Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 3461/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Gliwicach z 2019-04-24

Sygn. akt I Ns 3461/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy w G.Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSR Joanna Zachorowska

Protokolant: Sylwia Pordzik

po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 roku w G.

na rozprawie sprawy z wniosku G. K. i S. K.

z udziałem (...) Sp. z o.o. w N.

o ustanowienie służebności przesyłu

postanawia:

1.  ustanowić na rzecz uczestnika postępowania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. służebności przesyłu polegające na korzystaniu z nieruchomości położonej
w N., obejmującej działkę o numerze (...), dla której Sąd Rejonowy w G.prowadzi księgę wieczystą o nr (...) na łącznym obszarze 140 m 2 zobrazowanym na mapie znajdującej się na k. 109 akt niniejszego postępowania, stanowiącej integralną część niniejszego postanowienia, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, napraw urządzeń przesyłowych;

2.  oddalić wniosek w pozostałej części;

3.  zasądzić od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawców G. K. i S. K. solidarnie kwotę 9 800 zł (dziewięć tysięcy osiemset złotych) tytułem wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu;

4.  zasądzić od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawców solidarnie kwotę 2 020 zł (dwa tysiące dwadzieścia złotych) tytułem połowy opłaty oraz wydatków;

5.  nakazać pobrać od wnioskodawców solidarnie na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w G.kwotę 509,38 zł (pięćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy złotych) tytułem wydatków;

6.  nakazać pobrać od uczestnika postępowania na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w G.kwotę 509,38 zł (pięćset dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy złotych) tytułem wydatków;

7.  pozostałymi kosztami postępowania obciążyć uczestników postępowania
w zakresie przez nich poniesionym.

SSR Joanna Zachorowska

Sygn. I Ns 3461/15

UZASADNIENIE

G. K. i S. K. wnieśli o ustanowienie na należącej do nich nieruchomości położonej w N., stanowiącej działkę nr (...), dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr (...), służebności przesyłu na rzecz (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N., polegającej na prawie korzystania ze strefy służebności w ten sposób, że przedsiębiorstwo przesyłowe ma prawo utrzymywania posadowionej tam sieci wodociągowej o długości 63 m, dostępu do oznaczonej nieruchomości w celu dokonania konserwacji, napraw, modernizacji wodociągowej infrastruktury przesyłowej, za jednorazowym wynagrodzeniem z tytułu ustanowienia służebności w łącznej wysokości 50 000 zł. Nadto wnioskodawcy zażądali zasądzenia na ich rzecz od uczestniczki postępowania kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadniając swoje stanowisko podnieśli, że są właścicielami nieruchomości położonej w N. o łącznej powierzchni 4534 m 2 stanowiącej działkę nr (...). Przez przedmiotową nieruchomość przebiega należąca do uczestniczki postępowania sieć wodociągowa o długości około 63 m. Urządzenie to pozostaje czynnie eksploatowane przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Wnioskodawcy domagali się od uczestniczki postępowania zawarcia umowy ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem, jednakże poczynione starania nie odniosły rezultatu. Wnioskodawcy ocenili strefę oddziaływania służebności na 252 m 2 z uwagi na znaczny obszar zajmowany przez urządzenia przesyłowe oraz samą powierzchnię niezbędną do korzystania z nich. Wyliczeń tych dokonano na podstawie dokumentu wydanego we wrześniu 2011 r. przez (...) Ośrodek (...). Kwota 50 000 zł jest uzasadniona biorąc pod uwagę położenie i atrakcyjność rynkową nieruchomości.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka postępowania zażądała oddalenia wniosku w całości. Jednakże w razie uwzględnienia wniosku uczestniczka wniosła o ustanowienie służebności przesyłu, w zakresie której uczestniczka uprawniona będzie do posadowienia i utrzymywania oraz użytkowania usytuowanej na nieruchomości sieci w postaci przewodów wodociągowych o średnicy 90 mm i długości 14 m oraz średnicy 300 mm i długości 33 m. Zażądała każdorazowego wejścia i wjazdu na nieruchomość obciążoną sprzętem w celu dokonania robót związanych z przebudową, modernizacją, eksploatacja, konserwacją oraz wszelkimi naprawami, remontami, usuwaniem awarii, umożliwienia dojazdu do sieci sprzętu i swobodnego dostępu osób upoważnionych przez właściciela sieci poprzez wydzielenie wzdłuż sieci pasa nieruchomości o szerokości 1,5 m od osi z każdej strony, wolnego od zabudowy obiektami małej architektury, składowania materiałów, nasadzeń stałych oraz innych przeszkód. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. wniosło o ustalenie jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w kwocie nie wyższej niż 1 000 zł.

Uzasadniając swoje stanowisko uczestnik postępowania potwierdził, że na działce wnioskodawców nr (...) znajduje się należąca do niego sieć wodociągowa w postaci przewodów wodociągowych o średnicy 90 mm i długości 14 m oraz o średnicy 300 mm i długości 33 m. Pomimo tego zdaniem uczestniczki wniosek o ustanowienie służebności przesyłu powinien być oddalony ze względu na fakt zasiedzenia tej służebności. Przedmiotowa sieć wodociągowa wybudowana została w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, a od 1995 roku była już eksploatowana. Sieć pozostawała w zarządzie Zakładu (...) w P.. W dniu 21 września 2009r. Gmina P. wniosła przedsiębiorstwo jako aport do (...) Sp. z.o.o. W skład przedsiębiorstwa wchodziły urządzenia usytuowane na działce wnioskodawców. W związku z tym najpóźniej w 1995 roku rozpoczął się bieg terminu zasiedzenia służebności. Uczestniczka pozostawała w dobrej wierze, w związku z tym najpóźniej z końcem 2015 r. upłynął termin, z którym nastąpiło zasiedzenie służebności. Ponadto uczestniczka wskazała, że granica możliwego oddziaływania służebności nie przekracza pasa o szerokości 3 m (po 1,5 m z każdej strony), a umiejscowienie przewodów na działce umożliwia potencjalne inwestycje. Przedmiotowa działka według księgi wieczystej sklasyfikowana jest jako rola, pastwisko z zabudowaniami mieszkalno-gospodarczymi. Jednocześnie uczestniczka wskazała na brak potrzeby ustanowienia służebności o szerszym zakresie niż wskazany w odpowiedzi na wniosek. Podkreśliła również, że usytuowanie sieci głębokości ponad 1,5 m nie utrudnia korzystania z gruntu a od momentu wybudowania urządzeń nie zaszła konieczność wstępu na działki wnioskodawców, w związku z czym wynagrodzenia żądane za ustanowienie służebności należy uznać za rażąco wygórowane.

W replice na odpowiedź na wniosek wnioskodawcy wskazali, że zarzut zasiedzenia służebności w dobrej wierze nie zasługuje na uwzględnienie. Uzyskanie na budowę sieci zgód administracyjno-budowlanych nie daje cywilnego trwałego tytułu do eksploatacji obciążonej nieruchomości, o czym podmioty obrotu profesjonalnego wiedzą i co wyklucza przyjęcie, iż działały w dobrej wierze. Zgodnie z zasadą prawną sformułowaną w uchwale SN osoba, która weszła w posiadanie nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego nie jest samoistnym posiadaczem w dobrej wierze.

Na rozprawie w dniu 8.6.2016 r. pełnomocnicy zainteresowanych oświadczyli, że nie ma pomiędzy nimi sporu co do szerokości pasa służebności i jej przebiegu. Sporna pozostaje wysokość wynagrodzenia.

W odpowiedzi na zobowiązanie Sądu wnioskodawcy w piśmie z dnia 1.6.2017 r. sprecyzowali, iż wniosek o ustanowienie służebności dotyczy przewodów wodociągowych o średnicy 90 mm i długości 14, o średnicy 300 mm i długości 33 m, a także przyłączy wodociągowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

G. K. i S. K. są właścicielami w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomości położonej w N. przy ulicy (...), stanowiącej działkę o numerze (...) o powierzchni 0,4535 ha, dla której Sąd Rejonowy w G.prowadzi księgę wieczystą o numerze (...).

/dowód: wydruk księgi wieczystej nr (...) (k. 14-18)/

Nieruchomość wnioskodawców położona jest na terenach jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Zabudowana jest nowym domem jednorodzinnym z garażem oraz tarasem. Przez nieruchomość, w odległości ok 2 m od budynku przebiega wodociąg gminny o średnicy 80 mm, zbudowany z rur PCV, natomiast w odległości około 65 m od budynku biegnie wodociąg gminny o średnicy 300 mm z rur stalowych. (...) umieszczony jest na głębokości 1,2 m. W odległości około 0,5 – 3 m od rurociągu wybudowano taras. Co najmniej od 1995 roku sieć znajdująca się na nieruchomości wnioskodawców nie wymagała napraw i remontów. Uczestniczka nie przewiduje konieczności konserwacji sieci przez okres jej żywotności, który wynosi 50 lat od momentu jej wybudowania.

/częściowo bezsporne, a pozostałym zakresie dowód: kopia mapy zasadniczej (k. 13), wydruk mapy (k. 19), opinia biegłej sądowej (k. 129-151), zeznania świadka K. W. (k. 72-73)/

Sieć wodociągowa usytuowana na działce wnioskodawców weszła w skład przedsiębiorstwa zakładu budżetowego Gminy P. pod nazwą Zakład (...) w P.. W lipcu 1995 roku jego poprzednik prawny odczytywał wodomierze zlokalizowane przy ul. (...) w N.. Dnia 21 września 2009 roku przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do (...) Sp. z.o.o. w organizacji. Załącznik do umowy wymienia, że w skład środków trwałych weszła sieć wodociągowa N. (...).

/dowód: akt notarialny z dnia 21.09.2009 r., rep (...)wraz z załącznikami (k. 57-66), zeznania świadka K. W. (k. 72-73), informacje o odczytach wodomierzy (k. 55, 56 )/

Wnioskodawcy pismem z dnia 20 lipca 2015 r. bezskutecznie wzywali uczestniczkę postępowania do zawarcia umowy w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu na czas nieokreślony za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 50 000 zł.

/dowody: wezwanie z dnia 20.07.2015 r. wraz z dowodem nadania (k. 8-10)/

Powierzchnie służebności przesyłu o szerokości 3 m (po 1,5 metra od osi) i łącznej długości 46,5 m wynoszą odpowiednio dla przewodu Dn 300 100 m 2, a dla przewodu Dn 80 40 m 2.

Wartość służebności gruntowej jest równa 9 800 złotych.

/d owody: opinia biegłego sądowego z dnia 16.10.2017 r. (k. 108-111), opinia biegłej sądowej z dnia 28 maja 2018 r. (k. 129-151), opinia uzupełniająca (k. 186)/

Powyższy stan faktyczny został ustalony w części jako bezsporny, a w pozostałym zakresie na podstawie przedstawionych dowodów. Ponieważ rozstrzygnięcie niniejszej sprawy wymagało wiadomości specjalnych, Sąd dopuścił dowód z pisemnej opinii biegłego geodety na okoliczność przebiegu służebności przesyłu z uwzględnieniem potrzeb eksploatacyjnych, modernizacyjnych i konserwacyjnych sieci, a także dowód z pisemnej opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości na okoliczności ustalenia wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. W dniu 16 października 2017 roku biegły sądowy P. S. sporządził opinię w przedmiotowej sprawie, która stała się podstawą opracowania opinii przez biegłą sądową E. M.. Na rozprawie w dniu 10 kwietnia 2019 roku biegła złożyła opinię uzupełniającą. W ocenie Sądu tak sporządzone opinie są pełne, a wnioski z nich płynące oparte na merytorycznych argumentach są uzasadnione, logiczne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Ekspertyza biegłej wyceniającej wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności nastąpiła po bezpośrednich badaniach rynku i analizie cech rynkowych. Wycena przy zastosowaniu podejścia porównawczego wskazuje na dogłębną znajomość rynku przez biegłą.

Konieczność dysponowania wiadomości specjalnymi przy wyliczaniu wartości służebności była uzasadnieniem dla dopuszczenia dowodu z opinii biegłego.

Sąd zważył, co następuje

Wniosek w części zasługiwał na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie bezspornym było, że wnioskodawcy są właścicielami w ustawowej wspólności majątkowej nieruchomości położonej w N., obejmującej działkę ewidencyjną o numerze (...), dla której Sąd Rejonowy w G.prowadzi księgę wieczystą o numerze (...). Bezspornym był również fakt, że przez nieruchomość G. K. i S. K. przebiega sieć wodociągowa, stanowiąca obecnie własność uczestnika postępowania.

Zgodnie z art. 305 1 k.c. nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu). W art. 305 2 § 1 k.c. ustawodawca uregulował sądowy tryb ustanowienia służebności przesyłu. Z wnioskiem takim może wystąpić zarówno przedsiębiorca, który jest właścicielem urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c. lub który zamierza wybudować takie urządzenia, jak również właściciel nieruchomości, na której znajdują się lub mają być usytuowane urządzenia przesyłowe. Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu przez właściciela nieruchomości określa art. 305 2 § 2 k.c. Jeżeli przedsiębiorca odmawia zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, a jest ona konieczna do korzystania z urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., właściciel nieruchomości może żądać odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.

W dacie złożenia wniosku urządzenia wodociągowe należące do uczestniczki postępowania były już wybudowane i eksploatowane przez nią. Wnioskodawcy przed wystąpieniem do Sądu bezskutecznie domagali się od przedsiębiorstwa ustanowienia służebności. Uczestnik nie zgadzał się na zaproponowaną wartość jednorazowego wynagrodzenia. W tych okolicznościach zasadne było wystąpienie do Sądu z przedmiotowym wnioskiem. W sprawie została spełniona przesłanka ustanowienia służebności przesyłu przewidziana w art. 305 2 § 2 k.c. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w N. konsekwentnie kwestionowało wysokość wynagrodzenia za jej ustanowienie.

W odpowiedzi na wniosek uczestniczka podniosła zarzut zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu z końcem 2015 roku. Zarzut ten nie mógł być uznany za trafny.

Zgodnie art. 172. k.c., stanowiącym o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie, posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Przepisy o nabyciu własności nieruchomości przez zasiedzenie stosuje się odpowiednio do nabycia służebności gruntowej. Zgodnie z art. 176 k.c. jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści. Z przepisem tym koresponduje art. 305 3 § 1 k.c., zgodnie z którym służebność przesyłu przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c.

Uczestnik postępowania przedłożył dokumenty z których wynikało, że w lipcu 1995 roku jego poprzednik prawny odczytywał wodomierze zlokalizowane przy ul. (...) w N.. Nie jest wiadome jednak, którym wodociągiem woda była doprowadzana. Z usytuowania sieci w terenie wynika, ze mógł to być (...). Tymczasem z załącznika do umowy z dnia 21.9.2009 r. przeniesienia przedsiębiorstwa do (...) Sp. z o.o. wynika, że w jego skład wchodziła jedynie sieć wodociągowa N. (...).

Nawet, gdyby oznaczenie to okazało się błędne w wyniku omyłki pisarskiej ( (...)), zarzut zasiedzenia służebności przesyłu nie mógł się ostać. Sąd stoi na stanowisku, że zarówno uczestnik postępowania, jak i jego poprzednik prawny, w chwili wybudowania urządzeń (objęcia w posiadanie) nie legitymowali się dobrą wiarą. Uczestnik nie przedłożył żadnej dokumentacji, z której wynikałoby, że zakład budżetowy Gminy P. budując linię wodociągową pozostawał w usprawiedliwionym przekonaniu, że przysługuje mu prawo do władania nieruchomością. Podmiot gospodarczy korzystający z profesjonalnych prawników winien znać prawa przejmowane w drodze umowy, w szczególności istniejące służebności gruntowe, które zazwyczaj są uwidocznione w księgach wieczystych. W złej wierze pozostaje przedsiębiorca przesyłowy który wie, że nie przysługuje mu prawo do rzeczy lub przy dochowaniu należytej staranności mógł się o tym dowiedzieć. Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego niezbędne jest złożenie oświadczenia właściciela ustanawiającego ograniczone prawo rzeczowe w formie aktu notarialnego. Uczestnik postępowania nie dysponuje żadnym tego rodzaju oświadczeniem. Nie przedstawił też stosownej decyzji administracyjnej na okoliczność ustanowienia prawa do nieruchomości. Poziom staranności wymaganej od przedsiębiorcy przesyłowego należy określić z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności (art. 355 § 2 k.c.). Mimo że funkcjonuje domniemania dobrej wiary przedsiębiorca przesyłowy, który zajmuje cudzy grunt bez tytułu prawnego, pozostaje w złej wierze (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2010 roku, sygn. akt II CSK 439/09, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja 2009 roku, sygn. akt II CSK 594/08). Trzydziestoletni okres wymagany do zasiedzenia służebności w niniejszej sprawie nie upłynął.

W zakresie ustalenia przebiegu służebności przesyłu na działce wnioskodawców z uwzględnieniem potrzeb eksploatacyjnych, modernizacyjnych i konserwacyjnych sieci wodociągowej Sąd oparł się na opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji P. S., który wyznaczył pas sieci wodociągowej o łącznej długości 46,5 m i obszarze 140 m 2. Ekspertyza biegłego nie była kwestionowana przez zainteresowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym było ustanowienie na rzecz uczestnika postępowania (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w N. służebności przesyłu polegającej na korzystaniu z nieruchomości położonej w N., obejmującej działkę o numerze (...), dla której Sąd Rejonowy w G.prowadzi księgę wieczystą o nr (...) na łącznym obszarze 140 m 2 zobrazowanym na mapie znajdującej się na k. 109 akt niniejszego postępowania, w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji urządzeń przesyłowych.

Niezasadne było natomiast żądanie wnioskodawców ustanowienia służebności przesyłu w zakresie przyłączy położonych na działce. W myśl art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyłącze wodociągowe to odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci (art. 15 ust. 2 ustawy). Przyłącze nie jest własnością przedsiębiorcy, a zatem wykluczone jest obciążenie nieruchomości na jego rzecz w oparciu o art. 305 1 k.c.

Wynagrodzenie to co do zasady powinno mieć charakter świadczenia jednorazowego. Ustalając jego wysokość Sąd oparł się na treści opinii biegłej sądowej z zakresu (...). Jak już wcześniej wskazano była ona jasna, konkretna i rzetelna. Po złożeniu przez biegłą opinii uzupełniającej zainteresowani nie wnieśli dodatkowych zastrzeżeń. W konsekwencji zasadnym było zasądzenie od (...) Sp. z o.o. w N. solidarnie na rzecz małżonków U. G. i P. G. kwotę 9800 zł.

Zgodnie z art. 520 § 1 k.p.c. w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu nieprocesowym podstawową zasadą jest ponoszenie przez każdego z uczestników kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Zastosowanie tej reguły oznacza, że uczestnika obciążają koszty tej czynności, której sam dokonał, jak i czynności podjętej w jego interesie przez sąd, na jego wniosek lub z urzędu. Wyjątek od tej zasady przewiduje m.in. art. 520 § 2 k.p.c., który stanowi, że jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników.

W przedmiotowej sprawie sama konieczność ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości należącej do wnioskodawców nie była kwestionowana, spór sprowadzał się natomiast do wysokości należnego wynagrodzenia. Jako że wnioskodawcy domagali się zasądzenia kwoty 50000 zł, a uczestniczka postępowania wskazywała, że wysokość wynagrodzenia nie powinna przekraczać kwoty 1000 zł, tymczasem Sąd ustalił wynagrodzenie na 9 800 zł należało przyjąć, że zarówno wnioskodawcy, jak i uczestnik postępowania nie utrzymali się w zakresie żądania objętego wysokością należnego wynagrodzenia. Ponadto w części wniosek oddalono. Dlatego też zasadnym w ocenie Sądu było obciążenie zainteresowanych opłatą i wydatkami po połowie. Jako że wnioskodawcy uiścili zaliczkę na poczet wynagrodzenia opinii biegłego w łącznej wysokość 4000 zł oraz opłatę od wniosku w wysokości 40 zł, należało zasądzić od uczestniczki postępowania na rzecz wnioskodawców solidarnie kwotę 2020 zł tytułem połowy opłaty oraz wydatków. Pozostałymi kosztami postępowania Sąd obciążył uczestników w zakresie przez nich poniesionym.

Orzeczenie w punktach 5 i 6 uzasadnione jest treścią art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu. W niniejszej sprawie do rozliczenia niepokrytych kosztów sądowych odpowiednie zastosowanie miał przepis art. 520 § 2 k.p.c. W konsekwencji Sąd nakazał pobrać od wnioskodawców solidarnie oraz od uczestnika postępowania na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gliwicach kwoty po 509,38 zł tytułem wydatków tymczasowo poniesionych w toku postępowania przez Skarb Państwa.

SSR Joanna Zachorowska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Podstawek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Zachorowska
Data wytworzenia informacji: