Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 782/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-08-28

Sygn. akt II Ca 782/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 sierpnia 2014r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia SO Małgorzata Brulińska

Sędzia SO Jolanta Bojko

Sędzia SO Marek Kurkowski

Protokolant: Elżbieta Biała

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2014r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) S.A. we W.

przeciwko (...) w S.

o zapłatę

na skutek apelacji i zażalenia strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Wołowie

z dnia 27 marca 2014 r.

sygn. akt VI C 311/13

I.  uchyla zaskarżony wyrok w punkcie I co do zasądzonych w nim odsetek ustawowych liczonych od kwot: 46,44 zł od 8 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 547,25 zł od 8 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 585,96 zł od 8 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1555,20 zł od 8 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 145,86 zł od 15 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 26,58 zł od 16 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 53,16 zł od 16 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1849 zł od 20 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1274,52 zł od 22 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1619,82 zł od 23 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 280,21 zł od 23 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1401,05 zł od 23 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1258,72 zł od 29 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 224,20 zł od 29 listopada 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 907,20 zł od 29 listopada 2012r. do 30 kwietnia 2013r., 459,42 zł od 6 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 663,85 zł od 6 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 646,52 zł od 6 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 132,90 zł od 6 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 1944 zł od 6 grudnia 2012r. do 30 kwietnia 2013r., 403,56 zł od 7 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r., 642,60 zł od 13 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r. i 191,51 zł od 14 grudnia 2012r. do 29 kwietnia 2013r. oraz w punkcie II co do kwoty 18417,73 zł, znosi postępowanie w tym zakresie po 24 kwietnia 2014r. i umarza postępowanie w tym zakresie;

II.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że oddala powództwo; zmienia go także w punkcie III w ten sposób, że zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 158,30 zł kosztów procesu;

III.  zasądza od strony powodowej na rzecz strony pozwanej 1669,03 zł kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego.

Sygn. akt II Ca 782/14

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 marca 2014r. Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Zamiejscowy Wydział Cywilny w Wołowie zasądził od strony pozwanej (...) w S. na rzecz strony powodowej (...) SA we W. ustawowe odsetki liczone od wskazanych kwot za wymienione okresy, umorzył postępowanie w zakresie kwoty 52959,93 zł. należności głównej oraz co do żądania odsetek ustawowych od kwoty 1296 zł. za okres od 10 kwietnia 2012r. do 21 marca 2013r. i zasądził od strony pozwanej na rzecz strony powodowej 2184,46 zł. kosztów procesu.

U podstaw rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego legły następujące ustalenia stanu faktycznego:

Strony łączyła umowa o współpracy, w ramach której powodowa Spółka dostarczał pozwanemu Szpitalowi środki farmaceutyczne, za które tenże płacił w terminie 30 dni od wystawienia poszczególnych faktur VAT. Spółka dostarczyła Szpitalowi wyroby farmaceutyczne, za które wystawiła faktury z terminami płatności od 26 marca 2012r. do 13 listopada 2012r..

W dniu 9 listopada 2012r. strony zawarły porozumienie, w którym pozwany Szpital uznał wymagalne na ten dzień zobowiązania wobec Spółki, objęte wykazem faktur VAT stanowiącym załącznik do porozumienia. W dokumencie tym wskazano, iż zobowiązanie strony pozwanej wyliczone na 9 listopada 2012r. wynosi: 113406,32 zł. należności głównej, 6413,96 zł. odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności z poszczególnych faktur wystawionych w okresie od 14 listopada 2011r. do 4 października 2012r. Według przyjętego harmonogramu spłat strona pozwana miała do 30 listopada 2012r. zapłacić 45064,29 zł. ( w tym ratę w wysokości 37802,11 zł. i odsetki w kwocie 6413,96 zł.), do 31 grudnia 2012r.- 38636,86 zł.( 37802,11 zł. raty i 834,75 zł. odsetek) i do 31 stycznia 2013r.- 38219,48 zł. ( 37802,11 zł. raty i 417,38 zł. odsetek). W § 2 postanowiono, iż zapłata odsetek ustawowych nastąpi na podstawie not odsetkowych wystawionych przez stronę powodową po zapłacie przez Szpital rat kapitałowych, a za termin zapłaty przyjęto datę obciążenia rachunku bankowego dłużnika. W § 3 i 4 ustalono, że niewywiązanie się przez stronę pozwaną z warunków porozumienia ( zapłata po terminie lub w niepełnej wysokości) uprawnia stronę powodową do postawienia w stan natychmiastowej wymagalności pozostałej części długu, domagania się wszelkich odsetek i kosztów.

Pozwany Szpital po terminach wymienionych w harmonogramie zapłacił Spółce: 15 stycznia 2013r.- 37802,14 zł., 21 marca 2013r.- 37802,11 zł. 26 marca 2013r. i 29 kwietnia 2013r.- 14008,33 zł., 30 kwietnia 2013r.- 4406,40 zł., łącznie 94018,94 zł., w tym 18414,73 zł. z tytułu oznaczonych faktur płatnych po 4 października 2013r.

Przy tak poczynionych ustaleniach faktycznych uznał Sąd Rejonowy, iż wobec dokonania przez stronę pozwaną zapłaty należności i cofnięcia pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia w tym zakresie na podstawie art. 355§ 1 k.p.c. zachodziły warunki do umorzenia postępowania co do kwoty 52959,93 zł. jako należności głównej oraz co do odsetek ustawowych od kwoty 1296 zł. wskazanej w fakturze VAT nr (...), która objęta została cofnięciem pozwu jako omyłkowo dwukrotnie wymieniona w zmodyfikowanym żądaniu powodowej Spółki.

W odniesieniu do pozostałej części rozstrzygnięcia- objętej punktem II zaskarżonego wyroku- wskazał Sąd I instancji, iż strony łączyła umowa sprzedaży, a strona pozwana nie kwestionowała istnienia po swojej stronie zobowiązania do zapłaty należności wynikających z odebranych bez zastrzeżeń faktur VAT.

W ocenie Sądu Rejonowego zawarte 9 listopada 2012r. porozumienie nie zmieniło zakresu zobowiązania pozwanego Szpitala skoro w jego § 2 przewidziano uprawnienie powodowej Spółki do wystawienia not odsetkowych nawet gdyby pozwany spełnił świadczenie zgodnie z porozumieniem- w terminach i kwotach w nim wskazanych.

W sytuacji, gdy strona pozwana dokonała zapłaty po ustalonych terminach i w innych kwotach niż wymienione w harmonogramie, wystąpiły skutki przewidziane w § 3 porozumienia, a zatem strona powodowa mogła żądać całej należności głównej wraz z odsetkami za opóźnienie zgodnie z pierwotnym zobowiązaniem- odsetek od należności wynikających z poszczególnych faktur VAT od dat płatności wskazanych w tych fakturach.

Jak podkreślił Sąd Rejonowy w porozumieniu powód nie zrzekł się roszczenia odsetkowego, a nadto objęto nim zarówno należność główną ( stanowiącą sumę należności wskazanych w fakturach) jak i odsetki ustawowe obliczone do 9 listopada 2012r. według terminów płatności wynikających z tychże faktur. Według Sądu I instancji roszczenie strony powodowej uzasadniał zatem przepis art. 476 k.c. wobec wystąpienia po stronie pozwanego Szpitala zwłoki w spełnieniu świadczenia.

W przedmiocie kosztów procesu orzekł Sąd Rejonowy na podstawie art. 100 k.p.c. przyjmując, iż powód wygrał sprawę w 53%, a pozwany w 47% przy czym część należności pozwany Szpital uregulował przed wniesieniem pozwu.

Apelację i zażalenie od wskazanego orzeczenia wywiodła skutecznie strona pozwana, zaskarżając zażaleniem wyrok w zakresie jego punktu II- co do umorzenia postępowania na kwotę 18417,73 zł. zaś apelacją w zakresie jego punktów I- co do zasądzonych odsetek ustawowych od wymienionych w apelacji kwot za wskazane tam okresy zamknięte i III- w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu.

Apelujący zarzucił: naruszenie przepisów procesowych, a to art. 503§ 1 , art. 504§ 2 i art. 505§ 2 k.p.c. i nieważność postępowania z art. 379 pkt. 3 k.p.c. polegającą na orzeczeniu o żądaniu, które- wobec jego niezaskarżenia sprzeciwem co do kwoty 18417,73 zł. z ustawowymi odsetkami od należności wymienionych fakturach za wskazane tam okresy do dnia zapłaty- uzyskało walor prawomocności; błąd w ustaleniach faktycznych polegający na przyjęciu, że kwoty wpłacone przez stronę pozwaną 21, 26 marca 2013r., 29 i 30 kwietnia 2013r. w łącznej wysokości 94018,94 zł. uiszczone zostały na poczet należności głównej; naruszenie przepisu prawa materialnego, a to 65§ 1 i 2 k.c. poprzez wadliwą wykładnię treści porozumienia stron z 9 listopada 2012r. i przyjęcie, że wobec zapłaty dokonanej przez stronę pozwaną po terminach wskazanych w harmonogramie porozumienie utraciło moc.

Przy tak sformułowanych zarzutach apelujący wniósł o chylenie zaskarżonego wyroku w punkcie I co do objętego zarzutem nieważności rozstrzygnięcia oraz w punkcie II co do umorzenia postępowania w zakresie kwoty 18417,73 zł., zniesienie postępowania w zakresie dotkniętym nieważnością i jego umorzenie w tej części, o zmianę zaskarżonego wyroku w punkcie I poprzez oddalenie powództwa oraz w punkcie III przez zasądzenie na jego rzecz od strony powodowej kosztów procesu w kwocie 158 zł.; domagał się również zasądzenia od

Strony powodowej kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego.

W odpowiedzi na apelację strona powodowa wniosła o jej oddalenie z zasądzeniem na jej rzecz od skarżącego kosztów postępowania przed Sądem II instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja i zażalenie strony pozwanej podlegały uwzględnieniu jak uzasadnione.

Wprawdzie Sąd Rejonowy poczynił prawidłowe ustalenia stanu faktycznego, które Sąd Odwoławczy przyjął za własne, jednakże dokonał wadliwej- z naruszeniem normy z art. 65§ 1 i 2 k.c.- interpretacji zawartego przez strony 9 listopada 2012r. porozumienia i wysnuł błędne wnioski w zakresie skutków wskazanego porozumienia dla roszczeń powodowej Spółki, co doprowadziło do wydania nieprawidłowego orzeczenia.

W pierwszej kolejności jednak odnieść należało się do podniesionego tak w apelacji jak i w zażaleniu zarzutu nieważności części postępowania w sprawie. I tak przy prawidłowej ocenie zakresu zaskarżenia przez stronę pozwaną nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym w dniu 28 marca 2013r., zgodnie z którą wskazany nakaz zapłaty nie został zaskarżony w zakresie kwoty 18417,73 zł. z ustawowymi odsetkami od kwot 46,44 zł, 547,25 zł. 585,96 zł., 1555,20 zł. od 8 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwot 145,86 zł., 1555,20 zł. od 15 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwot 26,58 zł. i 53,16 zł. od 16 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 1849 zł. od 20 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 1274,52 zł. od 22 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwot 1619,82 zł., 280,21 zł., 1401,05 zł. od 23 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwot 1258,72 zł., 224,20 zł., 907,20 zł. od 29 listopada 2012r. do dnia zapłaty, od kwot 459,42 zł., 663,85 zł., 646,52 zł., 132,90 zł., 1944 zł. od dnia 6 grudnia 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 403,56 zł. od 7 grudnia 2012r. do dnia zapłaty, od kwoty 642,60 zł. od dnia 13 grudnia 2012r. do dnia zapłaty i od kwoty 191,51 zł. od 14 grudnia 2012r. do dnia zapłaty, stwierdzić należało zaistnienie nieważności postępowania, o której mowa w art. 379 pkt. 3 k.p.c. Zgodnie z art. 504§ 2 w związku z art. 505§2 k.p.c. nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku, a zatem traci moc jedynie w części zaskarżonej sprzeciwem. Interpretacja sprzeciwu strony pozwanej, w którym zaskarżyła ona nakaz zapłaty z dnia 28 marca 2013r. jedynie w części – co do kwoty 34542,20 zł. z ustawowymi odsetkami co do kwot wymienionych w sprzeciwie za wskazane tam okresy opóźnienia oraz co do kosztów procesu, w kontekście uzasadnienia stanowiska pozwanej wyrażonego w sprzeciwie, w którym odwołuje się do porozumienia z 9 listopada 2012r., wprost wskazując, iż porozumieniem tym nie została objęta należność w łącznej kwocie 18417,73 zł. z odsetkami ustawowymi od poszczególnych należności za okresy wynikające z określonych numerem faktur, nie budziła przy tym żadnych wątpliwości. W konsekwencji wobec uprawomocnienia się nakazu zapłaty w nieobjętej sprzeciwem części, czynność procesowa strony powodowej polegająca na cofnięciu pozwu w zakresie żądania zapłaty kwoty 18417,73 zł. z odsetkami ustawowymi za wymienione okresy od wskazanych należności nie mogła wywrzeć skutku, a zatem rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w tym zakresie zawarte w punktach I i II wyroku jako naruszające powagę rzeczy osądzonej podlegało uchyleniu na podstawie art. 386§ 2 w związku z art. 379 pkt. 3 i 378§1 k.p.c., ze zniesieniem postępowania przed Sądem I instancji w zakresie dotkniętym nieważnością, tj. poczynając od daty wniesienia sprzeciwu ( od 24 kwietnia 1014r.) oraz umorzeniem postępowania w tej części na podstawie art. 355§ 1 k.p.c. z uwagi na niedopuszczalność powtórnego orzekania w tym zakresie sprawy.

W odniesieniu do objętej sprzeciwem, a zatem zakresem zaskarżenia, kwoty 34542,20 zł. z ustawowymi odsetkami od poszczególnych wymienionych kwotowo należności za okresy od terminów wynikających z poszczególnych faktur odpowiednio do 21 marca 2013r. bądź do 26 marca 2013r., stwierdzić należało, że stanowisko Sądu Rejonowego o umorzeniu postępowania w zakresie kwoty 34542,20 zł. , podjęte wobec cofnięcia pozwu w tej części ze zrzeczeniem się roszczenia, z zastosowaniem regulacji art. 355§ 1 k.p.c. było prawidłowe. Za wadliwe natomiast uznać należało przyjęcie, że stronie powodowej przysługiwało roszczenie o ustawowe odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczeń wynikających z poszczególnych faktur za okresy od dat wskazanych w tych fakturach do dnia dokonania faktycznej zapłaty, tj. odpowiednio do 21 i do 26 marca 2013r. W tym zakresie Sąd Rejonowy, dokonując wykładni oświadczeń woli stron zawartych w porozumieniu z 9 listopada 2012r., wskazał odpowiednio na zapisy § 2-4 tegoż porozumienia jako świadczące o uprawnieniu strony powodowej do domagania się całej należności wynikającej z wystawionych uprzednio faktur wraz z odsetkami ustawowymi w zakresie objętym pierwotnym zobowiązaniem. W tej mierze wskazał Sąd Rejonowy na okoliczność, iż porozumienie zawarte zostało jedynie w interesie strony pozwanej skoro harmonogram spłat przewidywał przesunięcie terminów zapłaty, a pozwany Szpital nie zrealizował prawidłowo swojego zobowiązania regulując raty po upływie umówionych terminów. Stanowiska tego nie da się podzielić. Po pierwsze pominięty został przy dokonywaniu wykładni oświadczeń woli stron kontekst sytuacyjny w postaci istnienia pomiędzy stronami umowy o współpracy, która wskazywała na istnienie także po stronie powodowej Spółki interesu w kontynuowaniu współpracy ze stroną pozwaną. Po drugie, zapisy § 2 i 3 porozumienia, interpretowane przez pryzmat stanowiącego załącznik nr 1 wykazu zobowiązań, w którym ujęte zostały również wyliczone na 9 listopada 2012r. odsetki ustawowe od należności wynikających z poszczególnych faktur w łącznej wysokości 6413,96 zł., uprawnienia strony powodowej do domagania się wskazanych odsetek po dokonaniu przez Szpital zapłaty rat kapitałowych jednak po wystawieniu not odsetkowych oraz prawa postawienia przez powodową Spółkę pozostałej części długu w stan natychmiastowej wymagalności i podjęcia czynności procesowych i egzekucyjnych zmierzających do odzyskania należności wraz z odsetkami i kosztami w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat lub niezapłacenia raty w pełnej wysokości, wskazują, że porozumienie w sposób kompleksowy chroniło usprawiedliwione roszczenia strony powodowej w pełnej wysokości równocześnie zastrzegając podjęcie przez Spółkę określonych czynności dla ich zaspokojenia. Pomijając w zawartym w pozwie opisie stanu faktycznego fakt zawarcia wskazanego porozumienia, a następnie nie wykazując, że spełnione zostały wymienione w porozumieniu warunki zachowania roszczeń w postaci wystawienia not odsetkowych oraz złożenia oświadczenia o postawieniu długu w stan wymagalności, strona powodowa nie dowiodła skutecznie swoich racji. Tym samym też zasadny okazał się zarzut apelacji naruszenia przez Sąd I instancji norm art. 65§ 1 i 2 k.c. poprzez dokonanie wadliwej wykładni treści oświadczeń woli stron zawartych w porozumieniu z 9 listopada 2012r., a w szczególności przez pominięcie konsekwencji prawnych zawarcia wskazanego porozumienia.

W tej mierze wskazać należało, iż porozumienie to spełniało prawne wymogi ugody, o której mowa w art. 917 k.c. Ugoda należy do umów konsensualnych, kauzalnych i w swym założeniu wzajemnych, a jej treścią może być również ukształtowanie warunków zapłaty należności wynikającej z wcześniej zawartej umowy. Warunkiem uznania czynności prawnej za ugodę, stosownie do art. 917 k.c., są wzajemne ustępstwa obu stron przy czym rodzaj i zakres ustępstw mogą być różne, nie muszą być jednakowo ważne ani ekwiwalentne ( tak też Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 30 września 2010r., I CSK 675/09, Lex nr 784899 i z dnia 2 grudnia 2011r., III PK 28/11, Lex 1163947, Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyrokach z dnia 8 października 2013r., I ACa 287/13, Lex nr 1403837 i z dnia 8 listopada 2013r., I ACa 1449/12, Lex nr 1419156, Sąd Apelacyjny w Szczecinie w postanowieniu z dnia 29 marca 2013r., I Acz 1181/12, L:ex nr 1344245). Jak przy tym wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 czerwca 2008r. ( II CSK 98/08, Lex nr 637701), który to pogląd Sąd Okręgowy w pełni podziela, jeżeli została zawarta ugoda, należy przyjąć, iż strony uregulowały w niej wszystkie elementy łączącego je stosunku prawnego, a wykonanie takiego zmodyfikowanego ugodą zobowiązania prowadzi do wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego strony. Nie mogą zatem powstać nowe roszczenia wynikające z tych samych stosunków prawnych, co roszczenia już objęte ugodą.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt stanu faktycznego niniejszej sprawy, stwierdzenie Sądu Rejonowego, iż wobec nieterminowej zapłaty przez stronę pozwaną należności objętych ugodą jej postanowienia przestały wiązać strony, w kontekście spełnienia przez stronę pozwaną całości świadczenia objętego ugodą i niepodjęcia przez powodową Spółkę czynności związanych z dochodzeniem odsetek w postaci wystawienia not odsetkowych, uznać należało za nieuprawnione. W wyniku spełnienia przez stronę pozwaną świadczenia obejmującego objętą porozumieniem należność główną, wygasło zobowiązanie Szpitala wynikające z poprzedzającego zawarcie ugody zobowiązania wskazanego w fakturach ujętych w wykazie stanowiącym załącznik do porozumienia. W konsekwencji w miejsce roszczenia odsetkowego z tytułu opóźnienia w zapłacie należności z poszczególnych faktur VAT , którego podstawę stanowiłby przepis art. 481§ 1 i 2 k.c., a nie jak wskazał Sąd I instancji art. 476 k.c. ( którego zastosowanie warunkowałoby wykazanie przez stronę powodową zwłoki- zawinionego opóźnienia po stronie pozwanego Szpitala), weszło w wyniku modyfikacji zobowiązania roszczenie z tytułu odsetek wyliczonych w harmonogramie spłat, którego wymagalność uwarunkowana została wystawieniem przez Spółkę not odsetkowych, która to okoliczność nie tylko nie została wykazana, ale nie była też objęta wskazanym w pozwie stanem faktycznym determinującym zakres żądania.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należało wygaśnięcie pierwotnego zobowiązania strony pozwanej w odniesieniu do dochodzonej pierwotnie pozwem należności głównej i odsetkowej, co skutkowało na podstawie art. 386§ 1 k.p.c. zmianą zaskarżonego wyroku w jego punkcie I oddaleniem powództwa w jego zmodyfikowanej postaci, rzecz jasna jedynie w zakresie nieobjętym prawomocnym nakazem zapłaty.

Weryfikacji wymagało również rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego w przedmiocie kosztów procesu. Biorąc pod uwagę, iż w stosunku do pierwotnie dochodzonego żądania strona powodowa utrzymała się ze swoim roszczeniem ( zapłata nastąpiła w toku postępowania) jedynie w 35% ( 18417,73 zł. do 52959,93 zł.) , przy poniesionych przez stronę powodową w postępowaniu przed Sądem I instancji kosztach procesu w wysokości 6265 zł. zaś przez stronę pozwaną w wysokości 3617 zł., stosunkowe rozdzielenie tych kosztów w proporcjach 35% do 65%, tj. według art. 100 k.p.c. winno prowadzić do zasądzenia od strony powodowej na rzecz strony pozwanej kwoty 158,30 zł. wskazanych kosztów. W związku z powyższym na podstawie art. 386§ 1 w związku z art. 397§ 2 k.p.c. zmieniono punkt III zaskarżonego wyroku.

O kosztach postępowania apelacyjnego i zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98§ 1 i art. 99 w związku z art. 391§ 1 k.p.c., zasądzając zwrot poniesionych opłat sądowych od zażalenia- 185 zł. i od apelacji- 224 zł. oraz określając wysokość wynagrodzenia pełnomocnika strony pozwanej zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 w związku z § 6 pkt. 3 i 5 oraz § 12 ust. 1 pkt. 1 i § 12 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Strugała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Brulińska,  Jolanta Bojko ,  Marek Kurkowski
Data wytworzenia informacji: