Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 292/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Oleśnicy z 2014-04-16

Sygn. akt I C 292/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia, 16 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSR Agnieszka Ostrowska-Gołąbek

Protokolant Ewelina Grudzień-Wuczkowska

po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2014r. w Oleśnicy sprawy

Przy udziale stron:

powód A. S. (1)

pozwany (...) S.A. z/s w W.

o zapłatę

I.  oddala powództwo;

II.  umarza postępowanie;

III.  zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 1.851,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z./

1. kal. 21 dni.

16.04.2014r.

Sygn. akt. I C 292/13

UZASADNIENIE

Powód A. S. (1) wniósł o zasądzenie od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 1528,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania według norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu swojego żądania powód podał, że w dniu 9 maja 2011 r. na skutek wypadku w którym udział brał pojazd będący własnością H. i A. K. prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...), Handel (...) s.c. doszło do utraty towaru stanowiącego własność firmy (...) Sp. z o.o. który to podmiot pozostawał z poszkodowanym w stałych stosunkach umownych. Pozwem z dnia 10 listopada 2011 r. (...) Sp. z o.o. wniosła o zasadzenie od w/w kwoty 127.738,34 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 26 maja 2011 r. H. i A. K. w dniu 22 lutego 2012 r. wnieśli sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty z dnia 6 lutego 2012 r. wnosząc jednocześnie o przypozwanie (...) S.A. jako ubezpieczyciela w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia z dnia 9 maja 2011 r. (...) S.A. nie przystąpiło do sprawy w charakterze interwenienta. Sąd Okręgowy w Legnicy wyrokiem z dnia 21 września 2012 r. zasądził od poszkodowanego na rzecz (...) Sp. z o.o. kwotę 127.738,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 maja 2011 r. z tytułu uszkodzonego towaru. Strona pozwana pismem z dnia 20 lutego 2013 r. poinformowało o przyznaniu odszkodowania w związku z uszkodzeniem pojazdu marki R. (...). Pismem z dnia 7 lutego 2013 r. pełnomocnik poszkodowanych wniósł o wypłatę odszkodowania w związku z utraconym towarem i wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 r. w sprawie VI GC 172/12. Strona pozwana do chwili wniesienia powództwa nie podjęła czynności. W dniu 25 lutego 2013 r. A. i H. K. zawarli z Biurem (...) Sp. z o.o. umowę przelewu wierzytelności mocą której na w/w przeniesiono wierzytelność w kwocie 127.738,34 zł. W dniu 27 lutego 2013 r. Biuro (...) Sp. z o.o. przeniosło na powoda 1.524,00 zł tytułu części odszkodowania przysługującego wobec strony pozwanej.

W uzasadnieniu swojego stanowiska strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz strony pozwanej zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Strona pozwana przyznała, iż pomimo braku wyroku skazującego sprawcę przedmiotowego wypadku przyjęła odpowiedzialność za zdarzenie w ramach polisy ubezpieczonego u niej pojazdu. Odnosząc się do twierdzeń pozwu wskazała, że ubezpieczyciel w dniu 7 lutego 2013 r. otrzymał pismo A. i H. K. wnioskujące o wszczęcie postępowania likwidacyjnego związanego ze szkodą w postaci utraty przewożonego towaru i w związku z zapadłym wyrokiem Sadu Okręgowego w Legnicy. Zarzucił jednak, że strona pozwana nie otrzymała od Spółki (...) powiadomienia o zawarciu umowy wierzytelności zawieranych przez I., zaś o fakcie tym uzyskała wiedzę dopiero w dniu doręczenie jej pozwu powoda. Ponadto zarzuciła, że strona pozwana nie otrzymała również zawiadomienia o cesji, na mocy której powód nabył wierzytelność dochodzona niniejszym pozwem. W konsekwencji, wiec dopiero po dacie doręczenia pozwu ubezpieczyciel otrzymał informację o fakcie przelewu przedmiotowej wierzytelności, przy czym niezwłocznie zaspokoił żądanie powoda i dokonał na jego rzecz zapłaty kwoty 1528,00 zł w dniu 20 maja 2013 r.

Powód kolejnymi powództwami wystąpił również o zasądzenie na jego rzecz od strony pozwanej kwoty: 1570,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych w tym kosztami zastępstwa procesowego oraz kwoty 1507,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego powołując się we wszystkich sprawach na w/w opisane okoliczności

Sąd Rejonowy w Oleśnicy zarządzeniem z dnia 14 maja 2014 r. połączył do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt. I C 292/13 i I C 438/13 i zarządził prowadzić łącznie je pod sygn. akt I C 292/13.

Postanowieniem z dnia 4 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Oleśnicy połączył do wspólnego rozpoznania sprawy o sygn. akt. I C 292/13 i I C 670/13 i postanowił prowadzić łącznie pod sygn. akt I C 292/13.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwem z dnia 10 listopada 2011 roku (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J. wniosła o zasądzenie na jej rzecz solidarnie od H. K. i A. K., prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą (...) s.c. w K. kwoty 127 738,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 27 maja 2011 roku do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. Wskazała, że zleciła wskazanej firmie transportowej przewóz towarów, który nie dotarł do miejsca przeznaczenia z uwagi na wypadek komunikacyjny. H. K. i A. K. podnieśli, że sprawcą wypadku była osoba trzecia, kierująca pojazdem marki (...) o nr rej. (...) objętym ubezpieczeniem OC u strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W..

Do zamknięcia rozprawy wskazany ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia nie przystąpił do sprawy w charakterze interwenienta.

Dowód:

kserokopia wyroku wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie o sygn. VIGC172/12 - k. 13-20.

Mimo braku wyroku skazującego sprawcę zdarzenia, stroną pozwana przyjęła odpowiedzialność za powyższy wypadek komunikacyjny i wypłaciła świadczenia zgłoszone przez bliskich zmarłego w wypadku Z. K. oraz zlikwidowała szkodę w należącym do H. K. i A. K. pojeździe marki R. o nr rej. (...), uszkodzonym w wypadku.

Dowód:

kserokopia pisma strony pozwanej z dnia 24 maja 2012 r — k. 22-23;

kserokopia pisma strony pozwanej z dnia 20 lutego 2013 r. — k. 24.

Wyrokiem z dnia 21 września 2012 roku Sąd Okręgowy w Legnicy w sprawie o sygn. akt VI GG 172/12 zasądził solidarnie od H. K. i A. K. na rzecz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. kwotę 127 738,34 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 27 maja 2011 roku i kosztami procesu w kwocie 5 248 zł.

Dowód:

kserokopia wyroku wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Legnicy w sprawie o sygn. VIGC 172/12 - k. 13-20;

H. i A. K. wnieśli apelację od powyższego wyroku z dnia 21 września 2012 roku. Postanowieniem z dnia 02 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Legnicy odrzucił apelację pozwanych. Powyższe postanowienie uprawomocniło się w dniu 14 września 2013 roku (bezsporne).

Przed uprawomocnieniem się postanowienia o odrzuceniu apelacji, a już po jej wniesieniu - H. i A. K. pismem z dnia 07 lutego 2013 roku zwrócili się do strony pozwanej o wszczęcie postępowania likwidacyjnego w związku z zasądzonym od nich roszczeniem na rzecz (...) Sp. z o.o. z tytułu utraconego towaru w wypadku komunikacyjnym z dnia 09 maja 2011 r.

Dowód:

kserokopia pisma pełnomocnika H. i A. K. z dnia 07 lutego 2013 roku -k. 25

W dniu 25 lutego 2013 roku H. i A. K. zawarli z Biurem (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w L. umowę przelewu wierzytelności. W umowie tej zbywający oświadczyli, iż są wierzycielami (...) S.A. w B., zaś wartość wierzytelności, którą przenoszą na mocy tej umowy wynosi kwotę 127 738,34 zł i wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 roku. Zbywcy oświadczyli również, że cedowana wierzytelność jest zgodna, co do zasady i wysokości, bezsporna i nie zajęta w drodze egzekucji sądowej i administracyjnej.

Dowód:

kserokopia umowy przelewu wierzytelności z dnia 25 lutego 2013 roku - k. 12

Pismem z dnia 25 lutego 2013 roku, Biuro (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. zawiadomiła stronę pozwaną o zawarciu umowy przelewu wierzytelności.

Dowód:

kserokopia umowy przelewu wierzytelności z dnia 25 lutego 2013 roku - k. 21

kserokopia książki nadawczej z dnia 25 lutego 2013 roku — k. 48

W dniu 26 lutego 2013 roku powód zawarł z Biurem (...) Sp. z o.o. w L. umowę przelewu wierzytelności. Na mocy tej umowy Zbywca oświadczył, iż jest wierzycielem (...) S.A., zaś wartość tej wierzytelności wynosi kwotę 127 738,34 zł i wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 roku. Ponadto oświadczył, że przysługująca mu wierzytelność jest zgodna, co do zasady i wysokości, bezsporna i nie zajęta w drodze egzekucji sądowej i administracyjnej, a na mocy tej umowy przeniósł na A. S. (1) wierzytelność w kwocie 1507,00 zł.

Dowód:

kserokopia umowy przelewu wierzytelności z dnia 4 marca 2013 r. — k. 141

W dniu 27 lutego 2013 roku Biuro (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. zawarła z powodem A. S. (1) kolejną umowę przelewu wierzytelności. Na mocy tej umowy Zbywca oświadczył, iż jest wierzycielem (...) S.A., zaś wartość tej wierzytelności wynosi kwotę 127 738,34 zł i wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 roku. Ponadto oświadczył, że przysługująca mu wierzytelność jest zgodna, co do zasady i wysokości, bezsporna i nie zajęta w drodze egzekucji sądowej i administracyjnej, a na mocy tej umowy przeniósł na A. S. (1) wierzytelność w kwocie 1528 zł.

Dowód:

kserokopia umowy przelewu wierzytelności z dnia 26 lutego 2013 roku k. 8

W dniu 4 marca 2013 roku powód zawarł z Biurem (...) Sp. z o.o. w L. kolejną umowę przelewu wierzytelności. Na mocy tej umowy Zbywca oświadczył, iż jest wierzycielem (...) S.A., zaś wartość tej wierzytelności wynosi kwotę 127 738,34 zł i wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 roku. Ponadto oświadczył, że przysługująca mu wierzytelność jest zgodna, co do zasady i wysokości, bezsporna i nie zajęta w drodze egzekucji sądowej i administracyjnej, a na mocy tej umowy przeniósł na A. S. (1) wierzytelność w kwocie 1570,00 zł.

Dowód:

kserokopia umowy przelewu wierzytelności z dnia 4 marca 2013 r. — k. 41

Strona pozwana zaspokoiła należności objęte powództwem:

w dniu 20 maja 2013 roku - kwotę 1528 zł;

w dniu 24 maja 2013 roku -kwotę 1570 zł;

w dniu 18 czerwca 2013 roku - kwotę 1507 zł.

Powód wniósł o ograniczenie powództwa co to w/w/ kwot domagając się zasądzenia ustawowych odsetek od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

Dowód:

kserokopia decyzji z dnia 20 maja 2013 r. - k. 73-74;

kserokopia decyzji z dnia 23 maja 2013 r. — k. 84-85;

kserokopia decyzji z dnia 18 czerwca 2013 r. — k. 151-152.

Pismem z dnia 10 lipca 2013 roku pełnomocnik (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. wezwał stronę pozwaną do zapłaty kwoty 127 738,34 zł.

Dowód:

kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 10 lipca 2013 r. - k. 177.

W związku z tym, strona pozwana pismem z dnia 22 lipca 2013 roku wezwała A. S. (1) do zwrotu wypłaconej kwoty 6154,00 zł powołując się na fakt, iż zarówno umowa przelewu wierzytelności zawarta między H. i A. K., a z Biurem (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w L. oraz między Biurem (...) Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w L., a powodem A. S. (1) są nieważne, albowiem wierzytelności objęte w/w umowami nie istnieją.

Dowód:

kserokopia wezwania do zapłaty z dnia 22 lipca 2013 r. — k. 179-180.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Sąd dokonał ustaleń faktycznych opierając się dokumentach przedłożonych przez strony, których autentyczność i prawidłowość nie były kwestionowane. Ponadto Sąd oparł się na dokumentacji z akt szkody nr PL (...) oraz aktach szkody nr PL (...) i PL (...) w zakresie w jakim wskazywały one na okoliczności przebiegu i likwidacji szkody.

W niniejszej sprawie powód A. S. (1) domagał się od strony pozwanej – (...) S.A. jako udzielającego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właściciela pojazdu – sprawcy wypadku – łącznej kwoty 4305,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu w każdej z połączonych spraw. W toku postępowania strona pozwana najpierw przyjęła odpowiedzialność i wypłaciła powodowi dochodzone pozwem należności, po czym powoływała się na błąd co do przyjęcia za prawdziwe oświadczenie zbywcy o posiadaniu wierzytelności wobec (...) SA i zakwestionowała ważność umów przelewu wierzytelności.

Kwestia sporną zatem była okoliczność czy skuteczne były kolejne umowy cesji w/w wierzytelności oraz czy ewentualnie w przypadku uznania skuteczności umów – strona pozwana pozostawała w zwłoce z zapłatą.

Z przedłożonych dokumentów nie wynika, że przelane wierzytelności w kwotach 1528 zł, 1507 zł i 1570 zł przysługiwały A. i H. K. w stosunku do strony pozwanej (...) Spółki Akcyjnej w W.. Nie wynika to bowiem ani z umowy przelewu z dnia 25 lutego 2013 roku, ani też z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 21 września 2012 roku w sprawie o sygn, VI GC 172/12. Z przedmiotowego wyroku wynika jedynie, że H. i A. K. nie byli wierzycielami, ale dłużnikami kwoty 127 738,34 zł, którą następnie zbyli na mocy umowy cesji jako wierzytelność, a skoro pierwotni zbywający nie posiadali wierzytelności, to nie mogli w konsekwencji skutecznie przelać istniejących wierzytelności na powoda. Z treści przedłożonych dokumentów nie wynika także, iż mogły być to wierzytelności przyszłe. Mając jednak na uwadze spłatę należności głównej dochodzonej pozwem przez stronę pozwaną na rzecz powoda w toku postępowania sądowego i ograniczenie powództwa, sąd w tym zakresie umorzył postępowanie.

Gdyby jednak przyjąć za skuteczne kolejne umowy cesji wierzytelności, to żądanie przez powoda ustawowych odsetek od uiszczonych kwot głównych od daty wniesienia pozwu do dnia zapłaty również nie podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art. 509§1 kc, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Przelew nie wymaga udziału dłużnika, bowiem pomimo zmiany osoby uprawnionej zobowiązanie pozostaje to samo. W wyniku przelewu przechodzi na nabywcę ogół uprawnień przysługujących dotychczasowemu wierzycielowi, który zostaje wyłączony ze stosunku zobowiązaniowego, jaki wiązał go z dłużnikiem. Zawiadomienie o cesji może jednak mieć znaczenie dla oceny czy zapłata dokonana do rąk poprzedniego wierzyciela jest skuteczna, albowiem dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rak poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia dłużnik wiedział o przelewie. Z akt sprawy oraz pism stron nie wynika jednak aby strona pozwana przed wniesieniem pozwu miała wiedzę o zawarciu umowy przelewu wierzytelności z dnia 26 lutego 2013r., 27 lutego 2013r. oraz z dnia 04 marca 2013 roku pomiędzy Biurem (...) Sp. z o.o. w L., a powodem A. S. (2), a zatem brak było podstaw do przyjęcia, iż w stosunku do powoda strona pozwana pozostawała w zwłoce z zapłatą żądanych kwot. Strona pozwana niezwłocznie po otrzymaniu odpisu pozwu z Sądu w każdej z połączonych spraw uiściła na rzecz powoda żądane kwoty i zadośćuczyniła roszczeniu. Sąd zatem w tym zakresie oddalił powództwo.

Orzeczenie o kosztach oparto na treści art. 98 kpc w zw. z art. 99 kpc. Strona przegrywającą sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( kosztu procesu). W świetle wskazanych przepisów do kosztów procesu poniesionych przez stronę pozwaną należało zaliczyć wynagrodzenie radcy prawnego od każdego z powództw w kwotach po 600 i opłatę skarbową od odpisu pełnomocnictwa w kwotach po 17 zł. Zgodnie bowiem z postanowieniem Sadu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 r. I CZ 164/11 Połączenie - na podstawie art. 219 k.p.c. - kilku oddzielnych spraw w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia jest zabiegiem technicznym, który nie prowadzi do powstania jednej nowej sprawy, nie pozbawia połączonych spraw ich odrębności i nie zmienia faktu, że łącznie rozpoznawane i rozstrzygane sprawy są nadal samodzielnymi sprawami. W konsekwencji, w razie połączenia przez sąd kilku spraw do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia, zwrot kosztów procesu przysługuje stronie odrębnie w każdej z połączonych spraw

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Stochła
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Oleśnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Ostrowska-Gołąbek
Data wytworzenia informacji: