Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I1 C 415/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni z 2016-10-06

Sygn. akt: I1 C 415/16 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 października 2016 r.

Sąd Rejonowy w Gdyni I1 Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga

Protokolant: st.sekr. M. B.

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2016 r. w Gdyni

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko R. R.

o zapłatę

I zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 1064,25 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt cztery złote 25/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29.10.2015r. do dnia zapłaty;

II oddala powództwo w pozostałej części;

III zasądza od pozwanego R. R. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 227 ,00 zł (dwiescie dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 180,00 (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniósł pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagając się zasądzenia od pozwanego R. R. kwoty 1 237,25 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania.

W uzasadnieniu powód wskazał, że przedmiotowa wierzytelność wynika z umowy pożyczki pieniężnej, zawartej w formie pisemnej, oznaczonej nr (...) i wypłaconej pozwanemu w dniu 29 .1. 2015 roku. Powód wskazał, że pożyczka ta została udzielona w kwocie 2000 złotych, zaś pozwany zobowiązał się do jej zwrotu zgodnie z harmonogramem spłat wraz z odsetkami i opłatami – opłatą administracyjną w kwocie 15 złotych miesięcznie i opłatą przygotowawczą – jednorazową, w kwocie 390 złotych. Na dzień wniesienia pozwu zadłużenie pozwanego wynosiło 1237,25 złotych i obejmowało: kwotę 750 złotych tytułem niespłaconych rat kapitałowych; kwotę 20,11 złotych tytułem odsetek umownych zwykłych (kredytowych); kwotę 221 złotych tytułem kosztów przygotowania i wysyłki monitu oraz wezwań do zapłaty; kwotę 75 złotych tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego; kwotę 146,25 złotych tytułem opłaty przygotowawczej i kwotę 45 złotych tytułem opłaty administracyjnej. Ponadto powód wskazał, iż wypowiedział pozwanemu umowę pożyczki ze skutkiem na dzień 14 .10. 2015 roku, z uwagi na opóźnienia w spłacie zadłużenia oraz wezwał pozwanego do spłaty tego zadłużenia, przy czym pozwany świadczenia nie spełnił.

Nakazem zapłaty z dnia 16.11.2015r w sprawie o sygn. akt VI Nc-e 2098521/15 Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zasądził dochodzoną w tej sprawie należność. Na skutek wniesienia sprzeciwu przez pozwanego w terminie, postanowieniem z dnia 29 .12. 2015 roku , Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni.

Po wpłynięciu sprawy do Sądu Rejonowego w Gdyni, powód (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. usunął braki formalne pozwu, wnosząc i wywodząc, jak dotychczas.

Pozwany R. R. w sprzeciwie przyznał, że zawarł umowę pożyczki w wysokości 2000 zł, którą to kwotę zobowiązał się spłacać w ratach. Przyznał, że uiścił 5 rat po 250 zł, razem 1250 zł .Dodatkowo pozwany zapłacił 243, 75 zł tytułem opłaty przygotowawczej oraz 75 zł tytułem 5-u opłat administracyjnych. Pozwany wskazał, że pozostałych rat nie spłacił i że kontaktował się z powodem celem podpisania ugody, więc powództwo jest przedwczesne. Pozwany zakwestionował żądanie pozwu w zakresie kwoty 221 zł , tytułem kosztów przygotowania i wysyłki monitu oraz wezwań do zapłaty, kwotę 75 złotych tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego i kwotę 45 złotych tytułem opłaty administracyjnej jako niewykazane,

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 stycznia 2015 roku została sporządzona pomiędzy (...) Spółką Akcyjną z siedzibą w W. jako pożyczkodawcą a R. R. jako pożyczkobiorcą umowa pożyczki nr(...), na podstawie której R. R. zobowiązał się do zwrotu na rzecz pożyczkodawcy łącznej kwoty pożyczki w wysokości 2 510 złotych, obejmującej udzieloną pożyczkę w kwocie 2000 złotych, opłatę przygotowawczą w kwocie łącznie 390 złotych oraz opłatę administracyjną w kwocie 15 złotych miesięcznie/ łącznie 120 zł/.

Umowa pożyczki została zawarta na okres 8 miesięcy od daty wypłaty pożyczki, przy czym przez datę wypłaty pożyczki rozumie się datę uznania rachunku pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Nadto, zgodnie z treścią pkt 2 umowy pożyczka zostanie wypłacona przez pożyczkodawcę przelewem na należący do klienta rachunek bankowy, z którego klient przesłał pożyczkodawcy przelew weryfikacyjny, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia pożyczkodawcy przez klienta własnoręcznie podpisanego egzemplarza umowy oraz przekazania przez klienta określonych przez pożyczkodawcę dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej klienta, które wraz z innymi informacjami pozyskanymi przez pożyczkodawcę będą w ocenie pożyczkodawcy wystarczającą podstawą do podjęcia decyzji o wypłacie pożyczki. Pożyczka wypłacana jest pod warunkiem pozytywnego zweryfikowania przez pożyczkodawcę zdolności kredytowej klienta. Przez przelew weryfikacyjny strony rozumieją przelanie przez klienta kwoty 1 złotego na rachunek pożyczkodawcy z posiadanego przez siebie rachunku bankowego.

Umowa pożyczki podpisana została przez R. R. w dniu 29 stycznia 2015 roku.

niesporne, a nadto: umowa pożyczki – k. 24-29 akt

Pismem z dnia 30 .1. 2015r. roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zawiadomił R. R. o przekazaniu na jego rachunek bankowy kwoty w wysokości 200 złotych oraz o uaktualnionej wersji harmonogramu spłat pożyczki.

niesporne, a nadto: pismo z dnia 30 .1. 2015r. – k. 31 akt

W dniu 10 .8.2015 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystosował do R. R. monit wzywający do uregulowania powstałego zadłużenia, a następnie – w dniu 26.8.2015 roku, wysłano do niego wezwanie do zapłaty zadłużenia wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki.

niesporne, a nadto: pismo z dnia 10 .8.2015 – k. 32 akt, wezwanie do zapłaty– k. 33 akt

Pismem z dnia 11.9. 2015 roku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. skierował do R. R. ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o możliwości przekazania informacji o zaległym zadłużeniu do rejestru dłużników (...), zaś w dniu 29.9. 2015 roku pismo w przedmiocie wypowiedzenia umowy pożyczki wraz z ostatecznym wezwaniem do zapłaty łącznej kwoty 1 253,97 złotych.

niesporne, a nadto: ostateczne wezwanie do zapłaty– k.34 akt, wypowiedzenie umowy pożyczki z dnia wraz z dowodem nadania – k. 35-36 akt

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wyżej wymienionych dowodów z dokumentów przedłożonych przez powoda w toku postępowania, których zarówno autentyczność, jak i prawdziwość w zakresie twierdzeń w nich zawartych, nie budziła wątpliwości Sądu, a zatem brak było podstaw do odmowy dania im wiary, tym bardziej, że nie były one kwestionowane w zakresie ich mocy dowodowej przez żadną ze stron.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z treścią art. 720 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Stosownie natomiast do treści art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, chyba, że pozwany przyzna fakty przytoczone przez powoda/ art. 229 kpc- Nie wymagają również dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli przyznanie nie budzi wątpliwości./ .

W przedmiotowej sprawie, zdaniem Sądu, bezspornym było że powoda i R. R. łączyła umowa pożyczki i że powód spełnił świadczenie wynikające z tej umowy przekazując pozwanemu kwotę uzgodnionej pożyczki, zaś pozwany spłacił 5 rat w/w pożyczki po 250 zł, a także że otrzymał monit, wezwanie do zapłaty i ostateczne wezwanie do zapłaty.

Natomiast w niniejszej sprawie, poza powyższą umową, która została podpisana przez pozwanego R. R. w dniu 29 stycznia 2015 roku oraz dokumentami w postaci uaktualnionego harmonogramu spłat z informacją o przekazaniu kwoty pożyczki na rachunek bankowy pozwanego, monitem, wezwaniami do zapłaty oraz wypowiedzeniem umowy pożyczki, powód nie przedstawił żadnego dokumentu, potwierdzającego fakt poniesienie kosztów w wysokości 221 zł tytułem przygotowania i wysyłki monitu, wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty i kwoty 75 zł tytułem kosztów przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego. W ocenie Sądu, dowodu takiego nie stanowi w szczególności załączenie monitu, wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty. Z treści umowy pkt 4 wynika kwota raty łącznie 313, 75 zł miesięcznie, z czego 48,75 zł to kwota opłaty przygotowawczej, kwota 15 zł to opłata administracyjna, a nadto z p-ktu 13 opłata za monit-25 zł , za wezwanie do zapłaty – 49 zł i ostateczne wezwanie do zapłaty – 49 zł. Powód nie wykazał poniesienia kosztów w wysokości 221 zł i 75 zł , a pozwany w tym zakresie nie przyznał faktów wywiedzionych przez powoda , jako uzasadnienie żądania w/w kwot.

Uznać zatem należy, w świetle zapisów łączącej strony umowy, że okoliczność ta w ocenie Sądu nie znajduje potwierdzenia w zaoferowanym przez powoda materiale dowodowym.

Wobec powyższego, na podstawie zatem art. 720 k.c. a contrario w zw. z art. 6 k.c. a contrario Sąd w punkcie I sentencji wyroku zasądził tylko kwotę:

- zaległych 3 rat – 750 zł,

- opłaty przygotowawczej- 3 rat-146, 25 zł,

- opłaty administracyjnej- 3 rat- 45 zł,

- opłatę od jednego monitu- 25 zł z p-ktu 13 umowy,

- opłatę 49 zł od jednego wezwania do zapłaty ,z p-ktu 13 umowy,

- opłatę 49 zł od jednego ostatecznego wezwania do zapłaty, z p-ktu 13 umowy / czyli łącznie 1064, 25 zł, a w pozostałej części oddalił powództwo jako nieudowodnione.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął w punkcie II wyroku, zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu wyrażoną w art. 98 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. Z uwagi na to, że stroną przegrywającą niniejsze postępowanie był pozwany w przeważającej części i t on poniósł koszty procesu, Sąd obciążył go tymi kosztami, wyliczając je na kwotę 227 zł / 30 zł –opłata od pozwu, 180 zł wynagrodzenie pełnomocnika powoda, 17 zł opłata od pełnomocnictwa.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować w kontrolce uzasadnień,

2.  odpis doręczyć wnioskodawcy,

3.  przedłożyć z wpływem lub za 25 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Palicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Gdyni
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Kokowska-Kuternoga
Data wytworzenia informacji: