Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 390/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Bydgoszczy z 2016-05-31

Sygn. akt: I C 390/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Rybarczyk

Protokolant:

st. sekr. Sądowy Anna Wysocka

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 r. w Bydgoszczy

sprawy z powództwa M. C. (1) i A. C.

przeciwko Spółce Budowlanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K.

o zapłatę

1.  Umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 45.465 zł (czterdzieści pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).

2.  W pozostałej części powództwo oddala.

3.  Zasądza solidarnie od powodów M. C. (1) i A. C. na rzecz pozwanej Spółki Budowlanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 7217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych 00/100) z tytułu zwrotu kosztów procesu.

4.  Kosztami sądowymi od uiszczenia, których powodowie byli zwolnieni obciąża Skarb Państwa.

SSO Wojciech Rybarczyk

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 marca 2012r. przeciwko Spółce Budowlanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w S. powodowie M. C. (1) i A. C. wnieśli o orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, że pozwana ma zapłacić solidarnie kwotę 237.852, 24 zł wraz z odsetkami liczonymi od kwot :

-107.0000 zł od dnia 1 lutego 2011r. do dnia zapłaty,

1600 zł od dnia 14 kwietnia 2011r. do dnia zapłaty,

-129.252, 24 zł od dnia 18 czerwca 2011r. do dnia zapłaty tytułem zapłaty za wykonane usług budowlane i kosztami procesu.

W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, iż pozwana zamówiła usługi budowalne, które powodowie wykonali i wystawili faktury VAT nr (...) na kwotę 107.000 zł, (...) na kwotę 21.600 zł, nr (...) na kwotę 129.252,24zł ( -roboty dodatkowe). Pozwana zapłaciła jedynie 20.000 zł za fakturę VAT nr (...). W związku z niedotrzymaniem terminów zapłaty reszty należności wynikających z faktur powodowie odstąpili od dalszego wykonywania prac budowlanych i wezwali pozwaną do zapłaty. Pozwana nie zapłaciła należności za wykonane usługi budowlane, jednocześnie odebrała bez zastrzeżeń wybudowane domy.

W dniu 27 kwietnia 2012r. Sąd Okręgowy wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniem pozwu.

Pozwana w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu. Pozwana wskazała, iż żadne z prac dodatkowych wykonanych przez powoda nie wykraczają ponad umówiony zakres, nadto powód nie wykonał również całości prac podstawowych wynikających z projektu budowlanego. Roszczenie powoda, zdaniem pozwanej w pozostałej części jest nienależne. Pozwana wskazała, iż dokonała kompensaty zgodnie z wystawionymi fakturami obciążając powoda jako wykonawcę kosztami zużycia mediów, niedokończonych prac, które zlecono innym wykonawcom. Pozostałą część należności pozwana spółka na bieżąco regulowała zgodnie z wystawionymi fakturami.

Pismem procesowym z dnia 4 lutego 2016r. strona powodowa ograniczyła żądanie pozwu do kwoty 192. 387,24zł i wniosła o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 61. 535 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 czerwca 2015r. do dnia zapłaty wynikającej z faktury VAT nr (...), kwoty 1600zł wraz z należnymi odsetkami od dnia 14 kwietnia 2011r. do dnia zapłaty oraz kwoty 129. 252, 24 zł wraz z odsetkami od dnia 18 czerwca 2011r. do dnia zapłaty.

Sąd ustalił, co następuje:

Powodowie jako wykonawcy a pozwany jako inwestor w dniu 29 marca 2010r. zawarli umowę o roboty budowlane której przedmiotem było wybudowanie domu mieszkalnego szeregowego,10 segmentowego na działkach nr (...) położonych w miejscowości G., gmina K.. Cena za wykonanie robót budowlanych objętych umową zgodnie z kosztorysem wstępnym sporządzonym przez powoda jako wykonawcę została określona na kwotę 1.800, 000 zł Termin zakończenia robót został określony w umowie na dzień 30 listopada 2010r. Powodowie zgodnie z zawartą umową mieli wykonać prace ogólnobudowlane- stan surowy zamknięty oraz przyłącza wodno- kanalizacyjne.

- dowód: odpis umowy wraz z kosztorysem k. 36-43, zeznania świadka Z. S. k. 362( od 00: 07:02 do 41:51), zeznania powoda M. C. (1) k. 378( od 00: 22:17 do 00:55:26)

W dniu 4 sierpnia 2010r. strony wprowadziły aneks do umowy i obniżyły wynagrodzenie brutto do kwoty 1.600, 00 zł pozostawiając w mocy pozostałe zapisy umowy.

- dowód: odpis aneksu nr(...) k. 44

W dniu 30 listopada 2010r. pozwana w związku z niedotrzymaniem przez powodów terminu zakończenia robót wyznaczyła 90 dniowy termin ich zakończenia i zobowiązała powodów do przedłożenia harmonogramu zakończenia prac i udzielenia wyjaśnień mających wpływ na powstałe opóźnienie.

- dowód: odpis pisma pozwanej z dnia 30 listopada 2010r. k. 45

Pismem z dnia 7 grudnia 2010 r. powód M. C. wyjaśnił przyczyny opóźnienia w pracach budowlanych wskazując na niekorzystne warunki atmosferyczne, błędy w dokumentacji technicznej projektu, brak uwzględnienia niektórych robót w kosztorysie, błędne obliczenia kosztorysowe, do pisma dołączony został harmonogram w którym ostateczny termin wykonania inwestycji powód określił na dzień 21 stycznia 2011r.

- dowód: odpis pisma powoda z dnia 7 grudnia 2010r. wraz z harmonogramem prac k. 46-47

Pozwana w dniu 17 stycznia 2011r. poinformowała powoda pisemnie o całkowitym braku nadzoru nad pracami budowalnymi, braku kierownika budowy na terenie inwestycji, braku bieżącego kontaktu na linii – inwestor- wykonawca od grudnia 2011r. Pozwana wskazała w piśmie, że rozważa możliwość rozwiązania umowy.

- dowód: odpis pisma pozwanej z dnia 17 stycznia 2011r. k. 48

Powód M. C. w dniu 14 lutego 2011r. zwrócił się do pozwanej o wprowadzenie do umowy kolejnego aneksu w zakresie przedłużenia terminu wykonania robót do dnia 31 marca 2011r. i zwiększenia wartości ogólnej prac do kwoty 1.750.000, 00 zł. Aneks nr (...) został zawarty między stronami w dniu 4 marca 2011r. Ostateczny termin zakończenia robót został określony na dzień 31 marca 2011r. Wartość robót została określona na kwotę 1.700, 000, 00 zł.

- dowód: odpis pisma powoda z dnia 14 lutego 2011r. k. 49, odpis aneksu nr (...) k. 50-51

Powodowie nie wykonali robót do dnia 31 marca 2011r. Pozwana w dniu 6 kwietnia 2011r. wyznaczyła powodom 14 dniowy termin rozliczenia budowy. Pismem z dnia 13 kwietnia 2011r. pozwana zakazała wstępu na teren budowy powodowi M. C. i pracownikom współpracującym z powodem. Pismem z dnia 14 kwietnia 2011r. pozwana wyznaczyła na dzień 21 kwietnia 2011r. nieprzekraczalny termin zdania terenu budowy pozwanej jako inwestorowi.

- dowód: odpis pism powoda z dnia 6 ,13 i 14 kwietnia 2011r. k. 52-54

Powód M. C. w odpowiedzi pismem z dnia 19 kwietnia 2011r wskazał, iż w związku z brakiem zapłaty kwoty 107.000 zł powstrzymuje się ze spełnieniem świadczeń wynikających z zawartej umowy do czasu zapłaty w/w kwoty w terminie do dnia 25 kwietnia 2011r.

-dowód: odpis pisma powoda k. 55

W dniu 20 kwietnia 2011r. pomiędzy stronami doszło do spotkania w trakcie którego ustalono usterki techniczne wykonanej inwestycji: nieprawidłowo wykonany dach, wieńce i podciągi wypchnięte z szalunków wymagające skucia i uzupełnienia, usterki w konstrukcji drewnianej. Pozwana jako inwestor zastrzegła w trakcie spotkania, by usterki zostały poprawione do dnia 15 maja 2011r. Usterki nie zostały poprawione przez powoda, zostały usunięte przez innych wykonawców. Powód M. C. nie przedstawił również harmonogramu prac naprawczych.

-dowód: odpis notatki z dnia 20 kwietnia 2011 r. k. 56-57, zeznania świadków: J. R. k. 350v( od 00: 21:59 do 00:40: 39), D. S. k. 351( od 00: 42:22 do 00: 54:20), Z. S. k. 362( od 00: 07:02 do 41:51), R. P. k. 184-185( od 00: 06:01 do 00:44:16)

Pozwana pismem z dnia 2 maja 2011r. poinformowała powoda o wygaśnięciu umowy z dniem 31 stycznia 2011r. i nałożeniu na powoda kary umownej w wysokości 5% wartości kontraktu.

-dowód: odpis pisma z dnia 2 maja 2011r. k. 58, odpis pisma 9 maja 2011r. k. 61, odpis noty obciążeniowej k. 62

W dniu 10 maja 2011r. pozwana wystawił faktury obciążające za zużyte media w 2010r., prace porządkowe i zakupione materiały do realizacji umowy na łączna kwotę 44. 397, 97 zł

- dowód: odpis pisma z dnia 10 maja 201r, odpis pisma z dnia 23 maja 2011r. k. 63-64, k. 66

W dniu 31 maja 2011r. pozwana sporządziła protokół jednostronnego przejęcia budowy, w protokole zawarty został wykaz wad i usterek wykonanej inwestycji.

-dowód: odpis protokołu k. 69-70

Pismem z dnia 2 czerwca 2011r powód na podstawie §12 umowy rozwiązał umowę wskazując na niewypłacalność pozwanej.

-dowód: odpis pisma powoda z dnia 2 czerwca 2011r. k. 71

Inwestycja była finansowa z kredytu bankowego udzielonemu pozwanej przez (...). Wypłata kredytu następowała w transzach po dokonaniu przez bank oceny stanu zawansowania robót. Pozwana z tytułu wykonanych prac wypłaciła powodom zgodnie z wystawionymi przez niego fakturami łącznie kwotę 1.467.060 zł

-dowód: potwierdzenia przelewu, odpisy faktur k. 332-349

W trakcie prowadzonej kontroli inwestycji w dniu 23 marca 2011r. stan zaawansowania robót polegających na wykonaniu pokrycia dachowego został wyceniony na 120.500 zł (wartość robót według kosztorysu wynosiła 130.000 zł), stan zaawansowania obróbek blacharskich został wyceniony na 25.500 zł ( wartość robót wg kosztorysu wynosiła 30.000zł), stan zaawansowania ocieplenia elewacji został wyceniony na kwotę 50.000 zł (- wartość robót według kosztorysu wynosiła 100.000zł), wartość wykonanych robót polegających na uporządkowaniu terenu, wykonaniu dróg, ogrodzenia i oświetlenia została wyceniona na 9000 zł( wartość robót według kosztorysu wynosiła 25.000zł)

- dowód: karty kontroli inwestycji k. 314-331, zeznania świadka C. R. k. 377( od 00: 04:17 do 00:18: 06)

Prace polegające na wykonaniu tarasów z tytułu budynków, schodów wejściowych od frontu budynku, podjazdów do garaży, wykonaniu betonowych krawężników, konstrukcji drewnianych z tyłu budynku, wykonaniu dodatkowych jętek więźby dachowej ujęte były w projekcie budowlanym. Jedyną zmianą w stosunku do projektu budowlanego było zmniejszenie ilości okien. Powód jako wykonawca nie zgłaszał potrzeby wykonania robót dodatkowych .

- projekt budowalny k. nr 1 załącznik do akt sprawy k. 37-38, 42, 44, projektu budowlanego nr1, zeznania świadka Z. S. k. 362( od 00: 07:02 do 41:51)

Prace dekarskie były wykonywane przez podwykonawcę według otrzymanego od powoda projektu.

- dowód: zeznania świadka S. L. k. 287 ( od 00: 07:36 do 00:21: 24)

Faktyczna powierzchnia dachu na realizowanej przez powodów inwestycji wynosi 1436m2. Faktycznie wykonana przez powierzchnia dachu wynosi około 1425m2. Prace ciesielskie i dekarskie związane z wykonaniem dachu zostały wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną i projektem technicznym. Jakość prac i ich prawidłowość techniczna wskazuje na bardzo niską znajomość sztuki ciesielskiej i dekarskiej przez wykonawcę. Prace wykonano wyjątkowo niestarannie. Dla zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania konstrukcji dachowej i pokrycia obiektu należy rozebrać dach, właściwe przygotować konstrukcję i nałożyć izolację, łaty, kontrłaty i dachówkę z obróbkami blacharskimi.

-dowód: opinia biegłego z dziedziny budownictwa k. 392-401, k. 438-439 ( od 00: 04:43 do 00: 39:47)

Powodowie w dniu 1 grudnia 2010 r. wystawili fakturę VAT (...) na kwotę 107.000, 00 zł z tytułu wykonania stolarki, stolarki drzwiowej i bram, konstrukcji dachu i pokrycia dachu. W dniu 6 kwietnia 2011r. powodowie wystawili fakturę VAT (...) na kwotę 21 600 zł z tytułu wykonania prac polegających na zakończeniu ścian działowych, wykonaniu poprawek na ścianach nośnych, wykonaniu wzmocnienia dachu i wykonaniu jętek. Pozwana z tej faktury zapłaciła kwotę 20.000 zł. W dniu 3 czerwca 2011r. powodowie wystawili fakturę VAT (...) na kwotę 129.252, 24zł z tytułu prac dodatkowych nie ujętych w kosztorysie.

- dowód: odpisy faktur k. 7-9

Powód M. C. dniu 28 lutego 2011r. sporządził kosztorys prac dodatkowych tj. wykonanie tarasów z tytułu budynków, schodów wejściowych od frontu budynku, podjazdów do garaży, wykonanie betonowych krawężników, konstrukcji drewnianych z tyłu budynku, wykonanie dodatkowych jętek więźby dachowej, zmiana usytuowania otworów okiennych. Łączna wartość tych prac została ustalona w kosztorysie na kwotę 128.975, 62 zł netto.

-dowód: kosztorys z dnia 28 lutego 2011r. k. 145-161

Powyżej przedstawiony stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z w/w dokumentów, zeznania świadków, zeznania powoda oraz opinię sporządzoną przez biegłego z zakresu budownictwa.

Sąd uznał za wiarygodne dowody z dokumentów zebranych w sprawie, bowiem strony w żaden sposób nie kwestionowały ich wiarygodności i prawdziwości. Autentyczność zgromadzonych dokumentów nie budziła również wątpliwości Sądu.

Jako wiarygodne Sąd uznał zeznania świadków: J. R., D. S., Z. S., R. P.. Zeznania świadków złożone zostały na okoliczność przebiegu spotkania stron na budowie w dniu 20 kwietnia 2011r., stanu zaawansowania prac budowlanych, nie przedstawienia przez powoda harmonogramu prac naprawczych dachu, nie wykonania tych prac przez powoda i jednostronnego przejęcia budowy obiektu przez pozwaną. Zeznania świadków w tym zakresie były zgodne, spójne i wzajemnie się dopełniały. Przytoczone przez świadków okoliczności dotyczące niskiej jakości wykonanych przez powoda prac budowlanych, i nie usunięcia przez powoda stwierdzonych usterek zostały potwierdzone również w dowodach z dokumentów w postaci prowadzonej przez strony korespondencji dotyczącej przebiegu procesu budowlanego.

Jako wiarygodne Sąd uznał również zeznania świadka C. R. na okoliczność stanu zawansowania prac w chwili zakończenia ich wykonywania przez powoda. Zeznania świadka- pracownika banku udzielającego kredytu pozwanej znajdowały potwierdzenie w przedłożonych do akt sprawy dokumentach w postaci kart kontroli inwestycji.

Co do zasady jako wiarygodne Sąd uznał zeznania świadka S. L. tj., co do okoliczności związanych z wykonywaniem przez świadka jako podwykonawcy prac dekarskich według projektu powoda. Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka w zakresie w jakim twierdził, iż częściowe niewykonanie prac dekarskich wynikało wyłącznie z faktu nieterminowego nieregulowania przez pozwaną płatności. W tym zakresie zeznania świadka pozostawały w sprzeczności w zeznaniami złożonymi przez świadków J. R., D. S., Z. S., R. P. jak i z załączonymi do akt sprawy dowodami z dokumentów w postaci prowadzonej przez strony korespondencji dotyczącej przebiegu procesu budowlanego.

Zeznania świadków: M. J., M. U., M. S., J. Ł. Sąd uznał za wiarygodne, zważył jednak, iż z uwagi na ogólnikową wiedzę świadków co do realizacji procesu budowlanego zeznania tych świadków nie mogły stanowić podstawy ustaleń faktycznych w sprawie.

Zeznania świadka A. O. za wiarygodne. Zeznania te znajdują bowiem potwierdzenie w pozostałych dowodach przeprowadzonych w sprawie w szczególności w opinii biegłego M. Ś.. Jednocześnie fakt, iż świadek sporządził na zlecenie strony pozwanej opinię w sprawie nie daje podstaw do podważania wiarygodności jego zeznań.

Z uwagi na spór co do zakresu i prawidłowości wykonanych przez powoda robót budowlanych, Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność zgodności ze sztuką budowlaną i projektem wykonanych przez powoda prac dekarskich, w tym wykonania konstrukcji dachu i jego poszycia jak i faktycznie wykonanej powierzchni dachu w stosunku do projektu.

Treść pisemnej opinii precyzyjnie odpowiada tezie dowodowej zawartej w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego. Wnioski opinii były jasne, logicznie i wyczerpująco uzasadnione a co istotne zrozumiałe dla osób nie posiadających fachowej wiedzy z zakresu budownictwa. Treść opinii oparta została na analizie dokumentacji zgromadzonej w aktach przedmiotowej sprawy, oględzinach nieruchomości jak i dokumentacji technicznej i fotograficznej budowy budynku. Biegły w wydanej opinii uzupełniającej wyczerpująco ustosunkował się do zarzutów strony powodowej sformułowanych pod adresem wydanej opinii, wyjaśnił w sposób przekonujący, iż przy ocenie jakości prac wykonanych przez powoda bazował na dokumentacji fotograficznej nieruchomości obrazującej prace wykonane przez powoda.

Wyżej wymienione względy przemawiają za wiarygodnością powyższej opinii a wnioski z niej wynikające pozwoliły ustalić, iż powód nie wykonał całego zakresu robót objętych umową a stan jakościowy robót przez niego wykonanych był niski.

Sąd oddalił wniosek dowodowy strony powodowej odnośnie przeprowadzenia dowodu z opinii kolejnego biegłego z zakresu budownictwa. Mając na uwadze, znajdujące się w aktach sprawy dowody z dokumentów w postaci prowadzonej między stronami korespondencji dotyczącej przebiegu procesu budowlanego, zeznania świadków: J. R., D. S., Z. S., R. P. jak i wnioski wynikające z opinii wydanej przez biegłego M. Ś. (2) przeprowadzenie tego dowodu doprowadziłoby jedynie do nieuzasadnionego opóźnienia w rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy, nie zmieniając jej ostatecznego wyniku.

Jako wiarygodne Sąd uznał również co do zasady zeznania złożone przez powoda M. C. (1). Treść złożonych przez niego zeznań koresponduje z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym odzwierciedlającym faktyczny przebieg procesu budowlanego. Przedstawione przez powoda w sposób rozbieżny okoliczności dotyczące prawidłowości wykonanych prac wymagały zweryfikowania poprzez dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z dziedziny budownictwa.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie

Na wstępie wskazać należy, iż strony łączyła określona w art. 647 kc w zw. z art. 658 kc umowa o roboty budowlane z dnia 29 marca 2010 roku, na podstawie której powód miał wykonać prace polegające na . Warunki umowy określały obowiązki każdej ze stron.

Spór pomiędzy stornami dotyczył prawidłowości oraz zakresu robót zleconych powodowi. Rozstrzygając powyższą kwestię należy odwołać się do treści art. 637 kc w zw. z art. 656 § 1 kc.

Umowa o roboty budowlane charakteryzuje się zobowiązaniem osiągnięcia materialnego rezultatu w postaci końcowego efektu przewidzianego w umowie. Zgodnie z jej treścią wykonawca zobowiązany jest do wykonania określonych umową robót, zaś inwestor do ich odbioru i zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 k.c.). Wynikające z tej umowy roszczenie wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia powstaje z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy, oddania go, a zatem wykonania obciążającego go zobowiązania niepieniężnego, rodzącego po stronie inwestora obowiązek odebrania wykonanych robót.

Zgodnie z treścią przepisu art. 636 kc mającym odpowiednie zastosowanie do umów o roboty budowlane poprzez przepis art. 656 kc: jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zmawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

W przedmiotowej sprawie, pozwana powierzając wykonanie prac w ramach procesu inwestycyjnego miał prawo oczekiwać, że powodowie wykonają te prace terminowo, w sposób profesjonalny, odpowiadający właściwości zobowiązania ( -w sposób zgodny ze sztuką budowlaną).

W przedmiotowej sprawie powodowie nie wykonali całości prac wynikających z zawartej umowy w ostatecznie ustalonym terminie do dnia 31 marca 2011r. Za powyższym przemawiają dowody z dokumentów w postaci prowadzonej przez strony korespondencji dotyczącej realizacji procesu budowlanego, jak i zeznania świadków J. R., D. S., Z. S. i R. P.. Również z załączonych do akt sprawy kart kontroli procesu inwestycji(k. 314) wynika, iż na dzień 23 marca 2011r. stan zaawansowania wykonanych przez powoda robót polegających na pokryciu dachu, obróbek blacharskich, elewacji i prac porządkowych tereny był niższy, niż przewidziany w kosztorysie koszt ich wykonania.

Nadto jak wynika z opinii wydanej przez biegłego z zakresu budownictwa wykonane prace dekarskie zostały wykonane przez powoda wadliwie, w sposób sprzeczny ze sztuką budowlaną i projektem technicznym, w szczególności nie zabezpieczono dachówek powłoką ochronną, nieprawidłowo ułożono dachówki, nieprawidłowo wykonano podkłady pod dachówki, nieprawidłowo przygotowano dach do wykonania pokrycia z dachówek, nieprawidłowo wykonano obróbki blacharskie, nie zabezpieczono konstrukcji krokwiowej dachu kilkoma jętkami wzmacniającymi, co mogło spowodować katastrofę budowalną. Powód nie usunął przy tym stwierdzonych wad w pracach dekarskich w zakreślonym mu przez pozwaną terminie- do dnia 15 marca 2011r, co skutkowało koniecznością zlecenia przez pozwaną usunięcia wad innemu wykonawcy.

Ponadto wskazać należy, ze w fakturze nr (...) z dnia 1.12.2010 wskazano, że prace, których dotyczy faktura zostały wykonane w 60% do 40% a należność z tytułu ich wykonania określono na 107.000 zł. Jednocześnie w fakturze z dni 9.02.2011 (k.245) zakres zaawansowania tych samych prac określono również na 60-40% ale należność za ich wykonanie określono na kwotę 48.600 zł. Okoliczność ta powoduje, że niewiarygodne są twierdzenia strony powodowej o wykonaniu prac objętych fakturą (...) we wskazanym przez nich terminie. W tych okolicznościach, żądanie zapłaty wynagrodzenia nie znajduje uzasadnienia.

W ocenie Sądu również żądanie zapłaty za wykonane przez powoda prace dodatkowe nie zasługiwało na uwzględnienie.

Strona powodowa nie wykazała- do czego była zobowiązana zgodnie z treścią przepisu art. 6 kc i art. 232 kpc by, wykonała na rzecz pozwanej jakiekolwiek roboty dodatkowe ujęte w sporządzonym przez nią kosztorysie z dnia 28 lutego 2011r. (k. 145-161) Jak wynika z ustalonego w sprawie stanu faktycznego, powód w trakcie realizowania procesu budowlanego nie zgłaszał na żadnym z jego etapów konieczności wykonania robót dodatkowych. Nadto kosztorys ofertowy sporządzała strona powodowa, który była wykonawcą tych robót, zatem jako profesjonalista z zakresu robót budowlanych winna była przewiedzieć konieczność robót budowlanych i ewentualnie objąć je wyceną. Domagając się podwyższenia wynagrodzenia powód winien był wykazać, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 630 § 1 zd. 2 k.c. Tymczasem analizując stanowisko powoda wyrażane w pozwie jak i w pismach procesowych Sąd nie znalazł żadnych takich twierdzeń, które uzasadniałyby uprawnienie powoda do żądania podwyższenia wynagrodzenia.

Zgodzić należy się również z pozwaną, iż wskazane przez powoda jako roboty dodatkowe prace polegające na wykonaniu tarasów z tytułu budynków, schodów wejściowych od frontu budynku, podjazdów do garaży, wykonaniu betonowych krawężników, konstrukcji drewnianych z tyłu budynku, wykonaniu dodatkowych jętek więźby dachowej były już ujęte w projekcie budowlanym, zatem wchodziły w zakres prac podstawowych wynikających z umowy zawartej przez strony w dniu 29 marca 2010r. Na marginesie zaznaczyć trzeba, iż wskazane przez powoda dodatkowe jętki dachowe mają na celu jak wynika z opinii biegłego zabezpieczenie konstrukcji krokwiowej dachu zatem nie mogą być kwalifikowane jako prace dodatkowe.

Jednocześnie wskazać należy, że fakt zapłaty przez stronę pozwaną części należności z faktury nr (...) nie daje podstaw do automatycznego uznania, ze pozwana zobowiązana była do zapłaty całej kwoty wskazanej w fakturze. Powodowie nie wykazali natomiast w żaden wiarygodny sposób, zasadności zapłaty całej wskazanej w w/w fakturze kwoty.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd Okręgowy orzekł jak w punkcie 2 wyroku a contrario na podstawie przepisu art. 630 kc w zw. z art. 636 kc w zw. z art. 647 kc w zw. z art. 656§1 kc.

W punkcie 1 wyroku Sąd na podstawie przepisu art. 203§1 kc w zw. z art. 355 kpc umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 45.465 zł tj w zakresie w jakim powodowie cofnęli pozew.

Zgodnie z art. 98 kpc strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Powodowie przegrali proces, wobec tego Sąd w punkcie 3 wyroku na podstawie przytoczonego przepisu i §6 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w/s opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. z 2002 r., nr 163, poz. 1349 ze zm.) zasądził solidarnie od powodów na rzecz pozwanej kwotę 7217 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

O kosztach sądowych od uiszczenia których powodowie byli zwolnieni Sąd orzekł jak w punkcie 4 wyroku na podstawie przepisu art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

SSO Wojciech Rybarczyk

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Kubska-Bednarek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Rybarczyk
Data wytworzenia informacji: