Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 1703/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2019-05-08

Sygn. akt III Ca 1703/18, III Cz 1734/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Magdalena Balion-Hajduk (spr.)

Sędzia SO Arkadia Wyraz-Wieczorek

Sędzia SO Magdalena Hupa-Dębska

Protokolant Aldona Kocięcka

po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2019 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej przy

ul. (...) w Z.

przeciwko J. S.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt VIII C 375/17

oraz na skutek zażalenia pozwanego

na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 5 wyroku Sądu Rejonowego w Z.

z dnia 8 czerwca 2018 r., sygn. akt VIII C 375/17

1)  z zażalenia zmienia punkt 5 zaskarżonego wyroku w ten sposób, że przyznaje adwokatowi S. O. od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Z. kwotę 738 zł (siedemset trzydzieści osiem złotych), w tym kwotę 138 zł (sto trzydzieści osiem złotych) podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu;

2)  oddala apelację;

3)  nie obciąża pozwanego kosztami postępowania odwoławczego;

4)  przyznaje adwokatowi S. O. od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Z. kwotę 369 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych), w tym kwotę 69 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych) podatku od towarów i usług, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu pozwanemu w postępowaniu odwoławczym.

SSO Magdalena Hupa-Dębska SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Arkadia Wyraz-Wieczorek

Sygn. akt III Ca 1703/18

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 8 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy w Z. zasądził od pozwanego J. S. na rzecz powoda Wspólnoty Mieszkaniowej (...) położonej przy ulicy (...) w Z. kwotę 3 282,03 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od:

- kwoty 3.161,33 złotych od dnia 8 grudnia 2016 roku

- kwoty 120,70 złotych od dnia 29 grudnia 2016 roku,

oddalił powództwo w pozostałym zakresie, zasądził od pozwanego na rzecz powoda 165 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, nie obciążając pozwanego w pozostałym zakresie kosztami procesu i przyznał pełnomocnikowi z urzędu ustanowionemu dla pozwanego wynagrodzenie.

Sąd Rejonowy ustalił, że 26 maja 2004 r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową (...) przy ul. (...) w Z. a Zarządem (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. zawarta została umowa o zarządzanie – administrowanie nieruchomością wspólną. Umowa zawarta została na okres 1 roku, a następnie aneksem nr (...) z dnia 19 maja 2005 r. przedłużona do 31 grudnia 2006 r.

Uchwałą z 11 stycznia 2005 r. powód udzielił pełnomocnictwa Zarządowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. do zastępowania strony powodowej przed wszystkimi sądami w sprawach o roszczenia z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz należnych opłat. Zarząd (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. występuje obecnie w obrocie pod firmą Zarząd (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Z.”.

26 stycznia 2009 r. pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową (...) przy ul. (...) w Z. a Zarządem (...) spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. zawarta została umowa o zarządzanie – administrowanie nieruchomością wspólną. Umowa zawarta została na czas nieokreślony.

Uchwałą nr 126/2015 z 22 czerwca 2015 r. zarząd Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. udzielił radcy prawnemu T. W., radcy prawnemu T. B. i radcy prawnemu W. B. pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Z. i zarządzanych przez tą spółkę wspólnot w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych.

Pozwany jest właścicielem lokalu przy ul. (...) w Z. o powierzchni 36,10 m 2 i członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Z..

Członkowie tej Wspólnoty uchwałami przyjmowali plany gospodarcze na kolejne lata:

- uchwałą z dnia 14 kwietnia 2015 r. nr (...) na rok 2015. Z dniem 1 kwietnia 2015 r. zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną została ustalona na kwotę 3,90 zł za m 2. Zaliczka ta obejmowała zaliczkę na koszty remontów w wysokości 1,60 zł za m 2. Ze wskazanej zaliczki wyodrębnione zostało wynagrodzenie za zarządzanie w wysokości 0,78 zł za m 2 powierzchni lokalu miesięcznie. Uchwała w przedmiocie zaliczek została podjęta na zebraniu wspólnoty w dniu 26 marca 2015r. i w drodze indywidualnego zbierania głosów. Za uchwałą głosowało 36 właścicieli, co stanowi 75,05% udziałów,

- uchwałą nr D/165/2016 na rok 2016. Z dniem 1 maja 2016 r. zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną została ustalona na kwotę 2,30 zł za m 2, a zaliczka na koszty remontów została ustalona na kwotę 1,60 zł za m 2. Uchwała w przedmiocie zaliczek została podjęta na zebraniu wspólnoty w dniu 4 kwietnia 2016r. i w drodze indywidualnego zbierania głosów. Za uchwałą głosowało 25 właścicieli, co stanowi 53,67% udziałów.

O podjęciu uchwały nr D/154/15 właściciele lokali przy ul. (...) w Z. zostali poinformowani w dniu 8 maja 2015r. W 2015r. członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Z. o uchwałach podjętych na zebraniach wspólnoty byli informowani poprzez wrzucenie korespondencji do skrzynek na listy. Natomiast o terminach zebrań członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Z. byli informowani za pośrednictwem listów poleconych wysyłanych pocztą.

W powodowej Wspólnocie obowiązuje Regulamin rozliczania kosztów dostawy mediów stanowiący załącznik numer 1 do uchwały z dnia 12 stycznia 2009 roku.

Pismem z dnia 8 maja 2013 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, wywóz nieczystości w kwocie 6,79 zł; abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 5,51 zł, kanalizację w kwocie 7,44 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 158,84 zł, ciepłą wodę 5,51 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 7,44 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 17,17 zł za 1 m3, łącznie na kwotę 291,86 zł miesięcznie.

Pismem z 14 czerwca 2013 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za koszty zarządu częścią wspólną i media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 5,51 zł, kanalizację w kwocie 7,44 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 158,84 zł, ciepłą wodę 5,51 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 7,44 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 17,17 zł za 1 m3, selektywne gospodarowanie odpadami w kwocie 8,85 zł, łącznie na kwotę 293,92 zł miesięcznie.

Pismem z 27 września 2013 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za koszty zarządu częścią wspólną i media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 5,51 zł, kanalizację w kwocie 7,44 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 166,06 zł, ciepłą wodę 5,51 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 7,44 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 17,50 zł za 1 m3, selektywne gospodarowanie odpadami w kwocie 8,85 zł, łącznie na kwotę 301,47 zł miesięcznie.

Pismem z 3 października 2014 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za koszty zarządu częścią wspólną i media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 5,51 zł, kanalizację w kwocie 7,44 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 166,06 zł, ciepłą wodę 5,51 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 7,44 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 18,70 zł za 1 m3, selektywne gospodarowanie odpadami w kwocie 8,85 zł, łącznie na kwotę 302,67 zł miesięcznie.

Pismem z 10 marca 2015 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za koszty zarządu częścią wspólną i media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 6 zł, kanalizację w kwocie 8,41 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 166,06 zł, ciepłą wodę 6 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 8,41 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 18,70 zł za 1 m3, selektywne gospodarowanie odpadami w kwocie 8,85 zł, łącznie na kwotę 302,67 zł miesięcznie.

Pismem z 21 lipca 2015 roku pozwany został zawiadomiony o miesięcznym obciążeniu za koszty zarządu częścią wspólną i media dostarczane do stanowiącego jego własność lokalu, w zakresie opłat za część wspólną w kwocie 83,03 zł, selektywne gospodarowanie odpadami w kwocie 10 zł, abonamentem wod-kan w kwocie 0,13 zł, za zimną wodę za 1m3 w kwocie 6 zł, kanalizację w kwocie 8,41 zł, centralne ogrzewanie w kwocie 166,06 zł, ciepłą wodę 6 zł za 1 m3, ciepłą wodę – kanalizacja 8,41 zł za 1 m3, podgrzewanie wody 18,70 zł za 1 m3, łącznie na kwotę 306,74 zł miesięcznie.

Pozwany nie uiszczał w spornym okresie żadnych opłat wyliczonych przez powoda w zawiadomieniu z dnia 21 lipca 2015 roku.

Pismem z 25 października 2016 r. pozwany został wezwany przez powódkę do zapłaty kwoty 3.265,45 zł z tytułu należności za okres od grudnia 2015 r. do października 2016 r. oraz kwoty 8,80 zł z tytułu monitu w terminie siedmiu dni od otrzymania wezwania do zapłaty.

Zaległości pozwanego na rzecz powodowej wspólnoty z tytułu kosztów zarządu oraz media za okres od grudnia 2015 r. do października 2016 r. wyniosły 3 161,33 zł, i zostały wyliczone w oparciu o zawiadomienie z dnia 21 lipca 2015 roku. Powódka uwzględniła przy za rozliczenie mediów za 2015 roku i o tę kwotę obniżyła należność dochodzoną od pozwanego. Pozwany winien był w tym uiszczać kwotę 83,03 zł tytułem kosztów zarządu ustalonych w uchwale powodowej wspólnoty z dnia 14 kwietnia 2015 roku, a następnie uchwałą z dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Sąd Rejonowy stwierdził, że pozwany zna wysokość zaliczki na koszty remontów i ma świadomość ustawowego obowiązku ciążącego na właścicielu lokalu uiszczania należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Pozwany zna sposoby rozliczenia dokonywanych wpłat, a w okresie objętym sporem nie uiścił żadnej części należności dochodzonej pozwem. Te wpłaty, które uiścił w okresie poprzednim zostały rozliczone na poczet innych należności związanych z zajmowanym lokalem i za poprzednie okresy. Pozwany zalega z ww. opłatami, albowiem pozwany znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, a lokal pozwanego jest w złym stanie technicznym. Pozwany otrzymywał zawiadomienia o terminach zebrań wspólny oraz wezwania do zapłaty przesyłane przez wspólnotę.

Sąd Rejonowy uznał powództwo za zasadne w przeważającym zakresie.

Wskazał, że powodowa wspólnota była należycie reprezentowana przy zawieraniu umowy z dnia 26 stycznia 2009 r. Zgodnie z § 3 pkt 6 umowy z dnia 26 stycznia 2009r. do obowiązków Zarządcy – administratora ( Zarządu (...) sp. z o.o.) należy w szczególności dochodzenie w drodze postępowania windykacyjnego i sądowego należnych od właścicieli kosztów zarządu nieruchomością wspólną, opłat z tytułu dostaw mediów, a także przypadających z nieruchomości wspólnej pożytków i innych przychodów. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2009r. na czas nieokreślony. Pełnomocnictwo (k. 3) udzielone r. pr. T. W., r. pr. T. B. i r. pr. W. B. do reprezentowania (...) sp. z o.o. podpisane zostało przez S. B. i J. K. – członków zarządu Zarządu (...) sp. z o.o., co wynika ze znajdującego się w aktach odpisu z rejestru przedsiębiorców zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w spółce.

Sąd I instancji powołał się regulację art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali, zgodnie z którą pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Stosownie zaś do art. 13 ust. 1 tej ustawy właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Art. 14 i 15 ust. 1 ustawy stanowi, że na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, wydatki na utrzymanie porządku i czystości oraz wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, a na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Należności w kwocie 3 161,33 zł tytułem zaliczek na koszty zarządu i media naliczone za okres od grudnia 2015 r. do października 2016 r. były uzasadnione i zostały przez powódkę precyzyjnie pozwanemu wskazane w piśmie zawiadamiającym o ich wysokości datowanym na dzień 21 lipca 2015 roku. Pozwany mimo przedłożenia przez stronę powodową dokumentacji, na jakiej oparte zostało wyliczenie należności objętej pozwem, nie złożył już żadnych dalszych zarzutów konkretyzujących podstawę do oddalenia powództwa.

Sąd Rejonowy uznał, że powódka wykazała swoje roszczenie tak co do zasady, jak i wysokości, także co do kwoty 120,70 zł tytułem odsetek ustawowych za opóźnienie z tytułu nieterminowych wpłat ww. zaliczek oraz należności w zakresie odsetek skapitalizowanych na dzień 7 grudnia 2016 r. Suma kwot 3 161,33 zł oraz 120,70 zł wynosi 3 282,03 zł.

Pozwany nie regulował należności na rzecz wspólnoty ze względu na stan i standard swojego mieszkania. Zarzuty podnoszone przez pozwanego, a dotyczące stanu jego mieszkania, braku prądu czy gazu w tym mieszkaniu, wilgoci czy zagrzybienia lokalu nie mogły prowadzić do oddalenia powództwa. Zarzuty te, w razie poniesienia przez pozwanego szkody, mogą być podnoszone w innym postępowaniu, nie mogą mieć jednak wpływu na wynikający wprost z ustawy obowiązek pozwanego uiszczania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, której jest członkiem, należności z tytułu zaliczek na koszty remontu.

Sąd wskazał także, że zgodnie z treścią art. 23 ustawy o własności lokali uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania (ust. 1). Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos (ust. 2). Pozwany nie zaskarżył uchwał i nawet gdyby po podjęciu uchwał nie został on o tym powiadomiony to w toku niniejszej sprawy, wraz z odpisem pozwu, pozwany otrzymał wszystkie uchwały, na które powołuje się powodowa wspólnota. Zatem bieg sześciotygodniowego terminu do ewentualnego zaskarżenia uchwał wspólnoty mieszkaniowej rozpoczął się najpóźniej po doręczeniu pozwanemu tych uchwał wraz z odpisem pozwu, termin ten upłynął.

Pozwany w apelacji zarzucił błąd w ustaleniach faktycznych mających mający wpływ na treść ustaleń polegającą na przyjęciu, że zachodzą przesłanki do zasad sąd do zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki dochodzonej kwoty wraz z kosztami procesu, gdy prawidłowa analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego powinna prowadzić do wniosków przeciwnych. W oparciu o ten zarzut w pozwanej wniósł o zmianę wyroku i oddalenie powództwa w całości w wyroku i przekazanie sprawy sądowi innego + Sądowi Rejonowemu do ponownego oraz o przyznanie na rzecz pełnomocnika kosztów pomocy prawnej udzielonej udzielonej pozwanemu z o. W ocenie skarżącego powództwo jest co najmniej przedwczesne, albowiem dopiero z odpisem pozwu pozwanemu doręczono uchwały stanowiący podstawę dochodzonego roszczenia 3. Iż dopiero skuteczne wykazanie przez, że pozwany został powiadomiony o treści uchwał przed wniesieniem pozwu dawałby ewentualną skierowanie sprawy sprawy na drogę postęp sąd na drogę postępowania są powódka wniosła o od 2 lek. inż. zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania przed sądem drugiej instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie w żadnej części.

Sąd Okręgowy w całości podziela ustalenia Sądu I instancji oraz przyjętą przez ten sąd podstawę prawną i unikając zbędnych powtórzeń przyjmuje je za własne. Ze zgromadzonego materiału wynika, że brak jest jakichkolwiek podstaw, aby uznać za trafny zarzut błędnych ustaleń faktycznych. Ustalenia te zostały poczynione na podstawie przeprowadzonego postępowania dowodowego szczególności dokumentów, zeznań świadka. Z zeznań K. R. wynika, iż w zwyczaju w powodowej wspólnocie doręczono jej członkom dokumenty jak zawiadomienia terminie zebrania wspólnoty, zawiadomienia o wysokości opłat i treści uchwał w sprawie ustalania zaliczek na koszty zarządu i innych opłat przez umieszczanie pism w skrzynkach pocztowych. Wyznaczony pracownik dokonywał takich doręczeń, zaznaczając wykonanie obowiązku na specjalnej liście. Przepisy ustawy o własności lokali nie określają sposobu zawiadamiania członków wspólnot mieszkaniowych o treści uchwał. Art. 23 ust. 3 ustawy stanowi, że o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Należy przyjąć, że zgodnie z art. 61 k.c. każdy członek wspólnoty jest związany treścią uchwały, jeżeli został powiadomiony w taki sposób, żeby mógł zapoznać z jej treścią. Jak zeznał sam pozwany odbiera on zawiadomienia o opłatach, otrzymuje je do skrzynki pocztowej, ma klucz do skrzynki, a zaprzestał dokonywania wpłat w 2010 roku, kiedy został mu odcięty prąd i przysłano mu komornika. W oparciu o te zeznania nie można uznać, iż nie doręczono pozwanemu w zwyczajowo przyjęty w powodowej wspólnocie uchwał dotyczących ponoszenia zaliczek na koszty zarządu, koszty remontu czy o stawkach innych opłat. Należy podzielić stanowisko Sądu I instancji, iż uchwały te wiążą pozwanego, który jako członek wspólnoty ma obowiązek ich regulowania.

Sąd Okręgowy, mając powyższe na uwadze na mocy art. art. 385 k.p.c. orzekł jak w pkt 2 sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na mocy art. 102 k.p.c., nie obciążając nimi pozwanego z uwagi na jego trudną sytuację materialną i stan zdrowia.

SSO Magdalena Hupa – Dębska SSO Magdalena Balion – Hajduk SSO Arkadia Wyraz – Wieczorek

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Reterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Balion-Hajduk,  Arkadia Wyraz-Wieczorek ,  Magdalena Hupa-Dębska
Data wytworzenia informacji: