Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI Cz 1639/16 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Częstochowie z 2016-12-28

Sygn. akt VI Cz 1639/16

POSTANOWIENIE

Dnia 28.12.2016 r.

Sąd Okręgowy w Częstochowie VI Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Karol Kołodziejczyk (spr.)

Sędziowie: SSO Halina Garus

SSO Leszek Mazur

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu .28.12.2016 r.

sprawy z wniosku (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

z udziałem Z. N.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wierzyciela (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 22 listopada 2016r.

sygn. akt XV Co 4726/16

postanawia:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt VI Cz 1639/16

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Częstochowie odmówił nadania klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w postaci nakazu zapłaty wydanemu przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 24.10.2011 r. w sprawie VI Nc-e (...) na rzecz następcy prawnego (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W., uznając załączone do wniosku dokumenty za nieczytelne.

Jako prawną podstawę swojego rozstrzygnięcia Sąd Rejonowy wskazał art. 788 § 1 k.p.c. a contrario.

W zażaleniu na to postanowienie wierzyciel zarzucił naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. w zw. z art. 233 § k.p.c., poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego i stwierdzenie, iż wnioskodawca nie wskazał dowodów określających wierzytelności będące przedmiotem cesji, albowiem przedłożone dokumenty były mało czytelne, co skutkowało nierozpoznaniem istoty sprawy i oddaleniem wniosku, podczas gdy wnioskodawca załączył wszelkie dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika wnioskodawcy, zatem zgodnie z przepisami prawa skutecznie wykazał nabycie poszczególnych wierzytelności.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nadanie klauzuli wykonalności wskazanemu tytułowi wykonawczemu na rzecz wnioskodawcy, a nadto zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd odwoławczy zważył, co następuje.

Zażalenie jest niezasadne.

Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił kwestię przejścia uprawnień na kolejnego wierzyciela, dochodząc do wniosku, że wnioskodawca nie wykazał przejścia przedmiotowej wierzytelności umową sprzedaży wierzytelności z dnia 18.05.2016 r. Postępowanie klauzulowe cechuje się ograniczoną kognicją i sformalizowaniem. Zasadnicze znaczenie dla wykazania przejścia uprawnień w trybie art. 788 k.p.c. przypisuje się dokumentom. Załączone dokumenty, w postaci umowy przelewu i załącznika wyszczególniającego przelewane wierzytelności, nie wykazują przejścia uprawnień z tego powodu, że załącznik do umowy jest kompletnie nieczytelny z uwagi na mikroskopijną wręcz czcionkę liter na tym dokumencie, co uniemożliwia jego odczytanie bez specjalnych przyrządów optycznych.

Trafnie również uznał Sąd pierwszej instancji, że wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego – jako dokument prywatny – bez urzędowo poświadczonych podpisów nie spełnia wymogów z art. 788 k.p.c. Powoływanie się przez skarżącego na uchwałę Sądu Najwyższego z 29.11.2007 r. jest nieskuteczne, gdyż wskazana uchwała zapadła w innym stanie prawnym, przed uznaniem przepisu art. 194 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2011 r.

Natomiast, załączenie do zażalenia załącznika do umowy cesji nieco bardziej czytelnego, jest spóźnione i zostało pominięte przez Sąd odwoławczy w trybie art. 381 k.p.c.

Mając na względzie wskazane argumenty, Sąd odwoławczy na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Przemysław Cichopek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Częstochowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Karol Kołodziejczyk,  Halina Garus ,  Leszek Mazur
Data wytworzenia informacji: