Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V C 131/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Trzebnicy z 2014-03-05

Sygn. akt V C 131/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2014 r.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Miliczu

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Grażyna Wójcik

Protokolant: Justyna Kądzioła

po rozpoznaniu w dniu 5 marca 2014 r. w Miliczu

sprawy z powództwa P. O.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda P. O. kwotę 600,00 (sześćset) zł;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

III.  nakazuje stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Trzebnicy kwotę 445,61 zł tytułem kosztów sądowych, od uiszczenia których powód był zwolniony.

Zarządzenia:

1.  odnotować i zakreślić w rep. C;

2.  kal. 21;

3.  po prawomocności:

-

skierować do windykacji koszty z pkt III wyroku;

-

akta odłożyć do archiwum.

M., dnia 5 marca 2014 r.

Sygn. akt V C 131/13

UZASADNIENIE

Powód P. O., działając przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniósł o zasądzenie od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. w W. kwoty 600,00 zł oraz kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że przystąpił do grupowego ubezpieczenia pracowników zakładu pracy w Polisa – Życie nr polisy (...). W dniu 16 grudnia 2011 r. uległ nieszczęśliwemu wypadkowi na siłowni i zgłosił szkodę ubezpieczycielowi, w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu – zerwaniem mięśnia dwugłowego. Strona pozwana pismem z dnia 16 października 2012 r. przyznała powodowi odszkodowanie w wysokości 900,00 zł, przyjmując 3% trwały uszczerbek na zdrowiu powoda. Powód nie zgadzając się z decyzją ubezpieczyciela w zakresie ustalonego uszczerbku na zdrowiu, wskazał, że nadal odczuwa skutki urazu i wniósł o powołanie biegłego sądowego z zakresu chirurgii lub ortopedii, celem oceny stopnia doznanego uszczerbku. Jednocześnie podała, że samodzielnie wstępnie ustalił 5% trwały uszczerbek na zdrowiu.

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Towarzystwa (...) S.A. w W., działając przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu ubezpieczyciel przyznał, że od 1 września 2004 r. strony łączyła umowa ubezpieczenia na życie, potwierdzona certyfikatem 049-12- (...). Suma ubezpieczenia wynosiła 7.500 zł. Wskazał, ze w dniu 19 września 2012 r. powód zgłosił pozwanemu swoje roszczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce 16 grudnia 2011 r. W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel decyzją z dnia 16 października 2012 r. przyznał powodowi świadczenie w wysokości 900,00 zł, tj. za 3% trwałego uszczerbku na zdrowiu, co stanowi 12% sumy ubezpieczenia. Wskazał, że dokumentacja medyczna dostarczona przez powoda nie daje podstaw do zmiany decyzji o wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu. Dodatkowo – nie oponując co do zasady przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego sądowego – wniósł o zmodyfikowanie tezy dowodowej wskazanej w pozwie poprzez zlecenie biegłemu wskazania stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu zgodnie z § 1 pkt 11 OWU.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Od dnia 1 września 2004 r. powód P. O.był objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach (...)z opcją Funduszy (...)na warunkach określonych certyfikatem nr (...) Suma ubezpieczenia została ustalona na kwotę 7.500,00 zł.

Do wyżej wskazanej umowy ubezpieczenia zastosowanie znajdują Ogólnych Warunków Otwartego (...) Na (...) z Opcją Funduszy (...), obowiązujące od dnia 1 marca 2004 r.

Powód w dniu 16 grudnia 2011 r., podczas pobytu na siłowni, podnosił na sztandze ciężar o wadze 60 kg i podczas odkładania go na stojak o wysokości 1 m doznał urazu prawej ręki.

(fakty bezsporne)

W wyniku powyższego zdarzenia doszło u powoda do zerwania mięśnia dwugłowego ramienia prawego. Zalecono powodowi odciążenie ramienia na temblaku. Zakończenie leczenia nastąpiło z dniem 2 kwietnia 2012 r.

W związku z doznanym przez powoda uszkodzeniem mięśnia, nastąpiło zniekształcenie obrysów oraz wyszczuplenie masy mięśniowej ramienia prawego.

Trwały uszczerbek na zdrowiu powoda wynosi 5%.

(dowód: historia choroby k. 40;

opinia z dnia 15.10.2012 r. k. 41;

zaświadczenia lekarskiego z dnia 21.09.2012 r. k. 42;

pisemna opinia biegłego S. L. z 23.07.2013 r. k. 111-113)

Po zgłoszeniu ubezpieczycielowi wypadku ubezpieczeniowego, decyzją z dnia 16 października 2012 r. przyznano powodowi tytułem świadczenia ubezpieczeniowego kwotę 900,00 zł, przyjmując 3% trwały uszczerbek na zdrowiu.

(fakt bezsporny)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Okoliczności faktyczne wypadku ubezpieczeniowego oraz kwestia odpowiedzialności strony pozwanej nie budziły w niniejszej sprawie sporu. Spór dotyczył wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu doznanego przez powoda na skutek nieszczęśliwego wypadku z 16 grudnia 2011 r., a w konsekwencji wysokości należnego odszkodowania.

Stosownie do treści art. 805 § 1 i 2 pkt 2 k.c. przez umowę ubezpieczenia osobowego ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić świadczenie, polegające na zapłacie umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Według § 1 pkt 11 Ogólnych Warunków Otwartego (...) Na (...) z Opcją Funduszy (...) (zwanych dalej OWU) przez trwały uszczerbek na zdrowiu rozumie się zaburzenie czynności uszkodzonego układu, narządu organu, powodującego jego trwałą dysfunkcję, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który nastąpił w okresie trwania odpowiedzialności (...) S.A.

W myśl § 2 ust. 2 pkt 8 z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (...) S.A. wypłaca uprawnionemu za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu 4% sumy ubezpieczenia określonej w umowie.

Zgodnie z § 17 ust. 7 OWU stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego ustala się po całkowitym zakończeniu leczenia, nie później jednak niż po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku.

W związku z kwestionowaniem przez powoda wysokości trwałego uszczerbku na jego zdrowiu, ustalonego przez ubezpieczyciela, Sąd - na wniosek powoda - zlecił biegłemu sądowemu z zakresu chirurgii urazowej i ortopedii porządzenie pisemnej opinii na tę okoliczność.

Biegły sądowy S. L. (2) w swej opinii z dnia 23 lipca 2013 r. stwierdził, że powód w wyniku zdarzenia z dnia 16 grudnia 2011 r. doznał – zgodnie z OWU - trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5% (z pkt 115a).

W ocenie Sądu opinia biegłego jest rzetelna i przekonująca. Biegły szczegółowo uzasadnił sposób oraz podstawy opracowania opinii, a jego wywody są zgodne z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej. Zauważyć również należy, że żadna ze stron nie zgłaszała zarzutów do tej opinii.

Również pozostałe dowody w postaci dokumentów nie budziły wątpliwości Sądu, co do ich wiarygodności.

W tym stanie rzeczy należało uznać, że – zgodnie z obowiązującą strony umową ubezpieczenia - należna powodowi kwota świadczenia ubezpieczeniowego wynosi łącznie 1.500,00 zł (5 × 4% × 7.500,00 zł). Skoro ubezpieczyciel wypłacił wcześniej powodowi niesporną kwotę 900,00 zł, w pkt I sentencji wyroku zasądzono różnicę tych kwot czyli 600,00 zł.

Sąd nie orzekł o odsetkach za opóźnienie, ponieważ powód nie zgłosił takiego żądania (art. 321 k.p.c.).

Orzeczenie o kosztach procesu w pkt II i III wyroku wydano na podstawie art. 98 k.p.c. w zw. art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) w zw. z .) i w zw. z § 2 ust. 1 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). Uwzględniono przy tym, że powód był zwolniony od kosztów sądowych w całości i poniósł koszty zastępstwa procesowego w wysokości 180,00 zł oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Na brakujące koszty sądowe składają się: opłata sądowa od pozwu w wysokości 30,00 zł oraz wynagrodzenie biegłego sądowego w wysokości 415,61 zł.

.

Zarządzenia:

1.  odnotować,

2.  odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony pozwanej,

3.  kal. 14 dni,

4.  po prawomocności wykonać pkt 3 zarządzeń z dnia 5 marca 2014 r.

M., dnia 24 marca 2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Sofińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Grażyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: