Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 693/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-12-28

Sygn. akt I ACa 693/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSA Jan Futro

Sędziowie: SSA Małgorzata Gulczyńska

SSA Małgorzata Kaźmierczak /spr./

Protokolant: st.sekr.sąd. Kinga Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2017 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w P.

przeciwko (...) S.A. w (...)

o zapłatę

na skutek apelacji obu stron

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt IX GC 741/14

1.  zmienia zaskarżony wyrok w pkt II w ten sposób, że zasądza od pozwanej na rzecz powódki dodatkowo kwotę 298.058,53 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 53/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 1 lipca 2014 r. do dnia zapłaty, a w pozostałym zakresie powództwo oddala,

2.  oddala apelację pozwanej,

3.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki 26.153 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Małgorzata Gulczyńska Jan Futro Małgorzata Kaźmierczak

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym w dniu 1 lipca 2014 r. powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. domagał się zasądzenia od pozwanego – (...) spółki akcyjnej z siedzibą w (...) kwoty 4.297.961,10 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, tj. od 1 lipca 2014 r. do dnia zapłaty, a także zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 28 lutego 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt IX GC 741/14, Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.829.090,29 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia zapłaty, a w pozostałej części powództwo oddalił. Jednocześnie Sąd rozdzielił stosunkowo koszty procesu i obciążył nimi powoda w 34%, a pozwanego w 66% i w związku z tym zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 76.333,75 zł.

Podstawę powyższego rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne oraz rozważania prawne Sądu I instancji.

Powód prowadzi działalność w zakresie produkcji artykułów spożywczych. Pozwany prowadzi działalność w zakresie dystrybucji artykułów żywnościowych.

Strony rozpoczęły współpracę w styczniu 2008 r., kiedy to doszło do podpisania między nimi umowy sprzedaży na czas nieokreślony, do chwili zawarcia nowej umowy (ust. 6 umowy sprzedaży). Na mocy tej umowy powód zobowiązał się oferować pozwanemu swoje produkty po atrakcyjnej na polskim rynku hurtowym i detalicznym cenie (ust. 1 umowy sprzedaży). Współpraca stron miała polegać na tym, że pozwany miał się zająć dystrybucją towarów powoda w swojej sieci sprzedaży. Do zawartej umowy podpisano dwa aneksy szczegółowe w dniu 2 stycznia 2008 r., doprecyzowujące zasady współpracy stron odnośnie hurtowni (...) oraz sieci E. (...), aneks z 31 grudnia 2008 r. regulujący zwolnienie pozwanego z długu tytułem odsetek należnych powodowi na mocy ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz aneks uzupełniający z 2 stycznia 2008 r. dotyczący Ogólnych Warunków Dostaw Produktów.

W dniu 1 stycznia 2010 r. strony podpisały kolejną umowę sprzedaży. Zgodnie z ust. 1 umowy strony zamierzały podjąć bliską i przynoszącą obopólne korzyści współpracę w ramach sprzedaży produktów, którymi zainteresowane są obie strony. Strategia obydwu stron było zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności towarów powoda na rynku, rozszerzenie rynków zbytu, wzrost rozpoznawalności marki, logo, znaków towarowych powoda, prowadzące do maksymalizacji sprzedaży produktów powoda klientom pozwanego.

W pkt A. 1 przewidziano rabat podstawowy udzielony pozwanemu przez powoda w wysokości 17,3 % w stosunku do ceny z cennika, udzielany bezwarunkowo w stosunku do wszystkich towarów dostarczanych do pozwanego, rozliczany poprzez uwzględnienie go na fakturze powoda.

Powód udzielił także pozwanemu rabatu promocyjnego w wysokości 6 % w stosunku do ceny z cennika, obowiązujący 10 dni roboczych przed i w trakcie trwania promocji, rozliczany poprzez uwzględnienie go w cenach fakturowanych towarów (pkt. A.2).

Nadto strony przewidziały wynagrodzenie dla pozwanego za indywidualne usługi promocyjne o charakterze ciągłym, nieobligatoryjne i dobrowolnie powierzone pozwanemu przez powoda, mające na celu zwiększenie popytu na towary powoda, rozpoznawalność jego marek, znaków towarowych, logo, ustalane w oparciu o wartość obrotu wg cen zakupu w wysokości 12,5 % miesięcznie - na wszystkie produkty zamawiane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej pozwanego (pkt. B.2). W pkt. 2 B.2 umowy wskazano także zakres działań promocyjnych, który może obejmować przygotowanie planu promocji folderowych, reklamę w folderze, drukowanie informacyjnych folderów wydawanych przez pozwanego z produktami, markami, znakami towarowymi i logo powoda i ich dystrybucję, czy też inne formy reklamy i promocji produktów, marek, znaków towarowych lub logo powoda. Zakres usług świadczonych przez każdy podmiot z grupy kapitałowej pozwanego ustalany miał być pisemnie, drogą faxową bądź e-mailem z kierownikiem branży pozwanego przez osobę upoważnioną przez powoda.

W ramach umowy strony przewidziały również premię pieniężną z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotów wg cen zakupu, na wszystkie produkty zamawiane przez wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej pozwanego, rozliczane rocznie w wysokości: 1,1 % za zakup netto powyżej 4.700.000 zł oraz 1,4 % za zakup netto powyżej 5.000.000 zł (pkt. B.3). Premia pieniężna rozliczana miała być w formie faktury, wystawionej przez dany podmiot, wchodzący w skład grupy kapitałowej pozwanego. W pkt. B.3 strony wskazały, że premia stanowi wynagrodzenie, które wypłaca powód pozwanemu za ogół działań mających na celu zwiększenie zadowolenia konsumentów, powodując intensyfikację sprzedaży towarów powoda. Intensyfikacja sprzedaży służy zakupom zmierzającym do osiągnięcia określonego poziomu obrotów, a tym samym zwiększenia zysków powoda (pkt. B.3 umowy sprzedaży).

W pkt. B.4 strony uzgodniły także wynagrodzenie pozwanego za działania związane ze zwiększeniem dostępności i rozszerzeniem rynków zbytu na produkty powoda. Wynagrodzenie to wynosiło 800 zł za działania promocyjne związane z otwarciem nowej hurtowni (...) za każdą hurtownię oraz 600 zł za działania promocyjne związane z unowocześnieniem i uatrakcyjnieniem wizerunku istniejących hurtowni, poprawiające dostępność towarów powoda. Omawiane wynagrodzenie miało być rozliczane w formie faktury wystawianej przez pozwanego.

Sprawy nieuregulowane w umowie sprzedaży podlegały ustaleniom zawartym w Ogólnych Warunkach Dostawy Produktów określonych przez pozwanego (ust. 5 umowy sprzedaży). Strony wskazały, że umowa sprzedaży obowiązuje aż do momentu podpisania nowej umowy między stronami (ust. 6 umowy sprzedaży). Strony potwierdziły, że wszelkie aneksy zawarte w okresie obowiązywania poprzedniej umowy sprzedaży łączącej strony, zachowują swoją ważność i obowiązują nadal, chyba że strony podpiszą nowy aneks, zastępujący dotychczas obowiązujący (ust. 7 umowy sprzedaży).

W dniu 1 stycznia 2010 r. strony podpisały aneks uzupełniający dotyczący Ogólnych Warunków Dostaw Produktów.

W dniu 1 stycznia 2010 r. strony podpisały aneks szczegółowy do umowy sprzedaży, doprecyzowujący zasady współpracy stron, dotyczące promocji produktów powoda w sklepach sieci E. F.. Aneks ten uzupełniał postanowienia ogólnej umowy sprzedaży, dotyczące współpracy powoda z pozwanym (akapit pierwszy aneksu szczegółowego). W pkt. A.1 przewidziano wynagrodzenie za usługi podstawowe ogólno-sieciowe, płatne na rzecz E. F., w wysokości 2,9 % miesięcznie w oparciu o obrót (...) handlowej Delikatesy Centrum, rozliczane w formie faktury, wystawianej przez (...) Sp. z o.o. Wynagrodzenie płatne było tytułem następujących usług:

1. zapewnienia utrzymywania w ofercie handlowej sklepów (...) wspólnie ustalonego asortymentu produktów dostarczonych przez powoda; ilość asortymentu w poszczególnych sklepach może być mniejsza, po uwzględnieniu możliwości ekspozycyjnych danego sklepu,

2. sprawowania nadzoru na zamawianiem przez sklepy (...) produktów,

3. umożliwienia i organizowania w sklepach (...) wspólnie ustalonych promocji produktów i sprawowanie nadzoru nad nimi,

4. koordynacji promocji produktów powoda w sklepach (...),

5. monitorowanie popytu rynkowego w zakresie produktów z oferty handlowej powoda,

6. informowania franczyzobiorców o nowościach z oferty powoda wprowadzanych do sprzedaży w (...),

7. organizowania szkoleń personelu sklepów dotyczących techniki sprzedaży towarów powoda.

W pkt. C.l aneksu szczegółowego przewidziano nadto wynagrodzenie za działania promocyjne związane ze zwiększeniem dostępności i rozszerzeniem rynków zbytu na towary powoda, płatne na rzecz pozwanego. Było to wynagrodzenie za działania promocyjne związane z otwarciem nowych sklepów (...) w wysokości 180 zł za sklep oraz za działania promocyjne związane z unowocześnianiem i uatrakcyjnianiem wizerunku sklepów (...)poprawiające dostępność towarów powoda w wysokości 50 zł za sklep.

W dniu 1 stycznia 2010 r. strony zawarły kolejny aneks szczegółowy do umowy sprzedaży, doprecyzowujący zasady współpracy dotyczące promocji produktów powoda w hurtowniach (...) prowadzonych przez pozwanego oraz zorganizowanej przez pozwanego sieci sklepów (...), działających na zasadzie franchisingu. W ramach aneksu szczegółowego strony uzgodniły nieobligatoryjne i dobrowolne uczestnictwo powoda, przez cały okres obowiązywania aneksu, w akcjach promocyjnych organizowanych przez pozwanego, mających na celu zwiększenie popytu na towary powoda, rozpoznawalność jego marek, znaków towarowych, logo, organizowanych i realizowanych przez pozwanego w każdym roku kalendarzowym, w którym obowiązuje umowa sprzedaży, zgodnie z wskazanymi w aneksie zasadami, dotyczącymi rabatów udzielanych przez powoda i wynagrodzenie pozwanego za świadczone usługi. Strony w pkt. A.2 przewidziały wynagrodzenie za usługi podstawowe ogólno-sieciowe o charakterze ciągłym, prowadzone w (...) handlowej (...) w wysokości 0,2 % od obrotu (...) handlowej (...) miesięcznie. Wynagrodzenie przewidziano za usługi sieciowe, na które składały się:

1. informowanie franczyzobiorców o nowościach z oferty powoda wprowadzanych do sprzedaży w (...) handlowej (...),

2. umożliwienie promocji towarów powoda podczas szkoleń personelu sklepów (...) handlowej (...), dotyczących technik sprzedaży,

3. umożliwieniu powodowi sponsoringu podczas spotkań integracyjnych (...) handlowej (...).

Strony w aneksie szczegółowym w pkt. A.3 przewidziały również rabaty czasowe, stosowane w okresie promocji cenowych: gazetka sieciowa – rabat promocyjny w wysokości min. 6 % w stosunku do ceny z cennika powoda, obowiązujący 10 dni roboczych przed i w trakcie trwania promocji, promocja na pierwszej stronie gazetki - również min. 6 % w tym samym okresie obowiązywania, promocja ABC - również min. 6 % w tym samym okresie, plakat - również min. 6 % W tym samym okresie, (...) - także min. 6 % w tym samym okresie, promocje cenowe nowych marek powoda - min. 10 % w stosunku do ceny z cennika, obowiązujące przez 1 miesiąc, promocje cenowe prowadzone w związku z otwarciem nowych hurtowni - min. 10 %, obowiązujące 1 miesiąc, (...) min. 6 %, obowiązujące 10 dni roboczych przed i w trakcie trwania promocji, inne - min. 6 %, obowiązujące przez ten sam okres.

Aneksem z 31 grudnia 2010 r. powód zwolnił pozwanego z długu w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, udokumentowanych fakturami wystawionymi w okresie od l stycznia 2009 r. do dnia podpisania nowego aneksu. Powód zobowiązał się do niedochodzenia wobec pozwanego jakichkolwiek roszczeń z tytułu ustalenia dłuższego niż 30 dni terminu zapłaty.

Oprócz umowy sprzedaży strony zawierały na bieżąco umowy promocyjne, związane z bieżącymi akcjami promocyjnymi pozwanego, w których określano wysokość rabatu promocyjnego, obowiązującego w ramach danej promocji, będącego rabatem posprzedażowym. Na tej podstawie była wystawiana przez pozwanego faktura marketingowa, obejmująca rabat promocyjny potransakcyjny pomnożony przez ilość sprzedanych towarów. Wysokość rabatu promocyjnego podlegała negocjacjom z przedstawicielami powoda, w których nie zawsze uwzględniano stanowisko pozwanego. Postanowienia co do akcji promocyjnych były zatwierdzane przez przedstawicieli powoda. Akcje promocyjne polegały - co do zasady – na wydawaniu folderów promocyjnych, przedstawiających asortyment całej sieci, w tym produkty powoda, o ile ten wyraził zgodę na udział w akcji promocyjnej.

Akcje promocyjne były dobrowolne. Powód czasem korzystał z prawa rezygnacji z udziału w promocji. Zdjęcia do gazetek dostarczał powód. Przedstawiciel pozwanego informował o tym, że będzie wydawana gazetka promocyjna i wówczas przedstawiciel powoda składał propozycję asortymentu, udzielając rabatu promocyjnego, który podlegał negocjacjom. Gazetki promocyjne ukazywały się początkowo co dwa tygodnie, a później co tydzień. Powód nie był informowany o towarach, jakie znajdą się w gazetce promocyjnej. Sam druk gazetek to koszt ok. 1 miliona złotych miesięcznie.

Poza akcjami promocyjnymi związanymi z wydawaniem gazetek promocyjnych były również akcje niepublikowane, niezwiązane z wydaniem gazetki promocyjnej, polegające na obniżeniu ceny produktu o uzgodniony przez strony rabat promocyjny na konkretny okres.

Oprócz rabatu promocyjnego pozwany pobierał również wynagrodzenie za usługi marketingowe, stanowiące podlegający negocjacjom procent od wartości całego obrotu stron. Faktury za te usługi były wystawiane przez pozwanego niezależnie od tego, czy te usługi były Wykonywane, czy nie. Usługi te polegały na wydawaniu gazetki promocyjnej, przy czym powód nie miał wpływu na kształt tej gazetki, wielkość zdjęć, formę graficzną, sposób wyeksponowania produktu, czy też jakie produkty innych dostawców znajdą się W gazetce. Nie mógł także umieścić swego hasła reklamowego. Powód płacił za usługi promocyjne niezależnie od tego, czy były one świadczone, czy nie, w związku z czym gdy były organizowane promocje, to chciał w nich uczestniczyć. Przedstawiciele powoda otrzymywali gazetki podpięte pod fakturę, a przedstawiciele handlowi powoda sprawdzali czy produkt jest w gazetce i jaka jest jego dostępność w sklepach pozwanego. Opłaty za usługi promocyjne nie dawały gwarancji, że akcje promocyjne odbędą się na tym samym poziomie co w roku poprzednim; przedstawiciele powoda chcieli określić wymaganą ilość akcji promocyjnych, jednak to się nie udało. Pozwany miał swój szablon gazetki; były okienka, gdzie były produkty promowane; w tym miejscu były zdjęcia produktów z ceną i gramatura. Cena była ceną pozwanego. Wynagrodzenie z tytułu usług marketingowych było kompensowane przez pozwanego z należnościami powoda. Wynagrodzenie to obliczane było od wartości całego obrotu stron, nie zaś od obrotu produktu promowanego. Mogło się zdarzyć, że w gazetkach obok produktów powoda były reklamowane produkty konkurencji, jednak jeśli tak było to był to błąd kupca kategorii ze strony pozwanego. Powód nie miał wpływu na termin promocji. Nie było możliwości zawarcia umowy z pozwanym bez wynagrodzenia za usługi promocyjne. Przedstawiciele powoda proponowali pozwanemu przejście na system net-net, tj. bez dodatkowych opłat, jednak do porozumienia nie doszło. Przedmiotem negocjacji z pozwanym mogła być jedynie kwota wpłat, nie zaś sam fakt ich ponoszenia.

Usługa (...) dotyczyła elektronicznego obiegu dokumentów, co ułatwiało współpracę stron. Udział w tym projekcie był dobrowolny, ale wiązał się z opłatami. Usługa marketingowa (...) polegała na wysłaniu do klientów pozwanego (...) o promocji. Treść (...) była np. taka „ryż (...) 10 % taniej” albo „ryż (...) 20 gr taniej” wraz z zaproszeniem do sieci pozwanego. Usługa (...) była to akcja lojalnościowa dla klientów pozwanego, którzy robiąc zakupy na wskazany produkt otrzymywali dodatkowe środki na kartę dla klienta. Pozwany pobierał także opłaty za tzw. remodeling, tj. zmianę wizerunku hurtowni, jej odnowienie, rewitalizacje, „reotwarcie”, a także za nowo otwierane hurtownie. Usługa (...) oznacza w nomenklaturze kupieckiej usługi marketingowe łącznie.

Faktury za akcje promocyjne były przyjmowane i akceptowane przez powoda. W okresach promocji, pozwany korzystając z niższej ceny, zatowarowywał się w produkty powoda w tak dużej ilości, by po zakończeniu promocji, sprzedawać je po wyższych cenach, a potem przed dłuższy okres czasu nie dokonywał u powoda zakupów po cenach niepromocyjnych.

Pozwany pobierał również od powoda premię roczną uzależniona od wielkości zrealizowanego obrotu.

Powód nie był dla pozwanego równorzędnym partnerem; jeśli pozwany dopuszczał możliwość negocjacji, to tylko w dół, z korzyścią dla pozwanego. Przedstawiciele powoda zdecydowali się zakończyć współpracę z uwagi na niską rentowność, jaką uzyskiwali ze współpracy z pozwanym. Długi okres współpracy wynikał z tego, że powodowa spółka liczyła na to, że warunki handlowe z pozwanym poprawią się na tyle, że stanie się to dla powoda opłacalne, jednak tak się nie stało.

Decydujące dla sprzedaży powoda miały nakłady przeznaczone na rozpropagowanie marki w innych kanałach niż gazetki pozwanego - w telewizji, radiu, Internecie, gazetach, akcjach promocyjnych ogólnokrajowych, gdzie powód promował własne hasło reklamowe - „zdrowe nie znaczy nudne”.

Pod koniec współpracy powód zaczął kwestionować zasadność pobieranego przez pozwanego wynagrodzenia tytułem różnego rodzaju usług marketingowych.

Pismem z 21 maja 2013 r. powodowa spółka wypowiedziała umowę z pozwanym ze skutkiem na 31 sierpnia 2013 r. Pismem z tego samego dnia powód wypowiedział umowę z E. F. również ze skutkiem na 31 sierpnia 2013 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.037 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2010.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów W nowej hurtowni, na kwotę 793 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanej hurtowni, na kwotę 2.684 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w sierpniu 2010 r., na kwotę 58.010,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2010 r.

W dniu 31 sierpnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...)na kwotę 16.269,72 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usług promocyjnych za wrzesień 2010 r., na kwotę 100.905,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanej hurtowni, na kwotę 2.684 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowej hurtowni, na kwotę 2.379 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.659,20 zł, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za gazetkę reklamową, na kwotę 508,74 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (...), na kwotę 1.648,22 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 780,80 zł, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (...)na kwotę 2.599,82 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 Września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę

VAT nr (...), za usługi promocyjne, na kwotę 281,11 zł brutto, z

terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 30 września 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za styczeń-wrzesień 2010 - wyrównanie zgodnie z umową, na kwotę 631,41 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder(...)na kwotę 6.359,21 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe i remodeling, na kwotę 3.355 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.196 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (...), na kwotę 102,93 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za październik 2010 r., na kwotę 68.016,09 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w październiku 2010 r., na kwotę 92,61 zł, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - pozostałe (...) na kwotę 258,48 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...), na kwotę 4.519,32 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 31 października 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - folder (...) na kwotę 418,70 zł, brutto z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za listopad 2010 r., na kwotę 65.835,35 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (...), na kwotę 154,13 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. ((...)), na kwotę 112,62 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi (...), na kwotę 2.013 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za gazetkę reklamową, na kwotę 427,74 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w listopadzie 2010 r., na kwotę 87,51 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za gazetkę reklamową, na kwotę 599,70 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - nowe otwarcia, na kwotę 793 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 30 listopada 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.635,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2010 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - (...), na kwotę 3.402,71 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne (...)na kwotę 25.459,27 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 1.342 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - nowe otwarcia, na kwotę 2.379 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 4.270 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 4.172,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W grudniu 2010 r., na kwotę 75,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem premii pieniężnej za rok 2010 r., na kwotę 91.311,94 zł, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w grudniu 2010 r., na kwotę 129.045,82 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.196 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2011 r.

W dniu 30 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za gazetki reklamowe, na kwotę 719,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 1 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów W nowym sklepie (...), na kwotę 221,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w styczniu 2011 r., na kwotę 132,41 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi (...), na kwotę 1.476 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - folder (...) na kwotę 4.549,78 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - pozostałe, na kwotę 676,75 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (newsletter), na kwotę 58,02 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder E. (newsletter), na kwotę 173,28 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder (...), na kwotę 1.715,51 zł, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w styczniu 2011 r., na kwotę 63.455,76 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 31 stycznia 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder (...), na kwotę 648,51 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - sms, na kwotę 287,38 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder(...) na kwotę 850,46 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...)na kwotę 11.260,82 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w lutym 2011 r., na kwotę 80,41 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.328,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder (...) na kwotę 134,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za gazetkę reklamowa, na kwotę 473,55 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 28 lutego 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W lutym 2011 r., na kwotę 78.158,07 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne DC, na kwotę 10.703,21 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi (...), na kwotę 2.952 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.878,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...), na kwotę 6.776,88 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za rozszerzenie dystrybucji - dostawca, na kwotę 108,24 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder EC, na kwotę 744,83 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder (...), na kwotę 163,04 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne (...) marcu 2011 r., na kwotę 86.934,92 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 31 marca 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę nr (...), za usługi promocyjne (...) marcu 2011 r., na kwotę 83,79 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - remodeling, na kwotę 1.476 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.214 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W kwietniu 2011 r., na kwotę 123.593,7l zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - sms, na kwotę 263,72 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - sms, na kwotę 35,76 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - (...), na kwotę 116,75 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder(...), na kwotę 824,96 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - folder (...) na kwotę 1.312,02 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 30 kwietnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za kwiecień 2011 r., na kwotę 64,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi marketingowe - remodeling, na kwotę 738 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne (...) na kwotę 7.935,16 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - (...), na kwotę 279,84 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.549,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w maju 2011 r., na kwotę 89,47 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W maju 201 1 r., na kwotę 57 613,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 31 maja 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne związane z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 984 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za czerwiec 2011 r., na kwotę 73,27 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi (...), na kwotę 6.642 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów W nowym sklepie (...), na kwotę 3.321 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - folder (...)na kwotę 2.362,14 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjnej w czerwcu 2011 r., na kwotę 47.336,16 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 31 lipca 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w lipcu 2011 r., na kwotę 60.450,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2011 r.

W dniu 31 lipca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 7.380 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2011 r.

W dniu 31 lipca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za lipiec 2011 r., na kwotę 79,29 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2011 r.

W dniu 31 lipca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.328,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.771,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - (...) na kwotę 168,61 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej -(...), na kwotę 660,05 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za sierpień 2011 r., na kwotę 87,60 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za sierpień 201 1 r., na kwotę 67.771,38 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 31 sierpnia 2011 r.

W dniu 31 sierpnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 5.904 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usług marketingowych - (...), na kwotę 80,58 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 czerwca 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usług (...), na kwotę 1.230 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 885,60 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 984 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za wrzesień 2011 r., na kwotę 65.353,74 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za wrzesień 2011 r., na kwotę 87,31 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...), na kwotę 11.220,54 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 2.706 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 30 września 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę

VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych (...), na kwotę 1.549,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2011 r.

W dniu 31 października 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za październik 2011 r., na kwotę 60.901,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do zakreślonym do 30 listopada 2011 r.

W dniu 31 października 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 3.321 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2011 r.

W dniu 31 października 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych sklepach, na kwotę 1.107 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2011 r.

W dniu 31 października 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za październik 2011 r., na kwotę 91,44 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2011 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - (...) centralne, na kwotę 49.200 zł brutto, Z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 3 1 grudnia 201 1 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych sklepach, na kwotę 24.796,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w grudniu 2011 r., na kwotę 97,81 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 3.997,50 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem premii pieniężnej za rok 2011, na kwotę 102.615,21 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W grudniu 2011 r., na kwotę 97.656,22 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne produktów W nowym sklepie (...), na kwotę 6.642 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...)tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 984 zł brutto z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2012 r.

W dniu 30 listopada 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych sklepach, na kwotę 1.107 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2011 r.

W dniu 30 listopada 2011 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej (...), na kwotę 1.968 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2011 r.

W dniu 30 listopada 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej w nowym sklepie (...), na kwotę 2.214 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2011 r.

W dniu 31 stycznia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za styczeń 2012 r., na kwotę 58.359,92 zł brutto z terminem płatności zakreślonym do 1 marca 2012 r.

W dniu 31 stycznia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za styczeń 2012 r., na kwotę 141,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 1 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W lutym 2012 r., na kwotę 120,82 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za luty 2012 r., na kwotę 81.172,18 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w marcu 2012 r., na kwotę 100.459,36 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za marzec 2012 r., na kwotę 148,15 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za kwiecień 2012 r., na kwotę 73.547,30 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2012 r.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za kwiecień 2012 r., na kwotę 108,29 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2012 r.

W dniu 31 maja 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w maju 2012 r., na kwotę 3.293,77 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2012 r.

W dniu 31 maja 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za maj 2012 r., na kwotę 124,82 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za czerwiec 2012 r., na kwotę 84,57 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w czerwcu 2012 r., na kwotę 63.315,38 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 31 lipca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za lipiec 2012 r., na kwotę 93,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2012 r.

W dniu 31 lipca 20 12 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za lipiec 2012 r., na kwotę 65.334,78 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2012 r.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za sierpień 2012 r., na kwotę 94,01 zł brutto z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2012 r.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne w sierpniu 2012 r., na kwotę 68.582,24 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne we wrześniu 2012 r., na kwotę 99,35 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne we wrześniu 2012 r., na kwotę 61.166,31 zł brutto z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 31 października 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za październik 2012 r., na kwotę 106,71 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2012 r.

W dniu 31 października 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za październik 2012 r., na kwotę 85.128,87 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2012 r.

W dniu 30 listopada 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za listopad 2012 r., na kwotę 83.151,43 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2012 r.

W dniu 30 listopada 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za listopad 2012 r., na kwotę 121,19 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za grudzień 2012 r., na kwotę 136.232,91 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), za usługi promocyjne W grudniu 2012 r., na kwotę 88,58 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r. ,

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...), tytułem premii pieniężnej za rok 2012, na kwotę 104.131,38 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 31 grudnia 2012 r.

W dniu 31 stycznia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem refundacji stoku, na kwotę 23.172,31 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 1 marca 2012 r.

W dniu 31 stycznia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.771,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 1 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.549,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 984 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling na kwotę 738 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej (...), na kwotę 224,06 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 29 lutego 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - folder (...), na kwotę 12.864,35 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), za folder (...), na kwotę 11.031,65 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 4.428 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 1.476 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych sklepach, na kwotę 2.214 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 31 marca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 10.332 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 kwietnia 2012 r.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.435,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2012 r.

W dniu 30 kwietnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 7.380 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2012 r.

W dniu 31 maja 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 3.690 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2012 r.

W dniu 31 maja 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakture VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.549,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 738 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowych sklepach na kwotę 3.542,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.656,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 984 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 30 czerwca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling, na kwotę 12.546 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2012 r.

W dniu 31 lipca 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.435,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2012 r.

W dniu 31 sierpnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.878,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 września 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 2.435,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 1.168,50 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - remodeling na kwotę 3.690 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 31 października 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 3.763,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 listopada 2012 r.

W dniu 30 listopada 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.771,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2012 r.

W dniu 30 listopada 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 984 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 grudnia 2012 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 861 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 5.535 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej, na kwotę 22.632 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 5.904 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej - (...), na kwotę 49.200 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 stycznia 2013 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi marketingowej -(...) na kwotę 3.744,14 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 30 września 2012 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej związanej z otwarciem nowej hurtowni, na kwotę 1.968 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 października 2012 r.

W dniu 31 stycznia 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.328,40 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za styczeń 2013 r., na kwotę 120,08 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2013 r.

W dniu 31 stycznia 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za styczeń 2013 r., na kwotę 71.608,85 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 2 marca 2013 r.

W dniu 28 lutego 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za luty 2013 r., na kwotę 100,05 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2013 r.

W dniu 28 lutego 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za luty 2013 r., na kwotę 60.663,44 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2013 r.

W dniu 28 lutego 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.107 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 marca 2013 r.

W dniu 3 1 maja 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za maj 2013 r., na kwotę 60.926,23 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2013 r.

W dniu 31 maja 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za maj 2013 r., na kwotę 102,05 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2013 r.

W dniu 31 maja 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.549,80 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 czerwca 2013 r.

W dniu 30 czerwca 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 3.099,60 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2013 r.

W dniu 30 czerwca 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanym sklepie (...), na kwotę 1.107 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2013 r.

W dniu 30 czerwca 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę nr (...), tytułem usługi promocyjnej za czerwiec 2013 r., na kwotę 86,37 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 lipca 2013 r.

W dniu 31 lipca 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w nowym sklepie (...), na kwotę 1.771,20 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2013 r.

W dniu 31 lipca 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...), tytułem usługi promocyjnej za lipiec 2013 r., na kwotę 61.029,70 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 sierpnia 2013 r.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę nr (...), tytułem usługi promocyjnej produktów w zmodernizowanej hali, na kwotę 14.760 zł brutto, z terminem płatności zakreślonym do 30 maja 2013 r.

Łącznie wartość wystawionych przez pozwanego faktur wyniosła 3.267.321,06 zł, która to kwota została przez pozwanego potrącona z wierzytelnościami powoda.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji uznał, że powództwo, co do zasady, zasługuje na uwzględnienie.

W pierwszej kolejności Sąd Okręgowy odniósł się w pisemnych motywach wyroku do podniesionego przez pozwanego zarzutu przedawnienia części roszczenia powoda. Sąd podzielił ten zarzut. Wskazał, że zgodnie z art. 20 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, dalej: u.z.n.k.) roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia. Przepis art. 442 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio. Zgodnie zaś z art. 442 1 § l k.c., zastępującym uchylony art. 442 k.c., roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnienia z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia; jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W niniejszej sprawie przyjąć należy, że powód dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia z chwilą upływu terminu płatności faktur za usługi, których zasadność powód kwestionował. Ponieważ zaś powód wniósł pozew do Sądu w niniejszej sprawie 1 lipca 2014 r., a wniosek o zawezwanie do próby ugodowej złożył w Sądzie 18 grudnia 2013 r., to przedawnione są należności z faktur, których termin wymagalności upłynął przed 18 grudnia 2010 r. Dotyczy to faktur, których termin płatności mijał między 30 września 2010 r. a 30 listopada 2010 r. - na łączną kwotę 278.191,03 zł brutto tytułem należności głównej. Są to następujące faktury VAT: nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. (k. 100), nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. (k. 101), nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. (k. 102), nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. (k. 103), nr (...) z 31 sierpnia 2010 r. (k. 104), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 105), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 106), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 107), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 108), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 109), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 110), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 111), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 112), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 113), nr (...) z 30 września 2010 r. (k. 114), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 115), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 116), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 117), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 118), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 119), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 120), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 121), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 122), nr (...) z 31 października 2010 r. (k. 123). Co do tych faktur Sąd I instancji uznał podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia roszczenia za zasadny.

Sąd Okręgowy wskazał, iż podstawą roszczenia powoda w niniejszej sprawie jest art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez: [...] 4) pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Na tej podstawie powód kwestionował zasadność naliczonego przez pozwanego wynagrodzenia za różnego rodzaju usługi marketingowe, jak wydawanie gazetek czy folderów promocyjnych, w tym w nowych lub zmodernizowanych sklepach i hurtowniach, czy premii pieniężnych uzależnionych od wartości obrotu wypracowanego przez strony. W ocenie Sądu Okręgowego ten ostatni składnik wynagrodzenia pozwanego, tj. premie pieniężne uzależnione od wielkości obrotu stron, nie podpadają pod kategorię opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Jak wyjaśnił bowiem Sąd Najwyższy w uchwale z 18 listopada 2015 r., III CZP 73/ 15, numer (...), L., w stosunkach handlowych między nabywcą, prowadzącym sieć sklepów, a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy, niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z 1 6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm). W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy uznał, że tego rodzaju premie pieniężne - jak w niniejszej sprawie - nie stanowią co do zasady opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, obniżają bowiem cenę danego produktu, stanowiąc tym samym element marży dostawcy. Podzielając ww. stanowisko Sądu Najwyższego Sąd I instancji wskazał, że nie zachodzą wymienione w tym orzeczeniu przesłanki do uznania premii pieniężnej za opłatę półkową. Tym samym w ocenie Sądu Okręgowego, roszczenie powoda w zakresie uzależnionych od obrotu premii pieniężnych nie zasługuje na uwzględnienie. Tego rodzaju premia stanowi bowiem wynagrodzenie nabywcy prowadzącego sieć sklepów za wypracowane przez strony obroty na kupowanych przez nabywcę od dostawcy towarach. Jasne jest, że w związku ze zwiększonymi obrotami korzyść uzyskuje także dostawca; zwiększone wzajemne obroty stanowią zatem korzyść obydwu stron, a udzielając premii pieniężnej dostawca niejako dzieli się tą korzyścią z nabywcą towarów. Uznać to należy w świetle art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. za dozwolone, wysokość premii wlicza się bowiem do uzyskiwanej przez dostawcę marży na sprzedawanych produktach, a tego art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. nie zabrania. W konsekwencji Sąd Okręgowy uznał roszczenie powoda w zakresie żądania zapłaty należności, z którymi pozwany potrącił premie pieniężne uzależnionych od obrotu - za nieuzasadnione. Wysokość tych premii wynosiła za 2010 r. - 91.311,94 zł brutto (faktura nr (...) z 31 grudnia 2010 r.), za rok 2011 - 102.615,21 zł brutto (faktura nr (...) z 31 grudnia 2011 r.), a za rok 2012 - 104.131.38 zl brutto (faktura nr (...) z 31 grudnia 2012 r.). Oznacza to, że dochodzona pozwem kwota ulegnie zmniejszeniu o 298.058,53 zł tytułem należności głównej. Łącznie zatem, wraz z roszczeniami przedawnionymi, Sąd Okręgowy oddalił powództwo w zakresie kwoty 57624956 zł tytułem należności głównej (pkt II wyroku).

W pozostałym zakresie (poza roszczeniem o odsetki) Sąd Okręgowy uznał powództwo za uzasadnione. Jak przyjmuje się w doktrynie (por. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. Janusz Szwaja, Rok 2016, Wydanie 4, Komentarz do art. 15 u.z.n.k., Legalis) w intencji ustawodawcy art. 15 ust. 1 pkt 4 (...) ma na celu przeciwdziałanie praktykom sieci handlowych (...) polegających na uzależnianiu przyjęcia do sklepu towaru danego dostawcy od wniesienia przez niego „opłat za przyjęcie towarów do sklepu”, niemających charakteru ,,marży handlowej”, których skutkiem jest utrudnienie dostępu do rynku i zakłócenia uczciwej konkurencji między różnymi - dużymi a małymi i średnimi producentami towarów dostarczanych do tych sieci. Przy czym zaznacza się, że z utrudnianiem dostępu do rynku będziemy mieć do czynienia niezależnie od tego, czy „utrudniającym” będzie mały, czy duży przedsiębiorca (wyr. SA w Krakowie z 20 lutego 2009 r., I ACA 65/09, L.). W ocenie Sądu Okręgowego taki właśnie niedozwolony charakter miały opłaty pobierane w niniejszej sprawie przez pozwanego tytułem różnego rodzaju usług marketingowych czy promocyjnych. Jak wynika bowiem z materiału dowodowego, zgoda na tego typu opłaty była warunkiem zawarcia umowy z pozwanym. Jak zeznał bowiem R. K. (1), ówczesny dyrektor finansowy powoda (elektroniczny protokół rozprawy z 5 maja 2016 r., k. 987), przedmiotem negocjacji z pozwanym była kwota opłat, nie zaś sam fakt ich ponoszenia. Pod koniec współpracy powoda z pozwanym - w 2013 r. - były zaś podejmowane przez powoda próby przejścia na system net-net, tj. bez dodatkowych opłat, jednak próba ta nie zakończyła się powodzeniem z uwagi na brak zgody pozwanego, co m.in. zdecydowało o zakończeniu współpracy stron. Sporne opłaty tytułem różnego rodzaju usług marketingowych, czy promocyjnych były pobierane obok rabatów podstawowego i promocyjnego, co już może wskazywać, że mamy tu do czynienia z opłatami pobieranymi niezależnie od marzy handlowej. O tym, że wynagrodzenie za te usługi miało charakter pozorny, świadczą zeznania pracowników powoda, którzy wskazywali, że opłaty te były naliczane niezależnie od tego, czy usługi te były rzeczywiście świadczone, czy nie. Nadto w gazetkach i folderach promocyjnych pozwany reklamował towar będący jego własnością, z jego cenami dla odbiorców uwzględniających marżę pozwanego. Pozwany wprawdzie promował w ten sposób markę powoda, jednak działał w tym zakresie przede wszystkim we własnym interesie, dążąc do zwiększenia własnych obrotów. Świadczy o tym fakt, iż działania marketingowe pozwanego nie były skoordynowane z działalnością marketingową powoda, który, jak zeznawali jego pracownicy, miał wpływ jedynie na wysokość udzielanego w ramach promocji rabatu, nie zaś na jej termin, czy formę przeprowadzenia. Warunkiem uznania opłat promocyjnych/marketingowych za ekwiwalentne świadczenie pozwanego byłaby sytuacja, w której pozwany, ponosząc koszty usług promocyjnych działałby w interesie powoda, wykonując dla niego czynności stanowiące wartość dodana dla jego marki. Nie można tego powiedzieć o działalności pozwanego w niniejszej sprawie. Działalność marketingowa/ promocyjna pozwanego polegała na zbiorczym promowaniu w formie gazetek reklamowych/ folderów różnego rodzaju marek, którymi handlował pozwany, w tym także marek stanowiących konkurencję wobec produktów powoda.

Wprawdzie zamieszczenie w jednej gazetce obok siebie produktów konkurencyjnych byłoby uznane za błąd kupca kategorii ze strony pozwanego (zeznania świadka M. K. - elektroniczny protokół rozprawy z 19 lipca 2016 r., k. 1022), to jednak co do zasady pozwany handlował różnego rodzaju markami, w tym także tymi konkurencyjnymi wobec produktów powoda, co oznacza, że promując różnego rodzaju produkty działał przede wszystkim we własnym interesie, dążąc do maksymalizacji swoich zysków, a koszty prowadzonych przez siebie działań marketingowych przerzucając na dostawców, w tym powoda. O tym, że sporne opłaty w niniejszej sprawie pobierane były niezależnie od wzajemnych świadczeń pozwanego, świadczy także sposób ich obliczania, uzależniony nie od poniesionych przez pozwanego kosztów działalności promocyjnej, lecz od wielkości obrotów z powodem. Wątpliwości budzi także naliczanie tego typu opłat związanych choćby z otwarciem nowej hurtowni, czy jej modernizacją, które to okoliczności w żaden sposób nie są związane z kosztami działalności marketingowej pozwanego. Otwarcie nowej hurtowni czy też jej modernizacja wiązały się wprawdzie z wydaniem gazetki promocyjnej, jednak nie uzasadnia to sztywnej opłaty tytułem tego typu czynności. Konieczność uiszczenia spornych opłat powodowała, że współpraca powoda z pozwanym nie była dla powoda rentowna; przedstawiciele powoda liczyli na to, że warunki współpracy z pozwanym W końcu się poprawią, kiedy jednak to nie nastąpiło, zdecydowali się na rozwiązanie umowy. Powyższe świadczy o tym, że pozwany, pobierając niedozwolone opłaty, utrudnił powodowi dostęp do rynku, powodując u niego spadek rentowności i ostatecznie zakończenie współpracy, uniemożliwiając dotarcie przez powoda ze swoją ofertą od odbiorców detalicznych. Oznacza to zatem, że powództwo co do zasady podlega uwzględnieniu, po odliczeniu kwot, co do których pozwany podniósł skutecznie zarzut przedawnienia oraz premii pieniężnych tytułem osiągniętego poziomu obrotu. Kwota zasądzonej na rzecz powoda należności głównej wynosi zatem 2.691.071,50 zł brutto. Sąd Okręgowy zasądzając na rzecz powoda dochodzone roszczenie, uwzględnił kwotę podatku VAT, albowiem zgodnie z orzecznictwem sądowym (por. wyrok SA w Warszawie, I ACa 380/14, numer (...), L.), kwotę tą uwzględnia się przy ustalaniu wartości nienależnego świadczenia.

Sąd Okręgowy nie uwzględnił natomiast żądania powoda w zakresie dochodzonych przezeń odsetek ustawowych od dat dokonanych przez pozwanego kompensat. Powód dochodził bowiem wydania bezpodstawnie uzyskanych przez pozwanego korzyści (art. 18 ust. 1 pkt. 5 u.z.n.k.). Oznacza to, że odsetki od tego rodzaju roszczenia należą się od dnia następującego po dniu wezwania dłużnika do zapłaty; dniem tym w niniejszej sprawie było doręczenie pozwanemu zawezwania do próby ugodowej, co nastąpiło 6 lutego 2014 r. (k. 865). W konsekwencji powodowi przysługują odsetki za okres od 7 lutego 2014 r. do dnia poprzedzającego dzień wniesienia powództwa, tj. do 30 czerwca 2014 r. Odsetki ustawowe za ten okres wynoszą 138.018,79 zł. Sąd I instancji zasądził zatem na rzecz powoda łącznie kwotę 2.829.090,29 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu (1 lipca 2014 r.) do dnia zapłaty (pkt. I wyroku) i oddalił powództwo w pozostałej części (pkt. II wyroku).

O kosztach postępowania Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 100 k.p.c., stosunkowo je rozdzielając. Powód przegrał w 34%, pozwany zaś w 66%. Na koszty powoda złożyły się: opłata od pozwu (100.000 zł), koszty zastępstwa prawnego wraz z opłatą skarbowa od pełnomocnictwa (7.217 zł); zaliczka w kwocie 1.700 zł pozostała niewykorzystana (i zwrócono ją zarządzeniem). Na koszty pozwanego złożyły się koszty zastępstwa prawnego wraz z opłatą skarbowa od pełnomocnictwa (7.217 zł) oraz koszty stawiennictwa świadków (łącznie 1.223,19 zł; świadek W. - 519,22 zł; świadek G. - 703,97 zł) co razem daje kwotę 8.440,19; zaliczka wyniosła 2.000 zł. Suma kosztów postępowania wyniosła 115.657,19 zł. Udział powoda (34%) wyniósł 39.323,44 zł. Różnica między kosztami poniesionymi a udziałem powoda wyniosła 76.333,75 zł i tę kwotę Sąd zasądził na od pozwanego na rzecz powoda.

Powyższy wyrok zaskarżyły apelacją obie strony.

W swej apelacji powód zaskarżył wyrok w części, tj. co do:

- pkt. II - w części, w jakiej oddalono powództwo co do kwoty 298.058,53 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia zapłaty;

- pkt. III - w zakresie, w jakim obciążono powoda kosztami procesu.

Sądowi I instancji powód zarzucił naruszenie prawa materialnego, a mianowicie:

- art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. w zw. z art 536 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że premia z tytułu osiągnięcia określonego poziomu obrotu, obliczana i pobierana:

po terminie płatności ceny za dostarczony towar wskazany w poszczególnych umowach sprzedaży,

a nawet po faktycznej zapłacie ceny i wygaśnięciu zobowiązania z tego tytułu, może obniżać cenę towaru z mocą wsteczna, stanowiąc tym samym element marży handlowej niepodlegający ocenie w świetle art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., podczas gdy premia od obrotu jest odrębnym świadczeniem pieniężnym, płatnym i wymagalnym na zasadach określonych w zawartej przez strony umowie sprzedaży z dnia 1 stycznia 2010 r. i nie może wpływać na wysokość ceny towaru zapłaconej przez kupującego;

art. 65 § 1 i 2 k.c. poprzez błędne uznanie, iż ,,premia pieniężna”, określona w pkt. B.3. umowy sprzedaży z dnia 1 stycznia 2010 r., wbrew literalnemu brzmieniu tej umowy, obniżała ceny towarów sprzedawanych pozwanemu, podczas gdy (1) w treści umowy strony wyraźnie rozróżniły kwestię udzielania rabatów - podstawowego i promocyjnego (pkt A.1. I A.2. Umowy), obniżających wysokość ceny na fakturze od „premii pieniężnej” (pkt B.3 Umowy) płatnej już po rozliczeniu poszczególnych transakcji sprzedaży i rozliczanej w formie faktury wystawianej przez danego kupującego, (2) w toku procesu pozwany nie przedstawił żadnego dowodu na to, że wola stron była w tym zakresie odmienna od treści ww. umowy.

Podnosząc powyższe zarzuty, skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku w części zaskarżonej, tj.:

- w punkcie I sentencji wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego rzecz powoda dodatkowo kwoty 298.058,53 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia zapłaty,

- w punkcie III sentencji wyroku poprzez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych, a także zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda, według norm przepisanych, kosztów procesu za postępowanie odwoławcze.

Jako wniosek ewentualny powód zgłosił żądanie uchylenia wyroku w części zaskarżonej apelacją i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

W odpowiedzi na powyższą apelację pozwany wniósł o jej oddalenie w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego zwrotu kosztów postępowania przed sądem II instancji według norm przepisanych.

Z kolei pozwany we wniesionej apelacji zaskarżył wyrok w części, tj. co do punktów I i III sentencji. Sądowi I instancji zarzucił:

I. naruszenie prawa materialnego, a w szczególności:

art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji przyjęcie, iż pozwana spółka dopuściła się w stosunku do powoda czynu nieuczciwej konkurencji poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży;

art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez przyjęcie, iż pozwana uzyskała kosztem powoda bezpodstawną korzyść majątkową.

II. naruszenie przepisów postępowania, mające istotny wpływ na wynik sprawy, a w szczególności:

- art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego poprzez niedopuszczenie dowodu w postaci opinii biegłego sądowego z zakresu reklamy, promocji i marketingu na okoliczność ekwiwalentności wynagrodzenia zapłaconego przez powódkę z wartością świadczeń wykonanych przez pozwaną na podstawie zawartych umów, mimo iż kwestia ta ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy;

- art. 233 § 1 i 2 i art. 328 § 2 kodeksu postępowania cywilnego poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów przeprowadzonych w sprawie, dokonanej, wbrew zasadom doświadczenia życiowego, polegającej na zupełnym pominięciu dla oceny zeznań powoda w zakresie dotyczącym negocjowania z pozwaną postanowień umownych, w tym w szczególności w zakresie zapisu dotyczącego usług promocyjnych, i w konsekwencji błędnym przyjęciu, iż pozwana narzucała powodowi postanowienia umowne;

- art. 233 § 1 kodeksu postępowania cywilnego poprzez dokonanie w sposób błędny oceny dowodów zgromadzonych w postępowaniu przed sądem I instancji, a w szczególności poprzez ustalenie, iż:

- wykonane przez pozwanego, na podstawie umowy świadczenia usług zawartej z powodem, działania, nie były podejmowane w interesie powoda oraz, iż ich wartość nie była ekwiwalentna do wynagrodzenia płaconego przez powoda;

- uiszczanie przez powoda wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych przez pozwaną stanowiło warunek konieczny podjęcia i kontynuowania współpracy stron;

- uznanie za w całości wiarygodne zeznań świadków powołanych przez stronę powodową pomimo sprzeczności z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz wbrew zasadom logiki i doświadczenia życiowego;

- ustalenie, iż zawarte pomiędzy stronami umowy, w tym zapisy dotyczące usług promocyjnych świadczonych przez pozwaną, zostały narzucone powodowi przez pozwaną spółkę wbrew zeznaniom świadków, w szczególności K. K. (2), z których wynika, iż strony negocjowały poszczególne postanowienia umowne w szczególności zapisy dotyczące usług promocyjnych;

- art. 227 kodeksu postępowania cywilnego poprzez pominięcie dowodu z zeznań świadka K. K. (2) w części, w której świadek zeznawał, iż udział w przeprowadzonych akcjach promocyjnych był dobrowolny oraz uzgodniony z przedstawicielami powodowej spółki.

Apelujący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie powództwa w zaskarżonej części, a także o zasądzenie na jego rzecz od powodowej spółki zwrotu kosztów postępowania przed Sądami obu instancji według norm przepisanych.

W odpowiedzi na powyższą apelację powód wniósł o jej oddalenie w całości i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozwanego okazała się nieuzasadniona, zaś apelacja powoda zasługiwała na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podzielił, przyjmując za własne, ustalenia faktyczne Sądu a quo, jak też rozważania prawne za wyjątkiem jedynie oceny charakteru premii pieniężnych uzależnionych od obrotu, o których traktowało postanowienie pkt. B.3 umowy stron z dnia 1 stycznia 2010 r.

I. Co do apelacji pozwanego

W pierwszej kolejności należy odnieść się do podniesionych w apelacji zarzutów naruszenia prawa procesowego, albowiem wnioski w tym zakresie ze swej istoty determinują rozważania co do zarzutów naruszenia prawa materialnego. Jedynie bowiem ustalenia faktyczne stanowiące wynik należycie przeprowadzonego postępowania mogą stanowić podstawę oceny twierdzeń dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego.

Należało uznać, że nieporozumieniem jest zarzut dotyczący naruszenia art. 227 k.p.c., jak również częściowo art. 233 k.p.c. w zakresie odnoszącym się do zeznań świadka K. K. (2). Żadna ze stron nie wnioskowała bowiem o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka K. K. (2). Świadek o takich personaliach nie został przesłuchany w przedmiotowej sprawie, a treść jego zeznań w żaden sposób nie została włączona w poczet materiału procesowego.

Za chybiony należało uznać zarzut dotyczący naruszenia art. 278 § 1 k.p.c. poprzez niedopuszczenie dowodu w postaci opinii biegłego na okoliczność, czy działania pozwanego w stosunku do nakładów czynionych przez powoda były ekwiwalentne. W pełni zasadne było oddalenie przez Sąd I instancji wniosku dowodowego pozwanego z uwagi na, po pierwsze, nieprzydatność dowodu dla stwierdzenia okoliczności dotyczących ekwiwalentności świadczeń stron, zaś po drugie, niedostarczenie przez pozwanego materiału dowodowego dla wydania opinii. Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że Sąd a quo był władny samodzielnie dokonać oceny ekwiwalentności świadczeń na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów, w tym z osobowych źródeł dowodowych. Determinantę oceny ekwiwalentności stanowiło zestawienie uiszczanych przez powoda opłat (ich wysokości) z korzyściami uzyskiwanymi w zamian od strony pozwanej.

Należy w całej rozciągłości podzielić pogląd Sądu a quo, zgodnie z którym dokonanie ekonomicznej oceny ekwiwalentności świadczeń warunkowałaby analiza wydatków czynionych na działania promocyjno-marketingowe, ustalenia jakie korzyści one przynoszą i w jaki sposób przekładają się na wielkość sprzedaży, a także, czy przynoszą korzyść wyłącznie pozwanemu, czy także powodowi. Powyższe wymagałoby analizy stosownej dokumentacji finansowo-księgowej, a także badań rynkowych. Tymczasem pozwany jako podstawę dla badania biegłego wskazywał treść zeznań dwu świadków (por. k. 1117). Pozwany nie przedstawił konkretnych danych, z których wynikałoby, że działania promocyjne miały istotne znaczenie dla rozwoju działalności powoda. Biegły mógłby podjąć się opiniowania na podstawie konkretnych dowodów księgowych, które pozwalałyby ocenić rozmiar korzyści wynikających z umieszczenia produktów powoda w materiałach promocyjnych. Pozwany nie przedstawił w tym przedmiocie dowodów i nie wskazał na rzetelne dane obrazujące zwiększenie zainteresowania określonym asortymentem powoda wskutek działań promocyjnych. Należy podkreślić, że nawet w razie uwzględnienia przedmiotowego wniosku dowodowego pozwanego nie byłoby rzeczą biegłego poszukiwanie dowodów na okoliczność korzyści uzyskiwanych przez powoda w zamian za uiszczane na rzecz pozwanego opłaty tytułem akcji marketingowych (promocyjnych). Wymaga stanowczego podkreślenia, iż rolą biegłego nie jest wyręczanie strony w wykazywaniu inicjatywy dowodowej celem ustalenia stanu faktycznego sprawy.

Wbrew sformułowanym przez apelującego zarzutom naruszenia art. 233 § 1 k.p.c., zakwestionowana nimi ocena materiału dowodowego zgromadzonego w toku postępowania, w tym zeznań złożonych w charakterze powoda, zeznań świadków czy dokumentacji, została przez Sąd I instancji dokonana zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów. Następnie na podstawie tak ocenionego materiału, poczyniono prawidłowe ustalenia faktyczne, nie uchybiając zasadom logiki oraz wskazaniom wiedzy i doświadczenia życiowego.

W myśl art. 233 § 1 k.p.c. sąd ocenia wiarygodności i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału, z uwzględnieniem wszystkich dowodów przeprowadzonych w postępowaniu. Należy zaznaczyć, że jeśli ze zgromadzonego materiału dowodowego sąd wyprowadza wnioski poprawne pod względem logicznym, a także zgodne z doświadczeniem życiowym, to ocena sądu nie narusza reguł swobodnej oceny dowodów i musi się ostać, nawet jeśli w równym stopniu, na podstawie tego materiału dowodowego, dawały się wysnuć wnioski odmienne. Skuteczne podważenie poczynionej przez sąd oceny dowodów może nastąpić dopiero wówczas, gdy wykazane zostanie, iż brak jest logiki w wiązaniu wniosków z zebranymi dowodami, lub gdy wnioskowanie sądu wykracza poza schematy logiki formalnej albo - wbrew zasadom doświadczenia życiowego - nie uwzględnia jednoznacznych praktycznych związków przyczynowo-skutkowych (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 r., I ACa 217/16, LEX). Tak więc skuteczne podniesienie zarzutu naruszenia przez sąd a quo art. 233 k.p.c. nie może zostać ograniczone jedynie do przedstawienia odmiennej interpretacji dowodów zebranych w sprawie. Tymczasem w niniejszej sprawie pozwany nie zdołał podważyć prawidłowości dokonanej przez Sąd Okręgowy oceny materiału dowodowego i poczynionych w jej wyniku ustaleń stanu faktycznego sprawy. W wywiedzionej apelacji pozwany zaprezentował własną, korzystną dla siebie, ocenę materiału dowodowego, podejmując dowolną polemikę z Sądem Okręgowym. Tej postaci zarzuty przełamania przez Sąd Okręgowy zasady swobodnej oceny dowodów nie mogły zasługiwać na uwzględnienie.

Wbrew zapatrywaniom skarżącego z analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego należało wywieść wniosek, iż działania pozwanego natury promocyjnej (marketingowej) nie były de facto podejmowane w interesie powoda oraz, że ich wartość nie była ekwiwalentna do wynagrodzenia płaconego przez powoda. Nie budziło przy tym wątpliwości, że ciężar wykazywania ekwiwalentności świadczeń obciążał stronę pozwaną.

Prawidłowe - znajdujące odzwierciedlenie przede wszystkim w załączonej do akt dokumentacji (umowa stron, aneksy, maile, faktury VAT) - jest ustalenie pobierania przez pozwanego opłat za różnego rodzaju działania promocyjne. Pozwany nie podołał wykazaniu, iż wartość świadczonych przez niego usług w zakresie promocji i marketingu była ekonomicznie ekwiwalentna. Nie jest wystarczająca dla przyjęcia takiej konstatacji podnoszona przez skarżącego argumentacja odwołująca się, czy to do faktu dostarczania przez powoda zdjęć do gazetek promocyjnych, czy też, skądinąd w wybiórczy sposób, treści fragmentu zeznań świadka R. M., w którym wskazał, że otrzymywał gazetki reklamowe podpięte pod fakturę. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że pozwany pobrał liczne opłaty za działania promocyjne. Tymczasem świadczenia pozwanego sprowadzały się głównie do drukowania gazetek promocyjnych, które to gazetki przede wszystkim przedstawiały ofertę pozwanego skierowaną do jego potencjalnych klientów i przedstawiały ceny obowiązujące w punktach handlowych jego sieci. Akcje marketingowe pozwanego nie były skoordynowane z działaniami na tym polu prowadzonymi przez samego powoda. Z treści zeznań świadka K. R., korespondujących z zeznaniami także innych świadków (w tym powołanej na wniosek pozwanego M. K.), wynikało, że strona powodowa nie miała możliwości wpływania na treść reklamy produktów w gazetce. Skarżący nie przedstawił żadnych przekonujących twierdzeń na poparcie tezy, iż powód rzeczywiście był zainteresowany działaniami promocyjnymi o charakterze ciągłym podejmowanymi przez pozwanego. Apelujący abstrahuje od treści zeznań świadka W. G., która podała, iż strona powodowa nie otrzymywała potwierdzenia realizacji działań promocyjnych.

Wyeksponowania wymaga, że z treści licznych, korelujących ze sobą w tym zakresie, relacji świadków (K. R., R. M., R. K., J. F.) wynika, że pozwany pobierał opłaty tytułem usług promocyjnych niezależnie od tego, czy takie usługi rzeczywiście był świadczone. Okoliczność ta wyraźnie świadczy o elemencie pozorności w odpłatnej działalności promocyjnej pozwanego.

W toku kontroli odwoławczej nie wzbudziło zastrzeżeń Sądu Apelacyjnego także ustalenie, iż uiszczanie przez stronę powodową wynagrodzenia tytułem usług świadczonych przez pozwanego stanowiło konieczny warunek podjęcia i kontynuacji współpracy. W tym sensie odnośne postanowienia kontraktowe zostały powodowi narzucone. Sąd Okręgowy czyniąc ustalenia w przedmiocie konieczności dla zawarcia umowy stron objęcia zgodą ponoszenia opłat za usługi promocyjne, oparł się przede wszystkim na zeznaniach R. K. (1), byłego dyrektora finansowego powoda. Świadek ten stanowczo i jednoznacznie stwierdził, że przedmiotem negocjacji z pozwanym była kwota opłat, nie zaś sam fakt ich ponoszenia. Bezskutecznie - z uwagi na brak zgody pozwanego - były podejmowane przez powoda próby przejścia na system net-net, tj. bez dodatkowych opłat. Niska rentowność wynikająca ze stosowania opłat półkowych stanowiła podstawę zakończenia współpracy powoda z pozwanym (por. protokół elektroniczny na k. 987). Relacja świadka dotycząca niepodlegania negocjacjom z pozwanym wymogu uiszczenia opłat marketingowych koresponduje z treściami werbalizowanymi przez świadków R. M., K. R., czy też przesłuchiwanego w charakterze strony powodowej M. P.. Pośrednio na fakt narzucenia powodowi konieczności ponoszenia spornych opłat wskazuje też treść zeznań świadka D. R., z których wynika, iż umowa sprzedaży z dnia 1 stycznia 2010 r. została zawarta na typowych formularzach, jakie pozwany stosuje w relacjach z kontrahentami. Żaden ze świadków zawnioskowanych przez stronę pozwaną nie wskazał w sposób stanowczy, iż umowa z dnia 1 stycznia 2010 r. - w zakresie dotyczącym konieczności samego ponoszenia opłat marketingowych – była negocjowana.

Bezzasadnie kwestionuje także apelujący sposób wartościowania przez Sąd Okręgowy zeznań świadków zawnioskowanych przez powoda. Zarzut został przez apelującego sformułowany w sposób bardzo ogólny. Ani jego treść, ani też treść uzasadnienia apelacji nie wykazuje, iżby Sąd I instancji miał uchybić zasadom logiki czy wskazaniom doświadczenia życiowego poprzez obdarzenie przymiotem wiarygodności relacji procesowych świadków zawnioskowanych przez powoda. Podkreślania wymaga, iż w przypadku osobowych źródeł dowodowych, przy ocenie których istotne znaczenie ma bezpośredni wydźwięk zeznań złożonych przed składem orzekającym, sąd odwoławczy ma ograniczone możliwości ingerencji w dokonane na podstawie tych dowodów ustalenia faktyczne, tym samym zmiana ustaleń nastąpić może wyjątkowo, w razie oczywistej błędności oceny materiału mającego jednoznaczną wymowę (tak trafnie wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r., I ACa 173/16, LEX). Lektura pisemnych motywów zaskarżonego wyroku przekonuje o tym, że Sąd I instancji oceniał zeznania świadków starannie, konfrontował ze sobą, wychwycił zachodzące między nimi korelacje. Przekonująco też umotywował, dlaczego określonym relacjom w konkretnym zakresie odmówił waloru wiarygodności.

Ustosunkowując się jeszcze do treści uzasadnienia apelacji wskazać należy, iż – jak wynikało z zeznań – R. M. – skoro powód płacił za usługi promocyjne niezależnie od tego, czy były faktycznie wykonywane, to, gdy jakieś były już organizowane, powód chciał w nich brać udział. Nie zmienia to faktu, że działania promocyjne pozwanego polegały przede wszystkim na wydawaniu gazetek reklamowych skierowanych do jego klientów, w których po prostu prezentowano produkty sprzedawane w sieciach należących do pozwanego. Treść wydawanych gazetek promocyjnych nie wskazywała na szczególne cechy produktów powoda, które wyróżniałyby je od rodzajowo podobnych. Nie sposób uznać, iż gazetki te zachęcały do zakupu produktów powoda bardziej, aniżeli innych towarów dostępnych w sieciach pozwanego. Gazetki promocyjne były zorientowane na przyniesienie korzyści pozwanemu, stanowiąc działanie polegające na prezentacji towarów w jego ofercie handlowej. Nie sposób także uznać, iż doniosłą wartość z punktu widzenia promowania marki powoda miały działania polegające na remodellingu, czy też otwarciu nowej hurtowni. Remonty i otwieranie kolejnych punktów handlowych w ramach sieci stanowiły część działalności pozwanego, zgodną z jego strategią rozwoju. Brak podstaw, by uznać, że powód miał na nią realny wpływ. Należy też zwrócić uwagę, iż te same rodzajowo działania były realizowane zarówno w ramach doraźnych akcji promocyjnych, jak i indywidualnych usług promocyjnych o charakterze ciągłym (pkt. B.2 umowy stron z 1 stycznia 2010 r.). Pomimo to, pozwany pobierał za nie odrębne opłaty (wynagrodzenie).

Nietrafny okazał się zarzut dotyczący zeznań M. P. (2) przesłuchanego w charakterze powoda w zakresie dotyczącym negocjacji z pozwanym. Relacja procesowa M. P. (2) była spójna, logiczna i konsekwentna. Należy dodać, że częściowo znajdowała wsparcie w relacjach przesłuchiwanych w toku procesu świadków-pracowników powoda. Brak podstaw do odmówienia przedmiotowym zeznaniom waloru wiarygodności.

Należy w tym miejscu jeszcze odnieść się do tego, że pierwszy z postawionych w petitum apelacji zarzutów naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. apelujący powiązał z zarzutem obrazy at. 328 § 2 k.p.c. Wymaga zaakcentowania, iż wytknięcie wadliwego sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia może okazać się zasadne wówczas tylko, gdy z powodu braku w uzasadnieniu elementów wymienionych w art. 328 § 2 k.p.c. zaskarżone orzeczenie nie poddaje się kontroli instancyjnej. Tak więc nie stanowi on właściwej płaszczyzny do kwestionowania trafności oceny dowodów, która wygenerowała określone ustalenia faktyczne. Stąd też zarzut naruszenia art. 328 § 2 k.p.c., w którego treści skarżący kwestionował wartościowanie zeznań składanych w charakterze strony powodowej nie mógł odnieść skutku. Należy skonstatować, iż w ocenie Sądu Apelacyjnego sfera motywacyjna zaskarżonego orzeczenia była dostatecznie ujawniona w treści sporządzonego uzasadnienia, co pozwalało na przeprowadzenie kontroli odwoławczej.

Wobec powyższego należało uznać zarzuty dotyczące wykroczenia przez Sąd Okręgowy poza ramy kreślone przez zasadę swobodnej oceny dowodów za chybione.

Nie mógł także odnieść skutku zarzut naruszenia prawa materialnego. Sąd Okręgowy nie dopuścił się uchybienia, uznając, iż pobieranie przez pozwanego opłat za różnego rodzaju działania marketingowe nosiło znamiona czynu stypizowanego w art. 15 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. W toku wywodu uzasadnienia zaskarżonego wyroku czytelnie wykazano, iż zaistniały poszczególne elementy konstytuujące ten typ czynu nieuczciwej konkurencji. Odnośne wywody pisemnych motywów wyroku (s. 36-38) Sąd Apelacyjny w pełni akceptuje i odsyła do nich w tym miejscu. Stąd też nie ma potrzeby ich powielania. Pozwany nie przedstawił zasługujących na uznanie okoliczności świadczących o błędzie w rozumowaniu Sądu. Pozwany nie wykazał, iż świadczone na rzecz powoda odpłatne usługi promocyjne o charakterze ciągłym miały doniosłe znaczenie dla interesu powoda, ani też że uiszczanie opłat było uzasadnione ekonomiczną ekwiwalentnością realizowanych w zamian świadczeń.

Nie ma także racji apelujący wskazując, że powód nie wykazał ,iż pobieranie przez pozwanego opłat za usługi promocyjne utrudniało mu dostęp do rynku.

Sąd Apelacyjny podziela te poglądy doktryny i orzecznictwa, które wskazują ,że ustawodawca formułując przepis art. 15ust1.pkt. 1-5 uznk założył , iż czyny w nim wyszczególnione zawsze powodują utrudnienie dostępu do rynku, a zatem skoro powód wykazał ,że pobieranie przez pozwanego wynagrodzenia za indywidualne usługi promocyjne o charakterze ciągłym jak również za inne usługi promocyjno –reklamowe stanowią czyn nieuczciwej konkurencji określony art. 15 ust.1 pkt.4 uznk, to tym samym nie musiał dodatkowo wykazywać ,że w następstwie powyższego zachowania doszło do utrudnienia dostępu do rynku. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że wbrew twierdzeniom apelującego z przepisu art. 15 ust.1 pkt.4uznk, nie wynika ,że czyn ten może być popełniony przez podmiot prowadzący działalność konkurencyjną w stosunku do przedsiębiorcy poszkodowanego tym czynem.

Błędu w subsumpcji nie sposób się dopatrzeć również w przyjęciu, że pozwany uzyskał wskutek popełnionych czynów nieuczciwej konkurencji korzyść majątkową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 u.z.n.k. Stąd także zarzut naruszenia tego przepisu przez Sąd a quo okazał się chybiony. Trafnie także Sąd Okręgowy zasądził należność główną w kwocie brutto, skoro pobrane przez pozwanego opłaty były nienależne w całości , a nie tylko w wysokości netto.

Z przedstawionych względów apelacja pozwanego jako bezzasadna podlegała z mocy art. 385k.p.c. oddaleniu.

II. Co do apelacji powoda

Sąd Okręgowy uznał roszczenie powoda w zakresie żądania zapłaty należności, z którymi pozwany potrącił premie pieniężne uzależnione od obrotu - za nieuzasadnione. Sąd Okręgowy przyjął bowiem, że premie pieniężne uzależnione od wielkości obrotu stron nie podpadają pod kategorię opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. W ocenie Sądu Okręgowego przedmiotowe premie obniżają cenę danego produktu, stanowiąc element marży dostawcy.

Powyższe stanowisko Sądu Okręgowego, na co słusznie zwrócił uwagę skarżący powód, nie zasługuje na aprobatę.

Istotnie, jak wskazał Sąd I instancji, w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2015 r., III CZP 73/15 (...)), podniesiono, iż w stosunkach handlowych między nabywcą prowadzącym sieć sklepów a dostawcą nie jest wyłączone uznanie zastrzeżonej w umowie premii pieniężnej uzależnionej od wielkości obrotów za rabat posprzedażowy niestanowiący opłaty przewidzianej w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (…). Sąd Najwyższy podkreślił jednak wyraźnie, iż w razie sporu o charakter opłaty innej niż marża, każdy przypadek wymaga oddzielnej analizy, a końcowe wnioskowanie zależy w równym stopniu od treści umowy oraz sposobu jej wykonywania, a więc okoliczności faktycznych sprawy.

W stanie faktycznym przedmiotowej sprawy zbadania wymagało, czy premie pieniężne, których dotyczył pkt B.3 umowy stron z dnia 1 stycznia 2010 r. miały charakter rabatu wpływającego na cenę, co jest dozwolone, czy też należy je kwalifikować jako opłaty półkowe. Okoliczności ujawnione w toku postępowania przemawiały za przyjęciem drugiej ze wspomnianych możliwości.

Przechodząc do analizy treści umowy z dnia 1 stycznia 2010 r. w istotnym dla rozstrzygnięcia zakresie, należy wskazać, iż strony wyraźnie wskazały w umowie na rabaty w innych punktach, tj. w pkt. A.1 i A.2. Były to odpowiednio – rabat podstawowy i rabat promocyjny. Miały one być rozliczane sumarycznie bezpośrednio na fakturze wystawianej przez powoda-sprzedawcę poprzez uwzględnienie go w cenach fakturowanych towarów.

Brzmienie pkt. B.3 w żaden sposób nie wskazywało na to, że przedmiotowa premia pieniężna ma wpływ na cenę. Jest w nim mowa o premii przysługującej kupującemu w wysokości podanej w % obrotu w okresie rozliczeniowym wynoszącym rok i płatnej pod warunkiem osiągnięcia określonego poziomu obrotu. Stawki premii zostały ujęte tabelarycznie. Premia miała stanowić wynagrodzenie, które wypłaca sprzedawca kupującemu za „ogół działań mających na celu zwiększenie zadowolenia konsumentów, powodując intensyfikację sprzedaży towarów sprzedawcy”. Uwagę zwraca, iż sposób rozliczania oraz związanego z tym wystawiania faktur w przypadku rabatów z pkt. A.1, A.2 i premii z pkt. B.3 umowy był zgoła odmienny. O ile w pierwszym przypadku fakturę wystawiał powód-sprzedawca i rabat był uwzględniany w cenach fakturowanych towarów, o tyle w drugim przypadku premia miała być rozliczana w formie faktury wystawianej przez pozwanego-kupującego. Należy dodać, że ta faktura wystawiana przez pozwanego nie dotyczyła konkretnych artykułów, lecz całości obrotu. Przedmiotowa premia pieniężna nie obniżała zatem cen jednostkowych konkretnych towarów. Premia pieniężna nie obniżała wartości obrotu na potrzeby obliczenia wynagrodzenia za indywidualne usług promocyjne, co wynika z pkt. B.2 umowy (wynagrodzenie liczone wedle „cen zakupu”), a także znajduje potwierdzenie w treści zgromadzonych w sprawie faktur. Nie mieliśmy zatem do czynienia z potransakcyjnym mechanizmem kształtowania ceny. Symptomatyczne jest też to, że w pkt. 10 Ogólnych Warunków Dostawy Produktów (załącznik do umowy stron) dotyczącego „ceny zakupu” uwzględnione zostało udzielenie rabatów zgodnie z postanowieniami pkt. A umowy. Nie odniesiono się natomiast w żaden sposób do kwestii „premii pieniężnej” (por. k. 72).

Z tych względów zasadny okazał się zarzut naruszenia art. 65k.c. jako, że w treści umowy strony wyraźnie odróżniły kwestie udzielania rabatów – podstawowego i promocyjnego obniżających wysokość ceny na fakturze ( pkt. A.1 i A.2 umowy) od premii pieniężnej płatnej po rozliczeniu poszczególnych transakcji sprzedaży i rozlicznej w formie faktury wystawionej przez kupującego i zdefiniowanej jako wynagrodzenie, które wypłaca sprzedawca kupującemu za „ogół działań mających na celu zwiększenie zadowolenia konsumentów, powodując intensyfikację sprzedaży towarów sprzedawcy”.

Nie sposób też było przyjąć, iż premie pieniężne wiązały się z ekwiwalentnym świadczeniem pozwanego. Nie zdołał on wykazać, pomimo ciążącego w tym zakresie ciężaru dowodowego, że rzeczywiście realizował on konkretne, stanowiące dla powoda wartość dodaną, działania zorientowane na „zwiększenie zadowolenia konsumentów powodujące intensyfikację sprzedaży towarów sprzedawcy”, o których jest mowa w pkt. B.3 umowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu, że przyjęcie w umowie rocznych premii pieniężnych nie stanowiło przedmiotu negocjacji pomiędzy stronami, lecz zostało powodowi narzucone przez pozwanego jako warunek współpracy handlowej (por. w szczególności treść zeznań świadka R. M., a także zeznania świadka D. R., która wskazała, iż umowa została zawarta na typowych formularzach pozwanego), stwierdzić należy, że określone w umowie stron z dnia 1 stycznia 2010 r. premie pieniężne stanowiły inną niż marża handlowa opłatę za przyjęcie towaru do sprzedaży w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k., co czyni zarzut naruszenia powołanego przepisu w zakresie wskazanym w apelacji powoda uzasadnionym.

Tytułem premii rocznej w okresie objętym powództwem powód uiścił na rzecz pozwanego kwotę w łącznej wysokości 298.058,53 zł. W dniu 31 grudnia 2010 r. pozwany wystawił na rzecz powoda fakturę VAT nr (...) tytułem premii pieniężnej za rok 2010 r. na kwotę 91.311,94 zł. Z kolei w dniu 31 grudnia 2011 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...) tytułem premii pieniężnej za rok 2011 na kwotę 102.615,21 zł brutto. Wreszcie w dniu 31 grudnia 2012 r. pozwany wystawił powodowi fakturę VAT nr (...) tytułem premii pieniężnej za rok 2012 na kwotę 104.131,38 zł. Premie pieniężne zostały przez pozwanego potrącone z należnościami powoda. Podlegają one zwrotowi jako określona w art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k. bezpodstawnie uzyskana przez pozwanego korzyść, o czym Sąd Apelacyjny orzekł w pkt. 1 sentencji wyroku na podstawie art. 386 § 1k.p.c. w zw. z art. art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. i art. 18 ust. 1 pkt. 4 u.z.n.k.

Jednocześnie zasądzono przy tym odsetki ustawowe za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 1 lipca 2014 r., do dnia zapłaty na podstawie art. 481§1i 2k.c.

Strona powodowa ostatecznie wygrała sprawę w większym zakresie, aniżeli ustalił to Sąd I instancji. Pomimo reformatoryjnego kierunku rozstrzygnięcia zawartego w pkt. I sentencji wyroku nie zaktualizowała się jednak potrzeba orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego. Sąd I instancji popełnił bowiem błąd rachunkowy w operacji wzajemnego rozliczenia kosztów, zasądzając koszty w większym zakresie, niżby to wynikało z przyjętego przez niego stopnia wygrania i przegrania sprawy. Ściślej rzecz ujmując, uchybienie Sądu I instancji polegało na tym, że zamiast różnicy między kosztami poniesionymi przez powoda i wysokością należnego udziału powoda w całości kosztów obliczył różnicę między całością poniesionych przez strony kosztów i wysokością należnego w nich udziału powoda. Wysokość zasądzonych przez Sąd I instancji kosztów na rzecz strony powodowej przewyższa, choć bardzo nieznacznie, wysokość kosztów jej należnych przy przyjęciu stopnia wygrania sprawy wynikającego z rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego. Pozwany nie podniósł zarzutów dotyczących błędnego obliczenia kosztów. Nie było więc podstaw do dokonywania na niekorzyść strony powodowej zmiany rozstrzygnięcia Sądu I instancji dotyczącego należnych jej od pozwanego kosztów.

I tak w wyniku dokonanej zmiany powód wygrał w 73% , a pozwany w 27%. Koszty powoda wynosiły 107.217zł ( obejmowały opłatę od pozwu- 100.000zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika -7217zł), zatem 73% powyższej kwoty stanowi 78.268zł . Koszty pozwanego wynosiły 8440,19zł ( obejmowały wynagrodzenie pełnomocnika -7217zł i koszty stawiennictwa świadków-1223,19zł), zatem 27% powyższej kwoty stanowi 2279zł . Po wzajemnym rozliczeniu (78.268 – (...)=75.989) pozwany winien zwrócić powodowi 75.989zł , natomiast Sąd Okręgowy zasądził kwotę 76.333,75zł

W przedmiocie kosztów postępowania odwoławczego orzeczono zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik procesu. Wobec uwzględnienia apelacji powoda Sąd na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. kosztami postępowania odwoławczego obciążył pozwanego, zasądzając od niego na rzecz powoda kwotę 26.153 zł, na którą złożyły się: opłata od apelacji w wysokości 14.903 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 11.250 zł, ustalone wedle wysokości stawki minimalnej przewidzianej w § 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.) liczonej od zsumowanych z obu apelacji wartości przedmiotów zaskarżenia. W przypadku wniesienia apelacji przez obie strony wynik postępowania apelacyjnego na potrzeby rozstrzygnięcia o kosztach należy ustalać łącznie , a nie dla każdej apelacji osobno, bowiem postępowanie apelacyjne jest tylko jedno, niezależnie od tego, czy wyrok sądu I instancji zaskarżyły obie strony czy tylko jedna z nich.

SSA Małgorzata Gulczyńska SSA Jan Futro SSA Małgorzata Kaźmierczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Futro,  Małgorzata Gulczyńska
Data wytworzenia informacji: