Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III Ca 388/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach z 2014-07-03

Sygn. akt III Ca 388/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący - Sędzia SO Krystyna Hadryś

Sędzia SO Andrzej Dyrda (spr.)

Sędzia SR del. Anna Hajda

Protokolant Aleksandra Sado-Stach

po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2014 r. w Gliwicach

na rozprawie

sprawy z powództwa Centrum (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko Skarbowi Państwa - Jednostce Wojskowej (...) w G.

o ustalenie i zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach

z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt I C 160/13

oddala apelację;

zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1200 zł (tysiąc dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Ca 388/14

UZASADNIENIE

Powód Centrum (...) Sp. z o.o. w P. domagał się stwierdzenia nieważności (ewentualnie bezskuteczności) oświadczenia pozwanego z dnia 08 sierpnia 2012r o wypowiedzeniu w trybie natychmiastowym umowy z dnia 16 lipca 2012r oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kwoty 16.402 zł tytułem odszkodowania w zakresie utraconych przez powoda dochodów (ewentualnie wynagrodzenia) wraz odsetkami ustawowymi od dnia następującego po dniu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając swoje roszczenie wskazał, że dochodzone roszczenie stanowi wynagrodzenie za wykonanie umowy świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu kursu języka angielskiego na poziomie I stopnia w zamian za wynagrodzenie w kwocie szacunkowej do 16.402 zł, a która to umowa została wypowiedziana przez pozwanego bez zachowania terminów wypowiedzenia.

W odpowiedzi na pozew pozwany Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa (...) w G. - wniósł o oddalenia powództwa w całości oraz zasadzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesy według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego. Uzasadniając swoje stanowisko podniósł, że powód samodzielnie i bez uzyskania pisemnej zgody dowódcy jednostki wojskowej dokonał zmiany osobowej w składzie lektorów prowadzących zajęcia przez powierzenie tych obowiązków innym osobom. Powód był również zobowiązany do opracowania szczegółowego programu kursu, oraz diagramu szkolenia które winien przedstawić do zatwierdzenia Dowódcy Jednostki Wojskowej, a nadto prowadzić bieżącą dokumentację planistyczno-ewidencyjną w oparciu o plan tygodniowy/miesięczny , Dziennik ewidencji szkolenia,” szczegółowy program kursu”, Diagram (...) i przedstawić te dokumenty do zatwierdzenia Dowódcy Jednostki Wojskowej terminie do końca przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty planowaniem. Zdaniem pozwanego z wymienionych dokumentów powód nie dostarczył „Harmonogramu szkolenia” oraz „Szczegółowego Programu kursu. Do dnia rozpoczęcia zajęć wykonawca nie przedłożył kompletu wymaganej dokumentacji wyłącznie z winy powoda. W ocenie pozwanego wszystkie te okoliczności uzasadniały natychmiastowe wypowiedzenie łączącej strony umowy z dnia 16 lipca 2012r.

Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2013r. Sąd Rejonowy w Gliwicach stwierdził bezskuteczność oświadczenia pozwanego Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej (...) w G. z dnia 8 sierpnia 2012r. w przedmiocie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy z dnia 16 lipca 2012r. nr (...) oraz zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej (...) w G. na rzecz powoda Centrum (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. kwotę 2.668,80 zł z każdoczesnymi ustawowymi odsetkami od dnia 9 kwietnia 2013r. oraz kwotę 1.346 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz oddalił powództwo w pozostałej części.

Orzeczenie to poprzedził ustalenie, że pozwany Skarb Państwa - Jednostka Wojskowa (...) w G. jako zamawiający ogłosiła w dniu 16 czerwca 2012r przetarg nieograniczony, którego przedmiotem było przeprowadzenie kursu języka angielskiego 1 stopnia według normy (...). Założenia programu nauczanie języka angielskiego według wskazanej normy zostało przedstawione w ramach dokumentu ramowy program nauczania języka angielskiego w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej którego realizacja stanowiła obowiązek powoda. Celem zawarcia umowy było przygotowanie uczestniczących w zajęciach żołnierzy do egzaminu językowego. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji zadania nr 2 pozwany zawarł z powodem Centrum (...) Sp. z o.o. w P. umowę nr (...) . Zgodnie treścią Specyfikacji Istotnych Warunków zmówienia czas trwania kursu przewidziany był na 96 dni szkoleniowych i miał obejmować 590 godzin lekcyjnych w terminie od 01.08.2012r do 14.12.2012r. W celu prawidłowej realizacji zadania wykonawca zobowiązany był do opracowania (...),oraz „Diagramu szkolenia”, a nadto do prowadzenia bieżącej dokumentacji planistyczno- ewidencyjnej w oparciu o plan tygodniowy/ miesięczny i (...). Powód nie dostarczył harmonogramu szkolenia oraz szczegółowego programu kursu. Szczegółowy program Nauczania przedstawiony pozwanemu przed podpisaniem omowy z dnia 16 lipca 2012r zawierał błędy i nie został zaakceptowany przez pozwanego. Powód – wykonawca zobowiązał się do sporządzenia nowego dokumentu w prawidłowej formie terminie do dnia rozpoczęcia zajęć. Ostatecznie do dnia 01.08.2012r powód nie przedłożył pozwanemu kompletu prawidłowo sporządzonych dokumentów. W okresie czasu od 23 lipca do 30 lipca 2012r poprzedzającym termin rozpoczęcia kursu przedstawiciele stron to jest świadek A. D. reprezentująca pozwanego i K. D. pracownik powoda w drodze korespondencji e- mailowej ustalały ostateczny prawidłowy kształt dokumentacji. Osobiste konsultacje na terenie jednostki przeprowadziła także prezes zarządu powódki p. H.. Powód bez uzyskania pisemnej zgody Dowódcy Jednostki Wojskowej dokonał zmiany w osobowym składzie lektorów prowadzących zajęcia poprzez powierzenie wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy M. R. i A. B.. Powód przystąpił do wykonywania umowy zajęcia odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem do dnia 08 sierpnia 2012r kiedy to pozwany złożył powodowi oświadczenie o rozwiązaniu zawartej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia ze względu na niesporządzenie „Szczegółowego programu kursu” i nieprzedstawienie go do zatwierdzenia dowódcy, nieprzedstawienie do zatwierdzenia dowódcę harmonogramu szkolenia ,prowadzenie zajęć przez osoby niewskazane w „ofercie” bez uzyskania zgody zamawiającego pozwanego. W odpowiedzi na pismo rozwiązujące umowę powód w piśmie z dnia 8 sierpnia 2012r poinformował pozwanego o całkowitej bezzasadności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy i zadeklarował gotowość dalszego kontynuowania umowy. W dniu 9 sierpnia 2012r lektor M. R. została zmuszona do opuszczenia jednostki i przerwania szkolenia. Kolejne próby skłonienia pozwanego do realizacji umowy nie odniosły skutku. W piśmie z dnia 22 sierpnia 2012r pozwany podtrzymał swoje stanowisko odnośnie przyczyn wypowiedzenia umowy i odrzucił przedstawione przez powoda argumenty.

W tak ustalonym stanie faktycznym, Sąd Rejonowy zakwalifikował łączącą strony umowę jako umowę o świadczenie usług. Na jej podstawie powód jako wykonawca zobowiązał się do przeprowadzenia kursu stacjonarnego języka angielskiego na poziomie I stopnia znajomości języka z elementami terminologii wojskowej i (...) dla grupy żołnierzy z jednostki wojskowej (...) w G. w terminie od 1.08.2012r. do 14.12.2012r w wymiarze 590 godzin lekcyjnych. Podstawowe obowiązki powoda zostały skonkretyzowane w paragrafie 2 umowy punkt 1-13. Integralna część umowy stanowiła również dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak (...) wraz z ofertą wykonawcy. Wartość świadczonych usług określano szacunkowo na 16.402 zł według stawki 27,80 zł za jedną godzinę lekcyjną. Zgodnie z par 12 punkt 2 i 3 każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia, ponadto zamawiający może rozwiązać umowę trybie natychmiastowym bez prawa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu jeżeli wykonawca nie realizuje umowy prawidłowo (pod względem merytorycznym, metodycznym a także niskiej efektywności kształcenia ) terminowo lub narusza przepisy BHP, ppoż czy sanitarne.

W ocenie Sądu, analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego potwierdziła naruszenie przez powoda warunków zawarcia umowy szczegółowo opisane Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia stanowiącej integralną część umowy. Zgodnie z tym dokumentem wykonawca zobowiązany był do ustalenia wykazu z określeniem imion i nazwisk osób będących realizować przedmiotowy kurs językowy. Wbrew temu obowiązkowi powód samodzielnie i bez uzyskania zgody dowódcy jednostki dokonał zmiany w obsadzie lektorów prowadzących zajęcia poprzez powierzenie wykonywania obowiązku wynikających z umowy M. R., A. B. w miejsce uprzednio zgłoszonych P. P., A. R., B. R., M. K.. Sąd uznał, że okoliczność kto bezpośrednio prowadził będzie zajęcia ze słuchaczami może być istotnym elementem wyboru oferty wykonawcy ze względu na szczególne osobiste przymioty wykładowcy lub jego dotychczasowe doświadczenie i osiągane sukcesy pedagogiczne, a zatem późniejsze podmienianie osób lektorów może obniżyć rangę świadczonej usługi. W ocenie tego Sądu, naruszenie umowy w tym zakresie uzasadniało wypowiedzenie umowy z dnia 16 lipca 2012r., ale na innej podstawie, tj. na podstawie par 12 punkt 2 za dwutygodniowym wypowiedzeniem, gdyż nastąpiło naruszenie warunków umowy i pozwany mógł być niezainteresowany wykonaniem umowy przez taki skład lektorów jaki ostatecznie zaproponował powód. Równocześnie Sąd uznał, że pozwany nie wykazał by zmiana lektorów była niezrealizowaniem umowy prawidłowo czego wymaga umowa w paragrafie 12 punkt 3. Pozwany nie wykazał, że naruszenie umowy poprzez osobową lektorów spowodowało ,ze umowa była realizowana nieprawidłowo pod względem merytorycznym metodycznym lub niskiej efektywności kształcenia. W ocenie Sądu, zebrany materiał dowodowy potwierdził, że powód wprawdzie na przestrzeni od zawarcia umowy do dnia jej wypowiedzenia przedkładał kilkakrotnie wymaganą dokumentacje w postaci szczegółowego programu kursu, diagram szkolenia, a także bieżącą dokumentacje planistyczno-ewidencyjną w oparciu o dziennik ewidencji szkolenia i plan tygodniowy/miesięczny, ale dokumenty te ze względu na braki co do formy, układu i rozmieszczenia planistycznego były odrzucane celem stosownych poprawek. Sąd podkreślił, że umowa wymagała jedynie sporządzenia i przedstawienia do zatwierdzenia diagramu szkolenia szczeblowego programu kursu, a to powód uczynił choć w nieprawidłowej formie.

Sąd uznał, że skoro pozwany dopuścił do wykonywania umowy przez 8 dni bez zatwierdzonego przez dowódcę szczegółowego planu, jak również to, że pozwany mógł wypowiedzieć przedmiotową umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem, winien on uiścić na rzecz powoda wynagrodzenie za okres od 1 sierpnia do 26 sierpnia 2012r. Łącznie dało to 16 dni roboczych, a w każdym dniu roboczym 6 godzin lekcyjnych po 27,80 zł każda. Wynagrodzenie należne powodowi z tytułu świadczonych usług z umowy z dnia 16 lipca 2012r. wyniosło 2.668,80 zł, którą to kwotę Sąd zasądził na postawie art. 746 par 32 k.c. w związku z art. 750 k.c. sąd zasądził na rzecz powoda wymieniona wyżej kwotę z ustawowymi odsetkami zgodnie z żądaniem pozwu. O kosztach procesu Sąd orzekł na zasadzie art. 100 k.p.c. rozdzielając je stosunkowo pomiędzy stronami mając na względzie , że powód utrzymał się ze swoimi roszczeniami w 58%

Apelację od tego orzeczenia wniosła powódka. Zarzuciła naruszenie prawa procesowego, a to art. 328 § 2 k.p.c. poprzez zaniechanie uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie oddalającym powództwo oraz art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dowolną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i przyjęcie, że umowa z dnia 16 lipca 2012r. nr (...) zostałaby wypowiedziana z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, a w konsekwencji odmowę przyznania powódce odszkodowania w ramach utraconych korzyści za pełny okres trwania umowy., a nadto naruszenie przepisów prawa materialnego, a to art. 361 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 746 § 1 k.c. poprzez błąd w wykładni, a sprowadzający się do wadliwego przyjęcia, iż rekompensowaniu w ramach szkody lucrum cessans nie podlegają utracone przez powódkę dochody z tytułu uniemożliwienia jej realizacji umowy z dnia 16 lipca 2012r.

Na tych podstawach wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w zaskarżonej części i rozstrzygnięcie zgodnie z żądaniem pozwu wraz z odpowiednim rozstrzygnięciem o kosztach postępowania oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania odwoławczego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na apelację, pozwany wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie do powoda na rzecz pozwanych kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd pierwszej instancji prawidłowo zakwalifikował roszczenia powoda przyjmując za podstawę prawną swego rozstrzygnięcia przywołane przepisy prawne, a następnie ustalił wszystkie okoliczności faktyczne istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Poczynione ustalenia dotyczące okoliczności faktycznych mają podstawę w zgromadzonym w sprawie materialne dowodowym, który w zakresie dokonanych ustaleń jest logiczny i wzajemnie spójny, natomiast informacje zawarte w poszczególnych źródłach dowodowych nawzajem się uzupełniają i potwierdzają, przez co są w pełni wiarygodne. Ustalenia te Sąd Okręgowy przyjmuje za własne.

Przepis art. 233 k.p.c. którego naruszenie pozwani zarzucają Sądowi Rejonowemu odnosi się wprost do oceny dowodów wskazując, według jakich kryteriów winna być ona przeprowadzona. Wyraża zasadę swobodnej oceny dowodów stanowiąc w § 1, że Sąd ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, które jedynie mogą zostać przeciwstawione uprawnieniu Sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Jeżeli z określonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski logicznie poprawne i zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów i musi się ostać, choćby w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Tylko w przypadku, gdy brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo-skutkowych, to przeprowadzona przez sąd ocena dowodów może być skutecznie podważona (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2002r., II CKN 817/00). Z tego wynika, że do skutecznego postawienia zarzutu naruszenia przepisu art. 233 k.p.c. nie jest więc wystarczające przekonanie strony o ich odmiennej ocenie niż ocena Sądu (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2012r., I ACa 1407/11), lecz na wykazaniu, że wnioski wyprowadzone przez sąd orzekający w świetle zasad doświadczenia życiowego i budowy sylogizmów były niemożliwe (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2003r., IV CK 274/02)

Powód, tymczasem, nie wskazuje uchybieniu przez Sąd I instancji regułom służącym ocenie wiarygodności i mocy poszczególnych dowodów, tj. regułom logicznego myślenia, zasadzie doświadczenia życiowego i właściwego kojarzenia faktów. Ustalenia dokonane przez Sąd Rejonowy spełniają określone powyżej wymogi swobodnej oceny dowodowej. Nie było więc podstaw do uznania zasadności tego zarzutu.

Również zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. był nieuzasadniony. Z ujęcia redakcyjnego art. 328 § 2 k.p.c. wynika, że punktem wyjścia dla przedstawienia w motywach pisemnych uzasadnienia wyroku koncepcji prawnej rozstrzygnięcia sprawy powinny być poczynione ustalenia faktyczne. Sąd pierwszej instancji zobowiązany jest do wyjaśnienia motywów rozstrzygnięcia w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli instancyjnej zaskarżonego orzeczenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007r., V CSK 115/07). Uchybienie Sądu w tym zakresie, następuje jedynie w sytuacji, gdy uzasadnienie wyroku zawiera jedynie opis poszczególnych elementów stanu faktycznego, bez wniosków z nich wynikających i bez dokonanego ustalenia stanu faktycznego istotnego dla rozstrzygnięcia sprawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 1999r., II UKN 437/98; orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1951r., C 154/51).

W ocenie pozwanej, Sąd Rejonowy dopuścił się naruszenia art. 328 § 2 k.p.c. poprzez zaniechanie uzasadnienia rozstrzygnięcia w zakresie oddalającym powództwo. Zarzutu tego nie można podzielić. Zwrócić należy uwagę, że Sąd Rejonowy szczegółowo rozstrzygnął kwestię skutecznego odstąpienia pozwanego od umowy z dnia 16 lipca 2012r. nr (...), wskazując równocześnie podstawę rozwiązania tej umowy. Uwzględniając czas trwania tego stosunku prawnego określił na tej podstawie należne wynagrodzenia, a w konsekwencji, a contrario, wskazując również podstawy oddalenia powództwa.

Łączący strony stosunek prawny stanowił umowę zlecenia. Zgodnie z art. 734 § 1 k.c. przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Umowa ta, zaliczając się do zobowiązań starannego działania, opiera się na zaufaniu między stronami (A. Szpunar (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, s. 396). Jej brak uzasadnia wypowiedzenie umowy.

Przytoczony powyżej charakter prawny tej umowy, jak również przywołana powyżej norm wzajemnego zaufania, winna być brana pod uwagę, przy ustalaniu czasu trwania takiego zaufania, co w okolicznościach niniejszej sprawy przekładało się również na określenie, czasu związania stron ta umową.

Zgodnie z art. 746 § 1 k.c., dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Oczywiście uprawnienie to, przy uwzględnieniu treści art. 746 § 1 k.c., daje stronom umowy, w oparciu o art. 3531 k.c., możliwość modyfikacji sposobu wypowiedzenia umowy, przy czym, zgodnie z art. 746 § 3 k.c., strony nie mogą z góry zrzec się uprawnienia do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów.

Z przytoczonych powyżej jednak przepisów normujących wypowiedzenie umowy zlecenia, jednoznacznie wynika, że umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie. Jeżeli więc strony nie ograniczyły dopuszczalności rozwiązania zlecenia do ważnych po temu powodów, to nie muszą nawet - składając drugiej stronie stosowne oświadczenie woli - wskazywać powodów wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2001r., III CKN 304/00).

W świetle poczynionych ustaleń faktycznych, wynika, że strony wprowadziły modyfikację kodeksowej regulacji wypowiedzenia umowy zlecenie. W § 12 pkt 2 umowy z dnia 16 lipca 2012r. nr (...) strony postanowiły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia. Strony nie przewidziały żadnej szczególnej formy dla oświadczenia o wypowiedzeniu. Nadto w § 12 pkt 3 tej umowy, zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez prawa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, jeżeli wykonawca nie realizuje umowy prawidłowo (pod względem merytorycznym, metodycznym a także niskiej efektywności kształcenia), terminowo lub narusza przepisy, bhp, ppoż i sanitarne.

Sąd Rejonowy, pomimo, iż pozwany powoływał się na wypowiedzenie umowy na podstawie § 12 pkt 3 umowy, uznał że umowa została przez niego wypowiedziana za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a więc na podstawie § 12 pkt 2 umowy. Wbrew stanowisku strony powodowej, pozwany w sposób dostateczny wykazał, że oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostało przez niego złożone. Świadczy o tym nie tylko oświadczenia datowane na 8 sierpnia 2012r., ale również odebranie przepustki M. R. i A. B., co uniemożliwiło dalsze wykonanie umowy, która zgodnie z § 2 pkt 1 , miała być wykonywana w siedzibie Jednostki Wojskowej (...) w G.. Wskazać bowiem należy, że specyfikacja zamówienia wskazywała, że wykonawca, nie może dokonywać zmiany lektorów w trakcie trwania kursu bez pisemnej zgody dowódcy JW. (...) (k. 112). Samodzielne dokonanie takiej modyfikacji przez stronę powodową, mogło prowadzić do utraty zaufania, co do dalszego wykonywania umowy, zwłaszcza jeżeli uwzględni się również to, że zgodnie z § 2 pkt 2 umowy, integralną część umowy stanowi również dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak (...) wraz z ofertą wykonawcy (k. 105 – 107, 111). W załączniku nr 6 (k. 107), jako osoby mające prowadzić kurs języka angielskiego nie wskazał ani M. R., ani też A. B.. Mimo, iż A. J., w zeznaniach wskazała, że 31 lipca 2012r. informowali pozwanego o liście lektorów zastępczych, to jednak w żaden sposób, strona powoda nie wykazała, aby uzyskała zgodę, do czego była zobowiązana zgodnie z tzw. SIWZ.

Powyższe okoliczności dawały jednoznaczne podstawy do uznania, że pomimo ustalenia bezskuteczności bezskuteczność oświadczenia pozwanego Skarbu Państwa – Jednostki Wojskowej (...) w G. z dnia 8 sierpnia 2012r. w przedmiocie wypowiedzenia w trybie natychmiastowym umowy z dnia 16 lipca 2012r. nr (...), to jednak umowa została wypowiedziana na podstawie § 12 pkt 2 umowy. Tym samym powodowi należne było wynagrodzenia za kurs trwający 16 dni roboczych, która to wysokość została prawidłowo ustalona przez Sąd Rejonowy.

Zgodnie z art. 746 § 2 zdanie 2 k.c., jeżeli zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

W niniejszym przypadku powodem wypowiedzenia umowy było nie tylko niezatwierdzenie zmiany lektorów przez dowódcę jednostki, ale również brak ustalenia harmonogramu zajęć. Zgodnie bowiem z warunkami zamówienia (...) – 2012 „przeprowadzenie kursu języka angielskiego 1 stopnia według normy (...) dla JW. (...) oraz JW. (...)” wykonawca jest zobowiązany opracować szczegółowy program kursu oraz diagram szkolenia i przedstawić je do zatwierdzenia dowódcy JW. (...), a bieżącą dokumentację planistyczną – ewidencyjną prowadzić w oparciu o plan tygodniowy/ miesięczny i dziennik ewidencji szkolenia. Uwzględniając przy tym, że specyfikacja zamówienia zastrzegała dowódcy jednostki (...) prawo do kontroli zajęć, nie sposób uznać, aby wobec braku prawidłowo sporządzonej dokumentacji, pozwany był uprawniony do dokonywania kontrolowania wykonania do zlecenia. Uznać zatem należało, że niewykonanie obowiązku określonego w specyfikacji zamówienia, stanowiło ważny powód w świetle art. art. 746 § 2 zdanie 2 k.c., co czyniło bezzasadnym przyznanie powodowi odszkodowania z powodu wypowiedzenia odpłatnej umowy zlecenia.

Ze wskazanych powyżej względów apelacja podlegała oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c., a o kosztach postępowania odwoławczego orzeczono po myśli art. 98 k.p.c. przy uwzględnieniu § 2 ust. 1 w związku z § 6 pkt 5 i § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 490) wobec przegrania tego postępowania przez pozwanych w całości, jak również braku podstaw do zastosowania art. 102 k.p.c.

SSR (del.) Anna Hajda SSO Krystyna Hadryś SSO Andrzej Dyrda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Kornelia Dziambor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Gliwicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Krystyna Hadryś,  Anna Hajda
Data wytworzenia informacji: