Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 293/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-09-14

Sygn. akt VI GC 293/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2016 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: protokolant Małgorzata Florek

po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: K. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G. K. G. w N.

przeciwko: (...) S.A. we (...) S.A. w W.

o zapłatę

1. zasądza od (...) S.A. we W. na rzecz powoda K. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G. K. G. w N. kwotę 105.944,72 zł (słownie: sto pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 72/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11.09.2015 do dnia zapłaty,

2. zasądza od (...) S.A. we W. na rzecz powoda K. G. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą G. K. G. kwotę 8.915,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. VI GC 293/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 14 września 2016r.

Powód K. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. kwoty 105 944,72 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 11.09.2015 r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał, iż strony w dniu 5.03.2015r. zawarły umowę o roboty budowalne, na mocy której powód zobowiązał się do wykonania wybudowania rurociągu kablowego 4x (...) 40/3,7 z taśmą odznaczeniowo- pomiarową oraz taśmą ostrzegawczą wraz z koniecznymi do zabudowania rurami ochronnymi i przyciskami 1x125/7,1 oraz przewiertami 1xRHDPE 140/8,0 studniami, zasobnikami kablowymi na inwestycji związanej z budową pasywnej sieci (...) w województwie (...), na relacji (...) N.-PO N.- WD Ł.. Powód wykonał prace zgodnie z umową łączącą strony, w dniu 11.08.2015r. został sporządzony protokół odbioru prac ziemnych- wewnętrzny. Za wykonane prace powód obciążył pozwanego fv nr (...) z dnia 11.08.2015r. na kwotę 117.088,52 zł .W związku z pismem pozwanego z dnia 22.09.2015 i po przeprowadzeniu rozmów pomiędzy stronami a także dokonaniu wspólnych ustaleń powód wystawił w dniu 30.09.20105r. fv korygującą nr (...). Pomimo upływu terminu płatności pozwany nie dokonał należnej zapłaty na rzecz powoda. Wystosowane do pozwanego pisemne wezwanie do zapłaty z dnia 9.10.2015r. nie przyniosło rezultatu.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

W uzasadnieniu podał, iż zgodnie z par. 1 zawartej pomiędzy stronami umowy do obowiązków powoda należało także sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz iż zgodnie z par. 2 umowy warunkiem odbioru prac przez pozwaną było przeprowadzenie przez powoda na własny koszt prób ciśnieniowych i kalibracyjnych wybudowanego rurociągu, dokonanie pomiaru ciągłości taśmy op, oraz doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed budowy potwierdzonego podpisanym przez zarządcę/właściciela protokołem zejścia z terenu, a także naniesienie zmian na dokumentacji projektowej wybudowanej relacji zgodnie z wymogami dokumentacji powykonawczej przekazanymi przez inż. kontraktu oraz Urząd Marszałkowski (...). W dniu 11.08.2015 istotnie sporządzono protokół odbioru prac ziemnych lecz nie wynika z niego by powód wykonał zobowiązanie zgodnie z umową, skoro nie przedłożył protokołów wejścia w teren, protokołów odbioru działek/ pasa drogowego – zejścia z terenu i szkiców powykonawczych tj. nie wypełnił przewidzianych umową tj. z dnia 5.03.2015r. warunków odbioru prac. W konsekwencji powyższego powód został wezwany do przedłożenia w terminie 14 dni szkiców powykonawczych, a z załączonego materiału dowodowego nie wynika by przed wytoczeniem powództwa powód dostarczył pozwanemu kompletną wymaganą umową dokumentację. Stąd w ocenie pozwanego skoro w dniu 11.08.2015r. przedmiot umowy zdefiniowany w par. 1 umowy nie został zrealizowany przez powoda w całości to nie był on uprawniony do wystawienia faktury.

W ustosunkowaniu się do powyższego pismem z dnia 15.03.2016r. powód podtrzymał żądanie pozwu, zaprzeczył twierdzeniom pozwanego jakoby nie wywiązał się z postanowień umowy. Wskazał, iż wykonał prace związane z przedmiotową inwestycją zgodnie z obowiązującą umową i terminowo, a jakość robót oceniono jako dobrą, co wynikało z protokołu odbioru prac ziemnych- wewnętrzny z dnia 11.08.2015r. Dokumentacja wykonawcza została wykonana zgodnie z przekazanymi przez pozwanego projektem budowlanym, projektem wykonawczym, projektem organizacji ruchu, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia i przekazana pozwanemu w terminie 14 dni po dniu podpisania protokołu odbioru prac ziemnych w dniu 11.08.2015r. Powód dokonał prób ciśnieniowych i kalibracyjnych wybudowanego rurociągu oraz pomiaru ciągłości taśm OP, a dokumentację dla powyższych czynności dołączył do protokołu odbioru prac zmiennych w dniu 11.08.2015r. Doprowadził również teren do stanu sprzed budowy i na tą okoliczność sporządzono w dniu 15.07.2015r. notatkę służbową . Naniesienie zmian na dokumentacji projektowej ( szkice powykonawcze) wybudowanej relacji zostało wykonane z wymogami dokumentacji powykonawczej w terminie wskazanym w protokole odbioru prac ziemnych z dnia 11.08.2015r. Pozwany posiadał pełną dokumentację konieczną do skutecznego zgłoszenia do odbioru przedmiotowych robót. Inwestor Urząd Marszałkowski przyjął wykonane prace i dokonał ich odbioru.

Pismem z dnia 7.04.2016r. pozwany poinformował Sąd, iż w dniu 24.03.2016r. Sąd Rejonowy dla W. F. we W.Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne (...) S.A. we W. oraz wyznaczył sędziego-komisarza oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym - (...) S.A. w W.. Pozwany wskazał, iż otwarcie postępowania sanacyjnego uniemożliwia mu zaspakajanie wierzytelności wchodzących z mocy prawa do układu, powołując co do skutków otwarcia postępowania sanacyjnego treść art. 312 ustawy prawo restrukturyzacyjne. Pozwany podał, iż otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności, jednak koszty tego postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzycieli. Jednocześnie pozwany oświadczył, iż uznaje przedmiotowe wierzytelności i będą one ujęte w spisie wierzytelności dłużnika (...) S.A.

Postanowieniem z dnia 22.04.2016r. Sąd na zasadzie art. 174 par. 1 pkt. 4 kpc zawiesił postępowanie w sprawie i na zasadzie art. 174 par. 3 kpc wezwał zarządcę w postępowaniu sanacyjnym - (...) S.A. w W. do udziału w sprawie.

Pismem z dnia 18.05.2016r. (...) S.A. jako zarządca (...) S.A. we W. wstąpił do sprawy.

Postanowieniem z dnia 8.08.2016r. Sąd podjął postępowanie w sprawie z udziałem zarządcy na zasadzie art. 180 par. 1 pkt. 5 kpc.

Sąd ustalił co następuje:

W dniu 5.03.2015r. K. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą (...) K. G. oraz (...) S.A. we W. zawarły umowę o roboty budowalne, na mocy której powód zobowiązał się do wykonania wybudowania rurociągu kablowego 4x (...) 40/3,7 z taśmą odznaczeniowo- pomiarową oraz taśmą ostrzegawczą wraz z koniecznymi do zabudowania rurami ochronnymi i przyciskami 1x125/7,1 oraz przewiertami (...) 140/8,0 studniami, zasobnikami kablowymi na inwestycji związanej z budowa pasywnej sieci (...) Województwie (...) na relacji (...) N.-PO N.- WD Ł..

Dowód: umowa o roboty budowlane k. 21-23

Powód wykonał prace zgodnie z umową w dniu 11.08.2015r. został sporządzony protokół odbioru prac ziemnych- wewnętrzny. W dniu dokonywanego odbioru strony ustaliły, iż szkice powykonawcze wykonawca dostarczy w terminie 14 dni. Naniesienie zmian na dokumentacji projektowej (szkice powykonawcze) wybudowanej relacji zostało wykonane w terminie wskazanym w protokole odbioru prac ziemnych z dnia 11.08.2015r. tj. 14 dni po dniu podpisania protokołu odbioru prac ziemnych. Powód dokonał prób ciśnieniowych i kalibracyjnych wybudowanego rurociągu oraz pomiaru ciągłości taśm OP, a dokumentację dla powyższych czynności dołączył do protokołu odbioru prac zmiennych w dniu 11.08.2015r. Doprowadził również teren do stanu sprzed budowy i na tą okoliczność sporządzono w dniu 15.07.2015r. notatkę służbową. Pozwany posiadał pełną dokumentację konieczną do skutecznego zgłoszenia do odbioru przedmiotowych robót. Inwestor Urząd Marszałkowski przyjął wykonane prace i dokonał ich odbioru.

Dowód: protokół k. 25, notatka służbowa z dn. 15.07.2015r. k. 285, pismo Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14.03.2016 k. 278

Za wykonane prace powód obciążył pozwanego fakturą nr (...) z dnia 11.08.2015r. na kwotę 117.088,52 zł . Pomimo upływu terminu płatności w dniu 10.09.2015r. pozwany nie dokonał należnej zapłaty na rzecz powoda. W związku z pismem pozwanego z dnia 22.09.2015 i po przeprowadzeniu rozmów pomiędzy stronami, powód wystawił w dniu 30.09.20105r. fakturę korygującą nr (...).

Dowód: pismo oraz faktura korygująca k. 27-30

Wystosowane do pozwanego pisemne wezwanie do zapłaty z dnia 9.10.2015r. nie przyniosło rezultatu.

Dowód : pismo k. 31

W dniu 21.12.2015r. nastąpił odbiór końcowy całości inwestycji pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa (...) – województwo (...)” protokołem odbioru końcowego robót

Dowód: protokół k. 296-298.

Pismem z dnia 1.03.2016r. pozwany stwierdził, iż w przypadku otrzymania płatności od innego kontrahenta środki zostaną rozdysponowane na zapłatę zaległych faktur. W piśmie tym nie kwestionował zasadności faktur wystawionych przez powoda .

Dowód. pismo z dnia 1.03.16 k. 277

W dniu 24.03.2016r. Sąd Rejonowy dla W. F. we W.Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne (...) S.A. we W. oraz wyznaczył sędziego-komisarza oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w postaci (...) S.A. w W.. W toku prowadzonego postępowania pismem z dnia 30.05.2016 zarządca złożył sędziemu komisarzowi spis wierzytelności. Wierzytelność objęta żądaniem pozwu została ujęta w spisie wierzytelności jako niesporna. Postanowieniem z dnia 9.06.2016r. Sędzia Komisarz w postępowaniu sanacyjnym (...) S.A. we W. zatwierdził spis wierzytelności złożonych przez zarządcę do akt postępowania.

Dowód: pismo z dnia 30.05.2016 wraz z spisem wierzytelności w zakresie wierzytelności objętej żądaniem pozwu , postanowienie k. 352-355.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie w.w dowodów pisemnych stanowiących w swej treści spójną i logiczną całość, mając na uwadze również stanowisko strony pozwanej wyrażone z piśmie z dnia 7.04.2016r., w toku postępowania sanacyjnego oraz na rozprawie w dniu 14.09.2016r. w zakresie nie kwestionującym zasadności objętej żądaniem pozwu wierzytelności. Niniejsze czyniło równocześnie zbędnym prowadzenie postępowania dowodowego w dalszym zakresie.

Sąd zważył co następuje:

Strony zawarły umowę o roboty budowlane. Stosownie do treści art. 647 kc przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Powód wykonał obowiązki wynikające z powyższego nałożone na niego umową zawartą w dniu 5.03.2015r. pozwany zaś nie zapłacił należnego powodowi wynagrodzenia w kwocie 105 944,72 zł. Stąd też należną do zasądzenia na rzecz powoda była w/w kwota na zasadzie art. 647 kc z odsetkami liczonymi na zasadzie art. 481 kc.

Ponieważ w toku prowadzonego postępowania postanowieniem z dnia 24.03.2016r. Sąd Rejonowy dla W. F. we W. otworzył postępowanie sanacyjne pozwanego (...) S.A. we W. to stosownie do treści art. 311 Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie sądowe dotyczące masy sanacyjnej mogło być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu, przy czym postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika. Sąd podziela stanowisko S. G. w wyrażone w komentarzu do Prawa Restrukturyzacyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 strona 1274, zgodnie z którym dłużnik nie może być stroną żadnego postępowania sądowego dotyczącego majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej. Strona pozwaną dot. tego majątku może być tylko zarządca, który jednak podobnie jak syndyk masy upadłości – jest tzw. stroną zastępczą. Reguły zastępowania dłużnika przez syndyka albo zarządcę w danym postępowaniu są takie same, co powoduje, że wyjaśnienia orzecznictwa i doktryny dot. funkcji syndyka mogą być w pełni wykorzystywane przy wyjaśnianiu roli zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. Przytoczyć tu więc należało stanowisko zgodnie z którym w toczącym się postępowaniu sądowym syndyk jest stroną w znaczeniu formalnym (procesowym) w znaczeniu materialnym natomiast stroną jest sam dłużnik. Z kolei przepis art. 311 ust. 1 należy stosować do wszelkich postępowań dotyczących mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej jako jej pozycje czynne (aktywa) i bierne (pasywa), bez względu na to, czy chodzi o postępowanie będące już w toku czy też które zostaje wszczęte w toku postępowania sanacyjnego. Nie ma przy tym znaczenia w jakiej roli dłużnik występuje w danym postępowaniu, w żadnym bowiem razie nie może on reprezentować masy sanacyjnej, dotyczy to również sytuacji, w której dłużnik sprawuje zarząd nad całością lub częścią przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy jako pozwanego oznaczył w wyroku zarządcę (...) S.A. we (...) S.A. w W., w sentencji zaś zasądził kwotę należności od (...) S.A. we W., podzielając w tym względzie odpowiednio stosowalne stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 21.07.2011r. (V Cz 37/11) zgodnie z którym z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci legitymację do występowania w sprawach dot. masy, pozostaje natomiast stroną w znaczeniu materialno-prawnym, brak legitymacji formalnej upadłego nie jest równoznaczny z brakiem po jego strony zdolności prawnej, tj. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków, a syndyk prowadzi postępowanie sądowe na rzecz upadłego; świadczenie stanowiące przedmiot postępowania zasądzane jest na rzecz lub od upadłego.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania oparto na treści art. 98 kpc. Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o oddalenie wniosku powoda w przedmiocie żądania kosztów postępowania. Pozwany w tym względzie powołał się na treść art. 310 ustawy prawo restrukturyzacyjne stosownie do którego treści otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępować sądowych (…) w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności. Sąd podziela stanowisko Stanisława Gurgula wyrażone w komentarzu w.w powołanym zgodnie z którym komentowany przepis nie dotyczy procesów o wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności, wszczętych przed otwarciem postępowania sanacyjnego i następnie kontynuowanych w toku tego postępowania; w tych sprawach należy stosować ogólne przepisy kpc o kosztach procesu.

Niniejsze stanowisko jest przekonywujące. Regulacja zawarta w art. 310 prawa restrukturyzacyjnego zawierająca unormowanie odmienne od ogólnych zasad rozliczenia kosztów procesu stanowi unormowanie o charakterze wyjątku, nie podlegając tym samym interpretacji rozszerzającej. Stąd też należy wywieść, iż przepis art. 310 zd. 2 znajduje zastosowanie jedynie w przypadku skorzystania przez wierzyciela z możliwości wszczęcia postępowania sądowego po otwarciu postępowania sanacyjnego. Postępowanie w tej sprawie zostało zaś wszczęte przed otwarciem postępowania sanacyjnego. Uwzględnienie roszczenia objętego pozwem w całości czyniło powoda wygrywającym sprawę i obligowało Sąd do obciążenia kosztami procesu pozwanego. Trzeba również dodać, iż brak było podstaw dla przyjęcia, iż powód w związku z ujęciem na liście wierzytelności, należności objętej żądaniem pozwu winien był cofnąć pozew. Ujęcie na liście wierzytelności w toku postępowania sanacyjnego nie stanowiło zaspokojenia roszczenia, zwłaszcza, iż ewentualny zwrot połowy opłaty sądowej następowałby jedynie w przypadku cofnięcia pozwu przed wyznaczeniem posiedzenia na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit.a. W tym przypadku jednak, pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 14.01.2016r. czyli w ogóle przed wszczęciem postępowania sanacyjnego i brak było na tym etapie postępowania jakichkolwiek podstaw do cofnięcia pozwu ( vide : postanowienie SO w Koszalinie z dnia 15.07.2011r. VI Gz 57/11) , mając przecież na uwadze , iż od nakazu zapłaty wniesiono sprzeciw, który właśnie spowodował brak zwrotu ¾ pobranej opłaty sądowej na zasadzie art. 79 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Stąd też orzeczono jak w pkt. 2 rozstrzygnięcia. Na zasądzone koszty postępowania złożyły się opłata sądowa od pozwu w wysokości 5298 zł obliczona i poniesiona na zasadzie art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 3 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego na zasadzie par. 6 pkt. 6 rozporządzenia MS z dnia 28.09.2002 w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w brzemieniu przed zmianą, zważywszy na datę wniesienia pozwu tj. 29.10.2015r.

ZARZĄDZENIE

(...)

Sygn. VI GC 293/16

UZASADNIENIE

postanowienia zawartego w pkt 2 wyroku z dnia 14.09.2016r.

Powód K. G. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. we W. kwoty 105 944,72 zł z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W dniu 14.01.2016 w sprawie wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od powyższego nakazu pozwany w dniu 5.02.2016r. wniósł sprzeciw wnosząc o oddalenie powództwa w całości .

W dniu 24.03.2016r. Sąd Rejonowy dla W. F. we W. Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne (...) S.A we W. (1) oraz wyznaczył sędziego komisarza oraz zarządcę w postępowaniu sanacyjnym w postaci (...) S.A. w W.. O niniejszym poinformował pozwany wskazując, iż wobec wszczętego postępowania sanacyjnego koszty postępowania sądowego obciążają wszczynającego postępowanie jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzycieli, jednocześnie oświadczając, iż uznaje wierzytelność objętą żądaniem pozwu i będzie one ujęta w spisie wierzytelności dłużnika (...) S.A.

Pismem z dnia 18.05.2016r. zarządca wstąpił do udziału w sprawie.

Na rozprawie w dniu 14.09.2016r. uznając powództwo wniósł o oddalenie wniosku powoda w przedmiocie żądania kosztów postępowania, powołując treść art. 310 prawa restrukturyzacyjnego i podnosząc fakt uwzględnienia w spisie wierzytelności w toku postępowania sanacyjnego należności objętej żądaniem pozwu w niniejszej sprawie.

W punkcie 2 wydanego wyroku z dnia 14.09.2016r. Sąd zasądził od (...) S.A. we W. na rzecz powoda K. G. kwotę 8 915 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Jako pozwanego Sąd Okręgowy oznaczył w wyroku zarządcę (...) S.A. we (...) S.A. ponieważ w toku prowadzonego postępowania postanowieniem z dnia 24.03.2016r. Sąd Rejonowy dla W. F. we W. otworzył postępowanie sanacyjne pozwanego (...) S.A. we W.. Stosownie do treści art. 311 Prawa restrukturyzacyjnego postępowanie sądowe dotyczące masy sanacyjnej mogło być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu, przy czym postępowania te zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika. Sąd podziela stanowisko S. G. wyrażone w komentarzu do Prawa Restrukturyzacyjnego, Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 strona 1274, zgodnie z którym dłużnik nie może być stroną żadnego postępowania sądowego dotyczącego majątku wchodzącego w skład masy sanacyjnej. Strona pozwaną dot. tego majątku może być tylko zarządca, który jednak podobnie jak syndyk masy upadłości – jest tzw. stroną zastępczą. Reguły zastępowania dłużnika przez syndyka albo zarządcę w danym postępowaniu są takie same, co powoduje, że wyjaśnienia orzecznictwa i doktryny dot. funkcji syndyka mogą być w pełni wykorzystywane przy wyjaśnianiu roli zarządcy w postępowaniu sanacyjnym. Przytoczyć tu więc należało stanowisko zgodnie z którym w toczącym się postępowaniu sądowym syndyk jest stroną w znaczeniu formalnym (procesowym) w znaczeniu materialnym natomiast stroną jest sam dłużnik. Z kolei przepis art. 311 ust. 1 należy stosować do wszelkich postępowań dotyczących mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej jako jej pozycje czynne (aktywa) i bierne (pasywa), bez względu na to, czy chodzi o postępowanie będące już w toku czy też które zostaje wszczęte w toku postępowania sanacyjnego. Nie ma przy tym znaczenia w jakiej roli dłużnik występuje w danym postępowaniu, w żadnym bowiem razie nie może on reprezentować masy sanacyjnej, dotyczy to również sytuacji, w której dłużnik sprawuje zarząd nad całością lub częścią przedsiębiorstwa.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy jako pozwanego oznaczył w wyroku zarządcę (...) S.A. we (...) S.A. w W., w sentencji zaś zasądził kwotę należności w tym koszty postępowania od (...) S.A. we W., podzielając w tym względzie odpowiednio stosowalne stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w postanowieniu z dnia 21.07.2011r. (V Cz 37/11) zgodnie z którym z dniem ogłoszenia upadłości upadły traci legitymację do występowania w sprawach dot. masy, pozostaje natomiast stroną w znaczeniu materialno-prawnym, brak legitymacji formalnej upadłego nie jest równoznaczny z brakiem po jego strony zdolności prawnej, tj. zdolności bycia podmiotem praw i obowiązków, a syndyk prowadzi postępowanie sądowe na rzecz upadłego; świadczenie stanowiące przedmiot postępowania zasądzane jest na rzecz lub od upadłego.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania oparto na treści art. 98 kpc. Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o oddalenie wniosku powoda w przedmiocie żądania kosztów postępowania. Pozwany w tym względzie powołał się na treść art. 310 ustawy prawo restrukturyzacyjne stosownie do którego treści otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępować sądowych (…) w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności. Sąd podziela stanowisko Stanisława Gurgula wyrażone w komentarzu wyżej powołanym zgodnie z którym komentowany przepis nie dotyczy procesów o wierzytelności podlegające umieszczeniu w spisie wierzytelności, wszczętych przed otwarciem postępowania sanacyjnego i następnie kontynuowanych w toku tego postępowania; w tych sprawach należy stosować ogólne przepisy kpc o kosztach procesu.

Niniejsze stanowisko jest przekonywujące. Regulacja zawarta w art. 310 prawa restrukturyzacyjnego zawierająca unormowanie odmienne od ogólnych zasad rozliczenia kosztów procesu stanowi unormowanie o charakterze wyjątku, nie podlegając tym samym interpretacji rozszerzającej. Stąd też należy wywieść, iż przepis art. 310 zd. 2 znajduje zastosowanie jedynie w przypadku skorzystania przez wierzyciela z możliwości wszczęcia postępowania sądowego po otwarciu postępowania sanacyjnego. Postępowanie w tej sprawie zostało zaś wszczęte przed otwarciem postępowania sanacyjnego. Uwzględnienie roszczenia objętego pozwem w całości czyniło powoda wygrywającym sprawę i obligowało Sąd do obciążenia kosztami procesu pozwanego. Trzeba również dodać, iż brak było podstaw dla przyjęcia, iż powód w związku z ujęciem na liście wierzytelności, należności objętej żądaniem pozwu winien był cofnąć pozew. Ujęcie na liście wierzytelności w toku postępowania sanacyjnego nie stanowiło zaspokojenia roszczenia, zwłaszcza, iż ewentualny zwrot połowy opłaty sądowej następowałby jedynie w przypadku cofnięcia pozwu przed wyznaczeniem posiedzenia na zasadzie art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit.a. W tym przypadku jednak, pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 14.01.2016r. czyli w ogóle przed wszczęciem postępowania sanacyjnego i brak było na tym etapie postępowania jakichkolwiek podstaw do cofnięcia pozwu ( vide : postanowienie SO w Koszalinie z dnia 15.07.2011r. VI Gz 57/11) , mając przecież na uwadze , iż od nakazu zapłaty wniesiono sprzeciw, który właśnie spowodował brak zwrotu ¾ pobranej opłaty sądowej na zasadzie art. 79 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Stąd też orzeczono jak w pkt. 2 rozstrzygnięcia. Na zasądzone koszty postępowania złożyły się opłata sądowa od pozwu w wysokości 5298 zł obliczona i poniesiona na zasadzie art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 3 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego na zasadzie par. 6 pkt. 6 rozporządzenia MS z dnia 28.09.2002 w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w brzemieniu przed zmianą, zważywszy na datę wniesienia pozwu tj. 29.10.2015r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: