Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 507/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2016-05-04

Sygn. akt III Cz 507/16

POSTANOWIENIE

Dnia 4 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Balion - Hajduk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 maja 2016 r. w Gliwicach

sprawy z powództwa A. G. (1)

przeciwko A. G. (2)

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Rejonowego w Żorach

z dnia 23 listopada 2015 r., sygn. akt I Nc 593/11

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie przez jego uchylenie.

SSO Magdalena Balion – Hajduk

Sygn. akt III Cz 507/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z 23 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Żorach na podstawie art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 8 maja 2015r. W uzasadnieniu wskazał, że zarządzeniem z dnia 10 czerwca 2015r. pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia oraz usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez podanie w dwóch egzemplarzach, czy wnosi o zmianę, czy uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz podania w dwóch egzemplarzach zwięzłego uzasadnienia zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów lub dowodów, w terminie tygodniowym od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczono pozwanemu w dniu 16 czerwca 2015r. Sąd wskazał, że opłata od zażalenia została uiszczona w terminie, natomiast pozwany nie usunął braków formalnych zażalenia.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie złożył pozwany, wnosząc o uchylenie oraz ponowne zapoznanie się ze sprawą. Wskazał przy tym, że nie otrzymał specyfikacji naprawy, a kwota podana przez powoda nie jest do zaakceptowania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego musiało odnieść skutek.

Stosownie do treści art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W dniu 16 czerwca 2015r. pozwany został wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych oraz formalnych zażalenia poprzez sprecyzowanie, czy domaga się zmiany lub uchylenia zaskarżonego postanowienia oraz podanie zwięzłego uzasadnienia w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia. Termin do uzupełnienia tych braków upływał 23 czerwca 2015r. Pozwany uiścił opłatę od zażalenia 19 czerwca 2015r., natomiast Sąd Rejonowy uznał, że braków formalnych zażalenia nie uzupełniono w zakreślonym terminie.

Zwrócić jednak należy uwagę, że odrzucone przez Sąd pierwszej instancji zażalenie dotyczyło postanowienia z dnia 8 maja 2015r., którym to odrzucono zażalenie na postanowienie z dnia 21 stycznia 2015r. W związku z powyższym, wezwanie pozwanego do sprecyzowania, czy wnosi o zmianę, czy uchylenie zaskarżonego postanowienia należało uznać za zbędne. Zauważyć nadto wypada, że pozwany nie był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika.

Wskazania również wymaga, że zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 8 maja 2015r. zostało uzasadnione mimo, iż literalnie odnosiło się do wyroku. Nie można zatem było zaaprobować stanowiska Sądu pierwszej instancji, zgodnie z którym pozwany nie uzasadnił złożonego zażalenia i nie spełnił wymogów przewidzianych w art. 394 § 3 k.p.c.

Sąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze na podstawie art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

SSO Magdalena Balion – Hajduk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Magdalena Balion-Hajduk
Data wytworzenia informacji: