Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X U 783/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-01-23

Sygn. akt: XU-783/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Grażyna Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 23 stycznia 2014r. we W.

sprawy z odwołania D. B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 11 września 2013r. znak: (...)

w sprawie D. B.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. i przyznaje wnioskodawczyni D. B. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 02 lipca 2013r. do 15 lipca 2013r., zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 lipca 2013r. do 02 grudnia 2013r., zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego za okres od 03 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r. oraz zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego od dnia 14 stycznia 2014r. do 14 lipca 2014r.

Sygn. akt X U 783/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z 11 września 2013r. odmówił ubezpieczonej D. B.:

1)  prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 02 lipca 2013r. do dnia 15 lipca 2013r.

2)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 lipca 2013r. do 10 grudnia 2013r.

3)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 03 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r.

4)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 14 stycznia 2014r. do dnia 14 lipca 2014r.

Podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowi art.83 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz.1585 ze zm., oraz art. 1 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z 2010r. Nr, 77 poz. 512 ze zm., zgodnie z którym zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że podstawą odmowy przyznania zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego za w/w okres jest fakt iż wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego za w/w okresy, a od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj i czerwiec 2013r. została opłacona po terminie, a za miesiąc lipiec 2013r. nie została opłacona. Ponadto strona pozwana nie wyraziła zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r.

We wniesionym od tej decyzji odwołaniu wnioskodawczyni wnosiła o jej zmianę, gdyż opóźnienie w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiące maj, czerwiec i lipiec 2013r. zostały spowodowane problemami zdrowotnymi związanym z ciążą, długim pobytem w szpitalu oraz opóźnieniami związanymi z płatnościami ze strony kontrahentów. Składki na ubezpieczenie społeczne zostały zapłacone w dniach 14 czerwca 2013r. za maj, w dniu 15 lipca 2013r. za czerwiec, w dniu 18 września 2013r. za lipiec.

Strona pozwana w udzielonej odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie jako niezasadne z uwagi na fakt, że powódka od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a strona pozwana nie wyraziła zgody na przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec i lipiec 2013r.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni D. B. z zawodu artysta grafik, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia 21 maja 2013r. Z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu społecznemu oraz przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od l21 maja 2013r. Wnioskodawczyni składkę za maj 2013r. opłaciła w dniu 14 czerwca 2013r., za czerwiec w dniu 15 lipca 2013r. za lipiec w dniu 18 września 2013r. Od dnia 30 kwietnia 2013r. wnioskodawczyni pozostawała w leczeniu psychiatrycznym związanym z wcześniejszymi doświadczeniami porodu pierwszego dziecka. W okresie od 02 lipca 2013r. do 11 lipca 2013r. wnioskodawczyni była hospitalizowana w związku z ciążą. W dniu 16 lipca 2013r. wnioskodawczyni urodziła syna J.. W okresie prowadzonej działalności gospodarczej wnioskodawczyni realizowała szereg zamówień, ale wynagrodzenie za wykonaną pracę kontrahenci zapłacili jej dopiero we wrześniu 2013r. W dniu 22 lipca 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej z wnioskiem o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 02 lipca 2013r. do dnia 15 lipca 2013r. W dniu 09 sierpnia 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej z wnioskiem przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i wówczas otrzymała informację, że od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W dniu 19 września 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. Strona pozwana w dniu 04 listopada 2013r. nie wyraziła zgody na opłacenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. Strona pozwana zaskarżoną decyzją odmówiła wnioskodawczyni prawa do zasiłku chorobowego i prawa do zasiłku macierzyńskiego za w/w okresy, gdyż wnioskodawczyni nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od maja 2013r., gdyż składka za miesiąc maj 2013r. i następne została opłacona po terminie.

Dowód: 1) akta zasiłkowe strony pozwanej.

2)  przesłuchanie wnioskodawczyni- k.17 as.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był w zasadzie bezsporny. Poza sporem, pozostawał bowiem fakt, prowadzenia przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej, nieopłacenie w terminie składki za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r., uiszczenie pełnej należnej składki w dniu 14 czerwca 2013r.za maj, w dniu 15 lipca 2013r. za czerwiec i w dniu 18 września 2013r. za lipiec oraz urodzenie w dniu (...) syna J..

Spór natomiast sprowadzał się do oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, mianowicie przysługiwania D. B. prawa do zasiłku chorobowego od dnia 02 lipca 2013r. do 15 lipca 2013r. oraz prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 lipca 2013r. do 02 grudnia 2013r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 03 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 14 stycznia 2014r. do dnia 14 lipca 2014r.

Zasadą, stosownie do art.6 ust.1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. Nr z 2010r. Nr 77, poz.512 ze zm. jest, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z art. 29 cyt. ustawy zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tytułem tego ubezpieczenia jest zatrudnienie lub inna działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.u.s. objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Jednocześnie ubezpieczenie to ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, przy czym w uzasadnionych przypadkach organ rentowy może na wniosek ubezpieczonego wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s).

Wnioskodawczyni od 21 maja 2013r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wnioskodawczyni składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zobowiązana była uiszczać każdorazowo 10 dnia każdego miesiąca. Wnioskodawczyni składkę na ubezpieczenie społeczne, w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uiściła w dniu 14 czerwca 2013r. za maj, w dniu 15 lipca 2013r. za czerwiec i w dniu 18 września 2013r. za lipiec 2013r. Strona pozwana nie wyraziła zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec i lipiec 2013r. Strona pozwana przyjęła, że z uwagi na opłacenie po terminie składki za miesiąc maj 2013r., dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od 01 maja 2013r. Strona pozwana niejednokrotnie podkreśla, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może być stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie wskazuje o jakie przypadki chodzi. W tym przypadku strona pozwana nie wskazała z jakich powodów nie wyraziła wnioskodawczyni zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r.

Sąd analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy doszedł do przekonania iż opłacenie po terminie składki na ubezpieczenie społeczne w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj, czerwiec i lipiec 2013r. nastąpiło z przyczyn niezależnych od wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni sama opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i była przekonana, że rozpoczynając pozarolniczą działalność gospodarczą za wszystkie realizowane zamówienia otrzyma wynagrodzenie. Tym czasem jej sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła nie tylko ze względu na płatności finansowe kontrahentów, ale również z uwagi za stan zdrowia wnioskodawczyni, która od 30 kwietnia 2013r. pozostawała w leczeniu psychiatrycznym oraz była hospitalizowana w lipcu 2013r. z uwagi na stan ciąży. Kontrahenci uregulowali zadłużenie wobec wnioskodawczyni dopiero we wrześniu 2013r. i wówczas wnioskodawczyni dokonała zapłaty składki za lipiec. Istotnie ma rację strona pozwana twierdząc, że wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ma charakter wyjątkowy i może być stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. „Szczególne przypadki” nie mogą być jednak dowolne lub wybiórcze. Zdaniem Sądu taki szczególny przypadek zachodzi w niniejszej sprawie. Wnioskodawczyni bowiem z uwagi na trudności finansowe spowodowane zwłoką w regulowaniu należności przez kontrahentów i z uwagi na stan zdrowia nie była w stanie dokonać zapłaty składki na ubezpieczenie społeczne w terminie.

Wnioskodawczyni niewątpliwie dokonała zapłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. po upływie przepisanego terminu, jednak w ocenie Sądu wynikało to wyłącznie z kłopotów finansowych i zdrowotnych wnioskodawczyni. Nie było wolą wnioskodawczyni nieopłacenie w ogóle składki za maj, czerwie, lipiec i sierpień 2013 r., skoro wnioskodawczyni uczyniła to w terminie późniejszym.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy systemowej – objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, w uzasadnionych przypadkach zakład, na wniosek ubezpieczonego , może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Zdaniem Sądu wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności wyraziła chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i tylko na skutek kłopotów finansowych i zdrowotnych doszło do niezachowania terminu do uiszczenia składki na to ubezpieczenie za miesiąc maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2013r. Zdaniem Sądu wnioskodawczyni od 21 maja 2013r. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniła warunki do przyznania prawa do prawa do zasiłku chorobowego za okres od 02 lipca 2013r. do 15 lipca 2013r. i prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 16 lipca 2013r. do 02 grudnia 2013r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 03 grudnia 2013r. do 13 stycznia 2014r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 14 stycznia 2014r. do dnia 14 lipca 2014r.

Dlatego też na podstawie art. 477 14 § 2 Kpc Sąd, zmienił zaskarżoną decyzję strony pozwanej i przyznał wnioskodawczyni D. B. prawo do zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego za w/w okresy.

Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Syndonin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bonczar
Data wytworzenia informacji: