Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 631/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy we Wrocławiu z 2014-10-09

Sygnatura akt I C 631/13

POSTANOWIENIE

Dnia 9 października 2014 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Ewa Rudkowska-Ząbczyk

Protokolant: Jagoda Jarosławska

po rozpoznaniu w dniu 9 października 2014 r. we Wrocławiu

na rozprawie

sprawy z powództwa Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego (...) spółka jawna w upadłości likwidacyjnej we W.

przeciwko W. B. (1), M. B. i M. S.

o uznanie czynności prawnych za bezskuteczne

postanawia:

zawiesić postępowanie w sprawie (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sygnatura akt I C 631/13

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 9 października 2014 r.

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego (...) W. B. (2), A. M. sp. j. w upadłości likwidacyjnej we W. w pozwie wniesionym przeciwko W. B. (1) i M. B. domagał się uznania za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego (...) W. B. (2), A. M. sp. j. w upadłości likwidacyjnej we W. czynności prawnej w postaci umowy darowizny udziałów wynoszących po ½ w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki o nr (...) o obszarze 0,3157 ha, położonej w województwie (...), powiecie (...), gminie T., miejscowości S., dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy prowadzi księgę wieczystą nr (...) oraz umowy darowizny udziałów wynoszących po ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającej się z działki nr (...) o obszarze 0,1054 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego stanowiących odrębną nieruchomość, położonej we W. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr (...), zawartej w dniu 7 czerwca 2011 r. przed notariuszem E. R. w Kancelarii Notarialnej we W., pry ul. (...), pomiędzy W. B. (2) i H. B. (darczyńcami) a W. B. (1) i M. B. (obdarowanymi) rep. (...).

Pismem z dnia 2 grudnia 2013 r. powód rozszerzył żądanie pozwu i wniósł dodatkowo o uznanie za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego (...) W. B. (2), A. M. sp. j. w upadłości likwidacyjnej we W. czynności prawnej w postaci umowy sprzedaży udziałów wynoszących po ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającej się z działki nr (...) o obszarze 0,1054 ha wraz z prawem własności budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego stanowiących odrębną nieruchomość, położonej we W. przy ul. (...), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr (...), zawartej w dniu 11 lipca 2013 r. przed notariuszem K. W. w Kancelarii Notarialnej we W., pry ul. (...), pomiędzy pozwanymi W. B. (1) i M. B. (sprzedającymi) a M. S. (kupującym) rep. (...).

W uzasadnieniu powyższych żądań powód wskazał między innymi, że W. B. (2) i A. M. – wspólnicy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego (...) W. B. (2), A. M. sp. j. w upadłości likwidacyjnej z/s we W. w pierwszej połowie 2011 r. pobrali z majątku spółki kwotę 317 173,77 zł i pomimo wezwania, nie dokonali jej zwrotu. Kwoty tej syndyk masy upadłości dochodził następnie przed Sądem. Wyrokiem zaocznym z dnia 9 listopada 2012 r. (sygnatura akt X GC 321/12) Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od W. B. (2) i A. M. solidarnie kwotę 317 173,77 zł. Wyrokowi temu została nadana klauzula wykonalności. Przeciwko W. B. (2) i A. M. wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne, które było bezskuteczne.

Na rozprawie w dniu 9 października 2014 r. pozwani wnieśli o zawieszenie postępowania z uwagi na złożenie przez dłużnika W. B. (2) wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego z 9 listopada 2012 r. wydanego prze Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze akt X GC 321/12. Do wniosku przedłożono pismo zawierające powyższy wniosek z dnia 2 lipca 2014 r. wraz ze sprzeciwem od wyroku zaocznego oraz potwierdzenie nadania tych pism do Sądu z 2 lipca 2014 r.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek pozwanych o zawieszenie niniejszego postępowania zasługiwał na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Powołany przepis przewiduje zawieszenie postępowania z powodu jego zależności prejudycjalnej od wyniku innego postępowania cywilnego. Powyższa zależność prejudycjalna występuje wtedy, gdy kwestia będąca innego postępowania (prejudycjalnego) stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu cywilnym. Charakter relacji zachodzącej pomiędzy zagadnieniem prejudycjalnym oraz przedmiotem postępowania cywilnego jest taki, że bez uprzedniego rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej niemożliwe jest rozstrzygnięcie sprawy w toczącym się postępowaniu.

W niniejszej sprawie powód dochodzi roszczeń z tytułu tzw. skargi pauliańkiej (art. 527 i n. k.c. w zw. z art. 131 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika, że do przesłanek roszczenia o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną zalicza się między innymi istnienie godnego ochrony interesu wierzyciela w postaci wierzytelności, przy czym ciężar jej wykazania spoczywa na wierzycielu. Czyniąc zadość powyższemu ciężarowi dowodu powód przedłożył wyrok zaoczny z dnia 9 listopada 2012 r., wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze X GC 321/12, mocą którego zasądzono między innymi od dłużnika W. B. (2) na rzecz powoda kwotę 317 173,77 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 4 maja 2012 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania. Powołany wyrok jest prawomocny, a zatem Sąd w niniejszej sprawie pozostaje nim związany (art. 365 § 1 k.p.c.). Oznacza to, że dopóki wyrok ten istnieje w obrocie prawnym, dopóty Sąd nie może czynić odmiennych ustaleń faktycznych co do istnienia wierzytelności wyrokiem tym stwierdzonej.

Mając powyższe na uwadze należało uznać, że jedynym sposobem obrony pozwanych przed twierdzeniami powoda o istnieniu wierzytelności stwierdzonej wyrokiem zaocznym z dnia 9 listopada 2012 r. pozostaje jego uchylenie, co może nastąpić przez skuteczne zaskarżenie wyroku sprzeciwem od wyroku zaocznego. Jak wynika z przedłożonych dokumentów, w dniu 2 lipca 2014 r. dłużnik W. B. (2) złożył do sprawy o sygnaturze akt X GC 321/12 wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego wraz z samym sprzeciwem. Tym samym należało uznać, że niniejsze postępowanie powinno być zawieszone co najmniej do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku dłużnika o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego z 9 listopada 2012 r., a w razie jego uwzględnienia – do czasu prawomocnego zakończenia postepowania wywołanego sprzeciwem od wyroku zaocznego.

Z tych względów, na podstawie powołanych przepisów, orzeczono jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Gertrudziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Rudkowska-Ząbczyk
Data wytworzenia informacji: