Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Cz 246/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2015-03-19

Sygn. akt III Cz 246/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 marca 2015 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Leszek Dąbek

Sędziowie SO Barbara Braziewicz

SR (del.) Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2015 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku wierzyciela G. S.

przeciwko dłużnikom I. L. i R. L.

o świadczenie pieniężne

w przedmiocie skargi wierzyciela na postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku R. P. z dnia 30 lipca 2013 r. o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt Km 4590/10

na skutek zażalenia wierzyciela

na postanowienie Sądu Rejonowego w Rybniku

z dnia 2 stycznia 2014 r., sygn. akt II Co 2042/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Sygn. akt III Cz 246/15

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy w Rybniku oddalił skargę na czynności komornika, albowiem postępowanie zostało w sposób prawidłowy umorzone, bo ocena komornika co do bezskuteczności egzekucja okazała się trafna, gdyż podjął czynności egzekucyjne z majątku wskazanego przez wierzyciela, a uzyskanie dalszych aktualnych informacji o wierzytelnościach dłużników w Urzędzie Skarbowym i ich świadczeniach ewentualnie uzyskiwanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwił brak stosownej zaliczki ze strony wierzyciela, zaś pomimo wezwania wierzyciel nie uzupełnił wniosku egzekucyjnego domagając się egzekucji z innych składników majątku dłużników. Orzeczenie to zapadło na podstawie art. 767 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie złożył wierzyciel i wskazał, że nie opłacił zaliczki na podjęcie czynności przez komornika, albowiem z postanowienia sądu w poprzedniej sprawie ze skargi wierzyciela na czynność komornika wynika, że komornik nie zwrócił się do Urzędu Skarbowego w R. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w R. pomimo pobrania zaliczek, dlatego wierzyciel drugi raz zaliczki nie opłacił, a pierwsza nie została wykorzysta na i zwrócono ją 28 stycznia 2013 roku. Z powyższych względów wniósł o uwzględnienie zażalenia i dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył, co następuje:

Dnia 4 listopada 2010 roku wpłynęła zaliczka od wierzyciela w wysokości 100 zł i została zwrócona w styczniu 2013 roku przez Komornika. Ponownie do wpłaty zaliczki Komornik wezwał wierzyciela dnia 18 kwietnia 2012 roku żądając jej w wysokości 86,08 zł tytułem wydatków na udostępnienie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędu Skarbowego oraz 50,85 zł na wydatki tytułem poniesionych kosztów korespondencji, jednocześnie tym samym wezwaniem wezwano wierzyciela do dołączenia tytułu wykonawczego, który poprzednio został mu zwrócony w terminie tygodniowym pod rygorem niepodjęcia postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel dnia 27 kwietnia 2012 roku przedstawił tylko kopię tytułu wykonawczego, po czym Komornik podjął postępowanie egzekucyjne, dokonał zajęcia wynagrodzenia za pracę, sporządził plan podziału, uzyskał informację z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C., że dłużnik nie pobiera świadczeń emerytalno-rentowych ani innych z ubezpieczenia społecznego, a także z Urzędu Skarbowego, że nie przysługuje mu wierzytelność z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Dnia 21 czerwca 2013 roku zawiadomiono wierzyciela o bezskuteczności egzekucji wskazując na jakim etapie jest egzekucja oraz to, że prowadzone jest także postępowanie o egzekucję należności alimentacyjnych w wysokości 1200 zł miesięcznie oraz zaległości w wysokości 22 500 zł, a nie stwierdzono nadpłat podatków oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wezwano jednocześnie wierzyciela do podania w terminie siedmiu dni informacji mających na celu ustalenie mienia dłużnika, którego nie udało się ujawnić w trakcie postępowania egzekucyjnego pod rygorem wydania postanowienia o umorzeniu sprawy. Termin ten upłynął bezskutecznie z dniem 28 czerwca 2013 roku i dlatego Komornik postanowieniem z dnia 30 lipca 2013 umorzył postępowanie egzekucyjne.

(Dowody: dokumenty w aktach egzekucyjnych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku R. P. o sygn. Km 4590/10 – k. 22, 58, 60 – 62, 66 – 83, 87 – 89).

Powyższe okoliczności wskazują na to, że pomimo wezwania Komornika o dołączenie do akt tytułu wykonawczego wierzyciel nie wykonał tego zobowiązania i przedstawił tylko kopię tego tytułu, a postępowanie egzekucyjne nie może się toczy w oparciu o kopię tytułu wykonawczego, albowiem z wierzyciel zobowiązany jest do dołączenia do akt tytułu wykonawczy w oryginale (por. art. 797 § 1 k.p.c.), nie może się bowiem toczyć egzekucja na podstawie kopii tytułu wykonawczego i jako taka egzekucja w taki sposób prowadzona powinna zostać umorzona. Już ta okoliczność wskazuje na prawidłowość umorzenia postępowania przez komornika, natomiast należy zauważyć, że postępowanie powinno zostać umorzone już wcześniej z powodu braku tytułu wykonawczego – Komornik bezzasadnie podjął to postępowanie nie posiadając oryginału tytułu wykonawczego. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 12 czerwca 1996 r., III CZP 61/96, OSNC 1996, nr 10, poz. 132, Sąd Najwyższy stwierdził, że: "niedołączenie tytułu wykonawczego udaremnia wszczęcie postępowania egzekucyjnego i - jako brak formalny wniosku - zobowiązuje organ egzekucyjny do podjęcia czynności w trybie art. 130 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. Tytułem wykonawczym jest zaś wyłącznie jego oryginał, w związku z czym dołączenie do wniosku odpisu (wypisu, wyciągu, kopii, kserokopii, reprodukcji itp.) tytułu wykonawczego nie spełnia wymagań stawianych przez art. 797 k.p.c. W konsekwencji należy przyjąć, że egzekucja wszczęta na podstawie wniosku, do którego nie dołączono tytułu wykonawczego, lub dołączono tylko jego odwzorowanie, jest egzekucją bezpodstawną i jako taka podlega umorzeniu (arg. a minori ad maius z art. 825 pkt 2 k.p.c.)".

Zgodnie z art. 827 § 1 k.p.c. przed umorzeniem postępowania należy wysłuchać wierzyciela i dłużnika, tak też uczynił Komornik wzywając wierzyciela do złożenia ewentualnych dalszych wniosków egzekucyjnych i przedstawiając stan egzekucji, ale wierzyciel nie zareagował na to pismo. Jednocześnie z uwagi na egzekucję należności alimentacyjnych, którą prowadzi ten sam Komornik, a które wyprzedzają w kolejności zaspokojenia należności przysługujące wierzycielowi (por. art. 1025 § 1 pkt 2 k.p.c.), a pozostają w dosyć wysokiej kwocie należy uznać, że Komornik w sposób prawidłowy umorzył postępowanie egzekucyjne, a Sąd Rejonowy prawidłowo oddalił skargę.

Należy natomiast wyraźnie podkreślić, że oddalając skargę Sąd Rejonowy powinien w pierwszej kolejności sprawdzić czy w aktach znajduje się oryginał tytułu wykonawczego, albowiem brak takiego tytułu stanowi już podstawą do umorzenia tego postępowania egzekucyjnego.

Z powyższych względów zarzuty zażalenia są bezzasadne.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 1 i 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. należało zażalenie wierzyciela oddalić jako bezzasadne.

SSR (del.) Roman Troll SSO Leszek Dąbek SSO Barbara Braziewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Radzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Leszek Dąbek,  Barbara Braziewicz
Data wytworzenia informacji: