Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 767/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2015-11-17

Sygn. akt I C 767/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 listopada 2015r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska

Protokolant Aniela Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 03 listopada 2015r. w Środzie Śląskiej

sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M.

przeciwko A. R., I. M., Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) spółka jawna I. M., A. R. z siedzibą w K.

o zapłatę

I.  utrzymuje w całości w mocy nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej w postępowaniu nakazowym z dnia 31.03.2014r, sygn. akt I Nc 85/14 ;

II.  zasądza od pozwanych A. R., I. M., Przedsiębiorstwa Budownictwa (...) spółka jawna I. M., A. R. z siedzibą w K. solidarnie na rzecz strony powodowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. kwotę 909 zł. ( dziewięćset dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego;

III.  zwraca pozwanym A. R., I. M., Przedsiębiorstwu Budownictwa (...) spółka jawna I. M., A. R. z siedzibą w K. solidarnie kwotę 1.026 zł. (tysiąc dwadzieścia sześć złotych) tytułem nadpłaconej opłaty od zażalenia na postanowienie z dnia 24.10.2014r.

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. domagała się orzeczenia nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla, że pozwani spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K., a także I. M. i A. R. mają solidarnie zapłacić stronie powodowej kwotę 51.217,54 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 17 lutego 2014r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych. W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że w dniu 27 kwietnia 2012r. pozwana spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. podpisała ze spółką (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. umowę o współpracy, zgodnie z którą spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością miała dostarczać pozwanej Spółce (...) spóła jawna z siedzibą w K., towary objęte ofertą spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ustalonych przez strony terminach, a pozwana spółka (...) spółka jawna za dostarczane towary miała regulować ceny wskazane w fakturach VAT wystawionych na jej rzecz przez spółkę (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy o współpracy pozwana spółka (...) spółka jawna przekazała weksel in blanco wraz z oświadczeniem do tego weksla. Zgodnie z treścią oświadczenia weksel in blanco mógł zostać wypełniony przez jego posiadacza na sumę wekslową obejmującą: kwotę odpowiadającą wartości niezapłaconych należności z tytułu zakupionych towarów, a także kwoty skapitalizowanych odsetek maksymalnych za każdy dzień zwłoki w zapłacie powyższych należności, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin płatności na fakturach do dnia oznaczonego w wezwaniu jako termin wykupienia weksla, oraz kwoty kosztów wezwań do zapłaty, kosztów związanych z wezwaniem do wykupienia weksla, kosztów procesowych wynikających z postępowań sądowych toczących się wobec podmiotów zobowiązanych wekslowo, a w szczególności wpisu i kosztów zastępstwa procesowego. Weksel został poręczny przez pozwanych I. M. i A. R. w formie poręczenia wekslowego (awalu), w rozumieniu art. 30 i art. 31 prawa wekslowego. W dniu 29 marca 2013 roku spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu obowiązku wniesienia aportu zbyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. na rzecz powodowej spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W skład zbytego przedsiębiorstwa wchodziły m.in. prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku (art. 55 2 kc, w zw. z art. 55 1 k.c.). Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej otrzymała od pozwanej spółki (...) spółka jawna zamówienia części i elementów instalacyjnych. Zamówione artykuły zostały w całości dostarczone, a pozwana spółka (...) spółka jawna nie zgłaszała w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. W związku z dokonanymi z pozwaną spółką transakcjami Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wystawiła faktury VAT: Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku na kwotę 18.633,71 zł, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku na kwotę 20.175,44 zł, Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku na kwotę 7.767,27 zł, Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.701,95 zł, Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.839,50 zł. Faktury VAT zostały przyjęte, zaakceptowane przez pozwaną spółkę (...) spółka jawna i zaliczone przez nią w poczet kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Łączna suma wystawionych na rzecz pozwanej spółki (...) spółka jawna faktur Vat zamknęła się kwotą 50.118,17 zł. Pomimo upływu terminów płatności wskazanych w wyżej wymienionych fakturach VAT pozwana spółka (...) spółka jawna nie uregulowała w całości swoich zobowiązań, zapłaciła jedynie 1.000 zł na poczet należności z faktury numer (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Do zapłaty z tej faktury pozostała zatem kwota 17.633,71 zł. Łączna kwota nieuregulowanych przez pozwaną spółkę należności wyniosła 49.118,17 zł. Pozwana spółka (...) spółka jawna była wzywana do zapłaty należności, które nie zostały przez pozwaną uregulowane. Brak zapłaty należności przez pozwaną spółkę w terminach wskazanych w fakturach VAT zmusił powodową spółkę do skorzystania z zabezpieczenia i wypełnienia otrzymanego od pozwanej spółki weksla in blanco. Strona powodowa wypełniła weksel na kwotę 51.217,54 zł obejmując nim łączną sumę nieuregulowanych należności z faktur VAT oraz kwotę odsetek od należności z poszczególnych faktur naliczonych do daty wypełniania weksla. Powódka wezwała pozwaną spółkę (...) spółka jawna oraz pozwanych I. M. i A. R. jako poręczycieli wekslowych do wykupu weksla pismami z dnia 03 lutego 2014 roku. Zarówno pozwana spółka (...) spółka jawna oraz pozwani I. M. i A. R. nie wykupili weksla w zakreślonym terminie i nie uregulowali należności na rzecz powodowej spółki. Strona powodowa wskazała, że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna (art. 47 prawa wekslowego). Strona powodowa domaga się zasądzenie odsetek ustawowych od dnia wniesienia pozwu zgodnie z art. 482 k.c. Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym uzasadnione jest również dołączonymi do pozwu zaakceptowanymi przez pozwaną spółkę fakturami ( art 485 § 1 pkt. 2 k.p.c.)

Nakazem zapłaty z dnia 31 marca 2014r., sygn. akt I Nc 85/14 wydanym w postępowaniu nakazowym Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny nakazał pozwanym Spółce (...) spółka jawna z siedzibą w K. oraz I. M. i A. R. aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu solidarnie zapłacili stronie powodowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. z weksla kwotę 51.217,54 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 17 lutego 2014 r. do dnia zapłaty i kwotę 4.258,00 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego albo wnieśli w tymże terminie do tutejszego Sądu zarzuty.

Zarzuty od nakazu zapłaty wnieśli spółka (...)” spółka jawna z siedzibą w K. pismem z dnia 25 kwietnia 2014 roku, I. M. pismem z dnia 17 stycznia 2014 roku oraz A. R. pismem z dnia 30 kwietnia 2014r. Zaskarżając nakaz zapłaty w całości, wnieśli o jego uchylenie, oddalenie powództwa i zasądzenie od strony powodowej na rzecz pozwanych kosztów postępowania. Uzasadniając zarzuty podnieśli, że przed doręczeniem odpisu pozwu nie zostały im doręczone przedłożone jako złącznik do pozwu kopie wypełnionego weksla wraz z deklaracją wekslową. Brak wcześniejszego nadesłania kopii wypełnionego weksla wraz z wezwaniem do wykupu weksla wzbudza podejrzenie, co do faktycznego istnienia wypełnionego weksla. Spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. wystawiła powodowej spółce w 2012 roku tylko jeden weksel wraz deklaracją wekslową, a I. M. i A. R. poręczali spółce (...) spółka jawna z siedzibą w K. w 2012r., tylko jeden weksel wraz z deklaracją wekslową. Weksel ten został wypełniony na kwotę 53.666,63 w roku 2013 i pozwana spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. została wezwana do jego wykupu. W dniu 24 lipca 2013r., pozwana wykupiła płacąc za ten weksel, przelewem z rachunku bankowego, kwotę 53.666,63 zł. Ponad to weksel in blanco, na podstawie którego strona powodowa dochodzi zapłaty, został wypełniony niezgodnie z zawartą deklaracją wekslową. Po otrzymaniu wezwania do wykupu weksla pozwana spółka skierowała do pełnomocnika powoda pismo informujące, iż weksel przedmiotowy został wypełniony i wykupiony w 2013 roku i nie ma możliwości wypełnienia go ponownie. Jednocześnie pozwana spółka zwróciła się o zwrot weksla wykupionego 24 lipca 2013r., który nie został jej zwrócony. Dodatkowo pozwani podnieśli zarzut przedawnienia roszczenia wekslowego, jak również zarzut przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslem (roszczenia podstawowego). Weksel nie zabezpieczał zdaniem pozwanych wskazanych przez stronę powodową roszczeń wynikających ze wskazanych w pozwie faktur VAT z terminem płatności na 2013r. Ale, jak zostało wskazane w uzasadnieniu, zabezpieczał roszczenia stwierdzone fakturami wystawionymi za okres od kwietnia 2012 roku do lipca 2013 roku, a zatem roszczenia aktualnie przedawnione. Pozwani zarzucili, że zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie Sądu Najwyższego stanowiskiem, wypełnienie weksla in blanco i dochodzenie roszczenia wekslowego nie jest możliwe po przedawnieniu roszczenia zabezpieczonego tym wekslem. (wyrok Sądu Najwyższego I CSK 382/09 z dnia 05 marca 2010r.). Stanowiący źródło sporu weksel został przez powodową spółkę wypełniony po upływie terminu przedawnienia roszczenia podstawowego, a zatem w istocie wypełniony został niezgodnie z deklaracją wekslową.

W odpowiedzi na zarzuty pozwanych (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. wniosła o utrzymanie nakazu zapłaty z dnia 31 marca 2014 r. w całości w mocy co do wszystkich pozwanych oraz zasądzenie od pozwanych na rzecz strony powodowej kosztów procesu. Strona powodowa wskazała, że Spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. na zabezpieczenie roszczeń strony powodowej wynikających z zawartej umowy o współpracy złożyła dwa weksle in blanco awalowane przez pozwanych I. M. i A. R.. Jeden weksel został wypełniony w dniu 17 lipca 2013 r. na kwotę 53.666,63 zł z uwagi na brak uregulowania przez (...) spółka jawna z siedzibą w K. należności z wcześniejszych faktur. Należność objęta tym wekslem został przez pozwanych uregulowana. Drugi weksel in blanco został przez stronę powodową wypełniony na kwotę 51.217,54 zł. w dniu 3 luty 2014 r. z uwagi na brak uregulowania przez (...) spółka jawna z siedzibą w K. należności z faktur dołączonych do pozwu. Weksel ten nie został wykupiony. Pozwana (...) spółka jawna z siedzibą w K. została o tym poinformowana w odpowiedzi na jej pismo z dnia 6 lutego 2014 r. Stwierdzenie, że drugi weksel zabezpieczał roszczenia stwierdzone fakturami za okres od kwietnia 2012 r. do lipca 2013 r. jest błędne. Jednocześnie mając na uwadze terminy płatności należności z faktur dołączonych do pozwu nie sposób przyjąć, że doszło do przedawnienia należności ze stosunku podstawowego.

W piśmie z dnia 16 września 2015 r. pozwani dodatkowo podnieśli zarzut braku legitymacji czynnej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M., gdyż weksel in blanco został przedłożony do dyspozycji (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i z tą spółką została zwarta umowa o współpracy. Z ostrożności procesowej pozwani podnieśli zarzut nieważności weksla ze względu na wpisanie błędnej nazwy podmiotu „ weksel na zlecenie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa” podczas gdy z rejestru przedsiębiorców wynika, że prawidłowa nazwa tego podmiotu brzmi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa) oraz na treści weksla znajduje się przekreślenie w nazwie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa. Zarzuty te podtrzymali w ostatecznym stanowisku na rozprawie dnia 3 listopada 2015 r., potwierdzając okoliczność przekazania do dyspozycji (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. dwóch weksli in blanco.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

W dniu 27 kwietnia 2012r. pozwana spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. podpisała ze spółką (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. umowę o współpracy, zgodnie z którą spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością miała dostarczać pozwanej Spółce (...) spóła jawna z siedzibą w K., towary objęte ofertą spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ustalonych przez strony terminach, a pozwana spółka (...) spółka jawna za dostarczane towary miała regulować ceny wskazane w fakturach VAT wystawionych na jej rzecz przez spółkę (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy o współpracy pozwana spółka (...) spółka jawna przekazała dwa weksle in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym. ( § 2 pkt. 7 umowy ) Weksle zostały podpisane przez wspólników I. M. i A. R. działających w imieniu spółki (...) spółka jawna. Oba weksle zostały również poręczne przez pozwanych I. M. i A. R. w formie poręczenia wekslowego (awalu).

Dowody: umowa o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 r. k. 32

dwa weksle w kasie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

przesłuchanie pozwanego I. M. k.299

przesłuchanie pozwanego A. R. k.299

Zgodnie z treścią oświadczenia do weksla gwarancyjnego in blanco weksel mógł zostać wypełniony przez jego każdoczesnego posiadacza na sumę wekslową obejmującą: kwotę odpowiadającą wartości niezapłaconych należności z tytułu zakupionych towarów, a także kwoty skapitalizowanych odsetek maksymalnych za każdy dzień zwłoki w zapłacie powyższych należności, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin płatności na fakturach do dnia oznaczonego w wezwaniu jako termin wykupienia weksla, oraz kwoty kosztów wezwań do zapłaty, kosztów związanych z wezwaniem do wykupienia weksla, kosztów procesowych wynikających z postępowań sądowych toczących się wobec podmiotów zobowiązanych wekslowo, a w szczególności wpisu i kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku niewykupienia weksla lub niedokonania zapłaty w/w sumy wekslowej w terminie wskazanym w wezwaniu do wykupienia weksla na rachunek bankowy wskazany przez posiadacza weksla, posiadacz weksla uprawniony będzie do naliczania od sumy wekslowej ustalonej w w/w sposób umownych odsetek w wysokości 22 % rocznie za opóźnienie. Wypełniony weksel jego posiadacz będzie uprawniony przedstawić wystawcy do zapłaty w siedzibie posiadacza weksla, a jego wystawca i poręczyciele zobowiązują się zapłacić zobowiązanie wekslowe bez protestu.

Dowód: oświadczenie (...) spółka jawna z siedzibą w K. do weksla in blanco k.38

W dniu 29 marca 2013 roku spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu obowiązku wniesienia aportu zbyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. na rzecz powodowej spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W skład zbytego przedsiębiorstwa wchodziły m.in. prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku (art. 55 2 kc, w zw. z art. 55 1 k.c.) Szczegółowy wykaz wyłączeń z aportu stanowił załącznik do umowy zbycia przedsiębiorstwa. Prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku nie zostały wymienione w tym załączniku, a tym samym zostały przeniesione wraz z przedsiębiorstwem spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na powodową spółkę, o czym pozwana spółka (...) spółka jawna została powiadomiona.

Dowód: umowa zbycia przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2013 r. k. 39-47

Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej otrzymała od pozwanej spółki (...) spółka jawna zamówienia części i elementów instalacyjnych. Zamówione artykuły zostały w całości dostarczone, a pozwana spółka (...) spółka jawna nie zgłaszała w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. W związku z dokonanymi z pozwaną spółką (...) spółka jawna transakcjami Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wystawiła na jej rzecz faktury VAT o nr (...) na łączną kwotę 53.666,63 zł.

Niesporne

W związku z brakiem zapłaty za powyższe faktury (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. dnia 17 lipca 2013 r. wypełniła jeden weksel in blanco na kwotę 53.666,63 zł obejmując nim łączną sumę nieuregulowanych należności z faktur VAT. Powodowa spółka wezwała pozwaną spółkę (...) spółka jawna oraz pozwanych I. M. i A. R. jako poręczycieli wekslowych do wykupu weksla. Pozwana spółka (...) spółka jawna oraz pozwani I. M. i A. R. jako poręczyciele wekslowi wykupili weksel w zakreślonym terminie poprzez uregulowanie w dniu 24 lipca 2013 r. należności na rzecz strony powodowej.

Dowody: weksel z dnia 17 lipca 2013 r. na kwotę 53.666,63 zł. w kasie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej

potwierdzenie przelewu z dnia 24 lipca 2013 r. k. 117

pismo pełnomocnika strony powodowej do pozwanej spółki z dnia 13 luty 2014 r. k. 270

W ramach współpracy Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa otrzymała od pozwanej spółki (...) spółka jawna kolejne zamówienia części i elementów instalacyjnych. Zamówione artykuły zostały w całości dostarczone, a pozwana spółka (...) spółka jawna nie zgłaszała w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. W związku z dokonanymi z pozwaną spółką (...) spółka jawna transakcjami Spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wystawiła na jej rzecz faktury VAT Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku na kwotę 18.633,71 zł. z terminem płatności na dzień 28 września 2013, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku na kwotę 20.175,44 zł z terminem płatności na dzień 28 września 2013 r., Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku na kwotę 7.767,27 zł z terminem płatności na dzień 4 października 2013 r. , Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.701,95 zł z terminem płatności na dzień 12 października 2013 r., Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku na kwotę 1.839,50 zł z terminem płatności na dzień 13 października 2013 r. Faktury VAT zostały przyjęte, zaakceptowane przez pozwaną spółkę (...)” spółka jawna i zaliczone przez nią w poczet kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Łączna suma wystawionych na rzecz pozwanej spółki (...) spółka jawna faktur Vat zamknęła się kwotą 50.118,17 zł.

Dowody: zamówienia złożone przez (...) spółka jawna z siedzibą w K. k. 48-59

lista osób umocowanych do składania zamówień i odbioru towaru k.36

faktury fakt Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku k. 60-65

potwierdzenia wydania towaru z magazynu k. 66-79

zeznania świadka H. S. k. 299

Pozwana spółka (...) spółka jawna zapłaciła 1.000 zł na poczet należności z faktury numer (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku. Pozwana spółka (...) spółka jawna wezwana została do zapłaty należności wynikających z faktur Vat Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku, które nie zostały przez pozwaną uregulowane.

Dowód: wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia k. 80-81

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. w dniu 3 lutego 2014 r. wypełniła drugi weksel in blanco na kwotę 51.217,54 zł obejmując nim łączną sumę nieuregulowanych należności z w/w faktur VAT oraz kwotę odsetek od należności poszczególnych faktur naliczonych do daty wypełniania weksla. Powodowa spółka wezwała pozwaną spółkę (...) spółka jawna oraz pozwanych I. M. i A. R. jako poręczycieli wekslowych do wykupu weksla pismami z dnia 03 lutego 2014 roku.

Dowody: weksel in blanco z dnia 3 lutego 2014 r. w kasie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej, kopia k. 82-83

wezwania do wykupu weksla wraz z dowodami nadania k. 84-89

Pismami z dnia 6 lutego 2014 r. pozwana spółka (...) spółka jawna w odpowiedzi na wezwanie do wykupu weksla poinformowali pełnomocnika strony powodowej, że dokonali wykupu weksla na kwotę 53.666,63 zł. w dniu 24 lipca 2013 r. W piśmie tym wskazali, że wystawiony został tylko jeden weksel in blanco, który został wykupiony, w związku z czym, wezwali powodową spółkę do zwrotu wypełnionego weksla.

Dowody: pisma (...) spółka jawna z dnia 6 lutego 2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru k. 114-116

Pismem z dnia 13 luty 2014 r. strona powodowa wskazała, że Spółka (...) spółka jawna z siedzibą w K. na zabezpieczenie roszczeń strony powodowej wynikających z zawartej umowy o współpracy złożyła dwa weksle in blanco awalowane przez pozwanych I. M. i A. R.. Jeden weksel został wypełniony w dniu 17 lipca 2013 r. na kwotę 53.666,63 zł z uwagi na brak uregulowania przez (...) spółka jawna z siedzibą w K. należności z wcześniejszych faktur. Należność objęta tym wekslem został przez pozwanych uregulowana. Drugi weksel in blanco został przez stronę powodową wypełniony na kwotę 51.217,54 zł. w dniu 3 luty 2014 r. z uwagi na brak uregulowania przez (...) spółka jawna z siedzibą w K. należności wynikających z kolejnych faktur. Jednocześnie strona powodowa poinformowała pozwanych, że weksel na kwotę 53.666,63 zł. wypełniony w dniu 17 lipca 2013 r. jest do odbioru w siedzibie spółki.

Dowód: pismo pełnomocnika strony powodowej do pozwanej spółki z dnia 13 luty 2014 r. k. 270

Pozwana spółka (...) spółka jawna oraz pozwani I. M. i A. R. nie wykupili weksla wypełnionego w dniu 3 lutego 2014 r. w zakreślonym terminie.

Niesporne

Powyższe ustalenia faktyczne zostały dokonane na podstawie dokumentów prywatnych w postaci umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 r., weksla wypełnionego w dniu 17 lipca 2013 r. i 3 luty 2014 r., listy osób umocowanych do składania zamówień i odbioru towaru, oświadczenia (...) spółka jawna z siedzibą w K. do weksla in blanco, umowy zbycia przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2013 r., potwierdzenia z dnia 24 lipca 2013 r., pisma pełnomocnika strony powodowej do pozwanej spółki z dnia 13 luty 2014 r., zamówień złożonych przez (...) spółka jawna z siedzibą w K., faktur Vat Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku, potwierdzenia wydania magazynowego, wezwania do zapłaty wraz z dowodem doręczenia, wezwania do wykupu weksla wraz z dowodami nadania, pisma (...) spółka jawna z dnia 6 lutego 2014 r. wraz z potwierdzeniem odbioru oraz zeznań świadka H. S. i przesłuchania pozwanych A. R. i I. M., których prawdziwości i wiarygodność nie budziła wątpliwości. Za niesporne Sąd uznał okoliczności związane z realizacją przez Spółkę (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zamówień części i elementów instalacyjnych i wystawieniem faktur VAT: Nr (...) na łączną kwotę 53.666,63 zł., które w całości zostały przez pozwaną spółkę zapłacone. Niesporna była również okoliczność braku wykupienia przez pozwanych weksla wypełnionego w dniu 3 lutego 2014 r. w zakreślonym terminie. Sąd pominął natomiast dowód z opinii biegłego z zakresu grafologii wobec cofnięcia tego wniosku dowodowego na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r. po okazaniu pozwanym oryginałów dwóch weksli znajdujących się w aktach sprawy. Sąd pominął również dowód z opinii biegłego z zakresu księgowości albowiem okoliczność przyjęcia i zaliczenia w koszty działalności faktur dołączonych do pozwu nie była przez pozwanych kwestionowana. Sąd pominął również dowód z zeznań świadka ….... albowiem pozwani nie zgłaszali zarzutu wygaśnięcia zobowiązania zabezpieczonego wekslem wypełnionym dnia 3 lutego 2015 r. wskutek zapłaty należności wynikających z faktur Vat Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 14 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 20 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 28 sierpnia 2013 roku, Nr (...) z dnia 29 sierpnia 2013 roku.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Zgodnie z art.485 § 2 k.p.c Sąd wydaje nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

Strona powodowa przedłożyła wypełniony w dniu 3 lutego 2014 r. weksel in blanco na zlecenie (...) Sp. z o.o. spółka komandytowa na kwotę 51.217,54 zł , podpisany przez wspólników I. M. i A. R. działających w imieniu spółki (...) spółka jawna z siedzibą w K. oraz poręczony przez I. M. i A. R.. Przedłożyła również umowę o współpracy zawartą w dniu 27 kwietnia 2012r. pomiędzy pozwaną spółką (...) spółka jawna z siedzibą w K. ze spółką (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M., oświadczenie do weksla gwarancyjnego in blanco oraz umowę zbycia przedsiębiorstwa z dnia 29 marca 2013 r., na mocy której spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu obowiązku wniesienia aportu zbyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. na rzecz powodowej spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W skład zbytego przedsiębiorstwa wchodziły m.in. prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku (art. 55 2 kc, w zw. z art. 55 1 k.c.) .

Okoliczności te skutkowały wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym w dniu 31 marca 2014r przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny sygn. akt I Nc 85/14, w którym Sąd nakazał pozwanym Spółce (...) spółka jawna z siedzibą w K. oraz I. M. i A. R. aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia niniejszego nakazu solidarnie zapłacili stronie powodowej (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. z weksla kwotę 51.217,54 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 17 lutego 2014 r. do dnia zapłaty i kwotę 4.258,00 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) tytułem kosztów postępowania, w tym kwotę 3.617,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, albo wnieśli w tymże terminie do tutejszego Sądu zarzuty.

Pozwani, w ostatecznym stanowisku wyrażonym na rozprawie w dniu 3 listopada 2015 r., ograniczyli zarzuty do nakazu zapłaty, wskazując na zarzut braku legitymacji czynnej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M., gdyż weksel in blanco został przedłożony do dyspozycji (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i z tą spółką została zwarta umowa o współpracy. Z ostrożności procesowej pozwani podnieśli zarzut nieważności weksla ze względu na wpisanie błędnej nazwy podmiotu „weksel na zlecenie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa” podczas gdy z rejestru przedsiębiorców wynika, że prawidłowa nazwa tego podmiotu brzmi (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz na treści weksla znajduje się przekreślenie w nazwie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa.

Zarzut pozwanych do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 31 marca 2014r Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny sygn. akt I Nc 85/14, odnoszący się do braku legitymacji strony powodowej należało uznać za niezasadny.

Wekslem in blanco jest weksel, któremu w momencie wystawienia (podpisania) brak jest co najmniej jednego z ustawowych elementów (najczęściej: oznaczenia remitenta, kwoty, daty płatności). Elementy te powinny być uzupełnione przez posiadacza weksla przed przedstawieniem do zapłaty. Weksel in blanco może być przedmiotem obrotu zarówno przez indos jak i na podstawie przepisów prawa cywilnego m.in. przelew wierzytelności połączony z wydaniem dokumentu, dziedziczenie, a następnie wypełniony przez nabywcę i przedstawiony do wykupu z uzyskaniem tytułu do dochodzenia roszczenia z weksla w razie braku zapłaty dłużnika. Nabycie weksla przed wypełnieniem wywołuje skutki cesji. Uzupełnienie weksla jest prawidłowe, jeżeli dokona go uprawniony podmiot, przy czym w następstwie tego uzupełnienia nie może on uzyskać więcej praw niż jego poprzednik. W tym przypadku obieg niewypełnionego weksla różni się od zasad prawa wekslowego. ( wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 marca 2012 r I A Ca 97/12, wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 marca 2014 r. I ACa 75/13 , wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2011r. I Aca 926/11).

W dniu 29 marca 2013 roku spółka (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w wykonaniu obowiązku wniesienia aportu zbyła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 1 k.c. na rzecz powodowej spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W skład zbytego przedsiębiorstwa wchodziły m.in. prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku (art. 55 2 kc, w zw. z art. 55 1 k.c.) Szczegółowy wykaz wyłączeń z aportu stanowił załącznik do umowy zbycia przedsiębiorstwa. Prawa wynikające z umowy o współpracy z dnia 27 kwietnia 2012 roku nie zostały wymienione w tym załączniku, a tym samym zostały przeniesione wraz z przedsiębiorstwem spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na powodową spółkę. Okoliczności te skutkowały wstąpieniem przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. w prawa i obowiązki spółki (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. wynikające z zawartej w dniu 27 kwietnia 2012r. umowy o współpracy z pozwaną spółką (...) spółka jawna z siedzibą w K., a zabezpieczone dwoma wekslami in blanco.

Niezasadny okazał się także zarzut nieważności weksla ze względu na wpisanie odmiennej nazwy remitenta „ weksel na zlecenie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa” podczas gdy z rejestru przedsiębiorców wynika, że prawidłowa nazwa tego podmiotu brzmi (...) spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa” oraz znajdujące się na treści weksla przekreślenie w nazwie (...) sp. z o.o. spółka komandytowa.

Warunki ważności weksla własnego określa art.101 i 102 ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe, zgodnie z którym weksel własny powinien zawierać:1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono; 2)przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej; 3) oznaczenie terminu płatności; 4) oznaczenie miejsca płatności; 5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana; 6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu; 7) podpis wystawcy wekslu. Nie będzie uważany za weksel własny dokument, któremu brak jednej z cech, wskazanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, określone w ustępach następujących. Weksel własny bez oznaczenia terminu płatności uważa się za płatny za okazaniem. W braku osobnego oznaczenia, miejsce wystawienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a także za miejsce zamieszkania wystawcy. Weksel własny, w którym nie oznaczono miejsca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, podanym obok nazwiska wystawcy.

W ocenie Sądu weksel wypełnionym w dniu 3 lutego 2014 r. na zlecenie (...) Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w M. zawiera wszystkie niezbędne elementy weksla własnego.

Aktualna problematyka firmy jest uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego (art. 43 1 -43 1°) i ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych. Te ostatnie przepisy stanowią lex specialis w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego.

Firma spółki komandytowej służy jej identyfikacji i indywidualizacji w obrocie (J. Szwaja, Kodeks, 2001, t. I, s. 534) i jest to własna firma spółki, a nie jej (...) . Firma spółki komandytowej podlega zasadom prawa firmowego: zasadzie prawdziwości, jedności, wyłączności, ciągłości, jawności i pełności. Konstrukcja firmy spółki komandytowej jest dosyć wyjątkowa i podkreśla status prawny wspólników w spółce. Wspólnik odpowiadający bez ograniczenia - komplementariusz - będzie mógł firmować spółkę. Tylko nazwiska komplementariuszy mogą być umieszczone w firmie spółki.

Zgodnie z art.104 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa". Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem " spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k.".

Natomiast zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „ spółka z o.o. (...)sp. z o.o.”.

Przyjąć należy, że stosowanie skrótów odnosi się nie tylko do obrotu gospodarczego, ale wszelkich wystąpień, również poza takim obrotem (występowanie przed sądem, organami państwowymi czy samorządowymi itd.). Nie ma powodu, aby dokonywać rozdzielenia tych dwóch sfer, przede wszystkim ze względu na brak poważnych argumentów dla uczynienia tego. Obrotem jest więc każda sprawa w stosunkach pozaspółkowych. ( Andrzej Kidyba Komentarz do Kodeksu spółek handlowych)

Mając zatem na uwadze dopuszczalność stosowania w obrocie skrótów „ spółka z o.o. (...)sp. z o.o.”. i „sp.k." uznać należało za dopuszczalne zastosowanie przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w M. w nazwie remitenta w treści wekslu skrótu (...) Sp. z o. o. spółka komandytowa”. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na ważność weksla. Nadto zauważyć należy, że przy wieloczłonowej firmie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, często niemożliwe będzie wpisanie pełnej nazwy spółki w treści weksla z uwagi na ograniczone rozmiary weksla.

Za bezzasadny należało również uznać zarzut nieważności weksla z względu na znajdujące się na treści weksla oczywistego błędu w pisowni nazwy (...) sp. z o.o. spółka komandytowa. Treść zobowiązania wekslowego ustala się na podstawie weksla ( uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 1995 III CZP 66/95 (...) 1996 nr 1 s. 34). O wykładni treści weksla decyduje logiczne pojmowanie całości tekstu weksla, a nie literalne znaczenie poszczególnych słów tekstu i zachowanie reguł gramatyki. Nie można uznawać za nieważny, weksla z powodów błędów ortograficznych lub gramatycznych, z powodu użycia niewłaściwego wyrazu lub niewłaściwej formy gramatycznej, jeśli całość weksla nie pozostawia wątpliwości, że jest on zgodny z przepisami prawa wekslowego i zwyczajami w obrocie wekslowym ( orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 1935 r. C III 231/34 (...) 1936 poz 1465, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1993 r. III CZP 7/93OSNCP 1993 nr 11 poz. 199).

Odnosząc się natomiast do zarzutu braku wcześniejszego doręczenia pozwanym przedłożonej jako złącznik do pozwu kopi wypełnionego weksla wraz z deklaracją wekslową, zauważyć należało, że przepisy ustawy prawo wekslowe nie nakładają na posiadacza weksla obowiązku przesłania kopi wypełnionego weksla i deklaracji wekslowej wraz z wezwaniem do wykupu weksla. Jeżeli pozwani mieli wątpliwości co do faktu istnienia w obrocie dwóch wypełnionych weksli, pomimo że z § 2 pkt. 7 umowy o współpracy wynika, że na zabezpieczenie roszczeń wynikających z zawartej przez strony umowy o współpracy pozwana spółka (...) spółka jawna przekazała dwa weksle in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym, powinni tę okoliczność wyjaśnić w siedzibie spółki (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Niezasadny okazał się również zarzut przedawnienia roszczenia wekslowego, jak również zarzut przedawnienia roszczenia zabezpieczonego wekslem (roszczenia podstawowego). Przedawnienie roszczeń wekslowych unormowane jest w przepisach art 70-71 prawa wekslowego. Zgodnie z art. 70 prawa wekslowego roszczenia przeciwko wystawcy weksla własnego oraz ich poręczycielom przedawniają się z upływem trzech lat od daty płatności oznaczonej na wekslu ( orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 1934 r.C II 552/34 GA 1935 nr 6 s. 186). Prawo powszechne określa zaś przyczyny przerwania i zawieszenia biegu przedawnia roszczeń wekslowych. Do oceny przedawnienia stosunku podstawowego zastosowanie ma art.118 k.c. zgodnie, z którym jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata. Przepisem szczególnym jest art. 554 k.c., który stanowi, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem lat dwóch. Skrócony termin przedawnienia roszczenia odnosi się zatem do roszczeń o zapłatę ceny sprzedaży dokonywanej przez profesjonalistę w zakresie jego działalności.

Mając na uwadze datę płatności zobowiązania wekslowego oraz terminy płatności wskazane w fakturach VAT: Nr (...) na dzień 28 września 2013, Nr (...) na dzień 28 września 2013 r., Nr (...) na dzień 4 października 2013 r. , Nr (...) na dzień 12 października 2013 r., Nr (...) na dzień 13 października 2013 r. wystawionych przez Spółkę (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w związku z dokonanymi z pozwaną spółką (...) spółka jawna transakcjami, należało stwierdzić, że wypełnienie weksla in blanco w dniu 3 lutego 2014 r. i wniesienie powództwa 17 luty 2014 r. nastąpiło przed upływem terminu przedawnienia roszczenia zabezpieczonego tym wekslem oraz przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania wekslowego.

Wypełnienie zatem weksla in blanco wystawionego przez pozwaną spółkę (...) spółka jawna, a poręczonego przez pozwanych I. M. i A. R. nastąpiło zgodnie z zawartym porozumieniem wekslowym. Weksel mógł zostać bowiem wypełniony przez jego każdoczesnego posiadacza na sumę wekslową obejmującą: kwotę odpowiadającą wartości nie zapłaconych należności z tytułu zakupionych towarów, a także kwoty skapitalizowanych odsetek maksymalnych za każdy dzień zwłoki w zapłacie powyższych należności, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym jako termin płatności na fakturach do dnia oznaczonego w wezwaniu jako termin wykupienia weksla, oraz kwoty kosztów wezwań do zapłaty, kosztów związanych z wezwaniem do wykupienia weksla, kosztów procesowych wynikających z postępowań sądowych toczących się wobec podmiotów zobowiązanych wekslowo, a w szczególności wpisu i kosztów zastępstwa procesowego.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 496 k.p.c. Sąd utrzymał w całości w mocy nakaz zapłaty z dnia 31 marca 2014r., sygn. akt I Nc 85/14 wydany w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny. Orzeczenie o kosztach procesu wynika z art. 98 § 1 k.p.c., zgodnie z którym strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie z art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. W myśl zaś art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych koszty sądowe obejmują opłaty oraz wydatki. Do niezbędnych i celowych kosztów procesu poniesionych przez stronę powodową należało zaliczyć opłatę od pozwu w kwocie 641 zł., koszty zastępstwa procesowego profesjonalnego pełnomocnika 3600 zł. oraz poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.. Wysokość koszów zastępstwa procesowego wynika z § 6 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.U.2013.461 j.t.)

Dodatkowo Sąd w pkt. II wyroku orzekł o kosztach postępowań zażaleniowych i stosując w tym względzie art 100 k.p.c. zasądził na rzecz strony powodowej od pozwanych solidarnie kwotę 909 zł. na podstawie § 6 pkt. 6 w zw. § 13 ust 2 pkt 1 z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz.U.2013.461 j.t.)

Orzeczenie w pkt. III sentencji znajduje uzasadnienie w art. 80 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( DzU nr 167 poz 1398), zgodnie z którym należało zwrócić pozwanym solidarnie kwotę 1026 zł. tytułem różnicy pomiędzy opłatą uiszczoną a opłatą należną pobraną od zażalenia na postanowienie z dnia 24 października 2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Komenda
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Gałęzowska
Data wytworzenia informacji: