Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 824/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie z 2014-05-22

Sygn. akt I ACz 824/14

POSTANOWIENIE

Dnia 22 maja 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Regina Kurek

Sędziowie: SSA Wojciech Kościołek (spr.)

SSO Robert Jurga (del.)

po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. P.

przeciwko Skarbowi Państwa – Sądowi Okręgowemu w Krakowie

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 21 marca 2014 roku, sygn. akt I C 1480/11

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Sygn. akt I ACz 824/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 21 marca r. Sąd Okręgowy w Krakowie odrzucił zażalenie powoda M. P. postanowienie tego Sądu z dnia 25 października 2013 r. w którym odrzucono zażalenie powoda na postanowienie tego Sądu z 26 kwietnia 2013 w punkcie 3

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że w niniejszej sprawie prawomocnym postanowieniem oddalono wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa. W związku z tym wezwano powoda do uzupełnienia braków formalnych zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25 października 2013 r. poprzez uiszczenie opłaty sądowej od zażalenia. Zażalenie postanowienie z dnia 25 października 2013 podlegało odrzuceniu na zasadzie art. art. 370 k.p.c. w zw. z 397 § 2 k.p.c., gdyż w wyznaczonym terminie powód nie uiścił wskazanej w tym wezwaniu opłaty od zażalenia.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł powód, zaskarżając je w całości. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił, że jest przestępstwem, gdyż powód korzysta z pomocy MOPS w K. a Konstytucja RP zwalnia od opłat sadowych. W konkluzji wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie, pomimo tego, że powód w terminie nie uzupełnił braku fiskalnego zażalenia na postanowienie z dnia 25 października 2013 r. i nie uiścił we wskazanym terminie opłaty sądowej od zażalenia.

Jak wynika z akt sprawy zarządzeniem Przewodniczącego w Sądzie Okręgowym w Krakowie z dnia 5 grudnia 2013 r. (k. 79 akt) wezwano powoda do uzupełnienia braków fiskalnych zażalenia na postanowienie z dnia 25 października 2013 r. poprzez uiszczenie opłaty sądowej od zażalenia w kwocie 20.000 zł w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Przedmiotowe wezwanie powód otrzymał w dniu 27 grudnia 2013 r. (k. 82 akt). W piśmie procesowym z dnia 31 grudnia 2013 r. (k. 81 akt) stanowiącym odpowiedź na powyższe wezwanie do uzupełnienia braków zażalenia powód m in. wskazał, że zwraca się „o zwolnienie od opłat sądowych w całości, bo tak stanowi Konstytucja RP”.

Zgłoszenie przed upływem terminu do uzupełnienia braków fiskalnych zażalenia na postanowienie z dnia 25 października 2013 r. ponownego wniosku o zwolnienie od opłat sądowych powoduje, że Sąd Okręgowy powinien wypowiedzieć się w tej kwestii w sposób formalny, wydając stosowne orzeczenie w tym przedmiocie.

W sytuacji, gdy ponowny wniosek powoda o zwolnienie od opłat sądowych, złożony w terminie do usunięcia braków fiskalnych zażalenia nie został przez Sąd Okręgowy rozpoznany do dnia dzisiejszego, decyzja procesowa zawarta w zaskarżonym postanowieniu o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 25 października 2013 r. jest przedwczesna.

Wobec powyższego Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Rogowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Regina Kurek,  Robert Jurga ()
Data wytworzenia informacji: