Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XI C 2286/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu z 2015-03-13

Sygnatura akt XI C 2286/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W., dnia 25 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu XI Wydział Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Wojciech Wojnar

Protokolant:Maja Szydłowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 lutego 2015 r. we W.

sprawy z powództwa (...) Polska sp z .o.o.

przeciwko M. B., A. B.

o zapłatę

I.  utrzymuje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt XI Nc 1413/13, w zakresie kwoty 43.623,16 zł, odsetek ustawowych liczonych od:

kwoty 52.588,34 zł od dnia 17 września 2013 r. do dnia 5 marca 2014 r.,

kwoty 47.223,16 zł od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r.,

kwoty 43.623,16 zł od dnia 20 marca 2014 r. do dnia zapłaty

oraz co do kosztów postępowania;

II.  uchyla nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 6 maja 2014 r., sygn. akt XI Nc 1413/13, w pozostałym zakresie i w tej części postępowanie umarza.

UZASADNIENIE

W niniejszej sprawie strona powodowa w pozwie z dnia 2 października 2013 r., sprostowanym pismem z dnia 8 stycznia 2014 r., domagała się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu wekslowym nakazowym na kwotę 52.588,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 17 września 2013 r. do dnia zapłaty z ograniczeniem odpowiedzialności (...) Sp. z o.o. w K. do kwoty 37.000 zł.

W dniu 6 maja 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wydał
w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, który został zaskarżony przez pozwanych M. B. i A. B. w kwocie 10.734,06 zł, tj. ponad kwotę 41.854,28 zł.

W odpowiedzi na zarzuty strona powodowa cofnęła powództwo ponad kwotę 43.623,16 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 52.588,34 zł od dnia 17 września 2013 r. do dnia 5 marca 2014 r., od kwoty 47.223,16 zł od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r. od kwoty 43.623,16 zł od dnia 20 marca 2014 r. do dnia zapłaty.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 14 listopada 2012 r. (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. wręczyła (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej S.-G.) weksel in blanco i upoważniła S.-G. do jego wypełnienia na warunkach uznania wierzyciela,
z tym że suma wekslowa nie mogła przekroczyć sumy globalnego zadłużenia wystawcy weksla wynikającego z umowy nr (...) zawartej dnia 1 kwietnia 2008 r. i ze zrealizowanej na podstawie zamówienia wystawcy weksla sprzedaży wraz z ewentualnym naprawieniem szkody spowodowanym nienależytym wykonaniem umowy, odsetkami za zwłokę, kosztami dochodzenia należności, opłatą skarbową.

Weksel został poręczony, bez ograniczeń co do całej sumy wekslowej, przez P. B., A. B., M. B. oraz z ograniczeniem do kwoty 37.000 zł przez (...) Sp. z o.o.

(dowód: - deklaracja wekslowa, k. 11;

- weksel, k. 30)

W związku z nieuregulowaniem przez (...) Sp. z o.o. kwoty 52.588,34 zł wynikającej z faktur VAT na łączną kwotę 50.819,46 zł oraz odsetek za zwłokę w zapłacie na kwotę 1.768,88 zł, S.-G. uzupełnił weksel na kwotę 52.588,34 zł i opatrzył datą płatności na dzień 16 września 2013 r.

Pismami z dnia 5 września 2013 r. (...) Sp. z o.o., M. B., A. B., (...) Sp. z o.o. i P. B. zostali wezwani do wykupu weksla i zapłaty zobowiązania.

(dowód: - zestawienie faktur, k. 17;

- wezwania do wykupu wraz z potwierdzeniem nadania, k. 12-16, 18;

- weksel, k. 30)

W dniu 16 lipca 2014 r. S.-G. wystosowało do (...) Sp. z o.o. potwierdzenie salda, w którym stwierdzono, że należności główne (bez uwzględnienia odsetek za opóźnienie
w zapłacie) objęte wskazanymi w nim fakturami wynosi 41.854,28 zł.

(dowód: - wezwanie do uzgodnienia salda, k. 52-54

- potwierdzenie salda, k. 51)

Powyższe ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie we wszystkich przeprowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej rozstrzygnięcia.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo, w kształcie ustalonym pismem procesowym powodowej spółki z dnia 15 stycznia 2014 r. zasługuje na uwzględnienie w całości.

W niniejszej sprawie bezsporne było, że pozwana (...) Sp. z o.o. z siedzibą
w G. wręczyła (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej S.-G.) weksel in blanco i upoważniła S.-G. do jego wypełnienia na warunkach uznania wierzyciela, z tym że suma wekslowa nie mogła przekroczyć sumy globalnego zadłużenia wystawcy weksla wynikającego z umowy nr (...) zawartej dnia 1 kwietnia 2008 r. i ze zrealizowanej na podstawie zamówienia wystawcy weksla sprzedaży wraz z ewentualnym naprawieniem szkody spowodowanym nienależytym wykonaniem umowy, odsetkami za zwłokę, kosztami dochodzenia należności, opłatą skarbową. Weksel został poręczony, bez ograniczeń co do całej sumy wekslowej, przez pozwanych P. B., A. B., M. B. oraz z ograniczeniem do kwoty 37.000 zł przez (...) Sp. z o.o. Bezsporne też było między stronami, że N.-G. posiadało wobec strony powodowej zadłużenie na kwotę 52.588,34 zł wynikającą z faktur VAT na łączną kwotę 50.819,46 zł oraz odsetek za zwłokę
w zapłacie na kwotę 1.768,88 zł. Sporów nie budziło, że powodowa spółka uzupełniła weksel na kwotę 52.588,34 zł i opatrzyła datą płatności na dzień 16 września 2013 r. Poza sporem było też,
że między stronami doszło do uzgodnienia salda wynikającego z należności głównych ujętych
w fakturach, wskazanych w uzgodnieniu salda.

Spór stron dotyczył wysokości ich aktualnego zadłużenia w związku z uzgodnieniem salda i dokonanymi w toku postępowania zapłatami.

Zgodnie z art. 101 prawa wekslowego istotą weksla własnego jest bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty sumy pieniężnej potwierdzone podpisem. Źródłem zobowiązania wekslowego jest w tym przypadku umowa dochodząca do skutku przez wydanie weksla lub jego zwrócenie posiadaczowi. W przypadku dokumentu, który w chwili wręczenia nie zawiera wszystkich elementów weksla własnego – jak w przypadku weksla in blanco – umowa ta ma na celu powstanie zobowiązania wekslowego w przyszłości. Zobowiązanie powstaje zatem dopiero po uzupełnieniu dokumentu przez upoważnioną osobę o elementy niezbędne do uznania dokumentu za weksel własny. Natomiast
w myśl art. 30 i n. prawa wekslowego – poręczyciel wekslowy odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak ten, za którego poręczył (art. 32). Oznacza to, że pozwani są dłużnikami strony powodowej
z tytułu poręczenia wekslowego, co w sprawie było bezsporne.

Odnosząc się do kwestii spornej podnieść należy, że postępowaniu nakazowym, w jego fazie zapoczątkowanej wniesieniem zarzutów od nakazu zapłaty, dochodzi do przerzucenia ciężaru dowodu na stronę pozwaną. To na pozwanych spoczywał zatem ciężar dowodu, że wobec zapłaty przez nich
w toku postępowania części należności ich zadłużenie wynosi obecnie 41.854,28 zł. Ciężaru tego pozwani nie udźwignęli. Zarzutów pozwanych nie potwierdza w wystarczający sposób uzgodnienie salda, nie uwzględnia ono bowiem należności odsetkowych, dochodzonych w niniejszym postępowaniu i ujętych w sumie wekslowej w wysokości 1.768,88 zł. Otóż, zadłużenie pozwanych, na które wypełniony został weksel, wynosiło 52.588,34 zł, przy tym należności główne wynikające z faktur VAT, wynosiły 50.819,46 zł, a należności odsetkowe 1.768,88 zł. Ponadto, powodowa spółka
w odpowiedzi na zarzuty podniosła, że w toku procesu pozwani wpłacili łącznie tylko kwotę 8.965,18 zł. Kwota 1.238 zł została natomiast wpłacona przez pozwanych dnia 5 kwietnia 2013 r., a więc przed wytoczeniem powództwa w sprawie i przed wypełnieniem weksla, wpłata ta została zatem uwzględniona przy wyliczaniu sumy wekslowej. Twierdzenia strony powodowej potwierdza analiza matematyczna zadłużenia pozwanych i kwot wskazanych w wekslu, w wezwaniu do wykupu oraz w potwierdzeniu salda. Różnica sumy kwot objętych fakturami (tj. kwoty 50.819,46 zł) i wpłat
w łącznej wysokości 8.965,18 zł (wg twierdzeń powodowej spółki) wynosi właśnie 41.854,28 zł,
czyli tyle, ile według pozwanych wynosi ich aktualne zadłużenie. Pozwani nie wzięli jednak pod uwagę, że - oprócz kwoty 50.819,46 zł - powodowa spółka dochodziła jeszcze odsetek za opóźnienie w łącznej wysokości 1.768,88 zł, która to kwota została uwzględniona w sumie wekslowej.

Powyższe oznacza, że zadłużenie pozwanych wynosiło na dzień zamknięcia rozprawy 41.854,28 zł (50.819,46 zł – 8.965,18 zł aktualne należności wynikające z faktur ) + 1.768,88 zł (odsetki za opóźnienie ujęte w sumie wekslowej).

Zgodnie z art. 496 k.p.c. po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Mając na uwadze powyższe na podstawie powołanych przepisów Sąd, wobec częściowego cofnięcia przez stronę powodową powództwa, utrzymał nakaz zapłaty w części, tj. co do kwoty 43.623,16 zł oraz odsetek ustawowych liczonych od kwoty 52.588,34 zł od dnia 17 września 2013 r. do dnia 5 marca 2014 r., od kwoty 47.223,16 zł od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 19 marca 2014 r. od kwoty 43.623,16 zł od dnia 20 marca 2014 r. do dnia zapłaty, co znalazło swój wyraz w punkcie I tenoru wyroku.

W punkcie II wyroku na podstawie art. 496 k.p.c. i art. 355 k.p.c., uznając częściowe cofnięcie powództwa za skuteczne w myśl art. 203 § 4 k.p.c. Sąd umorzył postępowanie w części zgodnie
z treścią pisma strony powodowej.

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia od strony powodowej na rzecz pozwanych kosztów postępowania i zmiany nakazu zapłaty w tym zakresie, albowiem spełnienie świadczenia w toku postępowania oznacza, że pozwani przegrali sprawę w tej części – art. 98 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Maja Szydłowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
Osoba, która wytworzyła informację:  Wojciech Wojnar
Data wytworzenia informacji: