Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 177/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-02-13

Sygn. akt II C 177/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 lutego 2018r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek (...) w R. II Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodnicząca: SSO Marta Kucharczyk-Gemza

Protokolant: Bogumiła Brzezinka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2018r. w R.

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.

przeciwko I. B.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 205.094,69 zł (dwieście pięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 69/100) z odsetkami:

- od kwoty 187.018,55 zł umownymi za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 27 października 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. oraz umownymi za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP nie więcej niż dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.460,46 zł ustawowymi od dnia 27 października 2015r. do 31 grudnia 2015r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 5.274,30 zł ustawowymi od dnia 27 października 2015r. do 31 grudnia 2015r. i ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.643,76 zł (dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 76/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

3.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka (...) w R. kwotę 800 zł (osiemset złotych) tytułem należnych kosztów sądowych.

SSO Marta Kucharczyk-Gemza

Sygn akt II C 177/16

UZASADNIENIE

Powód (...) Bank SA z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie pozew o zasądzenie od pozwanej kwoty 205.094,69 zł z odsetkami :

- umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 187.018,55 zł od dnia 27 10 2015 r do dnia zapłaty ,

- ustawowymi od kwoty 8.460,46 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty ,

- ustawowymi od kwoty 5.274,30 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty .

W uzasadnieniu podniósł , że strony łączyła umowa kredytu z dnia 16 września 2008 r . Pozwana nie wywiązała się ze zobowiązania dokonywania spłat w wysokościach ustalonych w umowie. W związku z brakiem zapłaty zaległych spłat powód wypowiedział umowę kredytu stawiając całą należność w stan wymagalności .

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 10 11 2015 r Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w sprawie sygn akt VI Nc-e 2087214/15 uwzględnił żądanie pozwu w całości .

Pozwana I. B. w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa podnosząc zarzut nieprawidłowo naliczonej przez powoda kwoty do spłaty z tytułu kredytu . Na rozprawie w dniu 9 11 2016 r pozwana wniosła o oddalenie powództwa ponad kwotę 80.000 zł Podniosła , że kredyt został nieprawidłowo przewalutowany wnosząc o przeliczenie po kursie dnia z daty zawarcia umowy . Pozwana przyznała fakt zawarcia umowy kredytu oraz fakt , że w lutym 2015 r zaprzestała jego spłaty. Pozwana uznała bowiem że wzięła kredyt w (...) co w przeliczeniu dawało kwotę 199.988 , 68 zł. Po przewalutowaniu w lipcu 2015 r okazało się , że zadłużenie nadal wynosi 187.018 ,55 zł mimo , że pozwana spłacała należne raty kwota pozostała do spłaty była niewiele niższa od udzielonego kredytu. Pozwana podniosła , że w 2012 r podpisała z Bankiem aneks do umowy o restrukturyzację który miał pomóc wyjść z niekomfortowej sytuacji finansowej a okazało się , że wpłynął na pogorszenie sytuacji finansowej pozwanej. Pozwana wniosła o weryfikację całego rozliczenia oraz umożliwienie przepisania kredytu na osobę trzecią.

Postanowieniem z dnia 18 03 2016 r Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie przywrócił pozwanej termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gliwicach.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny :

W dniu 15 września 2008 r (...) Bank SA w K. na mocy umowy Nr (...) udzielił pozwanej kredytu złotowego indeksowanego kursem (...) stanowiącego równowartość kwoty 100.395,91 CHF według kursu 1,9920 zł. Kredyt przeznaczony był na sfinansowanie zakupu pojazdu marki A. (...) rok produkcji 2007 w kwocie 110.000 zł , kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem tego pojazdu w kwocie 50.000 zł , prowizji bankowej 5.999 zł , ubezpieczenia pojazdu 6.289 zł , i na koszty innych wydatków kredytobiorcy 27.700 zł. Cena detaliczna pojazdu wynosiła 110.000 zl. Prawnym zabezpieczeniem kredytu było przewłaszczenie pojazdu z jednoczesną cesją praw z umowy ubezpieczenia AC . W § 2 umowy strony ustaliły oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej wynoszącej w dniu podpisania umowy 9,90% w stosunku rocznym . Strony ustaliły także wysokość odsetek za opóźnienie w terminowym regulowaniu rat kredytu określając je w § 9 umowy z zastrzeżeniem, że wysokości tych odsetek nie może przekroczyć czterokrotności wysokości bieżącej stopy kredytu NBP.

Pozwana umówiła się ze znajomymi świadkiem Z. H. i świadkiem M. H., że przejmują spłacanie jej rat w banku w zamian za co przejmą zakupiony na kredyt samochód. Nie podpisali żadnej umowy twierdząc ,że opierała się ona na zaufaniu wynikającym z długoletniej znajomości. Fakt zawarcia tej umowy nie miał wpływu na treść zobowiązania pozwanej względem kredytodawcy..

W dniu 23 01 2012 r strony podpisały aneks do umowy kredytu z dnia 15 09 2008 r zmieniając pierwotną umowę z dnia 15 09 2008 r w ten sposób że :

- wydłużono okres spłaty kredytu do 16 09 2018 r

-doliczono do kapitału kwotę zaległych odsetek w wysokości 11.791,67 CHF oraz kwotę kosztów poniesionych przez bank wykupienia ubezpieczenia AC 2.799 CHF

Strony postanowiły , że w wyniku podpisanego aneksu pozostaje do spłaty kwota kapitału w wysokości 277.418 zł , która stanowi kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 20 07 2001 r o kredycie konsumenckim . W umowie ustalono warunki oprocentowania kredytu oraz odstąpienia od umowy i wypowiedzenia umowy. Według harmonogramu rata spłaty kredytu ustalona została na kwotę 1.278,94 CHF .

Spłaty dokonywane przez pozwaną zostały zaksięgowane przez bank prawidłowo w kolejności najpierw na monity i przypomnienia , następnie na odsetki , zaległy kapitał i aktualną ratę. Wpłaty dokonywane były nieregularnie w niektórych okresach co 2-3 miesiące. Od lutego 2015 r pozwana zaprzestała spłaty kredytu .

Wobec zaległości w spłacie rat kredytu pismem z dnia 27 05 2015 r Bank wypowiedział pozwanej umowę kredytu z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia . W dacie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy zaległość wynosiła 3.511,66 CHF tytułem należności kapitałowej, 1.295,17 CHF tytułem odsetek umownych , 55,14 CHF tytułem odsetek za opóźnienie, 60 zł tytułem kosztów i opłat , 661,35 zł tytułem kosztów ubezpieczenia .Jednocześnie zawiadomiono pozwaną , że w przypadku spłaty zaległości w okresie wypowiedzenia Bank rozważy możliwość cofnięcia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy .

W dniu 22 07 2015 r kredyty został przewalutowany z (...) na PLN. Pozostały do spłaty kapitał 46.217,36 CHF przewalutowano na 187.018,55 zł.

Na dzień 30 11 2017 r stan zadłużenia pozwanej wobec powoda wynosił 243.985,16 zł w tym kapitał 187.018,55 zł, odsetki wymagalne 8.460,46 zł , odsetki karne 42.937,81 zł , koszty windykacyjne 2.922,94 zł .

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o umowę kredytu z dnia 15 września 2008 r k 49-50 , oświadczenie o wypowiedzeniu umowy karta 51, zeznania świadków Z. H. , M. H., rozliczenie wpłat karta 68-75 , aneks do umowy z dnia 23 01 2012 r k 76-78 , opinię biegłego z zakresu finansów , rachunkowości , księgowości i wynagrodzeń D. A. karta 121-124 .

Sąd zważył:

W oparciu o przepis art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ( Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.), (...) Bank SA obecnie (...) Bank SA w W. zawał z pozwaną w dniu 15 09 2018 r umowę kredytu złotowego indeksowanego kursem (...) na podstawie której pozwana uzyskała kredyt w wysokości 100.395 CHF na okres 96 miesięcy z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego A. (...) rok produkcji 2007 oraz kosztów związanych z eksploatacją pojazdu , ubezpieczenia pojazdu i innych wydatków kredytobiorcy . Bezspornym było , że kwota kredytu po potrąceniu określonej w umowie prowizji banku została pozwanej przedstawiona do wykorzystania .

Pozwana nie wywiązywała się z terminowego spłacania należnych rat kredytu .W myśl art. 75 c ustawy prawo bankowe jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.

W dniu 23 01 2012 r strony podpisały aneks do umowy kredytu z dnia 15 09 2008 r wydłużając termin spłaty do dnia do dnia 16 09 2018 r tj o 24 miesiące. Ponadto doliczono do kapitału kredytu kwotę zaległych odsetek wynikających z braku spłaty wymaganych rat kredytu oraz część kosztów poniesionych przez bank związanych z wykupem w imieniu kredytobiorcy ubezpieczenia polisy ubezpieczeniowej AC. W sumie strony ustaliły że pozostały do spłaty kapitał wynosi 277.418,74 zł co stanowić będzie kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 20 07 2001 r o kredycie konsumenckim . Miesięczną ratę spłaty ustalono na kwotę 1.278,94 CHF . Strony zmodyfikowały więc niektóre z postanowień umowy kredytowej. Możliwość kreowania stosunków prawnych między stronami jest przejawem zasady swobody umów wyrażonej w art. 353 1 k.c.

W § 4 aneksu do umowy strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy kredytu

Pozwana przyznała że od lutego 2015 r zaprzestała spłaty kredytu . Pismem z dnia 27 05 2015 r bank złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu ustalając zaległość tytułem kapitału na 3.511,66 CHF, odsetek umownych 1.295,71 CHF odsetek za opóźnienie 55.14 CHF .

Skorzystanie z prawa wypowiedzenia umowy wywoływało skutek w postaci rozwiązania tej umowy z upływem okresu wypowiedzenia.

Nie może budzić wątpliwości że pozwana uchybiła obowiązkowi terminowej spłaty kredytu, a nawet przestali go płacić. Strona powodowa miała zatem, według treści przedmiotowej umowy, prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia i postawienia całego pozostałego do spłaty kredytu wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności .

Zarzut pozwanej o niezawiadomieniu jej o wypowiedzeniu umowy nie może się ostać, skoro bank wysłał do pozwanej stosowne zawiadomienie na adres wynikający z umowy. Pozwana przyznała że pozostawała wówczas w kontakcie telefonicznym i osobistym z bankiem i była poinformowana zarówno o zamiarze wypowiedzenia umowy jak i o dokonanym wypowiedzeniu oraz o wysokości zaległości. Ponadto pozwana nie kwestionowała żądania powoda co do zasady a jedynie w zakresie wysokości a więc ponad kwotę 80.000 zł . Pozwana miała zatem świadomość postawienia kredytu w stan natychmiastowej wykonalności i konieczności jego spłaty .

Niezasadny był zarzut pozwanej dotyczący nieprawidłowego i dowolnego naliczenia przez powoda wysokości zadłużenia pozwanej wynikającego z umowy kredytu . Jak wynika z opinii biegłego księgowego, strona powodowa w sposób prawidłowy zaliczała wpłaty dokonywane przez kredytobiorcę . Według biegłej wysoka wartość kapitału nie wynika z błędnego rozliczania wpłat a różnicy pomiędzy kursem (...) z dnia podpisania umowy z dnia 15 09 2008 r i przewalutowania w dniu 22 07 2015 r oraz niedotrzymania warunków umowy przez pozwaną. Pozwana nie wniosła zarzutów do opinii biegłego. Sąd doręczył także pozwanej nadesłany przez powoda wykaz wpłat dokonywanych przez pozwaną na poczet kredytu ze wskazaniem sposobu jego zarachowania. Pozwana nie wniosła zarzutów do opinii podnosząc w dalszym ciągu wątpliwości co do wysokości dochodzonego przez bank roszczenia choć nie podała z czego te wątpliwości wynikają . W pismem z dnia 22 01 2018 r wskazała że rozumie różnice kursowe ale nie wie dlaczego nadal takl wysoka kwota pozostaje do spłaty . Pozwana nie ustosunkowała się do treści dokumentów nadesłanych przez bank , nie złożyła żadnych wniosków dowodowych, twierdzeń i zarzutów. W tej sytuacji Sąd uznał, że pozwana nie kwestionuje rzetelności wyliczeń przedstawionych przez powoda.

Mając powyższe okoliczność na uwadze żądanie pozwu w zakresie zapłaty przez pozwaną kwoty dochodzonej pozwem w wysokości 205.094,69 zł było uzasadnione i podlegało na mocy wskazanych przepisów uwzględnieniu w całości. O odsetkach orzeczono zgodnie z art. 482 kc , art. 359 § 2 1 kc i art. 481 kc. O kosztach orzeczono zgodnie z art. 98 kpc.

SSO Marta Kucharczyk- Gemza

ZARZĄDZENIE

1 odnotować zwrot akt z uzasadnieniem

2 odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powoda z pouczeniem o apelacji

3 odnotować urlop s ref od dnia 5 03 do 11 03 2018 r

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maria Szymecka-Stabla
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Kucharczyk-Gemza
Data wytworzenia informacji: