Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI Ns 139/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2016-06-07

Sygnatura akt XI Ns 139/15

POSTANOWIENIE

W., dnia 26 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Małgorzata Bojarska

Protokolant Ewa Chorzępa

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu

sprawy z wniosku K. L.

przy udziale R. Ł., H. P. (1)

stwierdzenie nabycia spadku po M. R.

postanawia:

I.  stwierdzić, że spadek po M. R. zmarłej w dniu (...) roku we W. mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu we W. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 07 kwietnia 2008 roku sporządzonego w Kancelarii Notarialnej we W. przed Notariuszem A. K. Rep. A nr 2442/2008 nabyła wnuczka K. L. w całości , wprost;

II.  ustalić, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie.

Sygn. akt XI Ns 139/15

UZASADNIENIE

Wnioskodawczyni K. L. w dniu 11 lutego 2015r. wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie, że na podstawie testamentu nabyła spadek po zmarłej w dniu (...). M. R.. W uzasadnieniu wnioskodawczyni podała, że zmarła na podstawie testamentu do spadku powołała wnuczkę K. L. z domu Ł.. Jest to pierwsza sprawa spadkowa po zmarłej a do kręgu spadkobierców ustawowych należą córki zmarłej – R. Ł. i H. P. (2).

Uczestniczka R. Ł. poprała wniosek (k-26).

Uczestniczka H. P. (2) nie wypowiedziała się w przedmiocie wniosku.

Na rozprawie w dniu 26 kwietnia 2016r. dokonano otwarcia i ogłoszenia testamentu spadkodawczyni oraz sporządzono protokół z tej czynności (k-35).

Sąd ustalił, następujący stan faktyczny:

M. R., córka J. i K. z domu Ł., urodzona (...), zmarła w dniu (...). we W.. Przed śmiercią spadkodawczyni zamieszkiwała we W.. W chwili śmierci była wdową. Rodzice spadkodawczyni zmarli przed nią.

Spadkodawczyni pozostawił dwoje dzieci: uczestniczkę R. Ł. z domu R. oraz uczestniczkę H. P. (2) używająca nazwiska (...)

Wnioskodawczyni K. L. jest córką R. Ł..

Dowód:

- odpis skrócony aktu zgonu M. R. - k – 4,

- odpis skrócony aktu urodzenia R. R. (1) - k-4,

- odpis skrócony aktu małżeństwa R. R. (1) i R. Ł. k -4,

- odpis skrócony aktu urodzenia K. Ł. k – 4,

- odpis skrócony aktu małżeństwa K. Ł. i M. L. k – 4;

- odpis skrócony aktu małżeństwa H. R. i J. P. k – 9;

- przesłuchanie i zapewnienie spadkowe K. L. k – 26-26v ,

- przesłuchanie i zapewnienie spadkowe R. Ł. - k- 26v,

Nie toczyło się dotychczas inne postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po M. R.. Nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem. Żaden ze spadkobierców nie zrzekł się spadku po nim ani też spadku nie odrzucił w ustawowym terminie.

Dowód:

- przesłuchanie i zapewnienie spadkowe K. L. k – 26-26v ,

- przesłuchanie i zapewnienie spadkowe R. Ł. - k- 26v,

W dniu 7 kwietnia 2008r. spadkodawczyni sporządziła testament w formie aktu notarialnego, gdzie do spadku po sobie powołała w całości wnuczkę K. Ł. , córkę R. i R..

Dowód:

- wypis aktu notarialnego z dnia 7 kwietnia 2008r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej we W. przez notariusza A. K. R. A nr (...) k – 3;

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 924 kc spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może wynikać z ustawy albo testamentu. Zgodnie z art. 926 § 2 i 3 k.c., dziedziczenie ustawowe następuje gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy (co może nastąpić jedynie w formie testamentu – art. 941 k.c.) albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni domagała się stwierdzenia nabycia spadku po swojej babce M. R. na podstawie testamentu, na mocy którego spadkodawczyni powołała do spadku po sobie wnioskodawczynię. Uczestniczka R. Ł. poparła wniosek, uczestniczka H. P. (2) nie wypowiedziała się w przedmiocie wniosku.

W niniejszej sprawie w pierwszej kolejności należało ustalić, czy testament sporządzony przez spadkodawczynię był ważne tj. czy został sporządzony w sposób określony przepisami kodeksu cywilnego.

Zgodnie z treścią przepisu art. 950 kc testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego. W dniu 7 kwietnia 2008r. spadkodawczyni sporządziła testament w formie aktu notarialnego, spełnia on wszystkie wymogi formalne określane przez ustawę Prawo o notariacie a zatem testament ten został sporządzony zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 950 kc i jest ważny. Wskazać należy, że strony postępowania nie podnosiły żadnych zarzutów odnośnie testamentu a w toku postępowania nie ujawniły się żadne okoliczności wskazujące na nieważność testamentu. W świetle powyższego, zdaniem Sądu zostały wypełnione wszelkie przesłanki z art. 950 k.c. warunkujących sporządzenie testamentu notarialnego oraz jego ważność. Na kanwie wyżej poczynionych ustaleń, Sąd stwierdził, iż spadkodawczyni M. R. sporządzonym w dniu 7 kwietnia 2008r. testamentem notarialnym skutecznie powołała do dziedziczenia po sobie swoją wnuczkę K. L..

Przepis art. 1012 kc stanowi, że spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić. Zgodnie z treścią przepisu art. 1015§1 kc oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Treść przepisu § 2 stanowi z kolei, że brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Wobec okoliczności, że wnioskodawczyni w zastrzeżony terminie nie złożyła oświadczenia w przedmiocie spadku, należało orzec jak w pkt I sentencji postanowienia.

Zgodnie z art. 520 § 1 kpc każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Przepis §2 art. 520 kpc stanowi z kolei, że jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego z uczestników w całości. To samo dotyczy zwrotu kosztów postępowania wyłożonych przez uczestników. W przedmiotowej sprawie Sąd nie dopatrzył się okoliczności przemawiających za odstąpieniem od reguły wyrażonej w cytowanym przepisie art. 520 § 1 kpc a wobec powyższego należało orzec jak w pkt II sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maja Szydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bojarska
Data wytworzenia informacji: