:

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Sygn. akt III RC 79/16

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

z dn. 21 czerwca 2017 r.

M. C. wystąpiła w dn. 02 grudnia 2016 r. do tut. Sądu z pozwem o zasądzenie od pozwanego W. C. na jej rzecz tytułem alimentów kwot po 1.500 zł miesięcznie płatnych do 10. dnia każdego miesiąca poczynając od dnia wniesienia pozwu do jej rąk z góry wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

Domagała się również zasądzenia kosztów postępowania od pozwanego na jej rzecz wg norm przepisanych.

Na uzasadnienie wskazała, że jest córką pozwanego i urodziła się w dn. (...) r.

Podała, że w dn. 01 października 2016 r. rozpoczęła studia stacjonarne na W. (...) (...).

W związku z podjętymi studiami powódka wynajmuje w K. dwupokojowe mieszkanie, w którym mieszkają cztery osoby z miesięcznym czynszem w wysokości 460 zł od osoby. Czynsz opłacany jest przez powódkę od sierpnia 2016 r., przy czym poniosła dodatkowo jednorazowy wydatek w postaci zwrotnej kaucji w ww. kwocie.

Wg treści pozwu wydatki powódki związane z życiem w K. są następujące: koszty zakupu biletów MPK w wysokości 184 zł za pół roku oraz biletów za przejazdy z K. do D. w łącznej wysokości 12 zł za przejazd z jedną stronę, tj. miesięcznie ok. 96 – 120 zł, związane z wyżywieniem w wysokości 30 – 40 zł dziennie (ponad 600 zł miesięcznie), koszty związane z doładowaniem telefonu w wysokości 30 – 40 zł na miesiąc, związane z zakupem materiałów, przyborów kreślarskich koniecznych ze względu na naukę na jej kierunku studiów i wykonywaniem kserokopii, zakupu odzieży, które w ostatnich 4 miesiącach wyniosły 600 zł, zakupu obuwia w kwocie ok. 600 – 700 zł na pół roku, zakupu bielizny, kosmetyków i środków czystości w wysokości 150 zł miesięcznie, koszty fryzjera w wysokości ok. 40 zł miesięcznie oraz zakupu książek, prasy i innych okazjonalnych artykułów w wysokości 100 zł miesięcznie, koszty związane z leczeniem psychiatrycznym w wysokości 120 zł za jedną wizytę odbywającą się co 3 miesiące oraz zakupu lekarstw w wysokości od 140 do 180 zł miesięcznie.

Dalej powódka podała, że od października 2016 r. zaczęła uczęszczać na psychoterapię w K., a poza tym leczeniem ma również problemy z kręgosłupem kwalifikujące ją do leczenia operacyjnego. Zaznaczyła, że pomocne stałoby się uczęszczanie przez nią na basen i rozpoczęcie rehabilitacji, na które nie posiada środków finansowych.

Uzasadniając dalej swoje żądanie twierdziła, że matka powódki stara się jej pomagać i wspiera ją finansowo. Zatrudniona jest na ½ etatu na stanowisku (...) na czas określony do dnia 30 listopada 2016 r. z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 711,29 zł netto. Posiada wykształcenie średnie i do tej pory pracowała jako (...). Leczy się również neurologicznie w związku ze zmianami w kręgosłupie i kwalifikuje się do operacji oraz zażywa leki przeciwbólowe, co kosztuje 70 zł miesięcznie. Ma też problemy z tarczycą przechodząc związane z tym badania raz na pół roku. Podała, że jej matka ponosi miesięczne wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego, w tym opłaty za wodę w wysokości ok. 120 zł co dwa miesiące, za gaz – za sezon grzewczy koszt wyniósł ponad 5.000 zł (za okres od dn. 12.10.2015 r. do 04.2016 r.), za energię elektryczną w wysokości ok. 60 zł miesięcznie, za abonament telefoniczny w wysokości 30 zł miesięcznie, za śmieci w wysokości 40 zł kwartalnie, związane z utrzymaniem samochodu, w tym ubezpieczenie OC w wysokości 365 zł rocznie oraz koszty paliwa.

Pozwany natomiast jest (...) Prowadzi własne biuro (...) (...) od 2017 r. Wykonuje projekty domów jedno i wielorodzinnych, sklepów, dróg, stacji paliw. Zajmuje się doradztwem technicznym, kierowaniem budowami, nadzorowaniem inwestycji budowlanych. Podkreśliła, że nie zna wysokości jego dochodów, których nigdy matce powódki nie ujawnił zasłaniając się tajemnicą służbową, ale w czasie gdy prowadził z jej matką wspólne gospodarstwo domowe pozwany zabierał dzieci na wakacje poza granice kraju oraz nad polskie morze, przy czym w 2015 r. był bez rodziny ze swoją przyjaciółką na wakacjach w C. a w maju 2016 r. prawdopodobnie na wakacjach w B..

Na koniec podała, że jej rodzice rozstali się w 2015 r., kiedy to powódka wraz z matką wyjechała na dwa miesiące do U. do rodziny. Pozwany nie chciał wyjeżdżać i w trakcie ich pobytu nie kontaktował się z nimi, nie odbierał od nich telefonów, a po powrocie w dn. 08 września 2015 r. nie odebrał jej z lotniska.

Od tamtej pory pozostawała pod opieką swoich dziadków, przy czym pozwany wyprowadził się z T.. Przestał się też interesować córką i nie utrzymywał z nią kontaktu i dopiero w październiku 2015 r. zaczął dokładać się do jej lekcji rysunku w wysokości 400 zł.

Matka powódki listownie zwróciła się do jej ojca o podwyższenie kwoty przekazywanych przez niego alimentów z uwagi na podjęte przez nią kształcenie, co spotkało się z odpowiedzią odmowną ze strony pozwanego. Od października 2016 r. pozwany zaczął przekazywać córce kwotę o 100 zł wyższą, tj. 500 zł. Wysokość przekazywanych przez niego środków pieniężnych wg powódki nie jest jednak w stanie zaspokoić jej podstawowych potrzeb.

Postanowieniem z dn. 15 grudnia 2016 r. tut. Sąd zabezpieczył przedmiotowe powództwo poprzez zobowiązanie pozwanego do płacenia na rzecz powódki alimentów w kwotach po 700 zł miesięcznie od dn. 2 grudnia 2016 r. do czasu zakończenia postępowania.

W uzasadnieniu zażalenie na to postanowienie pozwany podniósł, że w chwili obecnej zawiesił działalność gospodarczą, którą prowadził przez 7 – 8 miesięcy bez żadnego wsparcia ze strony rodziny i najbliższych - z uwagi na brak dochodów, które wystarczałyby na pokrycie bieżących zobowiązań i kosztów. Zarzucił, że jego rodzina interesowała się jedynie przychodami oraz tym, czy wszystko wypłacił na jej potrzeby, które cały czas rosną. Jego zdaniem jego dzieci mają charaktery roszczeniowy, za co winę przypisuje żonie.

Podał, że powódka cały czas otrzymuje od niego wsparcie materialne i nigdy nie została bez pomocy, otrzymując udokumentowane wpłaty od września 2015 r.

Stwierdził, że powódka jest osobą dorosłą i samodzielnie mieszka w K. w wynajętym mieszkaniu. Natomiast fakt, że studiuje na (...) świadczy o tym, iż jest osobą inteligentną. Nie jest osobą niepełnosprawną i nie wymaga ciągłej opieki, a skoro jest na studiach w K., to jej matka również takiej opieki jej nie świadczy, wobec czego również jest zobowiązana do świadczeń alimentacyjnych na jej rzecz.

Pozwany na rozprawie uznał żądanie pozwu do kwoty 500 zł miesięcznie, a w pozostałej części wnosił o oddalenie powództwa oraz wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka M. C. urodziła się w dn. (...) r. Pochodzi ze związku małżeńskiego pozwanego W. C. i B. C..

Poza powódką z małżeństwa tego pochodzi dwóch dorosłych synów, którzy mieszkają obecnie w K.. Synowie ci są samodzielni.

W chwili obecnej nie toczy się pomiędzy rodzicami powódki sprawa o separację ani o rozwód. Pozostają oni we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Dowód:
- odpis skrócony aktu urodzenia powódki – k. 6a

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

- zeznania pozwanego – k. 97v - 98

Do lipca 2015 r. pozwany zamieszkiwał wraz z żoną i powódką w ich wspólnym domu w Ż..

W okresie wakacji – w lipcu 2015 r., powódka wraz z matką wyjechała do S. (...)odwiedzić rodzinę, z tym że B. C. wyjechała również w celach zarobkowych. Na wyjazd córki pozwany wyraził zgodę.

W tamtym czasie pozwany nie kontaktował się z powódką ani z jej matką. Wyprowadził się też z domu w Ż..

W dn. 08 września 2015 r. powódka wróciła do P., ale pozwany nie odebrał jej z lotniska, nie wykazując też wcześniej żadnego zainteresowania planowanym jej powrotem.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- odpis oświadczenia W. C. z dn. 05.06.2015 r. – k. 6a

- list B. C. skierowany do pozwanego z dn. 07.09.2015 r. – k. 6a

Powódka od dn. 01 października 2016 r. studiuje stacjonarnie na W. (...)na kierunku (...) (...) studia I stopnia z planowanym czasem trwania 3,5 roku oraz terminem ukończenia w dn. 31 marca 2020 r.

Dowód:

- zaświadczenie (...) z dn. 04.10.2016 r. – k. 6a

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

- zeznania powódki – k. 92 - 92

Powódka w związku ze studiami ponosi następujące koszty swojego utrzymania w K.:

- kwotę 460 zł miesięcznie tytułem 1/4 części czynszu za wynajem dwupokojowego mieszkania wraz z trzema koleżankami (po dwie osoby w jednym pokoju) - płaconą również w miesiącach wakacyjnych oraz kwotę ok. 50 zł miesięcznie tytułem części kosztów zużytych mediów,

- kwotę 184 zł za zakup biletu semestralnego na komunikację miejską na wszystkie linie,

- kwotę ok. 600 zł miesięcznie za wyżywienie, w tym za zakup obiadów, które zwykle kupuje w stołówce studenckiej w kwocie 18 zł za jeden obiad,

- kwotę 8 zł za podróż autobusem na trasie K.T. (z częstotliwością co 1-2 tygodnie),

- kwotę 100 zł miesięcznie za zakup materiałów na studia (farby, tektury, pianki, listwy do modeli budynków, w tym 30 – 40 zł miesięcznie za zakup samych pisaków),

- kwotę 120 zł za zakup karnetu na basen za semestr,

- wydatki związane z zakupem kosmetyków i środków czystości.

Powódka mieszka w wynajętym mieszkaniu w K. wraz z trzema koleżankami. Właścicielka mieszkania zawarła z koleżanką powódki K. K. pisemną umowę użyczenia w dn. 1 sierpnia 2016 r., jednak w rzeczywistości jest to umowa najmu. W umowie zapisano, że biorąca do używania jest zobowiązana do płacenia czynszu administracyjnego oraz do opłat związanych ze zużyciem mediów wg wskazań licznika oraz do uiszczenia kaucji w wysokości 1.600 zł.

Dowód:

- kopia umowy użyczenia lokalu mieszkalnego zawartej pomiędzy K. K. a J. P. z dn. 01.08.2016 r. – k. 89

- zeznania powódki – k. 92 -93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

- potwierdzenia zakupu biletu okresowego z dn. 07.10.2016 r. wraz z potwierdzeniem płatności kartą na kwotę 184 zł – k. 6a

Powódka leczy się psychiatrycznie w związku z zaburzeniami na tle depresyjnym od 2015 r. Dochodziło do sytuacji, że powódka dokonywała samookaleczeń. Początkowo od stycznia 2015 r. leczyła się w ramach służby zdrowia w (...) dla (...) przy Klinice (...) w K., a od dn. 16 lutego 2016 r. w Centrum (...) w K. ( (...) Centrum (...)).

Powódka bezwzględnie wymaga kontynuacji leczenia i psychoterapii.

W związku ze swoim leczeniem M. C. ponosi koszty związane z wizytami w ww. (...) raz na 3 miesiące w wysokości 120 zł za jedną wizytę oraz koszty zakupu lekarstw (w dn. 26 lipca 2016 r. zakupiła leki na łączną kwotę 186,79 zł, w tym lek o nazwie W. (...) tabletek za kwotę 139,99 zł, w dn. 19 kwietnia 2016 r. zakupiła leki na łączną kwotę 180,99 zł, w tym lek o nazwie W. (...) tabletek, w dn. 19 maja, w dn. 29 czerwca i w dn. 31 października – 2016 r. zakupiła lek o nazwie W. (...) tabletek za kwoty po 139,99 zł, w dn. 31 sierpnia 2016 r. zakupiła leki na łączną kwotę 185,39 zł, w tym lek o nazwie W. (...) tabletek, w dn. 05 października 2016 r. zakupiła leki na łączną kwotę 173,79 zł, w tym lek o nazwie W. (...) tabletek).

Dowód:

- zaświadczenie lekarskie z dn. 19.09.2016 r. Centrum (...) w K. wraz z paragonami fiskalnymi – k. 6a

- faktury wystawione przez (...) Sp. z o.o. nr (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) – k. 6a

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

Ponadto powódka cierpi od okresu szkoły podstawowej na poważne schorzenia kręgosłupa – obustronna szczelina międzystawowa łuku kręgu (...) z niewielkim kręgozmykiem przednim (...) w stosunku do (...) tylna krawędź trzonu kręgu (...) jest przemieszczona o(...)mm w stosunku do (...) z niewielkim odsłonięciem krążka miedzykręgowego.

Leczenie ww. choroby kręgosłupa możliwe jest jedynie poprzez operację. U powódki zalecono w ramach wychowania fizycznego wyłącznie pływanie i spacery oraz stwierdzono, że pozostałe obciążenia spowodują pogorszenie choroby.

M. C. w związku z tym schorzeniem uczęszcza jedynie na basen, na który powinna chodzić przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Koszt rehabilitacji kręgosłupa w K. wynosi 18 – 20 zł za godzinę. Powódka tylko jeden raz uczestniczyła w takiej rehabilitacji, gdyż nie miała pieniędzy, aby ją kontynuować.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 92 - 93

- odpis badania MR M. C. z dnia 23.08.2013 r., wynik badania tomografii komputerowej z dnia 04.02.2014 r., odpis zaświadczenia lekarskiego z dnia 21.10.2016 r. – k. 6a

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

Poza ww. wydatkami w związku ze swoim utrzymaniem i potrzebami M. C. ponosi dodatkowo następujące koszty:

- doładowań telefonu w wysokości ok. 30 zł miesięcznie,

- zakupu odzieży i obuwia w wysokości ok. 700 zł na kwartał,

- usług fryzjerskich w wysokości ok. 30 – 40 zł miesięcznie,

- zakupu książek i gazet w wysokości ok. 100 zł miesięcznie.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 92 - 93

- faktura nr (...) – k. 6a

W dn. 16 października 2016 r. powódka dokonała zakupu kurtki za kwotę 269 zł.

Dowód:

- faktura nr (...) – k. 6a

M. C. dobrze radzi sobie na studiach, ale nie zostanie jej przyznane stypendium naukowe. Nie przysługują jej również żadne inne świadczenia, w tym socjalne na uczelni, na której studiuje.

Z uwagi na naukę i dużą liczbą zajęć powódka nie ma możliwości podjęcia pracy dorywczej. W czasie wakacji zamierza zarobić na zakup laptopa.

Dowód:

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

- zeznania powódki – k. 92 - 93

Matka powódki – B. C. obecnie ma 53 lata i mieszka w Ż.. Nie ma wyuczonego zawodu i ma wykształcenie (...).

Dowód:

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

W okresie, kiedy pozwany mieszkał z rodziną matka powódki pracowała w sklepach jako (...) albo na (...)

Od dnia 01 września do dn. 30 listopada 2016 r. B. C. pozostawała zatrudniona na czas określony na (...) w U.w D. z miesięcznym wynagrodzeniem 926,20 zł brutto (711,29 zł netto).

Następnie pracowała na podstawie umowy o pracę na czas określony do dn. 19 czerwca br., w firmie (...) w Ż. przy produkcji (...) z wynagrodzeniem 2000 zł brutto (ok. 1450 zł netto) miesięcznie z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

Dowód:

- odpis umowy o pracę zawartą pomiędzy B. C. a G. D. z dn. 31.08.2016 r. oraz zaświadczenie o zarobkach za wrzesień 2016 r. – k. 6a

- zeznania świadka B. C. – k. 91v - 92

- zeznania powódki – k. 92 - 93

B. C. figuruje w rejestrze podatku rolnego na terenie G. D. jako współwłaściciel w udziale (...) gruntów o powierzchni (...) ha fizycznych, co daje (...)ha przeliczeniowych. Nie figuruje w rejestrze podatku leśnego. Figuruje w rejestrze podatku od nieruchomości.

W prowadzonym przez nią oraz przez jej ojca gospodarstwie rolnym uprawia ziemniaki, warzywa na własny użytek oraz zboże na pozostałej części pola. Na gruntach tych rosną również drzewa owocowe.

Za rok 2016 matka powódki otrzymała dopłatę od A. (...) w łącznej wysokości 1.119,62 zł.

Dowód:

- zaświadczenie B. D. z dn. 18.08.2016 r. – k. 6a

- odpis decyzji (...) z dn. 25.01.2017 r. – k. 96

- zeznania powódki – k. 92 – 93

B. C. również wymaga i objęta jest opieką specjalistyczną w Centrum (...) ( (...) w K.). Jest znerwicowana.

Leczy się na schorzenia związane z kręgosłupem w P. (...)w D. od 2011 r. W związku z leczeniem kręgosłupa w ramach umowy z NFZ, P. (...) w D. skierowała ją w dn. 21 września 2016 r. na zabiegi fizjoterapeutyczne (10 x 20 minutowy masaż suchy częściowy, 10 x laseroterapia punktowa, 10 x prądy (...), 10 x ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem).

Ma również problemy z tarczycą.

Dowód:

- zaświadczenie lekarskie z dn. 21.09.2016 r. oraz dokumentacja medyczna B. C. – k. 6a

- kopia zaświadczenia lekarskiego z dn. 06.12.2016 r. – k. 89

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

Matka powódki ponosi następujące koszty utrzymania domu w Ż.:

- opłaty za gaz, a za poszczególne okresy zapłaciła następujące kwoty: za okres o dn. 19 stycznia 2015 r. do dn. 19 stycznia 2016 r. kwotę 2.788,94 zł, za okres od dn. 19 stycznia do dn. 02 marca 2016 r. kwotę 1.267,12 zł, za okres od dn. 02 marca do dn. 05 maja 2016 r. kwotę 912,64 zł, od dn. 08 lipca do dn. 07 września 2016 r. kwotę 203,15 zł,

- opłaty za energię elektryczną, za którą za lipiec 2016 r. zapłaciła kwotę 60,85 zł, a za wrzesień zapłaciła kwotę 53,12 zł,

- opłaty za pobór wody, za którą za okres od dn. 04 maja do dn. 11 lipca 2016 r. zapłaciła kwotę 125,30 zł, a za okres od dn. 11 lipca do dn. 12 września 2016 r. zapłaciła kwotę 118,46 zł,

- tytułem podatku rolnego oraz od nieruchomości, który za rok 2016 r. został naliczony w kwocie 206 zł.

Dowód:

- decyzjaB. D. z dnia 25.01.2016 r. – k. 6a

- faktury wystawionych przez (...) w D., odcinki opłat za energię elektryczną i gaz na nazwisko B. C. – k. 6a

Matka powódki przekazuje córce na jej utrzymanie tygodniowo po 150 – 200 zł.

Pieniądze na utrzymanie przekazują M. C. również jej dziadkowie macierzyści w kwotach po ok. 150 zł z pieniędzy przekazywanych przez ojca chrzestnego powódki, który mieszka w S. (...)

Dowód:

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

Na rachunku bankowym B. C. w B. (...) w D. saldo początkowe z dn. 31 grudnia 2015 r. wynosiło 1.795,72 zł, a końcowe na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 1,70 zł.

Dowód:

- wydruk rachunku bankowego B. C. – k. 96

Pozwany – W. C. obecnie ma 51 lat. Ma wykształcenie wyższe. Ukończył studia (...)uzyskując tytuł(...) Ma uprawnienia do projektowania konstrukcji budynków, parkingów i zjazdów, w tym również do weryfikowania kosztorysów.

Nie leczy się, nie zażywa żadnych leków i nie ma żadnych długów.

Mieszka obecnie sam w mieszkaniu w T. o powierzchni ok. (...)m 2. Własnościowe spółdzielcze prawo do tego lokalu mieszkalnego otrzymał od swoich rodziców ok. 5 lat temu.

Jego mieszkanie jest bardzo dobrze urządzone. Wyprowadzając się od rodziny zabrał ze sobą ploter o wartości około 1.000 zł.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98v

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zaświadczenie P. (...) T. z dn. 26.05.2017 r. – k. 89

Od dn. 06 kwietnia 2009 r. pozwany prowadził działalność gospodarczą pod firmą:G. (...)m.in. w zakresie architektury, którą zawiesił w dn. 08 grudnia 2016 r. W ramach prowadzonej działalności prowadził on biuro projektowe oraz świadczył usługi związane z nadzorem budowlanym dotyczącym zarówno domów jednorodzinnych jak i budynków użyteczności publicznej. Kontrakty pozyskiwał zwykle z polecenia innych ludzi. Wynagrodzenie za wykonane usługi otrzymywał na konto bankowe lub w gotówce.

W związku z prowadzoną działalnością pozwany opłacał składki ZUS w wysokości około 1.300 zł miesięcznie oraz opłacał usługi księgowe za kwotę 180 zł miesięcznie, płacił podatek VAT od każdej faktury oraz podatek dochodowy. Ponadto ponosił koszty materiałów biurowych, licencji na oprogramowania, zakupu paliwa, projektantów podwykonawców, rzeczoznawców budowlanych oraz koszty wymiany sprzętu.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98

- wydruk z (...) z dn. 26.12.2016 r. – k. 13

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

W czasie, gdy pozwany zamieszkiwał w Ż. – jego rodzina miała dobrą sytuację materialną. Utrzymywała się zarówno z jego działalności gospodarczej jak i wynagrodzenia za pracę jego żony.

Pozwany kupował samochody oraz wyposażenie do mieszkania w T.. Rodzinę było stać na wakacje za granicą oraz nad polskim morzem. Kilka razy byli na wakacjach w C.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

Obecnie pozwany od dn. 02 stycznia 2017 r. pozostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku(...) w P. (...) w T. z wynagrodzeniem 3.012,01 zł brutto (2.165,15 zł netto) miesięcznie.

W związku z dokonanym zajęciem komorniczym w maju br. wynagrodzenie pozwanemu zostało wypłacone z uwzględnieniem zajęcia, tj. w wysokości 1.395,57 zł.

Dowód:

- kopia legitymacji W. C. – k. 89

- zaświadczenie o zarobkach W. C. z dn. 26.05.2017 r. – k. 89

- zeznania pozwanego – k.97v – 98

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

Pracę w (...) w T. pozwany znalazł przez ogłoszenie w Internecie. Do miejsca pracy, które znajduje się w odległości 1 km od jego miejsca zamieszkania, pozwany zwykle chodzi pieszo.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v - 98

Pozwany za poszczególne lata zadeklarował następujące kwoty dochodów do urzędu skarbowego:

- za rok 2014 – kwotę 16.456,87 zł (przychód – 44.884,96 zł, koszty uzyskania przychodu – 28.428,09 zł),

- za rok 2015 – kwotę 13.988,71 zł (przychód – 33.239,02 zł, koszty uzyskania przychodu – 19.250,31 zł),

- za rok 2016 – kwotę 21.963,16 zł (przychód w wysokości 34.965,85 zł, koszty uzyskania przychodu – 13.002,69 zł).

Dowód:

- kopie zeznań podatkowych W. C. (...)z załącznikami za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. – k. 61 – 81, 89

Pozwany figuruje w rejestrze podatku rolnego na terenie G. D. jako współwłaściciel w udziale (...) gruntów o powierzchni (...) ha fizycznych, co daje (...)ha przeliczeniowych. Nie figuruje w rejestrze podatku leśnego. Figuruje w rejestrze podatku od nieruchomości.

Figuruje również w ewidencji podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości na terenie miasta T. przy ulicy (...):

- pomieszczeń lokalowych o wysokości powyżej 2,20 m - o powierzchni (...)m ( 2) oraz o wysokości 1, 40 – 2,20 m – o powierzchni (...)m ( 2),

- gruntów o powierzchni (...) m 2.

Dowód:

- zaświadczenie B. D. z dn. 26.05.2017 r. – k. 89

- zaświadczenie P. (...) T. z dn. 26.05.2017 r. – k. 89

Pozwany jest właścicielem samochodu marki T. (...), rocznik (...) zakupionego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v - 98

W związku ze swoim utrzymaniem pozwany ponosi m.in. następujące wydatki:

- koszty zakupu żywności w wysokości około 600 zł miesięcznie,

- związane z opłatami za mieszkanie (do Wspólnoty Mieszkaniowej w dn. 05 grudnia 2016 r. zapłacił kwotę 213,08 zł, opłata za internet za grudzień wyniosła 39 zł, opłata za telefon za abonament za okres od dn. 10 grudnia 2016 r. do dn. 09 stycznia 2017 r. oraz za opłaty naliczone za okres od dn. 10 listopada 2016 r. do dn. 09 grudnia 2016 r. wyniosły łącznie 62,49 zł, za energię elektryczną za grudzień 2016 r. zapłacił kwotę 102,06 zł, a za gaz w dn. 14 października 2016 r. zapłacił kwotę 84,86 zł),

- koszty zakupu środków czystości i odzieży miesięcznie - ok. 150 – 200 zł.

Dowód:

- kopie: pokwitowania wpłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej z dn. 05.12.2016 r., odcinka wpłaty na rzecz T. z dn. 08.12.2016 r., odcinka wpłaty na rzecz (...) z dn. 14.10.2016 r., kopii rozliczenia (...) Polska z dn. 04.12.2016 r., faktury wystawionej przez P. z dn. 12.12.2016 r. – k. 27 - 29

Za poszczególne okresy na rachunkach bankowych, których posiadaczem jest pozwany, saldo tych rachunków kształtowało się następująco:

- na rachunku bankowym prowadzonym przez D. Bank – koncie oszczędnościowym nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. saldo początkowe wynosiło 4.022,16 zł, a końcowe 7,62 zł, a w okresie od dn. 01.01.2017 do dn. 27.05.2017 r. saldo początkowe wyniosło 7,62 zł, a końcowe 0,04 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez D. Bank – koncie osobistym nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 30.04.2017 r. saldo początkowe i końcowe wyniosło 0,00 zł, z tym że od 11 lutego 2016 r. stan środków na koncie cały czas wynosił 0,00 zł

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. saldo początkowe wyniosło 1.211,02 zł, a końcowe 6,65 zł, za okres od dn. 01.01.2017 r. do dn. 27.05.2017 r. saldo początkowe wyniosło 6,65 zł, a końcowe 60,19 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) w okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 27.05.2017 r. stan środków na koncie wynosił 0,09 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) w okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 27.05.2017 r. stan środków na koncie wynosił 0,01 Euro,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. saldo początkowe wyniosło 102,59 zł, a końcowe 0,00 zł, a za okres od dn. 01.01.2017 r. do dn. 27.05.2017 r. saldo początkowe i końcowe wyniosło 0,00 zł, z tym, że od 09 stycznia br. stan tych środków cały czas wynosił 0,00 zł

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) w okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 27.05.2017 r. stan środków na koncie wynosił 0,00 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) – (...) nr (...) w okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 27.05.2017 r. w stan środków na koncie wynosił 0,00 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) S.A. nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. saldo początkowe wyniosło 1.663,56 zł, a końcowe 587,13 zł, za okres od dn. 01.01.2017 r. do dn. 26.05.2017 r. saldo początkowe wyniosło 528,33 zł, a końcowe 1.395,57 zł,

- na rachunku bankowym prowadzonym przez (...) S.A. nr (...) za okres od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. saldo początkowe wyniosło 0,00 zł, a końcowe 104,41 zł, za okres od dn. 01.01.2017 r. do dn. 26.05.2017 r. saldo początkowe wyniosło 104,46 zł, a końcowe 0,00 zł.

Na rachunek bankowy prowadzony przez (...) – (...) nr (...) wpłynęły przelewem następujące kwoty z innych niż należących do pozwanego rachunków bankowych:

- w dn. 20.01.2016 r. – kwota 7.380 zł, w dn. 16.05.2016 r. – kwota 4.920 zł od (...) Sp. z o.o.,

- w dn. 22.04.2016 r. – kwota 3.690 zł od (...) P. M. W. R.,

- w dn. 01.06.2016 r. – kwota 1.230 zł od (...) Sp. z o.o. w T.,

- w dn. 05.08.2016 r. – kwota 1.476 zł od E. C. za fakturę obejmującą usługę projektową parkingów i zjazdów do działki (...) w Z.,

- w dn. 02.01.2017 r. - kwota 4.920 zł od G. S.C. (...), A. Z..

Na rachunek bankowy prowadzony przez (...) S.A. nr (...) pozwany w 2016 r. dokonał następujących wpłat za pomocą wpłatomatu:

- w kwietniu w wysokości: 1.000 zł (w dn. 13), 1.000 zł (w dn. 10), 1.900 zł (w dn. 20), 900 zł, 1.000 zł i 1.000 zł (w dn. 19), 1.400 zł, 2.000 zł, 200 zł i 350 zł (w dn. 21) – łącznie 10.750 zł,

- w maju w wysokości: 200 zł (w dn. 03), 1.000 zł i 1.100 zł (w dn. 17), 400 zł (w dn. 06) i 400 zł ( w dn. 10) – łącznie 3.100 zł,

- w czerwcu w wysokości: 500 zł (w dn. 24), 300 zł ( w dn. 14) i 100 zł (w dn. 20) – łącznie 900 zł,

- w lipcu w wysokości: 300 zł (w dn. 30), 1.500 zł ( w dn. 27), 500 zł ( w dn. 21), 100 zł ( w dn. 18), 2.000 zł i 1.500 zł (w dn. 19) i 500 zł (w dn. 15) – łącznie 6.400 zł,

- w sierpniu w wysokości: 1.700 zł (w dn. 08),

- we wrześniu w wysokości: 150 zł i 1.500 zł (w dn. 19) - łącznie 1.650 zł,

- w październiku w wysokości: 400 zł i 800 zł (w dn. 06), 300 zł ( w dn. 09), 700 zł ( w dn. 14), 1.000 zł i 800 zł (w dn. 10), 200 zł (w dn. 21), 200 zł ( w dn. 22), 200 zł i 300 zł (w dn. 24) i 600 zł (w dn. 30) – łącznie 5.500 zł,

- w listopadzie w wysokości: 1.000 zł i 1.000 zł (w dn. 02), 1.500 zl (w dn. 16) 500 zł ( w dn. 16) i 500 zł ( w dn. 21) – łącznie 4.500 zł,

- w grudniu w wysokości: 1.000 zł (w dn. 05), 500 zł (w dn. 07), 400 zł (w dn. 14)) i 500 zł (w dn. 16) – łącznie 2.400 zł.

Natomiast w 2017 r. na ww. rachunek prowadzony przez (...) S.A. nr (...) pozwany dokonał następujących wpłat za pomocą wpłatomatu: w dn. 24.01, 21.02, 20.03 – kwot po 200 zł, w dn. 29.03 kwotę 250 zł i w dn. 22.05.- 1.600 zł. Poza tym wpływały na to konto zwroty z urzędu skarbowego oraz wynagrodzenie za pracę z (...) w T..

Łącznie, nie licząc przelewów pomiędzy rachunkami pozwanego oraz dokonywanych zwrotów na ww. rachunki np. za zakup roweru lub dokonywanych z urzędu skarbowego, przychód pozwanego szczegółowo wykazany powyżej za 2016 r. wyniósł łącznie co najmniej kwotę 54.116 zł.

Dowód:

- historie rachunków bankowych W. C. – k. 89

Pozwany nie ma żadnych długów ani oszczędności i oprócz powódki nie ma nikogo innego na utrzymaniu.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98

W grudniu 2015 r. pozwany przelał powódce kwotę 2.000 zł tytułem „rysunek, historia sztuki, wrzesień 2015 do styczeń 2016 (5 x 400)”, a następnie od lutego do września przelewał jej miesięcznie 400 zł.

Listem poleconym z dn. 09 sierpnia 2016 r. B. C. zwróciła się do swojego męża o jego pisemne zobowiązanie się do 20 sierpnia do partycypacji w utrzymaniu córki w związku z rozpoczętymi przez nią studiami podając, że kwotą będącą w stanie zaspokoić jej potrzeby jest kwota w wysokości 1.500 zł.

W odpowiedzi pisemnej datowanej na dzień 18 sierpnia 2016 r. pozwany odmówił zobowiązania się do płacenia alimentów w wyższej kwocie niż dotychczas wskazując, że powódka jest dorosła oraz, że powinna sama próbować zarobić na studia poprzez prace w okresach wakacyjnych oraz poprzez studenckie biura pracy w ciągu roku akademickiego.

Następnie po rozpoczęciu przez powódkę studiów pozwany zaczął przelewać kwoty po 500 zł miesięcznie.

Pomimo zobowiązania przez tut. Sąd pozwanego do płacenia powódce w trybie zabezpieczenia powództwa kwoty 700 zł miesięcznie, pozwany nadal przekazywał jej kwotę 500 zł, w związku z czym powódka wystąpiła do komornika o egzekucję. Kwota zaległych alimentów należnych powódce tytułem zabezpieczenia została wyrównana i pozwany alimenty te w czerwcu 2017 r. zapłacił do rąk powódki.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98

- zeznania powódki – k. 92 – 93

- zeznania świadka B. C. – k. 91v – 92

- potwierdzenia przelewów dokonanych przez W. C. na rzecz M. C. z dnia: 17.12.2015 r.,16.02.2016 r., 10.03.2016 r., 21.04.2016 r., 11.05.2016 r., 02.06.2016 r., 15.07.2016 r., 19.07.2016 r., 12.08.2016 r., 14.09.2016 r., 08.10.2016 r., 12.11.2016 r., 08.12.2016 r. – k. 14 – 26

- list B. C. z dn. 09.08.2016 r. i W. C. z dn. 18.08.2016 r. – k. 6a

Powódka ma kontakt telefoniczny z ojcem.

Dowód:

- zeznania powódki – k. 92 – 93

Pozwany wyjeżdża raz w roku za granicę na wypoczynek. Ostatnio był na S.

Dowód:

- zeznania pozwanego – k. 97v – 98

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dowodów z dokumentów oraz zeznań powódki, pozwanego i świadka B. C..

Generalnie dowody z dokumentów były wiarygodne, bowiem nie ujawniły się okoliczności podważające ich autentyczność bądź prawdziwość zawartych w nich treści.

Sąd jednak na podstawie dowodów z zeznań powódki i świadka B. C. ustalił, że umowa użyczenia mieszkania zamieszkanego przez powódkę, jest w rzeczywistości umową najmu, gdyż powódka i jej współlokatorki płacą właścicielce mieszkania czynsz miesięczny.

Poza tym Sąd oddalił wniosek pozwanego o zobowiązanie matki powódki do przedłożenia wyciągu z jej rachunku bankowego za 2017 r. jako spóźniony, na podstawie art. 207 § 6 kpc oraz jako pozbawiony podstawy prawnej, gdyż B. C. nie jest stroną tego postępowania i na podstawie art. 248 § 1 kpc mogła być zobowiązana do przedstawienia dokumentu znajdującego się w jej posiadaniu, ale nie do wytworzenia dokumentu, czyli uzyskania wyciągu z jej rachunku bankowego w celu dostarczenia go do Sądu.

Zeznania powódki Sąd uznał w całości za wiarygodne, bowiem były logiczne, spójne i w zasadniczych elementach pokrywały się zarówno z zeznaniami pozwanego jak i świadka oraz z dowodami z dokumentów.

Jednakże w ocenie Sądu powódka nieco zawyżyła koszty swojego utrzymania, podając, że wynoszą one około 2.000 zł miesięcznie, ponieważ taka kwota nie wynika z zestawienia poszczególnych jej wydatków.

Z tych samych względów również zeznania matki powódki B. C. należało ocenić jako wiarygodne.

Także zeznania pozwanego zasadniczo zasługiwały na wiarę. Pewne wątpliwości budzą jednak podane przez niego dochody z prowadzonej wcześniej działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu były one wyższe niż pozwany podawał. Zarówno matka powódki jak i sama powódka jednakowo twierdziły, że standard życia rodziny, jaki zapewniały głównie dochody uzyskiwane przez pozwanego był dosyć dobry. Sam pozwany natomiast nie potrafił do końca wyjaśnić, co było przyczyną zawieszenia działalności gospodarczej. Z jednej strony pozwany twierdził, że pogorszył mu się wzrok, a z drugiej strony w swoim zażaleniu na postanowienie o zabezpieczeniu, twierdził, że działalność był zmuszony zawiesić, gdyż była niezyskowna. W żaden sposób nie próbował również wykazywać dokumentacją medyczną swoich problemów ze wzrokiem. Twierdził jednocześnie, że jest zdrowy i na nic się nie leczy.

Ponadto W. C. zaprzeczył, jakoby zawieszenie działalności gospodarczej spowodowane było wytoczeniem niniejszej sprawy przeciwko niemu. Sąd jednak w tym zakresie nie dał wiary pozwanemu, gdyż zawieszenie przez niego działalności gospodarczej w dn. 08 grudnia 2016 r. zbiegło się w czasie z wniesieniem pozwu przez powódkę, co miało miejsce kilka dni wcześniej w dn. 02 grudnia 2016 r.

Sąd nie był w stanie ustalić wysokości uzyskiwanych przez pozwanego dochodów. Pozwany jednak korzystał z licznych kont bankowych i z samych tylko obliczeń tut. Sądu za 2016 r. wynika, że jego przychody kształtowały się z pewnością na wyższym poziomie niż jego obecne przychody z wynagrodzenia za pracę w (...).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. § 3 tego artykułu stanowi jednak, że rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Obowiązek alimentacyjny obciążający rodziców względem dzieci nie kończy się zatem z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, ale istnieje w dalszym ciągu, jeżeli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, co ma miejsce najczęściej wówczas, gdy dziecko kontynuuje naukę.

Jak trafnie stwierdził Sąd Najwyższy w pkt V uchwały z dn. 16 grudnia 1987 r. (M.P. 88/6/60), uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Z kolei w wyroku z dn. 14 listopada 1997 r. – III CKN 257/97 (OSNC 1998/4/70) SN zauważył, że przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do zahamowywania, a co najmniej znacznego utrudniania, dalszego rozwoju dziecka, a to przez pozbawianie go środków materialnych, niezbędnych do kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności.

Obowiązek alimentacyjny pozwanego wobec powódki nie był kwestionowany co do samej zasady przez W. C., a jedynie podważał on wysokość należnych alimentów. Pozwany bowiem uznał powództwo w zakresie kwoty 500 zł miesięcznie.

Powódka podjęła po ukończeniu szkoły średniej dalszą edukację na studiach stacjonarnych państwowych na kierunku - (...) w K.. Charakter podjętych przez nią studiów niewątpliwie wymaga dużego wysiłku, a powódka dobrze radzi sobie na studiach.

M. C. nie posiada żadnego majątku, który mógłby wygenerować ewentualny dochód, przy czym studiując w trybie stacjonarnym, ma również niewielkie możliwości podjęcia dorywczego zatrudnienia, co oznacza, iż nie jest ona w stanie utrzymać się samodzielnie, wobec czego obowiązek jej utrzymania w dalszym ciągu spoczywa na rodzicach.

Co prawda powódka deklaruje podjęcie pracy zarobkowej w okresie wakacji, ale tak zarobione pieniądze planuje przeznaczyć na zakup laptopa.

Nie należy również gubić z pola widzenia, że córka pozwanego boryka się z poważnymi schorzeniami kręgosłupa kwalifikującymi ją do operacji. Z aktywności fizycznej powódka może jedynie korzystać z basenów i spacerować. Zatem i jej możliwości zarobkowe w okresie wakacyjnym przy pracach dorywczych, które zazwyczaj stanowią głównie prace sezonowe związane z wysiłkiem fizycznym, również są bardzo zawężone.

Stosownie do art. 135 § 1 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego, pozwany w dn. 08 grudnia 2016 r. bez wyraźnego powodu zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą. Twierdził również, że działalność ta do tamtej pory przynosiła dochód porównywalny z jego obecnym wynagrodzeniem za pracę, czemu Sąd nie dał wiary, a o czym była mowa powyżej. Obecnie W. C. pozostaje zatrudniony w P. (...) w T. z wynagrodzeniem 2.165,15 zł netto.

Przepis art. 136 kro stanowi, że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez żadnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Z ustaleń poczynionych przez tut. Sąd wynika, że pozwany zawiesił działalność gospodarczą po wytoczeniu niniejszego powództwa i zatrudnił się na stanowisku pracy z wynagrodzeniem niższym niż jego dotychczas uzyskiwane dochody.

Zatem trzeba oceniać możliwości materialne pozwanego w taki sposób, jakby nadal prowadził działalność gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, że przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane przez osobę zobowiązaną do alimentacji, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Pozwany jest zdrowym mężczyzną, posiada wykształcenie (...) i wieloletnie doświadczenie w wyuczonym przez siebie zawodzie. Usługi dotychczas świadczone przez pozwanego cieszą się dobrym popytem na rynku budowlanym i charakteryzują się ponadprzeciętną dochodowością. Oprócz córki nie posiada też nikogo innego na swoim utrzymaniu. Tak więc jego możliwości zarobkowe należy ocenić jako wysokie.

Sąd przy ustalaniu wysokości alimentów wziął pod uwagę usprawiedliwione potrzeby powódki, które ze względu na kontynuowanie przez nią nauki w trybie stacjonarnym poza miejscem zamieszkania oraz ze względu na charakter podjętego przez nią kierunku studiów, kształtują się na poziomie co najmniej około 1.500 zł miesięcznie. Ponadto Sąd wziął pod uwagę jej stan zdrowia, a także sytuację materialną jej matki, która również jest zobowiązania do alimentowania córki stosownie do swoich możliwości.

Należy jednak zauważyć, że matka powódki, która do tej pory pobierała minimalne wynagrodzenie za pracę, pomimo swoich skromnych dochodów i możliwości zarobkowych oraz dużych wydatków na utrzymanie domu w Ż., również partycypuje finansowo w utrzymaniu córki, przekazując jej po około 150 zł tygodniowo. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane przez rodziców powódki na jej utrzymanie, do tej pory M. C. wspierał finansowo również wujek mieszkający w S. (...)

Matka powódki ma znacznie niższe możliwości finansowe niż pozwany, gdyż ma jedynie wykształcenie (...) ogólne, podejmuje nisko płatne zatrudnienie, a posiadane przez nią grunty rolne nie przynoszą dochodów.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Sąd uznał, że pozwany winien partycypować w utrzymaniu córki w kwocie 800 zł miesięcznie, uznając jednocześnie, że powinno go być stać na płacenie alimentów w tej wysokości nawet przy aktualnych dochodach oraz że kwota ta powinna pokryć istotną część potrzeb powódki, tj. koszty mieszkania i większość kosztów wyżywienia. Pozostałe zaś koszty utrzymania powódki powinna pokryć jej matka z uzyskiwanych dochodów przy ewentualnym wsparciu dalszej rodziny.

W tym stanie rzeczy orzeczono jak w pkt I i II wyroku, zasądzając alimenty od dnia wniesienia pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na podstawie art. 481 § 1 i § 2 kc.

Natomiast zasądzając alimenty w kwotach po 100 zł miesięcznie od dn. 02 grudnia 2016 r. do dn. 30 czerwca 2017 r. Sąd kierował się tym, że pozwany postanowieniem tut. Sądu z dn. 15 grudnia 2016 r. został zobowiązany do płacenia na rzecz powódki tytułem zabezpieczenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania kwot po 700 zł miesięcznie, z którego to zobowiązania ostatecznie był zmuszony się wywiązać w związku z wszczętą egzekucją komorniczą. Alimenty w kwotach po 700 zł miesięcznie zostały zapłacone do dn. 30 czerwca 2017 r., zatem w celu wyrównania za ten okres brakującej części zasądzonych alimentów w kwotach po 800 zł miesięcznie, Sąd zasądził kwoty po 100 zł miesięcznie.

Z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa koszty postępowania pomiędzy stronami zostały stosunkowo rozdzielone na podstawie art. 100 kpc.

Pozwany przegrał proces względem powódki w 53 % (przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej 18.000 zł) i w takim udziale powinien ponieść koszty postępowania.

Na koszty te złożyły się: wynagrodzenie pełnomocnika powódki w stawce minimalnej w kwocie 3.600 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego w stawce minimalnej w kwocie 120 zł (na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.) - § 2 pkt 5 oraz § 4 ust. 1 pkt 9) oraz opłata od zażalenia pozwanego na postanowienie o zabezpieczeniu w wysokości 30 zł. Łączne koszty procesu wyniosły kwotę 3.750 zł. Dlatego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.837,50 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Ponadto na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. z 2016 r. Dz.U. poz. 623 ze zm.) Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego kwotę 180 zł na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej tytułem części opłaty od pozwu, od uiszczenia której powódka była zwolniona z mocy prawa - art. 96 ust. 1 pkt 2) powyższej ustawy. Opłata ta została ustalona od kwoty zasądzonych alimentów, przy czym Sąd uwzględnił tu fakt, iż pozwany uznał żądanie pozwu do kwot po 500 zł miesięcznie.

Natomiast rygor natychmiastowej wykonalności w pkt I wyroku Sąd nadał na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

SSR Zbigniew Lis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Siepiora
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Lis
Data wytworzenia informacji: