Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 9/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim z 2015-12-11

Sygnatura akt I Ns 9/15 (dawniej VI Ns 37/13)

UZASADNIENIE

Wnioskodawca D. A. reprezentowany przez pełnomocnika adw. M. B. ( pełnomocnictwo k. 14 ) wystąpił z wnioskiem o podział majątku wspólnego. Wnioskodawca wniósł o dokonanie podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w K. o powierzchni 46,11m 2 wraz z prawem najmu strychu o powierzchni 36,74m 2 poprzez przyznanie tego lokalu na rzecz uczestniczki W. A., za zapłatą na rzecz wnioskodawcy kwoty 150 000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatnej w terminie miesiąca licząc od dnia uprawomocnienia orzeczenia. Jednocześnie D. A. domagał się rozliczenia nakładów poczynionych przez wnioskodawcę z jego majątku odrębnego na majątek wspólny (spłata zaciągniętych kredytów bankowych) w łącznej kwocie 28 084,81 zł.

Poza tym wnioskodawca domagał się zasądzenia od uczestniczki na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Uzasadniając wniosek wnioskodawca podał, że związek małżeński stron został rozwiązany przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2009r. sygn. X RC 960/08 . W czasie trwania małżeństwa małżonków łączyła wspólność majątkowa, a przedmiotowy lokal mieszkalny położony przy ul. (...) w K. został nabyty w czasie trwania wspólności majątkowej. D. A. nie mieszka w przedmiotowym lokalu, zamieszkuje w nim uczestniczka W. A. z dwójką wspólnych dzieci. Z tego też powodu wnioskodawca domagał się przyznania lokalu mieszkalnego na rzecz byłej żony ze stosowną spłatą swojego udziału. We wniosku D. A. szczegółowo wymienił kredyty, które strony zaciągnęły w czasie trwania małżeństwa i które już po rozwodzie spłacił wnioskodawca k. 2-104.

W trakcie postępowania wnioskodawca wypowiedział pełnomocnictwo udzielone adwokatowi M. B. (k. 472 i k. 485). Wobec zmiany stanowiska uczestniczki co do mieszkania, wnioskodawca D. A. wniósł o przyznanie na jego rzecz wspólnego mieszkania ze spłatą połowy jego wartości na rzecz uczestniczki W. M. w terminie trzydziestu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia w niniejszej sprawie.

Nadto domagał się rozliczenia kredytów zaciągniętych w trakcie trwania małżeństwa, a spłaconych przez wnioskodawcę po ustaniu wspólności majątkowej, tj. po 10 lipca 2009 roku w łącznej kwocie 73 877,26 zł. Jednocześnie D. A. wniósł o zasądzenie od uczestniczki zwrotu na swoją rzecz kwoty 62 400,00 zł tytułem podziału strat i korzyści powstałych od 20 maja 2010 roku do września 2014 roku. Uzasadniając żądanie w tym zakresie wnioskodawca podał, że przez 52 miesiące była małżonka wraz ze swoim konkubentem R. M. zamieszkiwali we wspólnym mieszkaniu, a tym samym wnioskodawca oszacował swoje straty wynikające z niemożności korzystania z mieszkania na sumę ok. 62 000,00 zł.

W zakresie kosztów wnioskodawca wniósł o zasądzenie od uczestniczki na swoją rzecz wszystkich kosztów postępowania sądowego, w tym 1 000,00 zł opłaty od wniosku, 13 530,00 zł z tytułu kosztów pełnomocnictwa i 4 027,07 zł tytułem zwrotu kosztów noclegu i podróży do K. (k. 488-518, k. 519-525).

Uczestniczka W. M., reprezentowana przez pełnomocnika adw. Ł. W. ( pełnomocnictwo k. 127) w odpowiedzi na wniosek przyznała , że w skład majątku małżeńskiego wchodzi prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. t. R. 21A/7. Uczestniczka wnosiła o przyznanie na jej rzecz prawa własności lokalu z obowiązkiem spłaty wnioskodawcy w równych miesięcznych ratach w okresie 10 lat, licząc od daty uprawomocnienia się postanowienia. Jednocześnie uczestniczka zarzuciła, że podana we wniosku wartość mieszkania w kwocie 300 000 zł jest zawyżona. Uczestniczka także domagała się rozliczenia nakładów w łącznej kwocie 16 072,92 zł z tytułu dokonanej przez nią po ustaniu wspólności majątkowej, spłaty kredytów bankowych. W. M. zaprzeczyła twierdzeniom wnioskodawcy, jakoby była zobowiązana do zapłaty wskazanych we wniosku kwot tytułem zwrotu nakładów poczynionych przez wnioskodawcę na spłatę kredytu. Uczestniczka podała, że po ustaniu wspólności majątkowej strony doszły do porozumienia i ustaliły, które zaciągniętych zobowiązań, będą obciążać wnioskodawcę, a które uczestniczkę. Strony zgodnie z ustaleniami dokonały spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

W trakcie postępowania uczestniczka diametralnie zmieniła swoje stanowisko odnośnie mieszkania położonego w K., przy ul. (...). W piśmie przygotowawczym z dnia 29 października 2014 roku uczestniczka W. M. wniosła o przyznanie prawa własności tego mieszkania wraz z prawem najmu strychu na rzecz wnioskodawcy za spłatą na jej rzecz kwoty 150 000,00 zł. Uzasadniając zmianę swojego stanowiska uczestniczka podała, że nie zamieszkuje już w tym lokalu i ze swoim obecnym mężem R. M. i dziećmi wyjechała do Niemiec. W związku z czym uczestniczka nie ma interesu, aby przedmiotową nieruchomość otrzymać. Obecnie W. M. nie pracuje, jest na utrzymaniu męża, dlatego nie byłaby w stanie spłacić udziału dla wnioskodawcy (k. 445). Uczestniczka wyraziła zgodę na przyznanie wspólnego lokalu na rzecz D. A. za spłatą połowy jego wartości, przy uwzględnieniu wyceny biegłego. Uczestniczka wniosła o oddalenie żądania wnioskodawcy co do żądania przez wnioskodawcę zapłaty kwoty 62 400,00 zł (k. 687).

W kolejnym piśmie przygotowawczym z 5 października 2015 roku pełnomocnik uczestniczki adwokat Ł. W. wniósł o zasądzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestniczki kwoty po 750,00 zł miesięcznie począwszy od 1 września 2015 roku tytułem uzyskiwanych przez wnioskodawcę pożytków, tj. czynszu za wynajem wspólnego mieszkania. Według twierdzeń W. M. od września 2015 roku wnioskodawca wynajmuje wspólną nieruchomość za kwotę 1 500,00 zł miesięcznie i stanowi to przychód rzeczy wspólnej w myśl art. 207 k.c. (k. 686).

Sąd ustalił, co następuje :

Wnioskodawca D. A. i uczestniczka W. A. z domu K. zawarli związek małżeński w dniu 1 grudnia 1990r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w K. – zarejestrowanym pod numerem (...). W tej dacie, ani w trakcie trwania małżeństwa strony nie sporządziły żadnych umów o rozdzielności majątkowej między nimi.

Małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód, na mocy prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydziału X Cywilnego-Rodzinnego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie sygn. X RC 960/08 bez orzekania o winie stron (powyższy wyrok uprawomocnił się 10 lipca 2009r.). W wyroku rozwodowym Sąd władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi stron: O. ur. (...) i A. ur. (...) powierzył matce, ograniczając wykonywanie władzy rodzicielskiej ojcu do współdecydowania o przyszłych istotnych sprawach dzieci. W wyroku rozwodowym Sąd zasądził od D. A. na rzecz każdego z dzieci rentę alimentacyjną w kwocie po 600 zł miesięcznie. Sąd rozwodowy nie orzekł o sposobie korzystania z mieszkania.

Dowód:

- odpis wyroku z dnia 18 czerwca 2009r. k.17-18

Przed ślubem żadna ze stron nie posiadała swojego majątku osobistego. Przy zawarciu małżeństwa ani trakcie jego trwania strony nie zawierały umów o rozdzielności majątkowej ani też sąd nie orzekł o zniesieniu takiej wspólności.
W trakcie trwania małżeństwa w dniu 04 maja 1998 r. strony w drodze umowy notarialnej nabyły własność odrębnego lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...), na poddaszu o pow. 46,11 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju za kwotę 14.811,50 zł (przy zastosowaniu ulg przewidzianych w regulaminie sprzedaży). Przedmiotowy lokal posiada księgę wieczystą KW (...) prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowe mieszkanie było kupione w tzn. stanie surowym, posiadało tylko drzwi wejściowe. Ze wspólnych środków strony wykończyły to mieszkanie, następowało to etapami i trwało kilka lat. Aktualna wartość odrębnego lokalu mieszkalnego objętego Księgą Wieczystą (...) przy przyjęciu stanu na dzień zniesienia wspólności majątkowej, tj. 10 lipca 2009 roku wynosi kwotę 188 000,00 zł.

Syn stron O. urodził się w dniu (...), córka A. w dniu 03 marca 2002 r. W związku z urodzeniem dzieci uczestniczka W. M. tylko rok po urodzeniu młodszej córki przebywała na urlopie wychowawczym.

W dniu 05 grudnia 2002 r. strony zawarły ze Wspólnotą Mieszkaniową (...) przy ul. (...)-D umowę najmu i przyrzeczenia sprzedaży poddasza w klatce A o pow. 16,40 m2 na czas nieokreślony. Zgodnie z tą umową wynajmowana rzecz będzie zaadaptowana na cele użytkowe na koszt najemców. W umowie najmu umawiające się strony szczegółowo określiły wzajemne prawa i obowiązki.

W 1993 r. strony zawarły umowę najmu na przedmiotowe mieszkanie i w związku z tym uiściły kaucję w wysokości 10.000 zł. Część z tej kwoty tj. 2.000 zł pochodziła z pożyczki udzielonej obydwojgu małżonkom przez ciotkę uczestniczki E. C. oraz od dziadków uczestniczki M. i J. B. w kwocie około 5.000 zł.

Wnioskodawca D. A. w okresie od czerwca 1991 do października 1996 pracował jako policjant. W tym czasie wnioskodawca z tytułu dodatku mieszkaniowego otrzymał kwotę 6.000 zł. Następnie D. A. przez okres około jednego roku był osobą bezrobotną. Później wnioskodawca pracował jako marynarz kontraktowy przez ok. 10 lat w systemie 8 tygodni rejsu i 4 tygodnie przerwy. Dochody wnioskodawcy jako marynarza wynosiły około 5.000 zł miesięcznie. Od czerwca 2013 r. D. A. przez kilka miesięcy był osobą poszukującą nowej pracy. Po tym okresie wnioskodawca ponownie zatrudnił się jako marynarz. Po wyprowadzeniu się ze wspólnego mieszkanie w K., D. A. najpierw zamieszkał u swojej konkubiny w D., później przez 6-8 miesięcy wynajmował mieszkanie w G., następnie przez pół roku pracował i mieszkał w Niemczech, a ostatecznie zamieszkał w G. w mieszkaniu swojej mamy, gdzie mieszka do dzisiaj.

Na początku trwania małżeństwa uczestniczka prowadziła własną działalność gospodarczą, później przez pewien czas pozostawała bez pracy a następnie podjęła pracę w charakterze fizjoterapeutki w (...) w K., gdzie zarabiała najniższą krajową. Zwolniła się z (...) w roku 2007 r. Potem uczestniczka pracowała jako fizjoterapeutka w (...) w P. co wiązało się z ponoszeniem kosztów dojazdu. W ostatnich kilku latach przed wyjazdem do Niemiec uczestniczka ponownie pracowała w (...) jako fizjoterapeutka z zarobkiem 1410 zł miesięcznie. Dodatkowo wnioskodawczyni była agentem ubezpieczeniowym i z tego tytułu uzyskiwała dochód w kwocie 700 zł – 1000 zł miesięcznie. W trakcie trwania małżeństwa małżonkowie A. prowadzili wspólne finanse, posiadali wspólne konto bankowe na które wpływało wynagrodzenie za pracę ich obydwojga. Uczestniczka miała pełną swobodę co do dysponowania wspólnymi pieniędzmi a o swoich decyzjach finansowych informowała męża. Strony zaciągnęły wspólnie wiele kredytów, niektóre z nich na nazwisko wnioskodawcy, niektóre zaś na nazwisko uczestniczki, na łączną kwotę około 40.000 zł. Było tak, że był zaciągany kredyt aby dokonać spłaty wcześniejszego kredytu. W 2003 r. strony wspólnie zaciągnęły kredyt hipoteczny na kwotę 32.000 zł gdzie spłata została rozłożona na 25 lat. W trakcie trwania małżeństwa każdy z małżonków zawarł polisy ubezpieczeniowe. W 2007 r. małżonkowie A. wspólnie zdecydowali o wycofaniu pieniędzy z tych polis. Kwotę 15.000 zł z tego tytułu przeznaczyli na opłaty i życie.

W 2008 r. uczestniczka W. M. wraz z dziećmi wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania i zamieszkała na stancji. W tym też czasie strony umownie „podzieliły się” spłatą kredytów. Z uwagi na wyższe dochody wnioskodawca D. A. podjął się spłaty kredytów w wysokości około 2.000 zł miesięcznie, a uczestniczka W. M. w kwocie 1.5000 zł. Po wyprowadzeniu się uczestniczki w przedmiotowym mieszkaniu pozostał wnioskodawca, który ostatecznie wyprowadził się stamtąd w 2010 r. Przez okres tych dwóch lat wszystkie należności za to mieszkanie uiszczał wnioskodawca.

W maju 2010 r. uczestniczka wraz z dziećmi i swoim ówczesnym partnerem a obecnie mężem R. M. ponownie zamieszkała w mieszkaniu przy ul. (...) w K. i mieszkała tam nieprzerwanie do października 2014 roku. W czasie zamieszkiwania w przedmiotowym lokalu to uczestniczka uiszcza wszelkie należności dotyczące tego mieszkania łącznie z mediami (miesięcznie to kwota około 550 zł).

W dniu 08 września 2012 r. uczestniczka zawarła nowy związek małżeński, jej mąż pracuje w Niemczech na kontrakcie z zarobkiem około 4.000 zł miesięcznie. W październiku 2014 roku uczestniczka W. M. wraz z mężem i dziećmi wyjechała na stałe do Niemiec, a wspólne mieszkanie pozostało puste. Za zgodą obydwojga rodziców, tj. stron niniejszego postępowania świadek O. A. wynajmował mieszkanie położone w K. przy ul. (...) w okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku. W tym czasie czynsz wynosił 800,00 zł miesięcznie, plus wszystkie opłaty za media i mieszkanie. Za zgodą stron pobrany czynsz świadek O. A. przeznaczał na swoje potrzeby. W marcu 2015 roku wnioskodawca D. A. cofnął swojemu synowi umocowanie do wynajmu spornego lokalu, z uwagi na spór między stronami co do przeznaczenia pobieranego czynszu. W okresie od maja do końca sierpnia 2015 roku przedmiotowe mieszkanie stało puste i było niezamieszkałe. We wrześniu 2015 roku przy ul. (...) w K. zamieszkał A. L. na warunkach wskazanych w akcie notarialnym z 2 września 2015 roku. Wnioskodawca zezwolił A. L. na zamieszkanie wspólnie z córką w zamian za ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu. Jednocześnie A. L. zgodnie z ustną umową z D. A. poniósł koszt urządzenia kuchni i uregulował zaległości poprzednich najemców za wodę i prąd w kwocie ok. 500,00 zł. Wnioskodawca D. A. nie pobierał i nie pobiera od A. L. czynszu za przedmiotowe mieszkanie.

Dowód:

-

akt notarialny z dnia 04 maja 1998 r. ( k.19-24);

-

umowa najmu i przyrzeczenia sprzedaży z dnia 05 grudnia 2002 r. (k. 25-26),

-

zaświadczenia Wspólnoty Mieszkaniowej (...) ( k.27, k.29)

-

decyzja Burmistrza Miasta i Gminy K. o zatwierdzeniu projektu budowlanego z dnia 30 grudnia 1999r. ( k. 30-31)

-

kredyt bankowy z dnia 15 czerwca 2007 r. z (...) Bank S.A w G. ( k.32-34)

-

umowa kredytowa z dnia 06 kwietnia 2007 r. z (...) Bank S.A w G. (k.44-46)

-

umowa kredytowa z dnia 18 października 2007 r. z (...) Bank S.A w G. ( k.55-57)

-

umowa kredytowa z dnia 01 stycznia 2008 r. z (...) Bank S.A w G. ( k.68-69)

-

umowa kredytowa z dnia 26 października 2007 r. z (...) Bankiem S.A. we W. ( k.85-87);

-

umowa kredytowa z dnia 01 czerwca 2004 r. z (...) Bankiem S.A. w W. ( k.91-95);

-

opinia bankowa z dnia 06 grudnia 2011 r. z (...) S.A. z siedzibą w P. Oddział w Polsce z siedzibą w W. ( k. 142);

-

zaświadczenie z dnia 13 grudnia 2011 r. z (...) Bank (...) S.A. z siedzibą w G. (k. 143);

-

zaświadczenie z dnia 28 października 2011 r. z Banku Spółdzielczego w W. ( k. 144);

-

zaświadczenie z dnia 08 listopada 2011 r. z (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W. ( k.145) ;

-

zeznania wnioskodawcy D. A. ( k. 128-130, k 318-319);

-

zaznania uczestniczki W. M. ( k. 146-148, k.319-320);

-

zestawienie zarobków wnioskodawcy od 1998 r. do 2008 r. ( k.290);

-

umowy o pracę dla marynarzy D. A. (k.291- 298);

-

opinia biegłego sądowego z zakresu (...) z maja 2015 roku (k. 612-656);

-

akt notarialny z dnia 2 września 2015 roku (k. 749-750);

-

przesłuchanie świadka O. A. (k. 773);

-

przesłuchanie wnioskodawcy D. A. ( k. 318-319, k. 774-775);

-

przesłuchanie uczestniczki W. M. (k. 319-320).

Wnioskodawca D. A. po ustaniu wspólności majątkowej spłacił wspólne kredyty zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa na łączną kwotę 68 746,15 zł, tj. :

1.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 15 czerwca 2007 roku kwota : 2 518,86 zł

2.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 06 kwietnia 2007 roku kwota : 1 494,22 zł

3.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 18 października 2007 roku kwota : 24 272,11 zł

4.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 1 stycznia 2008 roku kwota : 9 355,27 zł

5.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 26 października 2007 roku

kwota : 738,32 zł

6.  Kredyt gotówkowy nr (...) z dnia 1 czerwca 2004 roku kwota: 27 650,96 zł

7.  Pożyczka zawarta z B. K.

kwota : 2 716,41 zł

Dowód :

⚫.

kredyt z dnia 15 czerwca 2007 roku (k. 32-34);

oświadczenie B. K. z dnia 1 lipca 2011 roku (k. 100);

zeznania świadka B. K. (k. 215);

zeznania świadka R. K. (k. 216);

zeznania świadka E. G. nagrane na płytce (k. 436);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 463);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 464);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 467, k. 531-544);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 468, k. 531-544);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 446);

dowody spłaty kredytu gotówkowego nr (...) po 10 lipca 2009 roku (k. 465);

dowody spłaty pożyczki zawartej z B. K. (k. 469);

Uczestniczka W. M. po 10 lipca 2009 roku spłaciła wspólne kredyty w wysokości 9 686,76 zł :

1.  Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w W. umowa z dnia 09 czerwca 2006 roku

kwota : 6 464,47 zł

2.  Kredyt w banku (...) S.A. w G. z dnia 13 września 2006 roku

kwota : 3 222,29 zł

W dniu 16 marca 2007 roku w banku (...), Oddział w Polsce, z siedzibą w W. uczestniczka zawarła umowę rachunku kredytu odnawialnego (...). W dniu 22 lipca 2008 roku została zaksięgowana wpłata w kwocie 1 840,00 zł. W banku (...) S.A. uczestniczka miała podpisaną umowę o przyznanie limitu kredytowego oraz umowę o wydanie i korzystanie z karty kredytowej CA VISA Standard.

Dowód :

⚫.

Zaświadczenie Banku Spółdzielczego w W. z dnia 27 marca 2012 roku (k. 167);

Historia zapisów księgowych z Banku Spółdzielczym w W. (k. 698-741);

(...) S.A. w G. z dnia 13 grudnia 2011 roku (k. 143);

Zaświadczenie S. Banku (...), Oddział w Polsce, z siedzibą w W. z dnia 6 grudnia 2011 roku (k. 142);

Zaświadczenie z banku (...) S.A. z dnia 8 listopada 2011 roku (k. 145);

Zestawienie operacji dokonywanych w banku (...) S.A. (k. 756- 770)

Prawomocnym postanowieniem wstępnym z dnia 01 sierpnia 2013 roku sąd oddalił wniosek uczestniczki W. M. o ustalenie nierównych udziałów.

Dowód :

postanowienie wstępne z dnia 01 sierpnia 2013 roku (k. 321);

apelacja uczestniczki z dnia 03 września 2013 roku od postanowienia z dnia 01 sierpnia 2013 roku (k. 339);

postanowienie z dnia 19 marca 2014 roku o odrzuceniu apelacji uczestniczki z dnia 03 września 2013 roku (k. 384);

zarządzenie o prawomocności wyżej wymienionych orzeczeń (k. 389)

Sąd zważył, co następuje :

Postępowanie o podział majątku wspólnego toczy się stosownie do art. 566 i 567 § 1 i 2 k.p.c. Na podstawie art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania tego stosuje się odpowiednie przepisy o dziale spadku, tj. art. 680-689 k.p.c., przy czym do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności do art. 618 § 2 i 3 k.p.c. (art. 688 k.p.c.). No mocy tych przepisów do postępowania o podział majątku wspólnego mają odpowiednie zastosowania art. 617, 618 § 1, 619 i art. 621-625 k.p.c. Do postępowania tego jeżeli wymienione przepisy nie stanowią inaczej, mają ponadto zastosowanie przepisy ogólne postępowania nieprocesowego, tj. art 506-525 k.p.c. A gdy one nie stanowią inaczej, zgodnie z art. 13 § 2 k.p.c. przepisy o procesie. Przedmiotem postępowania jest podział majątku, który był objęty wspólnością ustawową. Aby dokonać podziału majątku wspólnego sąd ustala skład i wartość dzielonego majątku - art. 684 k.p.c.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego sąd rozstrzyga także:

- o żądaniu ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym (tj. art. 567 § k.p.c.);

- spory o to czy pewien przedmiot należy do majątku wspólnego (tj. art. 586 k.p.c.);

- o zwrocie wydatków i nakładów poczynionych w czasie trwania wspólności ustawowej z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego każdego z małżonków, lub odwrotnie i o długach jednego z małżonków zapokojonych z majątku wspólnego (tj. art 45 k.r.i.o.);

- o wzajemnych roszczeniach małżonków z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów stanowiących majątek wspólnny, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na te przedmioty majątkowe nakładów i spłaconych długów w czasie od chwili ustania wspólności ustawowej do chwili podziału majątku wspólnego (tj. art. 567 § 1 i art. 686 k.p.c.).

Do tych długów, należą długi spłacone przez jednego z małżonków z jego środków po ustaniu wspólności ustawowej, a przed podziałem majątku wspólnego, które powstały w czasie trwania wspólności ustawowej i obciążały małżonków jako współdłużników, oraz długi które zostały zaciągnięte w czasie trwania wspólności przez jedno z małżonków w związku z zarządem majątkiem wspólnym.

Stosownie do treści art. 43 § 1 k.r.i.o oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Z kolei art. 31 k.r.i.o. określa, które przedmioty majątkowe należą do majątku wspólnego, a art. 33 k.r.i.o., które składniki zaliczane są do majątku osobistego każdego z małżonków.

W braku zgodnego wniosku stron co do sposobu podziału, pierwszeństwo ma sposób polegający na podziale tych składników majątkowych, które dają się podzielić (gdy ich podział nie jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy i nie pociąga za sobą istotnej zmiany rzeczy lub znacznego zmniejszenia jej wartości) i przyznaniu przedmiotów majątkowych tak powstałych i składników majątkowych, które nie dają się podzielić, każdemu z małżonków stosownie do wielkości ich udziału w majątku wspólnym (art. 211 k.c.). Jeżeli podział ten nie będzie w pełni odpowiadał wartości udziałów małżonków w majątku wspólnym, sąd zasądzi odpowiednią dopłatę od jednego z małżonków na rzecz drugiego (art. 212 § 1 zd. 1 k.c.). Jeżeli nie jest możliwy podział składników majątkowych sąd może wszystkie składniki majątku wspólnego przyznać jednemu z małżonków i zasądzić od niego na rzecz drugiego spłatę, odpowidającą wartości jego udziałów w majątku wspólnym (art. 212 § 2 k.c.). Zasądzając dopłaty lub spłaty sąd oznacza termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i temin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia (art. 212 § 3 k.c.).

Jak wykazało postępowanie dowodowe, jedynym składnikiem majątku wspólnego stron jest odrębny lokal mieszkalny położony w K. przy ul. (...). W ocenie wnioskodawcy wartość tego mieszkania wraz z prawem najmu strychu wynosi 300 000,00 zł, a zdaniem uczestniczki jego wartość do kwota 200 000,00 zł, ale tylko w sytuacji, gdyby lokal został przyznany dla niej (k. 147). Wobec rozbieżności stanowisk stron co do wartości mieszkania sąd powołał dowód z opinii biegłego z zakresu szacowania nieruchomości i za biegłym mgr K. B. i ustalił wartość tego składnika majątkowego. Z opinii tego biegłego wynika, że wartość prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. (...) objętego KW (...) wraz z prawem najmu strychu według stanu na dzień 10 lipca 2009 roku i według cen na dzień 25 maja 2015 roku wynosi 188 000,00 zł. W ocenie sądu jest to opinia solidna i rzetelna, zasługująca na uwzględnienie. Podkreślenie wymaga także i to, że ani wnioskodawca D. A., ani uczestniczka W. M. nie kwestionowali opinii biegłego. Zgodnie z ostatecznym stanowiskiem obu stron przedmiotowy lokal mieszkalny został przyznany na rzecz wnioskodawcy D. A., ze spłatą połowy jego wartości w kwocie 94 000,00 zł na rzecz uczestniczki W. M.. Należną spłatę sąd rozłożył wnioskodawcy na trzy raty : pierwsza w kwocie 34 000,00 zł, druga w kwocie 30 000,00 zł i trzecia w kwocie 30 000,00 zł, wskazując terminy płatności tak jak w punkcie IV podpunkt 2 postanowienia z dnia 26 listopada 2015 roku (art. 212 § 3 k.c.).

Na podstawie art. 45 k.r.i.o. sąd orzekł o wzajemnych roszczeniach małżonków z tytułu długów spłaconych po 10 lipca 2009 roku. Według wyliczeń wnioskodawcy, po ustaniu wspólności małżeńskiej spłacił on wspólne długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa w kwocie 73 877,26 zł. Nie jest to wyliczenie poprawne, ponieważ D. A. do niektórych kredytów zaliczył wpłaty dokonane przed 10 lipca 2009 roku, np. przy kredycie gotówkowym nr (...) z dnia 15 czerwca 2007 roku wnioskodawca zaliczył wpłatę w kwocie 221,00 zł z dnia 27 sierpnia 2008 roku, wpłatę w kwocie 243,14 zł z dnia 28 października 2008 roku, wpłatę w kwocie 221,00 z dnia 28 stycznia 2009 roku, kwotę 221,00 zł z dnia 02 marca 2009 roku, wpłatę w kwocie 221,00 zł z dnia 02 czerwca 2009 roku, itd. Z oryginałów dowodów wpłat zawartych w kopertach (k. 463-469) i przy uwzględnieniu zaświadczenia banku (...) (k. 531-544) wynika, że po ustaniu wspólności wnioskodawca z tytułu wspólnych kredytów spłacił kwotę 68 746,15 zł. Roszczenie o rozliczenie spłaty wspólnych kredytów ponad kwotę 68 746,15 zł jako nieuzasadnione zostało oddalone.. Oznacza to, że uczestniczka jest zobowiązana do zwrotu wnioskodawcy połowy uznanej przez Sąd kwoty, tj. 34 374,00 zł.

Uczestniczka W. M. domagała się rozliczenia spłaconych przez nią, po ustaniu wspólności majątkowej kredytów w łącznej kwocie 16 072.92 zł. Roszczenie to okazało się uzasadnione jedynie do kwoty 9 686.76 zł. Jak wynika z dokumentów bankowych przedłożonych przez Bank Spółdzielczy w W., to W. A. w dniu 9 czerwca 2006 roku zawarła umowę o konsumencki kredyt odnawialny z limitem do wysokości 9 700,00 zł. Na dzień 10 lipca 2009 roku wysokość zadłużenia z tytułu tego kredytu wynosiła kwotę 6 464,47 zł. Dnia 8 czerwca 2011 roku uczestniczka spłaciła ten kredyt (k. 167). Oznacza to, że W. M. z tytułu spłaty tego kredytu może domagać się rozliczenia kwoty 6 464.47 zł, a nie limitu kredytu w kwocie 9 700,00 zł. Uczestniczka nie udowodniła także , że po ustaniu wspólności ustawowej spłaciła kredyt odnawialny w banku (...) S.A. w P. w kwocie 1 840.00 zł. Z zaświadczenia tego banku wynika jedynie, że w dniu 22 lipca 2008 roku została zaksięgowana kwota 1 840,00 zł. Skoro kwota 1 840,00 zł została wpłacona w 2008 roku przed datą ustania wspólności majątkowej, to nie może zostać zaliczona na poczet kredytów spłaconych przez uczestniczkę po ustaniu wspólności majątkowej. W. M. nie wykazała też, że po ustaniu wspólności majątkowej z limitu kredytowego nr (...) wynikającego z umowy z bankiem (...) S.A. z siedzibą we W. spłaciła kwotę 1 311,49 zł. Z zaświadczenia tego banku z dnia 8 listopada 2011 roku wynika tylko, że przedmiotowy kredyt zaciągnęła W. A., a zadłużenie na dzień 17 listopada 2011 roku wynosiło 1 311,49 zł. W oparciu o to zaświadczenie nie można przyjąć, że sporną kwotę spłaciła uczestniczka po ustaniu wspólności majątkowej. Uzasadnione jest natomiast żądanie rozliczenia kwoty kredytu spłaconego przez uczestniczkę w banku (...) S.A. w G. z tytułu kredytu hipotecznego w kwocie 3 222,29 zł. Spłatę kredytu w tej wysokości potwierdza zaświadczenie banku z dnia 13 grudnia 2011 roku (k. 143). Z tych też względów sąd przyjął, ze po ustaniu wspólności majątkowej W. M. spłaciła łącznie kwotę 9 686,76 zł (tj. 6 464,47 zł + 3 222,29 zł). Roszczenie uczestniczki co do rozliczenia wspólnych kredytów, ponad kwotę 9 686.76 zł jako nieuzasadnione zostało oddalone. Tym samym wnioskodawca D. A. został zobowiązany do zapłaty na rzecz uczestniczki połowy tej kwoty, tj. 4 843,38 zł.

Stosownie do art. 6 k.c. w związku z art. 232 k.p.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne i to ta strona jest obowiązana do wskazania stosownych dowodów na poparcie swoich twierdzeń. W niniejszej sprawie wnioskodawca D. A. nie udowodnił swojego roszczenia co do zapłaty kwoty 62 400,00 zł z tytułu strat wynikających z niemożności korzystania ze wspólnego mieszkania, ani do co zasady, ani co do wysokości. Bez wątpienia uczestniczka W. M. jako współwłaściciel mieszkania położonego przy ul. (...) miała pełne prawo do zamieszkiwania w nim wraz z dziećmi. Wnioskodawca D. A. dobrowolnie wyprowadził się z tego lokalu (...) roku bez zamiaru ponownego zamieszkania, nawet wtedy, gdy w październiku 2014 roku, mieszkanie to zostało opuszczone przez uczestniczkę. Z tych względów roszczenie o zapłatę 62 400,00 zł jako nieuzasadnione zostało oddalone.

Uczestniczka nie wykazała swojego roszczenia o zasądzenie kwoty po 750,00 zł miesięcznie począwszy od dnia 1 września 2015 roku tytułem ½ pożytków uzyskiwanych przez wnioskodawcę z tytułu najmu wspólnego mieszkania. Na tę okoliczność został przesłuchany świadek O. A., który zeznał, że rozmawiał z mężczyzną, który aktualnie mieszka w spornym mieszkaniu i który twierdził, że zapłacił za trzy miesiące z góry, nie mówiąc jednak jaka to kwota (k. 773). Świadek nie potwierdził , ze mieszkanie było czy jest wynajmowane za kwotę 1500 zł miesięcznie. Jak wynika z aktu notarialnego z dnia 2 września 2015 roku A. L. zamieszkuje we wspólnym mieszkaniu stron na zasadzie użyczenia w zamian za ponoszenie wszelkich kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu. Z zeznań wnioskodawcy wynika, że A. L. na swój koszt urządził kuchnię w tym mieszkaniu i uregulował za poprzednich lokatorów zaległości za wodę i prąd. Na podstawie przytoczonych dowodów nie można przyjąć, tak jak chce uczestniczka, że od 1 września 2015 roku D. A. uzyskuje czynsz w kwocie 1 500,00 zł. Żądanie W. M. w tym zakresie jako niewykazane zostało oddalone.

Zgodnie z art. 520. § 1. każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. (§ 2)

Jeżeli interesy uczestników są sprzeczne, sąd może włożyć na uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone, obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio, jeżeli uczestnik postępował niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie. (§ 3)

Na podstawie art. 520 k.p.c. sąd orzekł o kosztach postępowania, tak jak w punkcie VIII-XI postanowienia z dnia 26 listopada 2015 roku. Stosownie do art. 520 § 2 k.p.c. obciążył uczestniczkę połową kosztów opłaty od wniosku i połową kosztów wynagrodzenia biegłego. W niniejszym postępowaniu sporna między stronami była wartość wspólnego mieszkania, a więc niezbędnym było powołanie biegłego z zakresu szacowania nieruchomości. W tej sytuacji strony powinny w równych częściach ponieść koszt przeprowadzenia tego dowodu. Tytułem wynagrodzenia sąd przyznał biegłemu wynagrodzenie w kwocie 1 713.99 zł. Zaliczkę na biegłego w łącznej kwocie 3 000,00 zł uiścił wnioskodawca D. A.. Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz, (...) z późniejszymi zmianami) sąd orzekł o zwrocie na rzecz wnioskodawcy niewykorzystanej zaliczki w kwocie 1 286,01 zł.

O kosztach orzeczono na podstawie art. 520 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c.

S ę d z i a,-

ZARZĄDZENIE

1. odnotować

2. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć :

- adw. Ł. W.

3. Za 14 dni lub z apelacją

Dnia 11.12.2015 rok

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirela Piławka-Nadskakulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Lucyna Czerko
Data wytworzenia informacji: