Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1732/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2016-02-24

Sygnatura akt I C 1732/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 lutego 2016 roku

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSO Dominika Romanowska

Protokolant: Anna Gniwek

po rozpoznaniu na rozprawie 11 lutego 2016 roku we Wrocławiu

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. (...) we W.

o uchylenie uchwały

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 197 zł tytułem kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 14 października 2015 r. powódka A. K. wniosła o uchylenie uchwały nr (...) z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za działalność w 2014 roku, gdyż uchwała ta stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto w sprawozdaniu finansowym przedstawiona została nieprawdziwa sytuacja finansowa wspólnoty mieszkaniowej, czym naruszony został interes powódki. W uzasadnieniu swojego żądania powódka podniosła, że o treści zaskarżonej uchwały została powiadomiona pocztą elektroniczną w dniu 1 września 2015 roku. Powódka zarzuciła, że zatwierdzone uchwałą sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób nieprawidłowy i nierzetelny. Wskazała nadto na rozbieżności związane z obliczaniem udziałów w nieruchomości wspólnej przysługujących właścicielom poszczególnych lokali, co ma związek z obliczaniem głosów oddawanych w ramach głosowania za przyjęciem uchwał w pozwanej Wspólnocie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 7 stycznia 2016 r. (k. 67) strona pozwana wniosła o oddalenie powództwa. W uzasadnieniu swojego stanowiska strona pozwana podniosła przede wszystkim, iż powództwo zostało wniesione po upływie sześciotygodniowego terminu do zaskarżenia uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. Powódkę powiadomiono bowiem o treści uchwały w dniu 1 września 2015 r., a powództwo zostało wniesione do Sądu w dniu 14 października 2015 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka A. K. jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) w budynku przy ul. (...) we W. oraz członkiem pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...).

Okoliczności bezsporne

Powódka złożyła pozwanej Wspólnocie oświadczenie, zgodnie z którym korespondencja ze Wspólnoty powinna być kierowana do powódki za pomocą poczty elektronicznej, na adres (...)

Dowód:

- dane o lokalu mieszkalnym nr (...) – oświadczenie powódki z dnia 27 lutego 2013 r., k. 130

W dniu 1 września 2015 r. na adres mailowy powódki (...) pozwana Wspólnota przesłała informację o podjęciu zaskarżonej uchwały nr (...) załączając skan uchwały, sprawozdanie finansowe, tabele przedstawiającą sposób głosowania nad zaskarżoną uchwałę a także dalsze informacje (bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Wspólnoty, inne uchwały podjęte do dnia 31 sierpnia 2015 r.).

Dowód:

- wiadomość mailowa z dnia 1 września 2015 r. wraz z załącznikami, k. 80 – 108, 13 - 18

Zgodnie z zaskarżoną uchwałą nr (...) zatwierdzono sprawozdanie finansowe dotyczące przychodów i wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, a także udzielono Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej absolutorium za działalność w roku 2014.

Dowód:

- uchwała nr (...) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Zarządowi Wspólnoty absolutorium za działalność w roku 2014

Powództwo o uchylenie uchwały nr (...) zostało nadane w urzędzie pocztowym 14 października 2015 r.

Dowód:

- dane przesyłki o numerze (...) ze strony internetowej (...), k. 79

- koperta z pozwem oznaczona numerem (...), k. 52, 78

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie mogło zostać uwzględnione.

W niniejszej sprawie powódka zaskarżyła uchwałę pozwanej wspólnoty, domagając się uchylenia tej uchwały. Należy zatem w pierwszej kolejności zauważyć, iż przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowi, że właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (ust. 1a).

Zaskarżona uchwała została podjęta częściowo na zebraniu wspólnoty w marcu 2015 r., a częściowo w drodze indywidualnego zbierania głosów. Powódkę poinformowano o treści podjętej uchwały w dniu 1 września 2015 r. Sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały mijał w dniu 13 października 2015 r. Natomiast powództwo wniesiono w dniu 14 października 2015 r., a zatem po upływie 6-tygodniowego terminu. Brak dochowania przez powódkę terminu wyłączył możliwość merytorycznej kontroli zaskarżonej uchwały przez Sąd, a samo powództwo musiało w konsekwencji podlegać oddaleniu (por. wyroki SA we Wrocławiu: z dnia 19 września 2012 r., I ACa 921/12, z dnia 11 lipca 2013 r., I ACa 689/13, http://orzeczenia.wroclaw.sa.gov.pl/). Skro 6-cio tygodniowy termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów, określony w przepisie art. 25 ust. 1a ustawy o własności lokali, jest terminem zawitym rozpoczynającym bieg od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej to jego upływ skutkować musi utratą uprawnienia do skutecznego dokonania tej czynności.

Odnosząc się do zarzutów podniesionych toku postępowania przez powódkę – a związanych z dochowaniem terminu do zaskarżenia uchwały – wskazać należy, iż nie ma znaczenia, kiedy powódka faktycznie zapoznała się z treścią skarżonej uchwały. Przewidziany przez ustawodawcę termin 6-tygodniowy służy właśnie temu, by członek Wspólnoty Mieszkaniowej mógł zapoznać się z treścią uchwały, przeanalizować jej treść, zasięgnąć porady prawnej, podjąć decyzję o ewentualnym zaskarżeniu uchwały, jak również przygotować i wnieść do Sądu powództwo. Okoliczności te nie mogą natomiast być brane pod uwagę przy ustalaniu początkowego terminu do zaskarżenia uchwały. Zgodnie z przywoływanym już art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali termin ten biegnie „od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów”. Treść cytowanego przepisu jest jednoznaczna i nie pozwala na uznanie, że termin biegnie od innego dnia niż ten w którym dokonano powiadomienia o treści podjętej uchwały.

Nie ma znaczenia podawana przez powódkę okoliczność braku zaopatrzenia maila powiadamiającego o podjętej uchwale funkcją potwierdzenia przyjęcia. Powódka nie neguje bowiem, że dostała tę wiadomość mailową, a kwestia potwierdzenia przyjęcia miała by znaczenie jedynie w sytuacji, gdyby istniał spór co do tego, czy wiadomość została dostarczona. Powódka sama wyraziła zgodę na przesyłanie przez pozwaną Wspólnotę korespondencji na jej adres mailowy ( vide oświadczenie powódki na k. 130). Dodatkowo wskazać należy, że z zaoferowanej przez stronę powódkę korespondencji z pozwaną Wspólnotą wynika, iż powódka posługuje się pocztą elektroniczną, zgłaszając Zarządowi Wspólnoty różnego rodzaju zastrzeżenia i uwagi, (k. 48 – 51).

Przy tym powódka nie powoływała się w ogóle na fakt niedoręczenia jej powiadomienia o zaskarżonej uchwale w formie tradycyjnej bądź doręczenia go w późniejszym terminie niż w dniu 1 września 2015 r., czego Sąd nie jest w stanie zweryfikować w świetle zaoferowanego materiału dowodowego. Powódka wskazywała jedynie na inny sposób liczenia początku terminu do wniesienia powództwa, jednak wiążąc ten termin z powiadomieniem dokonanym w sposób mailowy. W ocenie Sądu przyjęta w pozwanej Wspólnocie praktyka polegająca na przesyłaniu informacji w sposób mailowy (do osób, które wyrażają zgodę na ten sposób komunikacji) w żaden sposób nie narusza wymogów prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w art. 25 ustawy o własności lokali.

W ocenie Sądu chybiona jest argumentacja strony pozwanej odwołująca się do wykładni art. 60 oraz 61 kodeksu cywilnego, które regulują pojęcie oraz sposób składania oświadczeń woli przez osoby dokonujące czynności prawnych. Powiadomienie o treści uchwały nie ma bowiem charakteru czynności prawnej, a jedynie czynności o charakterze materialno-technicznej, choć niepozbawionej doniosłości prawnej. Oświadczenia woli składane są przez właścicieli lokali, którzy głosują za przyjęciem uchwały bądź przeciwko jej przyjęciu, co prowadzi w efekcie do przyjęcia (bądź nieprzyjęcia) uchwały mającej charakter czynności prawnej. Natomiast obowiązkiem Wspólnoty jest powiadomienie lokatorów o treści uchwały podjętej trybie indywidualnego zbierania głosów, co skutkuje między innymi tym, że rozpoczyna swój bieg termin do zaskarżenia uchwały. W przypadku tradycyjnego obrotu listowego moment doręczenia listu jest co do zasady określany datą dzienną, natomiast w przypadku wiadomości mailowej doręczenie wiadomości jest oznaczone również poprzez podanie dokładnej godziny i minuty, w której wiadomość pojawia się na serwerze, do którego ma dostęp adresat e-maila. Nie może budzić jednak wątpliwości, że to dokładne określenie „godzinowe” nie ma większej doniosłości z punktu widzenia art. 25 ustawy o własności lokali, który odwołuje się do „dnia (…) powiadomienia wytaczającego powództwo”. Nie ma zatem znaczenia, czy wiadomość została dostarczona w danym dniu o godzinie 00:01, o godzinie 23:59, czy też o godzinie 22:31, jak to miało miejsce w okolicznościach niniejszej sprawy (k. 80). Niemniej jednak argumentacja odnosząca się do składania oświadczeń woli wyrażonego w postaci elektronicznej ta jest o tyle przydatna, że definiuje specyfikę sposobu komunikowania się przez internet. Skoro złożenia oświadczenia woli dokonuje się za pomocą prawidłowego wprowadzenia jego treści do urządzenia elektronicznego i przekazania za pomocą narzędzi programowych umożliwiających indywidualne wysyłanie i odbieranie danych na odległość tak, że staje się ono dostępne dla adresata oświadczenia, z czym wiążą się doniosłe skutki wynikającego z art. 61 k.c., to tym bardziej ta forma ta jest właściwa i adekwatna gdy służy do przekazywania informacji o treści podjętej uchwały.

Przekroczenie terminu zawitego do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej uniemożliwiło Sądowi merytoryczne badanie zarzutów stawianych zaskarżonej uchwale. Z tych też względów orzeczono tak jak w sentencji, oddalając powództwo na koszt powódki, która przegrała sprawę w całości (art. 98 § 1 k.p.c.). Na koszty te w wysokości 197 zł składa się wynagrodzenie pełnomocnika strony pozwanej w wysokości 180 zł (analogia z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, Dz.U. 2013, poz. 490 t.j.) oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dominika Romanowska
Data wytworzenia informacji: