Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 140/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2014-12-10

Sygn. akt VIII Gz 140/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie :

Przewodniczący : SSO Wojciech Wołoszyk

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2014 r.

w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. W.

przeciwko (...) SA w Ł.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 28 sierpnia 2014 r. , sygn. akt VIII GC 1103/14 upr

postanawia:

oddalić zażalenie

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy uznał się niewłaściwym miejscowo i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy - Wydziałowi Gospodarczemu, jako miejscowo właściwemu. Sąd I instancji wskazał , że powód powołał się na treść art. 34 kpc w zw. z art. 454 k.c. wskazując, iż pozwany winien spełnić swoje świadczenie w siedzibie powoda. Pozwany w odpowiedzi na pozew zgłosił zarzut niewłaściwości miejscowej w związku z § 12 ust. 7 umowy oraz art. 34 kpc wskazującym , iż miejscowo właściwy jest Sąd miejsca wykonania świadczenia , które zgodnie w wystawioną fakturą miałoby nastąpić przelewem na rachunek bankowy powoda w Banku (...) z siedzibą w W.. Sąd Rejonowy przyjął , iż w niniejszej sprawie , zgodnie z zapisem § 7 umowy zawartej między stronami dnia 2 stycznia 2013 r. , wykonanie zobowiązania miało nastąpić istotnie na rachunek bankowy powoda a siedziba banku znajduje się w W.. Wobec braku wykazania przez powoda okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość Sądu Rejonowego w Bydgoszczy , na podstawie art. 200 § 1 kpc w zw. z art. 34 kpc orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Powyższe postanowienie zaskarżył powód , wnosząc o jego uchylenie. Zdaniem powoda , zapis zawarty w § 7 umowy z 2 stycznia 2013 r. nie dotyczył roszczenia dochodzonego w niniejszej sprawie , opartego na § 12 umowy. Sposób zapłaty w tym przypadku określał § 12 ust. 7 umowy , gdzie nie było już zawartego numeru rachunku bankowego. W niniejszej sprawie zatem nie miało miejsca wskazanie nr rachunku , zatem za miejsce spełnienia świadczenia należy uznać miejsce zamieszkania wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. W myśl art. 34 k.p.c. w zw. z art. 454 kc właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest zatem Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

Pozwany w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie , podnosząc w szczególności , iż powód wystawił fakturę podając jako dane do przelewu nr rachunku banku , którego siedziba znajduje się w W.. Zatem uzasadniony jest zarzut niewłaściwości miejscowej.

Sąd Okręgowy zważył co następuje :

Zażalenie jest niezasadne.

Zgodnie z art. 34 kpc w zw. z art. 454 kc , na który powoływały się obie strony , właściwy w niniejszej sprawie winien być sąd miejsca spełnienia świadczenia. Spór dotyczył czy miejscem tym jest miejsce zamieszkania powoda czy też siedziba banku , na rachunek w którym pozwany miał uregulować należność. Sąd I instancji słusznie przyjął, iż powód nie wykazał okoliczności faktycznych uzasadniających właściwość Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nie ulega wątpliwości , iż roszczenie powoda oparte jest na(...)umowy z 2 stycznia 2013 r. Mowa jest tam rzeczywiście o wskazanym rachunku bankowym. Nie ma jednak żadnych podstaw aby to określenie interpretować odmiennie niż to strony uczyniły w (...) przedmiotowej umowy. Poza tym , jak słusznie zauważył pozwany , na fakturze z dnia 28 kwietnia 2014 r. wystawionej przez powoda widnieje taki sam nr rachunku jak zawarty w (...) umowy. Faktura ta dotyczyła zaś zapłaty roszczenia wynikającego właśnie z (...)umowy. Należy zatem przyjąć , iż w tej sytuacji strony uzgodniły miejsce i formę spełnienia owego świadczenia , które miało nastąpić na rachunek bankowy powoda. Siedziba banku znajduje się zaś w W.. Sąd Rejonowy prawidłowo więc przyjął , iż właściwy do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w W..

Zażalenie podlegało zatem oddaleniu na podstawie art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Bożena Przewoźniak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wołoszyk
Data wytworzenia informacji: