Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 614/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Olsztynie z 2014-07-29

Sygn. akt. II K 614/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29.07.2014 r.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w II Wydziale Karnym w składzie

Przewodniczący SSR K. Matysiak

Protokolant : sekr. sąd : I. Bartoszewicz

przy udziale oskarżyciela publicznego Prokuratora R. Weręgowskiego

po rozpoznaniu dnia 29.07.2014 r. sprawy:

W. F. s. J. i H. z d. P. , ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

I – działając w O. przy ul. (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bez uprawnienia rozpowszechniał nieokreślonej liczbie użytkowników w sieci Internet i tak :

- w okresie czasu od 13 listopada 2013 r. do 16 stycznia 2014 r. z komputera stacjonarnego za pomocą programu komputerowego typy (...) o nazwie A.rozpowszechnił łącznie 446 plików stanowiących cudze utwory fonograficzne

- w okresie od 8 lipca 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. z komputera stacjonarnego o przydzielonym IP (...) (...), (...), (...)za pomocą programu komputerowego typu (...)o (...)rozpowszechnił łącznie 18 plików stanowiących cudze utwory fonograficzne wyrządzając tym szkodę o szacunkowej łącznej wartości 790 zł netto pokrzywdzonym reprezentowanym przez Związek (...)w W.

tj- o przestępstwo z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 12 kk.

I .Uniewinnia oskarżonego W. F. od popełnienia zarzuconego mu czynu

II. na podstawie art. 230 § 2 kpk dowody rzeczowe w postaci jednostki centralnej komputera PC i pamięć pendrive zapisane pod poz 89/14 Księgi przechowywanych przedmiotów SR w (...) zwrócić właścicielom H. F. (1)i W. F.

III . Kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa

Sygn. akt II K 614/14

UZASADNIENIE

W. F. został oskarżony o to, że:

działając w O. przy ul. (...) w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru bez uprawnienia rozpowszechniał nieokreślonej liczbie użytkowników w sieci Internet i tak:

- w okresie czasu od 13 listopada 2013 r. do 16 stycznia 2014 r. z komputera stacjonarnego za pomocą programu komputerowego typu (...) o nazwie A.rozpowszechnił łącznie 446 plików stanowiących cudze utwory fonograficzne,

- w okresie od 8 lipca 2013 r. do 29 grudnia 2013 r. z komputera stacjonarnego o przydzielonym IP (...) (...), (...), (...)za pomocą programu komputerowego typu (...)o nazwie (...)rozpowszechnił łącznie 18 plików stanowiących cudze utwory fonograficzne wyrządzając tym szkodę o szacunkowej łącznej wartości 790 zł netto pokrzywdzonym reprezentowanym przez Związek (...)w W.,

tj. o przestępstwo z art. 116 ust, 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 12 kk

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W trakcie czynności służbowych w Wydziale dw. Z Przestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w O.uzyskano informację dotyczącą nieznanej osoby, która w sieci D. (...)wykorzystując łącze internetowe o adresie IP (...)w dniu 08 lipca 2013 r. w godzinach 17.00- 18.00 bezprawnie udostępniła innym (...)ponad 23 000 plików muzycznych, z adresu IP (...)w dniu 30 listopada 2013 r. za pośrednictwem sieci Internet rozpowszechniła 24 644 plików muzycznych. Z adresu IP (...)rozpowszechniła 25.000 plików muzycznych. Z adresu (...)udostępniła łącznie 23 520 plików muzycznych.

(dowód: zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa k. 2-8, k. 23-30, k. 91-98, k. 107-114, notatka urzędowa k. 10-11J, k. 31A-31J, k. 144-153, k. 156-163, k. 200, zeznania świadka M. T. k. 37-38, 47-48, 83-84, 171-172)

Adres IP (...)jest użytkowany w sieci telewizji (...). Umowa na świadczenie usług została zawarta na nazwisko H. F. (1) urodzonej w (...)r. z miejscem instalacji w O.przy ul. (...). Pod wskazanym adresem jest zameldowana jedynie zawierająca umowę H. F. (1). W mieszkaniu H. F.znajduje się komputer stacjonarny z dostępem do Internetu. Komplet był zlokalizowany w pokoju naprzeciwko drzwi wejściowych. Właścicielka komputera okazjonalnie korzysta z komputera z uwagi na problemy ze wzrokiem. Nadto w czasie odwiedzin u H. F.zdarza się, że z komputera korzystają córka M. F., wnuk M. P.. W mieszkaniu matki często przebywa syn W. F.- na stałe zamieszkujący w W..

(dowód: protokół zatrzymania rzeczy k. 56-58, protokół oględzin k. 59-60 , zeznania świadka M. P. k. 268-269)

Na dysku twardym wskazanego komputera znajdowało się łącznie 448 458 plików oraz 45 507 plików usuniętych, 23 783 dokumentów tekstowych oraz 2 410 plików multimedialnych. Zainstalowane było oprogramowanie oparte na protokole D. (...)oraz do pracy w sieciach „peer to peer” – program DC++ w wersjo 0.825 zainstalowany w dniu 9 czerwca 2006 r. oraz program A.w wersji (...)zainstalowany w dniu 28 sierpnia 2013 r. W programie DC++ wpisana była nazwa użytkownika, nadto z poziomu programu udostępniana była cała zawartość folderu o nazwie (...)znajdującego się znajdującego się na dysku H. Nie ujawniono natomiast dysku oznaczonego literą H, nie ujawniono folderu o nazwie (...). Pobierane i wskazywane przez (...)pliki audio posiadają identyczne nazwy oraz sumy kontrolne jak pliki występujące w logach programu (...)z czego wynika, że w czasie pobierania ich przez (...)pliki znajdowały się na twardym dysku komputera i były rozpowszechniane nieokreślonej liczbie użytkowników przez Internet. Za pośrednictwem programu (...)rozpowszechniano 18 plików audio- pobranych przez (...). W programie A.udostępniana jest cała zawartość folderu „C:\ DC_(...), który zawiera łącznie (...)plików z czego podlegających ochronie z tytułu praw autorskich ujawniono 446 plików audio z utworami różnych wykonawców. Wskazane pliki znajdują się na dysku twardym komputera. Program A.posiada włączoną opcję automatycznego startu wraz z uruchomieniem komputera. Od chwili umieszczenia poszczególnych plików audio w folderze DC_(...)były one rozpowszechniane nieokreślonej licznie użytkowników w sieci Internet każdorazowo po uruchomieniu komputera i połączeniu z siecią. Średnia wartość fonogramu kształtowała się na poziomie 17, 12 zł, każdy fonogram składał się z 10 utworów. Łączna suma strat wynosi 790 zł.

(dowód: opinia laboratorium (...) k. 176-197)

W związku z powyższym przedstawiono W. F. zarzut z art. 116 ust, 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 12 kk

W. F. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.

Sąd zważył co następuje:

Wyjaśnienia oskarżonego w zakresie, w jakim nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu uznać należy za wiarygodne w tym sensie, że nie zostały one w sposób skuteczny podważone innymi dowodami w stopniu uzasadniającym wydanie wyroku skazującego.

W ocenie Sądu, w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oskarżonemu nie sposób przypisać popełnienia zarzucanego mu czynu.

W sprawie nie budzi wątpliwości, ze z komputera stacjonarnego znajdującego się w mieszkaniu należącym do H. F. (1)za pomocą programów komputerowych typu (...)o nazwach A.oraz (...)rozpowszechnione zostały nieokreślonej liczbie (...)pliki stanowiące cudze utwory fonograficzne. Za pomocą programu A. (...)plików, zaś za pomocą programu (...)18 plików.

Niewątpliwie komputer stacjonarny, za pomocą którego dokonano wskazanych w zarzucie czynów miał przydzielone adresy IP (...), (...), (...), (...). Czynu zaś dokonano w okresie wskazanym w zarzucie. Powyższe zostało ustalone w oparciu o wiarygodną, bezsporną opinię biegłego, który bez żadnych wątpliwości stwierdził, że na zabezpieczonym w sprawie komputerze za pośrednictwem programu A.rozpowszechniano 446 plików audio oraz za pośrednictwem programu (...)rozpowszechniono 18 plików audio.

Zeznania świadka M. T.w kontekście zgromadzonych ustaleń należało uznać za wiarygodne. Jest on specjalistą ds. Internetu zatrudnionym w Zawiązku (...)Audio Video w W.i zajmuje się przegotowaniem treści zawiadomień o przestępstwie na szkodę (...). Z ramienia (...)przekazał organom ścigania płytę załączoną do zawiadomienia o przestępstwie, z zapisaną na niej listą utworów muzycznych udostępnianych przez użytkownika w sieci za pośrednictwem programu(...).

Podkreślić przy tym należy, ze dane zapisane na załączonej płycie a stanowiącej podstawę do zawiadomienia o przestępstwie zostały zebrane na zlecenie międzynarodowej organizacji przemysłu muzycznego (...) z siedzibą w L. przez firmę (...) z siedzibą w K. oraz firmę (...) z siedzibą w L.. Związek (...) nie wykorzystuje wspomnianego oprogramowania a jedynie otrzymuje wyniki działań. Świadek M. T. w składanych zeznaniach odniósł się jedynie do faktu i źródła powstania danych zapisanych na płycie przekazanej do zawiadomienia o przestępstwie. Nie posiada żadnych wiadomości co do osoby, która miała by się dopuścić wskazanego czynu poza danymi wynikającymi z daty logowania i adresu IP komputera, przy użyciu którego wskazanego czynu dokonano.

Nie sposób tym samym przyjąć, aby możliwe było przypisanie dokonania wskazanego czynu W. F.. Komputer, za pomocą którego dopuszczono się opisanego w zarzucie czynu znajdował się u H. F. (1) – 74 letniej matki oskarżonego.

Podkreślić należy, że Sąd rozpoznający niniejszą sprawę oprócz oskarżonego, który odmówił składania wyjaśnień oraz zatrudnionego w Zawiązku (...) Audio Video w W. świadka M. T. dysponował jedynie zeznaniami świadka M. P., który stwierdził, że nie wie kto korzystał z Internetu u H. F.. Podał jedynie, że babcię odwiedzają jego kuzyni oraz wujek W. F.. Zeznania świadka należało uznać za wiarygodne albowiem Sąd nie znalazł żadnych podstaw ku temu aby je kwestionować.

Nawet jeżeli przyjąć, że W. F.odwiedzał matkę i korzystał w tym czasie z jej komputera to nie sposób jedynie na tej podstawie przypisać mu popełnienie wskazanych czynów. Mogły się go dopuścić sama H. F. (1), bądź ktoś z rodziny, kto ją odwiedzał i w tym czasie korzystał z komputera albowiem zebrany materiał dowodowy nie wykluczył ponad wszelką wątpliwość korzystania przez inne osoby z komputera H. F. (1). Nadto podkreślić należy, iż jak wynika z opinii biegłego program A.posiada włączoną opcję automatycznego startu wraz z uruchomieniem komputera. CO oznacza, że od chwili umieszczenia poszczególnych plików audio w udostępnianym folderze były one rozpowszechniane nieokreślonej liczbie użytkowników w sieci Internet każdorazowo po uruchomieniu komputera i połączeniu go z siecią. Możliwa jest więc sytuacja, że każda osoba uruchamiająca komputer i korzystająca z Internetu w innym celu choćby takim jak sprawdzenie poczty elektronicznej lub prognozy pogody nieświadomie powodowała uruchomienie programu (...)i rozpowszechnianie plików nieokreślonej liczbie użytkowników w sieci Internet.

W ocenie Sądu w niniejszej sprawie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy brak jest podstaw ku temu, aby to W. F. przypisać popełnienie opisanego w akcie oskarżenia czynu

Z uwagi na zakończenie postępowania karnego zabezpieczone w sprawie dowody rzeczowe w postaci jednostki centralnej komputera PC i pamięci pendrive należało zwrócić właścicielom.

Kosztami postępowania z uwagi uniewinnienie oskarżonego obciążono Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Chodor
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Olsztynie
Osoba, która wytworzyła informację:  K. Matysiak
Data wytworzenia informacji: