Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 419/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2013-02-05

Sygn. akt III RC 419/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 luty 2013r.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca: Wiceprezes Sądu Rejonowego SSR Elżbieta Semeniuk

Protokolant: protokolant sądowy Agnieszka Rymarczyk

po rozpoznaniu w dniu 5 luty 2013r. w Kędzierzynie – Koźlu

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletnich W. M. i P. M. reprezentowanych przez S. D.

przeciwko Ł. M.

o alimenty

1.  zasądza od pozwanego Ł. M. na rzecz małoletnich powodów W. M. ur. (...) oraz P. M. ur. (...) alimenty w kwocie po 400 zł (czterysta złotych) miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich, łącznie alimenty w kwocie po 800 zł (osiemset złotych) miesięcznie, płatne z góry do rąk matki małoletnich powodów S. D. do dnia 15-każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 24 października 2012r.,

2.  nakazuje ściągnąć od pozwanego Ł. M. na rzecz Skarbu Państwa (kasa tutejszego Sądu) kwotę 480 zł (czterysta osiemdziesiąt złotych) tytułem należnej opłaty sądowej oraz 6 zł (sześć złotych) za klauzulę wykonalności,

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

4.  odstępuje od obciążenia powódki kosztami oddalonego powództwa,

5.  wyrokowi w pkt. 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 419/12

UZASADNIENIE

Dnia 24 października 2012r. wpłynął do tutejszego Sądu pozew małoletnich W. M. i P. M. reprezentowanych przez matkę S. D. przeciwko Ł. M. o zasądzenie alimentów w wysokości po 500 zł. miesięcznie na rzecz każdego z małoletnich.

W uzasadnieniu żądania pozwu powodowie wskazali, że Ł. M. jest ich ojcem, ze związku nieformalnego, małoletni mają odpowiednio 3 i 4 lat. Pozwany nie łoży na utrzymanie swoich synów, jedynie incydentalnie zdarzało się, że nabywał na ich rzecz lekarstwa oraz uiszczał opłaty związane z uczęszczaniem do przedszkola.

Małoletni zamieszkują wraz z matką w miejscu zamieszkania ich dziadków macierzystych. Uczęszczają do przedszkola, co wywołuje wydatek w wysokości 400 zł. miesięcznie, ponadto koszty częściowej wyprawki w wysokości 64 zł., ubezpieczenie osobowe-84 zł. oraz zajęcia dodatkowe- 21 zł. miesięcznie. W skład pozostałych usprawiedliwionych potrzeb dzieci wchodzą: odzież i obuwie-500 zł., wyżywienie, kosmetyki, lekarstwa i zabawki-700 zł. Łączny koszt ich utrzymania wynosi ok. 2.000 zł. Ł. M. jest operatorem maszyn. Jego zarobki są wysokie. S. D. jest laborantem, pobierającym wynagrodzenie w wysokości 1.564,26 zł.

W trakcie posiedzenia Sądu w dniu 15 stycznia 2013r. Ł. M. uznał żądanie pozwu do kwoty 200 zł. miesięcznie, w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa podnosząc, iż wskazane koszty utrzymania powodów są zawyżone a jego sytuacja majątkowa nie pozwala na łożenie alimentów w żądanej wysokości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny;

Małoletni W. M. i P. M. mają odpowiednio cztery i trzy lata. Pochodzą z ponad pięcioletniego nieformalnego związku pomiędzy Ł. M. i S. D.. Do czerwca 2012r. zamieszkiwali wspólnie z rodzicami w lokalu mieszkalnym, stanowiącym własność ich ojca Ł. M.. Na skutek nieporozumień ich rodziców, zamieszkali wraz z matką w lokalu mieszkalnym ich dziadków macierzystych. W mieszkaniu tym zamieszkują również dwie dorosłe siostry S. D.. Jedna z nich studiuje, druga jest osobą bezrobotną.

W ostatnim czasie małoletni nieregularnie uczęszczają do przedszkola z powodu przeziębień. W listopadzie 2012r. koszt związany z pobytem obu małoletnich w przedszkolu wyniósł 151 zł., w grudniu i styczniu odpowiednio 367zł. i 309 zł. W trakcie zachorowań pieczę sprawuje nad nimi ich babcia macierzysta. W skład kosztów utrzymania małoletnich wchodzą łącznie: opłata za przedszkole ok.150 - 367 zł. miesięcznie, zajęcia dodatkowe w przedszkolu- 42 zł. miesięcznie, wyprawka-140 zł. rocznie oraz ubezpieczenie osobowe-84 zł. na rok. Ponadto odzież- ok. 200 zł. miesięcznie, żywność 400 zł. miesięcznie, lekarstwa -60 zł. miesięcznie, pieluchy, kosmetyki-50 zł. miesięcznie.

S. D. ma 30 lat. Świadczy pracę w charakterze laboranta za wynagrodzeniem w wysokości ok. 1.564,26 zł. netto miesięcznie. Dwa razy do roku ma możliwość uzyskania nagrody, w grudniu 2012 r. otrzymała wynagrodzenie w kwocie ok. 1900 zł. a lipcu 2012r. w kwocie 2900 zł. Raz w roku pracodawca przekazuje jej paczki dla dzieci. Matka małoletnich partycypuje w kosztach utrzymania mieszkania aktualnie w wysokości 250 zł. miesięcznie, rodzice poprosili ją aby zwiększyła tę kwotę do 300 złotych miesięcznie.

Ł. M. ma 32 lata. Pracuje na rzecz (...) sp. z o.o. w K. za wynagrodzeniem w wysokości ok. 3.000 zł netto. Jest właścicielem lokalu mieszkalnego o wartości 130.000-140.000 zł., nabytego za kredyt w wysokości 80.000 zł. Do spłaty pozostała pozwanemu kwota 73.000 zł. Miesięcznie z tego tytułu spłaca 400 zł.. Oprócz tego zobowiązania kredytowego zaciągnął również inne, których łączny koszt przekracza jego możliwości zarobkowe. Komornik skierował zajęcie do jego wynagrodzenia za pracę i egzekwuje na ten cel kwoty od 900 do 1600 zł. miesięcznie. Większość z tych zobowiązań pozwany zaciągnął w okresie konkubinatu z S. D., bez jej wiedzy. Innego majątku nie posiada.

W skład jego kosztów utrzymania wchodzą: opłaty mieszkaniowe-320 zł. miesięcznie, opłata za pobór energii elektrycznej-100 zł. miesięcznie, opłata za pobór energii gazowej-45 zł. miesięcznie, koszt korzystania z telefonii-53 zł. miesięcznie. Co dwa tygodnie na weekend

i jeden dzień w tygodniu zabiera małoletnich synów do siebie. W tym czasie zajmuje się nimi i utrzymuje ich.

Dowód: odpis skróconych aktów urodzeń W. i P. M.-k.3,4

zaświadczenie o zarobkach matki powodów-k.4

zaświadczenie o zarobkach pozwanego-k.12.

zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola-k.15

zeznania S. D. -k.32

zeznania Ł. M.-k.32

Sąd zważył, co następuje;

Powództwo zasługiwało w części na uwzględnienie.

Zgodnie z przep. art. 133 § 1 k.r.o.: » Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania a zgodnie z przep. art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń każdego z rodziców wobec dziecka zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a nadto kształtowany jest wedle ich możliwości zarobkowych i majątkowych, przy czym obowiązany swój obowiązek alimentacyjny względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie możne częściowo lub w całości spełnić poprzez osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie dziecka (art. 135 § 2 k.r.o.).

Jako, że małoletni powodowie nie posiadają zdolności do samodzielnego utrzymania się, co wynika przede wszystkim z racji ich wieku oraz braku jakiegokolwiek majątku, należało przejść do zagadnienie zakresu świadczenia, które im przysługują od pozwanego.

Ustalenia Sądu wskazują, że w skład wydatków związanych z utrzymaniem małoletnich wchodzą: opłata za przedszkole-ok. 75 - 180 zł. miesięcznie z uwagi na okresową nieobecność, lekarstwa- ok. 30 zł. miesięcznie, zajęcia dodatkowe w placówce przedszkolnej-21 zł. miesięcznie, wydatki związane z nabyciem wyprawki-70 zł. rocznie oraz składka na ubezpieczenie osobowe-84 rocznie, odzież-100 zł. miesięcznie, żywność-200 zł. miesięcznie, , pieluchy i kosmetyki-50 zł. miesięcznie. Ponadto małoletni z matką winni mieć udział w kosztach utrzymania mieszkania dziadków i rodzeństwa matki. Zatem miesięczny koszt utrzymania każdego z małoletnich powodów wynosi ok. 500- 700 zł. miesięcznie.

Sąd, co do zasady, uznał za nie budzące wątpliwości wydatki podane przez przedstawiciela ustawowego strony powodowej, korygując jednakowoż niektóre z nich. W przypadku kosztów nabycia żywności, Sąd stanął na stanowisku, że koszty wyżywienia każdego z małoletnich nie przekraczają kwoty 200 zł. miesięcznie. Po pierwsze, niewiarygodna jest relacja strony powodowej, iż prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, zamieszkując w lokalu mieszkalnym rodziców. Doświadczenie życiowe wskazuje, że w przypadku istnienia prawidłowych relacji rodzinnych, wszyscy jej członkowie zamieszkujący razem, prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, obniżając tym samym koszty swojego utrzymania. Jeśli koszty utrzymania małoletnich, co wynika z zeznań ich matki, wynoszą w przybliżeniu tyle, ile jej miesięczne dochody, to nie można przyjąć za wiarygodne, iż zrezygnowała ona z tej możliwości, zwłaszcza, że z jej zeznań wynika, że partycypuje w kosztach eksploatacyjnych tego mieszkania. Matka powodów wskazuje, iż z tego tytułu przekazuje rodzicom 250 złotych miesięcznie. Nie do pogodzenia z zasadami logicznego rozumowania byłoby wobec tego, dlaczego nie zmierza m.in. do wspólnego przygotowania posiłków z innymi członkami rodziny. Nie można przy tym nie zauważyć, że oddzielne przygotowanie posiłków zwiększa nie tylko koszty nabycia żywności, lecz również wcześniej wspomniane koszty eksploatacyjne. Po drugie, za mało wiarygodne uznać należy, iż każdy z małoletnich wymaga nabycia żywności za ok. 300 zł. miesięcznie. Podobnie jak w przypadku pozostałych domowników, koszt przygotowania posiłku dla dwóch małoletnich jest niższy niż dla każdego z nich oddzielnie, a ponadto należy podkreślić, że małoletni żywieni są także jeżeli nie głównie w trakcie pobytu w przedszkolu. Z uwagi na powyższe okoliczności, kwota wyżywienia została skorygowana do wysokości 200 zł. miesięcznie. Sąd skorygował również kwotę wydatków na pieluchy i kosmetyki, przyjmując, iż wystarczająca w tej mierze jest kwota 50 zł. Małoletni znajdują się w wieku, w którym potrzeba korzystania z pieluch traci swoje uzasadnienie, stąd zastępować będę ją środki kosmetyczne, których wartość powinna również oscylować wokół tej wysokości. Sąd przyjął, że małoletni nie wymagają wydatków związanych ze 100% frekwencją w przedszkolu. Analiza ich dotychczasowego pobytu w placówce wskazuje, że małoletni często chorują i nie wykorzystują możliwości pełnego tam pobytu. Ich podatność na zachorowania została uwzględniona w kosztach nabycia lekarstw.

Ustosunkowując się do możliwości zarobkowych majątkowych Ł. M., w celu odniesienia ich do usprawiedliwionych potrzeb małoletnich powodów, należało nie zgodzić się z pozwanym, iż jest on w stanie jedynie łożyć na ich utrzymanie każdego z nich kwotę 200 zł. miesięcznie. Styczność z dowodami, które obrazują możliwości finansowe ojca małoletnich, przekonują , iż może on mieć większy udział w kosztach ich utrzymania. Nie powinno się bowiem zapominać, że matka małoletnich powodów część swojego obowiązku alimentacyjnego realizuje w drodze osobistych starań na ich rzecz. Małoletni większą cześć dnia, w której są aktywni, spędzają jednakże w przedszkolu, co umożliwia ich matce pracę zarobkową. Oznacza to, że wymiar jej świadczenia pieniężnego na rzecz małoletnich powinien być, co do zasady, niższy od świadczenia pieniężnego pozwanego. Z racji, że osobista piecza nie stanowi już, z racji wieku małoletnich oraz ich uczęszczania do przedszkola, nadmiernego obciążenia dla S. D., ograniczającego jej możliwość zarobkowania, zdaniem Sądu jej możliwości zarobkowe pozwalają na przyczynianie się do zaspokojenia tych potrzeb małoletnich których nie pokryje świadczenie alimentacyjne pozwanego. Nie bez znaczenia jest również, iż pozwany utrzymuje kontakt z dziećmi, dzieci przebywają u niego przez dwa weekendy i jeden dzień w tygodniu.

Sąd ustalił obowiązek alimentacyjny pozwanego w wysokości łącznej 800 zł. miesięcznie.

Zdaniem sądu Ł. M. jest w stanie ponieść ten ciężar. Fakt, że pozwany jest dłużnikiem kilku instytucji rynku finansowego nie przekreśla potrzeby łożenia przez niego środków utrzymania na rzecz swoich dzieci. Budzi istotne wątpliwości Sądu, czy zamieszkując wspólnie z małoletnimi, pozwany łożyłby na ich utrzymanie łącznie jedynie 400 zł. miesięcznie. Doświadczenie życiowe przeczy takiemu stanowisku. Wierzytelności przysługujące instytucjom rynku finansowego nie mają charakteru uprzywilejowanego wobec wierzytelności alimentacyjnych, w szczególności jeśli zobowiązania kredytowe, które zaciągnął dłużnik alimentacyjny były wydatkowane nierozważnie na bieżącą konsumpcje. Pozwany nie informował o zaciąganych przez siebie zobowiązaniach ówczesnej partnerki. Obecnie jego wynagrodzenie wynosi ok. 3.000 zł. miesięcznie. Jest obciążone zajęciem organu egzekucyjnego w wysokości ok. 1.300 zł. miesięcznie. Posiada zatem możliwość partycypacji w kosztów utrzymania swoich dzieci w przyjętym przez Sąd zakresie. Równocześnie jego byt będzie zabezpieczony na skutek przepisów ustawodawstwa pracy, które nie pozwala, aby jego wynagrodzenie było obciążone w wymiarze pond 3/5 jego wysokości.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w pkt 1 i 2 wyroku.

Sąd nakazał ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 480 zł. tytułem należnej opłaty sądowej stosownie do art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych(Dz. U. Nr 167, poz.1398 ze zm.), a odstąpił od obciążenia strony powodowej kosztami procesu- na podstawie art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964r.-Kodeks postępowania cywilnego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Minkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Osoba, która wytworzyła informację:  Sądu Rejonowego Elżbieta Semeniuk
Data wytworzenia informacji: