Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 2197/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2018-05-23

Sygn. akt III Cz 2197/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 maja 2018 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Gabriela Sobczyk

Sędziowie: SO Leszek Dąbek (spr.)

SO Roman Troll

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 maja 2018 r. w G.

sprawy z wniosku wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

przeciwko dłużnikowi S. G.

o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Zabrzu

z dnia 25 września 2017 r., sygn. akt I Co 968/17

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę przekazać Sądowi Rejonowemu w Zabrzu do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego.

SSO Roman Troll SSO Gabriela Sobczyk SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Cz 2197/17

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Zabrzu w postanowieniu z dnia (...). oddalił wniosek (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. o nadanie na jego rzecz klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu w postaci opatrzonego klauzulą wykonalności nakazu zapłaty sporządzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w dniu 10 04 2013r.. w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 711159/13, uznając. że nie zostały zrealizowane przesłanki przewidziane w art. 788 k.p.c.

Orzeczenie zaskarżył wierzyciel (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Funduszu Inwestycyjny Zamknięty w W. , który wnosił o jego zmianę przez uwzględnienie wniosku, oraz zasądzenie na jego rzecz od dłużnika zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Zarzucał, ze przy ferowaniu orzeczenia naruszono prawo procesowe, regulacje: art. 233 § 1 k.p.c. art. 361 k.p.c. oraz art. 788 § 1 k.p.c. – w sposób wskazany w zażaleniu.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 788 k.p.c., jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego przeszło na inną osobę, Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz tej osoby, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Skarżący dołączył do zażalenia szereg dokumentów, które w połączeniu z dołączonymi do wniosku dokumentami w jego ocenie wykazują zasadność wniosku.

Zawarte w nich informacje dotyczą zagadnień istotnych dla rozstrzygnięcia

lecz z przyczyn niezależnych od Sądu Rejonowego nie mogły być uwzględnione

przy ferowaniu zaskarżonego orzeczenia.

Z tej przyczyny zachodziła konieczność uchylenia zaskarżonego orzeczenia

i przekazania sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania (stosownie do regulacji art. 795 § 2 1 k.p.c. Sąd drugiej instancji nie może zmienić zaskarżonego orzeczenia i nadać klauzulę wykonalności na następcę prawnego) .

Reasumując z podanych i niezależnych od Sądu Rejonowego względów zażalenie wnioskodawcy jako uzasadnione i dlatego orzeczono jak w sentencji

w oparciu o regulację art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

oraz w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Sąd Rejonowy rozpoznając ponownie sprawę przy konstruowaniu podstawy faktycznej orzeczenia uwzględni materiał zaoferowany przez skarżącego wraz z zażaleniem.

Przed przystąpieniem do rozpoznania weźmie jednak pod uwagę, że jakkolwiek sprawa podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym i pozyskanie informacji

z zaoferowanego materiału dowodowego nie następuje w drodze formalnego przeprowadzenia z niego dowodów, to podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu procesowym, skarżący nie miał obowiązku dołączenia do wniosku oryginałów dokumentów stanowiących o zasadności jego roszczenia (art. 126 § 1 pkt 3 k.p.c. w związku z art. 187 § 1 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. rodzi jedynie obowiązek zaoferowania sądowi dowodów, a nie ich przedłożenia).

Dlatego, gdyby w toku ponownego rozpoznania sprawy doszedł do wniosku,

że przedłożone odpisy dokumentów nie zostały prawidłowo uwierzytelnione

lub że z uwagi na brak pomiędzy nimi fizycznego powiązania nie wiadomo w jakim pozostają one związku (np. czego konkretnie dotyczą dołączone do akt poświadczenia notarialne albo gdzie w umowie dołączono jej załączniki, czy przed czy też po uwierzytelnionych przez notariusza podpisach ), przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy wezwie skarżącego – w oparciu o regulacje art. 208 § 1 pkt 5 k.p.c.

do usunięcia tych nieprawidłowości.

SSO Roman Troll SSO Gabriela Sobczyk SSO Leszek Dąbek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Puślecka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Gabriela Sobczyk,  Roman Troll
Data wytworzenia informacji: