Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 678/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej z 2016-09-28

Sygn.akt.I.C.678/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSR Alina Gałęzowska

Protokolant Aniela Kowalik

po rozpoznaniu w dniu 28 września 2016 r. w Środzie Śląskiej

sprawy z powództwa S. B.

przeciwko (...) S.A z siedzibą w W.

o zapłatę

I. zasądza od strony pozwanej (...) S.A z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 842,00 zł (osiemset czterdzieści dwa złote ) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 26 czerwca 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r., a także wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 01 stycznia 2016r do dnia zapłaty;

II. powództwo w pozostałym zakresie oddala;

III. zasądza od powoda S. B. na rzecz strony pozwanej (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 116,50 zł ( sto szesnaście złotych pięćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV. nakazuje uiścić na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej stronie pozwanej (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 71,60 zł (siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy), a powodowi S. B. kwotę 214,79zł (dwieście czternaście złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem nieopłaconych wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Powód S. B. wniósł o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej (...) SA w W. kwoty 3.360,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3 czerwca 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów procesu, w tym należnych kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu powód podał, że w dniu 26 lutego 2014 r. o godzinie 17:30 uległ wypadkowi przy pracy, który miał miejsce przy próbie demontażu ślimaka, ważącego około 190kg, wchodzącego w skład układu wtryskowego wtryskarki. Powód doznał urazu zmiażdżeniowego palca II ręki prawej ze złamaniem paliczka środkowego tego palca. Wskutek opisanego zdarzenia powód w dniu 18 kwietnia 2014 r. poddany został operacji usunięcia fragmentu kostnego ze stawu PIP palca II ręki prawej. Pomimo podjętych działań operacyjnych i rehabilitacji doznany przez powoda uraz pozostawił ograniczenie ruchomości zgięciowej palca II ręki prawej w stawach międzypaliczkowych. Powód był ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w (...) SA w W. ( polisa nr (...)). Powód zgłosił szkodę na osobie z polisy (...) stronie pozwanej, która wszczęła postępowanie likwidacyjne. W trakcie likwidacji szkody powód przedłożył pozwanemu dokumentację powypadkową. Pozwany, w trakcie postępowania likwidacyjnego, po analizie dokumentacji powypadkowej, ustalił uszczerbek na zdrowiu powoda na poziomie 2% i przyznał na jego rzecz kwotę 1120,00 zł tytułem trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz kwotę 500 zł świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku. Powód nie zgodził się ze stanowiskiem strony pozwanej co do wysokości ustalonego uszczerbku na zdrowiu, w szczególności z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującą u strony pozwanej Tabelą Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu stanowiącą integralną część umowy ubezpieczenia, doznane przez powoda obrażenia zostały sklasyfikowane w pkt. 137-138 Tabeli, zgodnie z którą tego rodzaju uraz, w zależności od swoich rozmiarów, stanowi od 1% do nawet 15% uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego. W ocenie powoda ubezpieczyciel bezpodstawnie uznał, iż trwały uszczerbek na zdrowiu powoda stanowi wyłącznie 2%. W przekonaniu powoda, biorąc pod uwagę Tabelę, doznany przez powoda uszczerbek stanowi nie mniej niż 8% trwałego uszczerbku na jego zdrowiu. Powód dochodzi zatem należnego odszkodowania w kwocie 3.360,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 3 czerwca 2014 r. czyli od następnego dnia po wydaniu przez stronę pozwaną decyzji w przedmiocie przyznania świadczenia.

Strona pozwana (...) SA w W. w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu strona pozwana przyznała, iż powód był objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia grupowego zawartej z (...) sp. z o.o. z siedzibą w K.. Zakres umowy ubezpieczenia obejmował m.in. uszczerbek na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku uregulowany w Ogólnych Warunkach Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, których integralną częścią jest Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku. Na jej podstawie, decyzją z dnia 2 czerwca 2014 r. zostało przyznane powodowi świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wysokości 500 zł oraz po ustaleniu przez Konsultanta Medycznego stopnia uszczerbku na zdrowiu powoda na poziomie 2%, pozwany przyznał powodowi świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu nieszczęśliwego wypadku w wysokości 1120 zł (560 zł za każdy 1% uszczerbku). Zgodnie z przedstawioną przez powoda dokumentacją medyczną zmiany kostne wystąpiły wyłącznie w paliczku środkowym, a uraz zmiażdżeniowy dotyczył głównie tkanek miękkich. Konsultant Medyczny, po analizie zebranej dokumentacji medycznej, stwierdził, że w przedmiotowym przypadku ma do czynienia z niewielkimi zmianami z ograniczeniem ruchomości do 20%, a co za tym idzie uszczerbkiem na zdrowiu zgodne z pkt. 138b Tabeli Norm Oceny Procentowej. Pozwany podkreślił, iż z dokumentacji medycznej nie wynika stopnień ograniczenia ruchomości palca, brak jest zarówno procentowego wyrażenia stopnia ograniczenia ruchomości palca, jak również jakiegokolwiek stwierdzenia wartościującego, np. że uraz pozostawił znaczne ograniczenie ruchomości palca albo, że ruchomość palca została w dużym stopniu ograniczona. W ocenie pozwanego brak jest podstaw do wypłaty świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wysokości 8%. Podstawą do uznania takiej wysokości uszczerbku na zdrowiu byłoby istnienie ograniczenia ruchomości w zakresie 41-70%. Tymczasem powód nie wykazał, z jakich dokumentów wywodzi uszczerbek w żądanym wymiarze. Odnosząc się do zgłoszonego przez powoda roszczenia odsetkowego strona pozwana wskazała, że kwestii tej nie regulują przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych albowiem ubezpieczenie na życie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Powód nie określił kwotowo swojego roszczenia ani we wniosku o wypłatę świadczenia ani nie złożył odwołania od decyzji pozwanego przyznającej mu świadczenie, a zatem dopiero od chwili zgłoszenia przez powoda dalszych żądań można uznać, że zakład ubezpieczeń pozostaje w opóźnieniu.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 26 lutego 2013 r. powód S. B., wykonując obowiązki pracownicze, próbował zdemontować ślimak wchodzący w skład układu wtryskowego wtryskarki nr 1. Ślimak ważył około 190 kg oraz miał 2m długości. Podczas wcześniejszych prób ślimak nie poddawał się demontażowi wg instrukcji obsługi producenta. W związku z tym powód, w porozumieniu z przełożonym Kim H., podjęli próbę demontażu ślimaka z wykorzystaniem hydraulicznego systemu przesuwu ślimaka. W tym celu do ślimaka przyspawali stalową płytę i zapierając nią o obudowę próbowali wysunąć część maszyny. Było to działanie o charakterze incydentalnym, którego sposób realizacji był zaplanowany dla zastanej sytuacji. Przełącznik sterujący posuwem ślimaka był zlokalizowany pod ślimakiem. W chwili gdy ślimak pękł jego części spadły w kierunku poszkodowanego. Jeden z fragmentów uderzył powoda w prawą dłoń, którą opierał o stół roboczy zlokalizowany przy maszynie.

Dowód:

protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z dnia 4 czerwca 2013r. k. 13-15

Pomocy medycznej udzielono powodowi w 4 (...) Szpitalu (...) z Polikliniką SP ZOZ we W., gdzie rozpoznano uraz zmiażdżeniowy innych nieokreślonych części nadgarstka ręki S67.8. Powód został poddany badaniu RTG nadgarstka/dłoni, które wykazało złamanie podstawy paliczka środkowego palca II ręki prawej. Rana szarpana okolicy paliczka podstawnego zaopatrzona została chirurgicznie. Powodowi podano (...) i unieruchomiono czasowo palec. Wypisano ze szpitala z zaleceniami zmiany opatrunku co 2 dni, usunięcia szwów po 10 dniach, noszenia szyny Z. przez 3 tygodnie oraz kontroli ortopedycznej po 3 tygodniach. Powód otrzymał zwolnienie lekarskie na 33 dni. W dniach 17- 18 kwietna 2014r. powód przebywał na Oddziale (...) sp. z o.o. gdzie w dniu 18 kwietnia 2014 r. przeszedł operację usunięcia fragmentu kostnego ze stawu PIP palca II ręki prawej. Pomimo zakończenia leczenia uraz pozostawił ograniczenie ruchomości zgięciowej palca II ręki prawej w stawach międzypaliczkowych.

Dowody:

karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia 26 lutego 2013r.. k. 17

karta informacyjna leczenia szpitalnego z dni 18 kwietnia 2014 r. k. 19

zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie z dnia 16 maja 2014 r. k. 21-22

zaświadczenie z dnia 16 maja 2014r. k.24

Powód był objęty grupowym ubezpieczeniem na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, do którego zastosowanie miały Ogólne Warunki Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku zatwierdzone uchwałą nr 01/10/2008 Zarządu (...) SA z dnia 31 października 2008 r. oraz Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku. Zgodnie z umową za 1 % uszczerbku na zdrowiu powodowi przysługiwała kwota 560,00 zł.

Dowody:

Ogólne Warunki Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku k. 46-49

Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku z dnia 19 marca 2012 r. k. 50-51

Zgodnie z § 7 Ogólnych Warunków Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku zatwierdzonego uchwałą nr 01/10/2008 Zarządu (...) SA z dnia 31 października 2008 r. (...) SA zobowiązuje się wypłacić świadczenie w wysokości nie wyższej niż 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku. Świadczenie zostaje wypłacone po okresie pełnej rekonwalescencji i potwierdzeniu stopnia uszczerbku na zdrowiu przez lekarza (...) SA, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. Zgodnie z § 6 pkt 4 Ogólnych Warunków Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku w przypadku stwierdzenia wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) SA wypłaci świadczenie w wysokości 1 % sumy ubezpieczenia za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Dowód:

Ogólne Warunki Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku k. 46-49

Zgodnie z punktem 138 Tabeli Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku z dnia 19 marca 2012 r. stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na Skutek Nieszczęśliwego Wypadku za wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich – w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zesztywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych – w zależności od stopnia:

a) leczone gipsem lub ortezą lub zaopatrzone szwami (0,5 )

b) niewielkie zmiany z ograniczeniem ruchomości do 20 % ( 1-3 )

c) zmiany średniego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 21%- 40% ( 4-6)

d) zmiany dużego stopnia z ograniczeniem ruchomości w zakresie 41%-70% ( 7- 11)

e) zmiany znacznego stopnia z ograniczeniem ruchomości powyżej 71% ( 12-15)

f) rozległe zmiany palca i ręki graniczące z funkcjonalną utratą palca wraz z kością śródręcza (15-20 )

Dowód:

Tabela Norm Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku z dnia 19 marca 2012 r. k. 50-51

Powód zawiadomił (...) SA w W. o szkodzie dnia 26 maja 2014 r. Ubezpieczyciel przyznał powodowi świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu nieszczęśliwego wypadku w dniach 17-18 kwietnia 2014 r. w kwocie łącznej 500 zł oraz świadczenie z tytułu 2% uszczerbku na zdrowiu w kwocie 1120 zł ( 2 x 560,00 zł), tj. łącznie 1620 zł, która to kwota została przekazana na rachunek bankowy powoda.

Dowód:

pismo (...) SA z dnia 2 czerwca 2014 r. k.16

Biegły z zakresu (...) rozpoznał u powoda

stan po ranie zmiażdżeniowej palca II ręki prawej z oderwaniem drobnego fragmentu kostnego paliczka środkowego ręki prawej z następowym leczeniem operacyjnym. Procentowy uszczerbek na zdrowiu biegły ustalił wg pkt. 138 A+B tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu (...) SA w W. w wysokości 3,5 %. Biegły stwierdził, iż wypadek z dnia 26 lutego 2013 r. skutkuje u powoda do chwili obecnej ograniczeniem ruchomości w stawach śródręczno paliczkowym i międzypaliczkowym bliższym skutkujące osłabieniem chwytu precyzyjnego. Biegły podkreślił, iż leczenie powoda, w tym operacyjne, nie doprowadziło do pełnej ruchomości w stawach palca II ręki prawej. W przyszłości powód będzie wymagać kontynuacji leczenia usprawniającego gwarantowanego przez NFZ. Zmiany pourazowe mają charakter trwały. Rehabilitacja ma na celu utrzymanie wyników leczenia osiągniętych do tej pory. Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach międzypaliczkowych i śródpaliczkowych palca II ręki prawej wydaje się mało prawdopodobne.

Dowód:

opinia biegłego sądowego z zakresu (...) z dnia 11 kwietnia 2016 r. k. 83-86

opinia uzupełniająca biegłego sądowego z zakresu (...) z dnia 12 maja 2016 r. k. 102

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Powód wywodzi swoje roszczenie z umowy ubezpieczenia grupowego na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku, do której zastosowanie miały Ogólne Warunki Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku zatwierdzone uchwałą nr 01/10/2008 Zarządu (...) SA z dnia 31 października 2008 r. oraz Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku.

Zgodnie z art. 805 § 1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Zgodnie z § 7 ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku zatwierdzonego uchwałą nr 01/10/2008 Zarządu (...) SA z dnia 31 października 2008 r. (...) SA zobowiązuje się wypłacić świadczenie w wysokości nie wyższej niż 100% sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku. Świadczenie zostaje wypłacone po okresie pełnej rekonwalescencji i potwierdzeniu stopnia uszczerbku na zdrowiu przez lekarza (...) SA, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5. Zgodnie z punktem 138 Tabeli Norm Oceny Procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku z dnia 19 marca 2012 r. stanowiącej załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek Nieszczęśliwego Wypadku za wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia części miękkich – w zależności od zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki, przykurczów stawów, zesztywnień, zmian troficznych i innych zmian wtórnych – w zależności od stopnia, uszczerbek na zdrowiu wynosi od 0,5 do 20 %.

Poza sporem pozostawała kwestia odpowiedzialności strony pozwanej za skutki zdarzenia z dnia 26 luty 2013 r. gdyż strona pozwana uznała swoją odpowiedzialność co do zasady i wypłaciła powodowi kwotę 1120,00 zł odpowiadającą 2% uszczerbkowi na zdrowiu. Niesporna pozostawała także kwota należnego powodowi świadczenia za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu bowiem wynika ona wprost z zawartej umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzonej polisą nr (...). Sporna pozostawała kwestia wysokości faktycznie doznanego przez powoda uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku z dnia 26 luty 2013 r., a tym samym wysokość należnego powodowi świadczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wobec konieczności oceny okoliczności faktycznych sprawy przy wykorzystaniu wiedzy specjalistycznej niezbędnym było przeprowadzenie dowodu z opinii lekarza o specjalności ortopeda. Opinia taka dnia 11 kwietnia 2016 r. została przedłożona przez dr n. med. M. J., który przeprowadził badanie ortopedyczne powoda w dniu 11 kwietnia 2016 r. Biegły oparł się również na dokumentacji przedstawionej przez powoda, tj.: informacji dla lekarza kierującego z (...) dr S., zaświadczeniu od ortopedy dr P. z 18 marca 2013, zaświadczeniu o stanie zdrowia z 16 maja 2014, wypisie z (...) Szpitala (...) z 26 luty 2013, RTG palca II ręki prawej z 11 czerwca 2013, karcie informacyjnej z (...) Szpital (...) w D. Oddział Ortopedyczny z 18 kwietnia 2014. W oparciu o przedstawioną dokumentację medyczną, dokumentację z akt sprawy oraz badanie lekarskie biegły stwierdził uszczerbek na zdrowiu w wysokości 3,5%. Biegły stwierdził, iż wypadek z dnia 26 lutego 2013 r. skutkuje u powoda do chwili obecnej ograniczeniem ruchomości w stawach śródręczno paliczkowym i międzypaliczkowym bliższym skutkujące osłabieniem chwytu precyzyjnego. Biegły ustalił uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabeli norm oceny procentowej pozwanego, która – jak podkreślił biegły – nie jest zbyt precyzyjna. Biegły podkreślił, iż leczenie powoda, w tym operacyjne, nie doprowadziło do pełnej ruchomości w stawach palca II ręki prawej. W przyszłości powód będzie wymagać kontynuacji leczenia usprawniającego gwarantowanego przez NFZ. Zmiany pourazowe mają charakter trwały. Rehabilitacja ma na celu utrzymanie wyników leczenia osiągniętych do tej pory. Zwiększenie zakresu ruchomości w stawach międzypaliczkowych i śródpaliczkowych palca II ręki prawej wydaje się mało prawdopodobne.

Powód nie wniósł zastrzeżeń do opinii biegłego z zakresu ortopedii M. J.. Wniósł natomiast o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu neurologii na wskazaną przez biegłego okoliczność drętwienia i braku czucia w palcu. Biegły M. J. wskazał, iż przeprowadzenie opinii biegłego z zakresu neurologii jest zbędne gdyż uraz zmiażdżeniowy palca II ręki prawej dotyczył specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii. Trudno w tym konkretnym przypadku mówić o jakichkolwiek zaburzeniach natury neurologicznej. Biegły w trakcie badania stwierdził prawidłowe czucie. Powód nie wnosił dalszych zastrzeżeń do opinii. Powód nie uprawdopodobnił także okoliczności, które zgodnie z art. 206 § 7 k.p.c. jak również art. 217 § 2 k.p.c. uzasadniałyby niezgłoszenie dowodów i twierdzeń w pozwie i jednocześnie pozwalałyby na uwzględnienie spóźnionego wniosku.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy należało uznać go za spójny, logiczny i wiarygodny. Sąd podzielił opinie biegłego sądowego z zakresu (...) jako fachowe, rzetelne, wyczerpujące i przekonujące. Dokonując oceny opinii biegłego Sąd uwzględnił właściwe dla jej oceny kryteria zgodności z zasadami logiki i wiedzy powszechnej, poziomu wiedzy biegłego, podstaw teoretycznych opinii, a także sposobu motywowania oraz stopnia stanowczości wyrażanych w niej wniosków. Opinie biegłego odpowiadają na pytania zawarte w zleceniu, odnoszą się do wszystkich podniesionych zastrzeżeń oraz zawierają uzasadnienie ostatecznych wniosków, sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały dla osób nieposiadających wiadomości specjalnych, zaś rozumowanie biegłego i logiczna poprawności wyciągniętych przez niego wniosków nie budzi wątpliwości Sądu.

Dlatego też Sąd oddalił wniosek powoda o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego neurologa na wskazaną przez biegłego okoliczność drętwienia i braku czucia w palcu. Artykuł 286 k.p.c. pozostawia uznaniu sądu zażądanie dodatkowej opinii innych biegłych, przy czym potrzeba dodatkowej opinii winna wynikać z tego, że złożona opinia jest niezupełna lub niejasna. Nie zachodzi zaś potrzeba powołania dodatkowej opinii innego biegłego, jeżeli w przekonaniu sądu opinia wyznaczonego biegłego jest na tyle kategoryczna i przekonująca, że wystarczająco wyjaśnia zagadnienia wymagające wiadomości specjalnych.( wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 czerwca 2013 r. I ACa 204/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lipca 2013 r. I ACa 232/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 września 2013 r. III AUa 312/1). Specyfika dowodu z opinii biegłego polega m.in. na tym, że jeżeli taki dowód już został przez sąd dopuszczony, to stosownie do treści art. 286 k.p.c. opinii kolejnego biegłego można żądać jedynie "w razie potrzeby". Potrzeba taka nie może być jedynie wynikiem niezadowolenia strony z niekorzystnego dla niej wydźwięku konkluzji opinii. W innym wypadku bowiem Sąd byłby zobligowany do uwzględniania kolejnych wniosków strony dopóty, dopóki nie złożona zostałaby opinia w pełni ją zadowalająca, co jest niedopuszczalne ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. I ACa 382/13).

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy nie potwierdził zasadności roszczeń powoda w całości. Mając na uwadze ustalony uszczerbek na zdrowiu powoda w wysokości 3,5 % powodowi zgodnie z umową ubezpieczenia grupowego na wypadek uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego polisą nr (...) przysługiwało świadczenie w wysokości 1.960,00 zł ( 3,5 x 560,00 zł), które należało pomniejszyć o kwotę dotychczas wypłaconą w wysokości 1120,00 zł. Mając na uwadze powyższe Sąd zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 842,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 czerwca 2014r. do dnia 31 grudnia 2015r., a także odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia zapłaty, o czym orzeczono w pkt I sentencji wyroku oddalając powództwo w pozostałej części w pkt. II sentencji.

W zakresie roszczenia odsetkowego Sąd orzekł na podstawie art. 481 k.c. w zw. z 817 k.c., zgodnie z którym ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą zawierać postanowienia korzystniejsze dla uprawnionego. Powód nie wykazał jednak, że w dniu 2 czerwca 2014 r. spełniony został warunek przewidziany w § 6 Ogólnych Warunków Grupowego (...) na Wypadek Uszczerbku na Zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku dlatego Sąd zasądził odsetki ustawowe od dnia 26 czerwca 2014 r. gdyż dopiero w dniu 25 czerwca 2014 r. mijał termin 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku.

Za podstawę orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zawartego w pkt III sentencji przyjęto art. 100 k.p.c., zgodnie z którym w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Powód wygrał proces w 25 %, koszty, jakie powód poniósł w związku postępowaniem to kwota 1.385,00zł ( 168,00 zł opłata od pozwu, 617,00 zł koszty zastępstwa procesowego, 600,00 zł wykorzystana zaliczka na opinię biegłego). Strona pozwana wygrała proces w 75 % a koszty, jakie poniosła na ten cel wynoszą 617,00 zł (koszty zastępstwa procesowego). Powód zobowiązany był zatem do zwrotu stronie pozwanej kwoty 462,75 zł (75 % z 617,00 zł), natomiast strona pozwana na rzecz powoda kwoty 346,25 zł. ( 25 % z 1.385,00 zł. ), dlatego ostatecznie Sąd zasądził od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 116,50 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wysokość koszów zastępstwa procesowego wynika z § 6 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U.2013.490 j.t.)

Orzeczenie w pkt. IV oparto na treści art. 113 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. za 2010 rok, Nr 90, poz. 594 ze zmianami) w zw. z art. 100 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Przewoźnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Alina Gałęzowska
Data wytworzenia informacji: