Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 41/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2015-01-27

Sygn. akt I ACz 41/15

POSTANOWIENIE

Dnia 27 stycznia 2015r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

SA Jacek Nowicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2015r. w Poznaniu

wniosku wierzyciela (...) (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przy udziale dłużników Z. P. (1) i I. P.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia dłużnika Z. P. (2)

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile

z dnia 10 grudnia 2013r. sygn. akt XIV C 1162/12

postanawia:

1. oddalić zażalenie,

2. zasądzić od dłużnika Z. P. (2) na rzecz wierzyciela kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

/-/J. Nowicki /-/ M. Głowacka /-/ M. Mazurkiewicz-Talaga

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013r. na podstawie art. 782 § 2 k.p.c. nadał klauzulę wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty tegoż Sądu wydanemu w postępowaniu nakazowym w dniu 9 lipca 2012r. sygn. akt XIV Nc 27/12 przeciwko dłużnikowi Z. P. (1) na rzecz wierzyciela (...) (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W..

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł dłużnik Z. P. (2) wnosząc o uchylenie tego postanowienia i zasądzenie od wierzyciela kosztów postępowania zażaleniowego.

W odpowiedzi na zażalenie wierzyciel wniósł o oddalenie zażalenia i zasądzenie od dłużnika na swoją rzecz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie dłużnika nie zasługiwało na uwzględnienie.

Z mocy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 233, poz. 1381) w niniejszej sprawie - jako wszczętej przed dniem wejścia w życie tej ustawy - zastosowanie znajduje przepis art. 782 § 2 k.p.c. w brzmieniu sprzed powołanej nowelizacji, nakładający na sąd obowiązek nadania z urzędu klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się.

Przechodząc do oceny zarzutów podniesionych w zażaleniu stwierdzić należy, że całkowicie chybione zarzuty dotyczące naruszenia przez Sąd Okręgowy przepisu art. 97 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 1376 ze zm.) tj. braku podstaw do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego. W niniejszej sprawie tytułem egzekucyjnym, któremu Sąd Okręgowy nadał zaskarżonym postanowieniem z dnia 10 grudnia 2013r. klauzulę wykonalności, nie jest bankowy tytuł egzekucyjny, lecz prawomocny nakaz zapłaty z dnia 9 lipca 2012r.

Nie mogą być też uwzględnione zarzuty skierowane przeciwko zasadności wydania powyższego nakazu zapłaty, a mianowicie, że kredyt zaciągnięty przez dłużnika w (...) (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. został już w całości spłacony. Odnosząc się do zarzutów podniesionych w tym zakresie należy wskazać, że w sprawach o nadanie klauzuli wykonalności zakres kognicji sądu jest ograniczony. W postępowaniu tym sąd bada jedynie czy orzeczenie, któremu ma zostać nadana klauzula wykonalności, jest tytułem egzekucyjnym w rozumieniu art. 777 k.p.c. i czy orzeczenie to nadaje się do wykonania w drodze egzekucji (vide: postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 lipca 2013r. I ACz 1162/13, LEX nr 1342353 i z dnia 11 października 2012r. I ACz 1603/12, LEX nr 1220596). W postępowaniu tym sąd nie jest uprawniony do badania prawidłowości przedmiotowego tytułu egzekucyjnego pod względem merytorycznym i oceny czy roszczenie stwierdzone tym tytułem rzeczywiście istnieje. W postępowaniu klauzulowym sąd bada tytuł egzekucyjny jedynie pod względem formalnym, a dłużnik sam tytuł wykonawczy może zwalczać w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego (art. 840 i nast. k.p.c.). W zażaleniu skarżący nie podniósł żadnych zarzutów przeciwko formalnym warunkom wydania zaskarżonego postanowienia w szczególności nie kwestionował, że nakaz zapłaty z dnia 9 lipca 2012r. w stosunku do dłużnika jest prawomocny. W rozpoznawanej sprawie Sąd Okręgowy prawidłowo przyjął, że spełnione zostały przesłanki do nadania temu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności.

Biorąc powyższe pod rozwagę na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. zażalenie dłużnika oddalono. O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono stosownie do art. 98 § 1 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c. oraz § 10 ust. 1 pkt 13 i § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 490) obciążając nimi dłużnika.

/-/J. Nowicki /-/ M. Głowacka /-/ M. Mazurkiewicz-Talaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Głowacka,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Jacek Nowicki
Data wytworzenia informacji: