Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 2404/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2017-01-11

Sygn. akt I ACz 2404/16

POSTANOWIENIE

Dnia 11 stycznia 2017 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSA Wojciech Kościołek (sprawozdawca)

Sędziowie: SA Grzegorz Krężołek

SA Robert Jurga

po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Spółdzielni (...) w likwidacji w K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta K.

o odszkodowanie

na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach zawarte w punkcie II wyroku tego Sądu z dnia 13 września 2016r. sygn.. akt I C 656/16

postanawia

1.zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że punktowi II wskazanego wyroku nadaje treść: „ zasądza od strony powodowej Spółdzielni (...) w likwidacji w K. na rzecz strony pozwanej Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 14 400 zł (czternaście tysięcy czterysta) tytułem kosztów procesu;

2 . zasądzić od strony powodowej na rzecz strony pozwanej Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kwotę 2.400 zł (dwa tysiące czterysta) tytułem kosztów postepowania zażaleniowego.

SSA Grzegorz Krężołek SSA Wojciech Kościołek SSA Robert Jurga

Sygn. akt I A Ca 2404/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Kielcach odstąpił od obciążania strony powodowej Spółdzielni (...) w likwidacji w K. na rzecz strony pozwanej Skarbu Państwa – Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa kosztami procesu uznając, że wobec oddalenia powództwa z uwagi na skutecznie podniesiony zarzut przedawnienia roszczenia i fakt zwolnieni strony powodowej w 95% od kosztów sądowych przemawiają za tym względy słuszności w rozumieniu art. 102 k.p.c.

U podstaw z kolei rozstrzygnięcia żądania pozwu wskazał, że bieg przedawnienia roszczenia odszkodowawczego strony powodowej rozpoczął się od 17 listopada 2009 roku i upłynął 18 listopada 2012 roku, w sytuacji, w której pozew strona powodowa złożyła 10 marca 2016 roku, a więc po upływie trzyletniego okresu przedawnienia. Odwołując się przy tym do orzecznictwa Sądu Najwyższego wyjaśnił, że sporne uprzednio w judykaturze zagadnienie prawne dotyczące zgłoszonego zarzutu przedawnienia roszczenia, wyjaśnione zostało w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011r. opublikowanej w urzędowym zbiorze OSNC z 2011r. nr. 7-8 pod. poz. 75.

Zażalenie na postanowienie złożyła strona pozwana domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia i zasądzenia kosztów według norm przepisanych tak w postepowaniu pierwszo jak i drugoinstancyjnym.

Strona powodowa wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów postepowania zażaleniowego.

Rozpoznając zażalenie zważył Sąd Apelacyjny;

Zażalenie jest oczywiście uzasadnione, ze skutkami tak w postaci zmiany zaskarżonego orzeczenia, jak i obciążenia strony powodowej kosztami postępowania zażaleniowego na rzecz strony pozwanej.

Należy zgodzić się z jedną tezą Sądu I instancji, a to tą, że u podstaw rozstrzygania o kosztach postępowania istotne znaczenie posiadają reguły słuszności. Aby jednak istniała podstawa dla kierowania się takową muszą zaistnieć w sprawie okoliczności faktyczne, które wskazywać będą na potrzebę ich uwzględnienia przy rozstrzygnięciu odmiennym od reguły określonej w art. 98 k.p.c., a związane z przesłankami wynikającymi z tych dalszych przepisów. Ustawodawca, jako regułę rozliczania kosztów postępowania, wskazuje odpowiedzialność strony za wynik procesu (art. 98 k.p.c.), kiedy przegrywająca strona zwraca koszty przeciwnikowi w pełnej wysokości, a wyjątki od niej obwarowuje określonymi przesłankami. Nie poszerzając ponad potrzebę rozważań w tym zakresie wskazać należy, że instytucja przedawnienia roszczeń należy do takich zagadnień prawnych, które strona wszczynająca proces winna uwzględniać przy ocenie poziomu ryzyka przed skierowaniem sprawy do sądu. I o ile w dacie wszczynania postępowania jawiłyby się wątpliwości prawne w zakresie sposobu obliczania terminów, to i ryzyko przegranej w sprawie można byłoby oceniać w relacji do treści sporu prowadzonego w judykaturze w tym zakresie. Tak jednak w sprawie nie jest. Stanowisko Sądu Najwyższego - wyrażone w istotnej materii opublikowane zostało przed wszczęciem sprawy przez stronę powodową i było powszechnie znane w środowisku prawniczym. Z kolei replika strony powodowej na oparty na tym poglądzie zarzut przedawnienia strony pozwanej nie zawierała żadnych doniosłych jurydycznie argumentów, które pozwalałyby na odmienną ocenę tego zarzutu i to względem znaczącego prawniczą argumentacją poglądu Sądu Najwyższego. Dodatkowo w warunkach, w których fakt zwolnienia od kosztów sądowych (art.108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) sam w sobie nie zwalnia strony od obowiązku kosztów procesu stronie przeciwnej, to i uznać należy, że nie zachodzą w sprawie żadne szczególne okoliczności w rozumieniu art. 102 k.p.c., które usprawiedliwiłyby rozstrzygnięcie Sądu I instancji. W tych okolicznościach i przy braku podstaw dla zastosowania innych przepisów regulujących rozstrzygnięcie o kosztach procesu usprawiedliwione jest zastosowanie w sprawie art. 98 k.p.c. i obciążenie strony powodowej kosztami procesu według norm przepisanych na rzecz strony pozwanej. Wysokość tych kosztów została normatywnie określona i odpowiada ona stawce określonej w § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 pażdziernika 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015 poz.1805) w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U.2016.1313 j.t. ) w wysokości 14 400 zł. Z kolei fakt wdania się w spór przez stronę powodową w powyższej materii – pomimo oczywistej zasadności zażalenia – usprawiedliwia także na zasadzie art. 98 k.p.c. obciążenie tej strony kosztami postepowania zażaleniowego, którego wysokość odpowiada stawce wskazanej § 2 pkt.5 opisanego rozporządzenia w zw. z art. 11 ust.3 cytowanej ustawy przy uwzględnieniu § 10 ust.2 pkt.2 tego rozporządzenia w wysokości 2 400 zł (50% stawki 4800zł).

Mając to wszystko na uwadze orzekł Sąd Apelacyjny jak w postanowieniu na podstawie wskazanych przepisów oraz art. 386§1 k.p.c.

SSA Grzegorz Krężołek SSA Wojciech Kościołek SSA Robert Jurga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strojek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Kościołek,  Grzegorz Krężołek ,  Robert Jurga
Data wytworzenia informacji: