Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X U 765/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu z 2014-01-23

Sygn. akt: XU-765/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2014r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we W.

w składzie:

Przewodniczący: SSR Barbara Bonczar

Protokolant: Grażyna Mazurkiewicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w dniu 23 stycznia 2014r. we W.

sprawy z odwołania A. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia 23 września 2013r. znak: (...)

w sprawie A. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o zasiłek macierzyński

zmienia zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. i przyznaje wnioskodawczyni A. W. prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 lipca 2013r. do 12 grudnia 2013r., prawo do zasiłku macierzyńskiego jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego za okres od 13 grudnia 2013r. do 23 stycznia 2014r. i prawo do zasiłku macierzyńskiego jako okres urlopu rodzicielskiego za okres od 24 stycznia 2014r. do 24 lipca 2014r.

Sygn. akt X U 765/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. decyzją z 23 września 2013r. odmówił ubezpieczonej A. W.:

1)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 lipca 2013r. do 12 grudnia 2013r.

2)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 13 grudnia 2013r. do 23 stycznia 2014r.

3)  prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 24 stycznia 2014r. do dnia 24 lipca 2014r.

Podstawę wydania zaskarżonej decyzji stanowi art.83 ust.1 pkt. 4 i art. 14 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz.1585 ze zm., oraz art. 1 ust.1 i art. 29 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz. U. z 2010r. Nr, 77 poz. 512 ze zm., zgodnie z którym zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji wynika, że podstawą odmowy przyznania zasiłku macierzyńskiego za w/w okres jest fakt iż wnioskodawczyni złożyła wniosek o przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego za w/w okresy, a od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r. została opłacona po terminie, a za miesiące czerwiec i lipiec 2013r. pomniejszona o okresy orzeczonej niezdolności do pracy. Ponadto strona pozwana nie wyraziła zgody na przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj 2013r.

We wniesionym od tej decyzji odwołaniu wnioskodawczyni wnosiła o jej zmianę, gdyż składki na ubezpieczenie społeczne uiszcza 10 dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2013r. Składkę na ubezpieczenie społeczne za maj 2013r. opłaciła drogą internetową w dniu 10 –go i nie przypuszczała, że zostanie ona zaksięgowana u strony pozwanej dopiero w następnym dniu.

Strona pozwana w udzielonej odpowiedzi na odwołanie wniosła o jego oddalenie jako niezasadne z uwagi na fakt, że powódka od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a strona pozwana nie wyraziła zgody na przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni A. W., z zawodu biolog, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od dnia 15 lutego 2013r. Z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniu społecznemu oraz przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od lutego 2013r. Składki na ubezpieczenie społeczne wnioskodawczyni opłaca w formie przelewu drogą internetową składając bankowi dyspozycje. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne była przekazywana 10 dnia każdego miesiąca. Wnioskodawczyni składkę za maj 2013r. opłaciła w dniu 10 czerwca 2013r. dokonując plecenia przelewu. Była przy tym przekonana, że składka na konto strony pozwanej zostanie zaksięgowana w tym dniu. Polecenia przelewu dokonała po godz. 15.00 po czym okazało się, że bank zaksięgował należność na koncie ZUS w dniu 11 czerwca 2013r. Wnioskodawczyni będąc przekonana o prawidłowo opłaconej składce za maj 2013r. i wobec faktu, że w czerwcu była niezdolna do pracy należną składkę za czerwiec i lipiec 2013r. pomniejszyła o okres orzeczonej niezdolności do pracy. W dniu 26 lipca 2013r. wnioskodawczyni urodziła dziecko. W dniu 14 sierpnia 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej z wnioskiem przyznanie prawa do zasiłku macierzyńskiego i wówczas otrzymała od strony pozwanej informację, że od maja 2013r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W dniu 09 sierpnia 2013r. wnioskodawczyni wystąpiła do strony pozwanej z wnioskiem o wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r. Strona pozwana w dniu 09 września 2013r. wyraziła zgodę na opłacenie po terminie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r. Strona pozwana zaskarżoną decyzją odmówiła prawa do zasiłku macierzyńskiego za w/w okresy, gdyż wnioskodawczyni nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od maja 2013r., gdyż składka za miesiąc maj 2013r. została opłacona po terminie.

Dowód: 1) akta zasiłkowe strony pozwanej.

2) przesłuchanie wnioskodawczyni- k.9 as.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie wnioskodawczyni zasługuje na uwzględnienie z następujących powodów:

Stan faktyczny w niniejszej sprawie był w zasadzie bezsporny. Poza sporem, pozostawał bowiem fakt, prowadzenia przez wnioskodawczynię działalności gospodarczej, nieopłacenie w terminie składki za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013 r., uiszczenie pełnej należnej składki w dniu 11 czerwca 2013 r., oraz urodzenie w dniu (...) córki B..

Spór natomiast sprowadzał się do oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego, mianowicie przysługiwania A. W. prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 lipca 2013r. do 12 grudnia 2013r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 13 grudnia 2013r. do 23 stycznia 2014r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 24 stycznia 2014r. do dnia 24 lipca 2014r.

Zasadą, stosownie do art.6 ust.1 ustawy z 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. Nr z 2010r. Nr 77, poz.512 ze zm. jest, że zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Tytułem tego ubezpieczenia jest zatrudnienie lub inna działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.s.u.s. objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Jednocześnie ubezpieczenie to ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie, przy czym w uzasadnionych przypadkach organ rentowy może na wniosek ubezpieczonego wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s).

Wnioskodawczyni od lutego 2013r. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wnioskodawczyni składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe uiszczała każdorazowo 10 dnia każdego miesiąca. Była przy tym przekonana, że w tym samym dniu kwota składki wpływa na konto ZUS. Składa na ubezpieczenie za miesiąc maj 2013r. została opłacona po terminie, gdyż termin zapłaty składki przez wnioskodawczynię i dokonanie polecenia przelewu nie jest równoznaczny z terminem wpłaty składki na konto ZUS. Wnioskodawczyni polecenie przelewu dokonała w dniu 10 czerwca 2013r. po godz. 15.00 i z tych powodów bank zaksięgował należność na koncie strony pozwanej w dniu 11 czerwca 2013r. Strona pozwana nie wyraziła zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r. Strona pozwana przyjęła, że z uwagi na opłacenie po terminie składki za miesiąc maj 2013r., dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustało od 01 maja 2013r. Strona pozwana niejednokrotnie podkreśla, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy i może być stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ale nie wskazuje o jakie przypadki chodzi. W tym przypadku strona pozwana nie wskazała z jakich powodów nie wyraziła wnioskodawczyni zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za maj 2013r.

Sąd analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy doszedł do przekonania iż opłacenie po terminie składki na ubezpieczenie społeczne w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj 2013r. nastąpiło z przyczyn niezależnych od wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni sama opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i była przekonana, że zapłata w dniu 10 każdego miesiąca jest równoznaczna z zachowaniem terminu. W tym względzie wnioskodawczyni była w błędzie, gdyż termin 10 oznacza, że w tym dniu należności winne wpłynąć na konto ZUS. Istotnie ma rację strona pozwana twierdząc, że wyrażenie zgody na opłacenie po terminie składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ma charakter wyjątkowy i może być stosowane w szczególnie uzasadnionych przypadkach. „Szczególne przypadki” nie mogą być jednak dowolne lub wybiórcze. Zdaniem Sądu taki szczególny przypadek zachodzi w niniejszej sprawie. Wnioskodawczyni bowiem w dniu 10 czerwca 2013r. poleceniem przelewu dokonała zapłaty składki za maj 2013r., a tylko z uwagi na dokonanie tej czynności po godz. 15.00 doszło do zaksięgowania składki w następnym juz dniu.

Wnioskodawczyni niewątpliwie dokonała zapłaty składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za miesiąc maj 2013r. po upływie przepisanego terminu, jednak w ocenie Sądu wynikało to wyłącznie z błędnego przekonania, że zachowa ustawowy termin. Ponadto pomniejszenie składki za miesiące czerwiec i lipiec 2013r. nastąpiło w przekonaniu, że wnioskodawczyni jest upoważniona do pomniejszenia wysokości składki za te miesiące wobec istnienia niezdolności do pracy. Nie było wolą wnioskodawczyni nieopłacenie w ogóle składki za maj 2013 r. Uiszczenie składki w niewłaściwej wysokości nie wynikało także z nieprawidłowego obliczenia jej wysokości, a jedynie z błędnego pomniejszenia jej wysokości o okres niezasadnie przez nią przyjęty jako stanowiący podstawę.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy systemowej – objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi i chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o objęcie tymi ubezpieczeniami, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe, o których mowa w ust. 1, ustają od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, w uzasadnionych przypadkach zakład, na wniosek ubezpieczonego , może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie.

Zdaniem Sądu wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności wyraziła chęć podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i tylko na skutek błędnego przekonania doszło do niezachowania terminu do uiszczenia składki na to ubezpieczenie za miesiąc maj 2013r. Zdaniem Sądu wnioskodawczyni od lutego 2013r. podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniła warunki do przyznania prawa do prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres od 26 lpca 2013r. do 12 grudnia 2013r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego od dnia 13 grudnia 2013r. do 23 stycznia 2014r., prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony w k.p. jako okres urlopu rodzicielskiego od dnia 24 stycznia 2014r. do dnia 24 lipca 2014r.

Dlatego też na podstawie art. 477 14 § 2 Kpc Sąd, zmienił zaskarżoną decyzję strony pozwanej i przyznał wnioskodawczyni A. W. prawo do zasiłku macierzyńskiego za w/w okresy.

Mając powyższe na względzie Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Syndonin
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Bonczar
Data wytworzenia informacji: