Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 802/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-12-23

Sygnatura akt I C 802/12

POSTANOWIENIE

Wrocław, dnia 08-12-2014 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący SSO Piotr Jarmundowicz

Protokolant Błażej Łój

po rozpoznaniu w dniu 08-12-2014 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa K. W., K. Ź., M. R., J. R., W. S. (1) i M. K.

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej ul. (...)

przy udziale interwenienta ubocznego W. L.

o uchylenie uchwał

w przedmiocie opozycji powódki K. W.

postanawia: oddalić opozycję.

Sygn. akt I C 802/12

UZASADNIENIE

Powodowie K. W., K. Ź., M. R., J. R., W. S. (1)i M. K.wystąpili przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej we W.przy ul. (...)z żądaniem uchylenia uchwały nr (...)z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z zarządu za 2011 r. oraz rozliczenia finansowego, uchwały nr (...)w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium oraz uchwały nr (...) w sprawie przyjęcia planu gospodarczego na 2012 r. (k. 2).

W odpowiedzi na pozew strona pozwana Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. (...) we W. wniosła o oddalenie powództwa w całości (81).

Pismem z dnia 22 września 2014 r. W. L., członek strony pozwanej, złożył interwencję uboczną po stronie pozwanej. W piśmie interwenient uboczny wskazał, że jest członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej i już z tego względu ma interes prawny w przystąpieniu do sprawy po stronie pozwanej. Ma również interes w tym, że powodowie negują wysokość udziałów poszczególnych członków Wspólnoty lub negują w ogóle posiadania udziału przez niektórych jej członków. Wskazał także, że ma interes faktyczny we wniesieniu interwencji ubocznej po stronie pozwanej, bowiem uchylenie uchwał dotyczących spraw z 2011 i 2012 r. po tak długim okresie czasu nie będzie miało żadnego praktycznie znaczenia, a jedynie mogło by doprowadzić w pewnych kwestiach do bałaganu organizacyjnego i finansowego Wspólnoty (k. 423). Wraz z wniesieniem interwencji ubocznej, interwenient wniósł opłatę sądową od interwencji w wysokości 40 zł., opłaconą znakami opłaty sądowej.

Pismem z dnia 13 października 2014 r. powódka K. W., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, wniosła opozycję przeciwko wstąpieniu W. L. jako interwenienta ubocznego do procesu oraz wniosła o wezwanie interwenienta do uiszczenia opłaty sądowej od interwencji (k. 430).

Na rozprawie w dniu 8 grudnia 2014 r. wyznaczonej na rozpoznanie opozycji powódki K. W., powodowie J. R. i W. S. (2) poparli wniesioną opozycję (k. 460).

Sąd zważył co następuje:

Opozycja wniesiona przez powódkę K. W. przeciwko wystąpieniu z interwencją uboczną po stronie pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej przez W. L., nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie bowiem z art. 76 k.p.c. kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna).

Należy zauważyć, że celem interwencji ubocznej jest umożliwienie wstąpienia do toczącego się procesu osobie trzeciej, pozostającej poza nim, ale zainteresowanej jego wynikiem dlatego, że zapadłe w tym procesie orzeczenie może w jakimś zakresie dotknąć jej sfery prawnej (por. M. Jędrzejewska, Podmiotowe przekształcenia procesu cywilnego a interwencja uboczna, NP 1972, nr 2, s. 226). Udział tej osoby w procesie nie jest konieczny, ale przez wstąpienie do procesu uzyskuje ona możliwość obrony swoich praw oraz staje się "pomocnikiem i kontrolerem" strony, do której przystąpiła, dążąc do uzyskania orzeczenia korzystnego zarówno dla strony, jak i dla siebie oraz kontrolując, celem ochrony własnego interesu, czy strona prowadzi sprawę właściwie, co, w świetle art. 82, ma szczególne znaczenie w ewentualnym przyszłym procesie regresowym między interwenientem a stroną, do której przystąpił (J. Jodłowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, s. 176, 177; W. Siedlecki, Zarys postępowania..., s. 125, 126). Przesłanką dopuszczalności wstąpienia do procesu w charakterze interwenienta ubocznego jest istnienie po stronie osoby wstępującej interesu prawnego w tym, aby strona, do której przystępuje, wygrała proces. Interes ten istnieje wtedy, gdy rozstrzygnięcie, jakie zapadnie, może wywołać skutki prawne w sferze praw interwenienta. W literaturze interes prawny w rozumieniu art. 76 k.p.c. określa się jako subiektywnie odczuwaną potrzebę utrzymania istniejącego stanu rzeczy albo spowodowania takiego stanu rzeczy, jaki dany podmiot uważa za korzystny prawnie. Tak rozumiany interes prawny ma swoje źródło w przepisach prawa materialnego, np. we współwłasności, wspólności ustawowej małżeńskiej i odpowiedzialności z majątku wspólnego za długi małżonka, w umowie sprzedaży i odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy, w poręczeniu, w odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wspólności praw autorskich (por. J. Klimkowicz, Interwencja uboczna według kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1972, s. 48, 50; J. Jodłowski (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. J. Jodłowski, K. Piasecki, s. 178).

Interes, o którym mowa w art. 76 k.p.c., musi być interesem prawnym, a nie tylko faktycznym: majątkowym, gospodarczym czy emocjonalnym. Wyrok wydany w sprawie powinien oddziaływać na sferę prawną interwenienta ubocznego: na jego prawa majątkowe lub niemajątkowe, w zależności od charakteru spornego stosunku prawnego i charakteru stosunku prawnego łączącego interwenienta ze stronami lub jedną z nich (por. M. Jędrzejewska (w opracowaniu K. Weitza) (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. T. Ereciński, s. 274). W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się na ogół potrzebę szerokiego rozumienia interesu prawnego, o którym mowa w art. 76, 78 § 2, uzasadniającego interwencję uboczną (por. m.in. postanowienie z dnia 3 kwietnia 1973 r., I CZ 27/73, Lex nr 7241) z jednoczesnym wymaganiem, by interes ten był indywidualny i bezpośredni, tj. dotyczył podmiotu konkretnego stosunku prawnego.

W ocenie Sądu, W. L.uprawdopodobnił posiadanie interesu prawnego w uczestniczeniu w niniejszej sprawie w charakterze interwenienta ubocznego po stronie pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej. Niewątpliwie jest członkiem strony pozwanej, a przedmiot sprawy, w tym zaskarżone przez powodów uchwały dotyczą bezpośrednio interwenienta ubocznego. Wskazać należy, iż jedną z zaskarżonych uchwał jest uchwała nr (...) w sprawie przyjęcia Planu (...)na 2012 r., która wywiera bezpośredni wpływ na każdego z członków wspólnoty. Także w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dla powodów, rozstrzygnięcie Sądu będzie wywierało skutek wobec każdego z członków strony pozwanej, choćby w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu, które ewentualnie zmuszona będzie ponieść Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. (...)we W..

Z tych przyczyn opozycja wniesiona przez powódkę K. W. nie zasługuje na uwzględnienie. Tym bardziej, że powódka nie przedstawiła żadnych argumentów, które pozwoliłyby na przyjęcie zasadności wniesionej opozycji.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało działając na podstawie powołanego wyżej przepisu, orzec jak w sentencji postanowienia.

Z/:

1)  (...),

2)  (...),

3)  kal. (...).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Jarmundowicz
Data wytworzenia informacji: