Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I S 58/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach z 2013-05-10

Sygn. akt I S 58/13

POSTANOWIENIE

Dnia 10 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Wołczańska

Sędziowie: SA Elżbieta Karpeta

SA Anna Bohdziewicz (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2013 roku w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi J. J.

przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w (...)

o stwierdzenie przewlekłości postępowania

w sprawie z powództwa J. J.

przeciwko P. P. i Ł. Ł.

o zapłatę

zawisłej przed Sądem Okręgowym w C., sygn. akt I C 348/12

postanawia:

oddalić skargę.

Sygn. akt I S 58/13

UZASADNIENIE

J. J. złożył skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w C. sygn. akt I C 348/12, toczącej się z jego powództwa. Uzasadniając skargę wskazał, że pozew złożył w październiku 2012 r., a następnie został wezwany do uzupełnienia jego braków. Odpowiedział na otrzymane wezwanie, a w dniu 27 marca 2013 r. wydano postanowienie. Skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie. W ocenie skarżącego doszło do nieuzasadnionej zwłoki w okresie od 15 listopada 2012 r. do 10 kwietnia 2013 r. (data sporządzenia skargi) na skutek opieszałego wezwania do uzupełnienia braków formalnych pozwu, wydania postanowienia z dnia 27 marca 2013 r. i możliwości jego zaskarżenia. Zdaniem skarżącego, Sąd Okręgowy dopuścił się obstrukcji procesowej, co uzasadnia jego skargę, gdyż zostało naruszone jego prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym czasie, a nadto poniósł straty finansowe i „zdrowotne”.

W odpowiedzi na skargę Prezes Sądu Okręgowego w (...) zgłosił swój udział w sprawie i wniósł o oddalenie skargi wobec jej niezasadności. Opisał dotychczasowy tok postępowania w sprawie ze szczegółowym wymienieniem podejmowanych czynności. Na tej podstawie stwierdził, że czynności były podejmowane rytmicznie i bez zbędnej zwłoki, co czyni skargę pozbawioną podstaw. Zaznaczono, iż skarżący złożył szereg pozwów, przyjmując jednolitą strategię, a skarga na przewlekłość postępowania z żądaniem odszkodowania stanowi jedynie formę poszukiwania dodatkowych korzyści.

Sąd Apelacyjny ustalił i zważył, co następuje:

J. J. wniósł pozew w dniu 17 października 2012 r. (data wpływu pozwu do Sądu). Zawarł w nim wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu. W związku z tymi wnioskami został wezwany do złożenia oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Uzupełniony przez powoda wniosek wpłynął do Sądu w dniu 21 listopada 2012 r.. W dniu 29 listopada 2012 r. zostało wydane postanowienie o zwolnieniu powoda od kosztów sądowych w całości oraz oddaleniu jego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. W dniu 14 grudnia 2012 r. wpłynęło zażalenie powoda na postanowienie wydane w przedmiocie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Akta wraz z zażaleniem zostały przedstawione Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach, do którego wpłynęły 23 stycznia 2013 r.. Następnie postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2013 r. zażalenie zostało oddalone. Akta sprawy zwrócono Sądowi Okręgowemu w C. w dniu 11 lutego 2013 r.. Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2013 r. zarządzono doręczeniem pozwanym odpisów pozwu ze zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 21 dni. Odpowiedzi pozwanych na pozew wpłynęły w dniach 14 i 15 marca 2013 r.. W złożonych odpowiedziach na pozew pozwani podnieśli zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Okręgowego w C.. W dniu 27 marca 2013 r. Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu swojej niewłaściwości miejscowej i przekazaniu spraw Sądom właściwym (różnym dla roszczeń skierowanych przeciwko pozwanym). W dniu 10 kwietnia 2013 r. skarżący sporządził zażalenie na to postanowienie (wpływ pisma do Sądu w dniu 16 kwietnia 2013 r.). Z tą samą datą skarżący sporządził skargę o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Okręgowego w C. sygn. akt I C 348/12, co po jej wpłynięciu do sądu, skutkowało przedstawieniem akt Sądowi Apelacyjnemu celem jej rozpoznania.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.) strona jest uprawniona do wniesienia skargi o stwierdzenie przewlekłości postępowania, jeżeli postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia faktycznych i prawnych okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Badając powyższe Sąd w szczególności ocenia terminowość i prawidłowość podejmowanych czynności przedsięwziętych w celu przeprowadzenia i zakończenia postępowania. Dokonując oceny powyższego należy uwzględnić charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania (art. 2 ust. 2 cyt. ustawy).

Analizując celowość i terminowość czynności podejmowanych w do tej pory w sprawie należy stwierdzić, że podejmowane czynności były adekwatne do wniosków składanych przez powoda oraz etapu postępowania. Nie sposób bowiem uznać, iż doszło do przewlekłości postępowania w sytuacji, gdy sąd w pierwszej kolejności był zobligowany do rozpoznania wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu, przy czym niezbędne było wcześniejsze złożenie przez wnioskodawcę oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wobec uwzględnienia wniosku powoda jedynie w części, skorzystał on z przysługującego mu uprawnienia do zaskarżenia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Po rozpoznaniu zażalenia powoda na postanowienie, zarządzono doręczenie pozwanym odpisu pozwu. Z kolei pozwani podnieśli zarzuty, do których Sąd musiał się ustosunkować wydając postanowienie. Następnie powód ponownie skorzystał z przysługującego mu środka zaskarżenia. W tym stanie rzeczy trafność wydanego postanowienia zostanie poddana kontroli instancyjnej.

Podsumowując powyższe ustalenia i rozważania należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do uwzględnienia skargi powoda, ponieważ w sprawie nie doszło do naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W tym stanie rzeczy skarga powoda, jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Panek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wołczańska,  Elżbieta Karpeta
Data wytworzenia informacji: