Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1988/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Świdnicy z 2015-12-18

Sygn. akt I C 1988/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 grudnia 2015r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Halina Grzybowska

Protokolant: Magdalena Tobiasz

po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015r. w Świdnicy

na rozprawie

sprawy z powództwa T. G.

przeciwko W. B.

o zapłatę 3.628,00 zł

I. zasądza od pozwanego W. B. na rzecz powoda T. G. kwotę 3.628 zł (słownie: trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych)
z odsetkami ustawowymi od dnia 08 września 2015 roku do dnia zapłaty;

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w kwocie 100,00 zł.

Sygn. akt I C 1988/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 08 września 2015 roku powód T. G. domagał się zasądzenia od pozwanego W. B. kwoty 3 628 zł z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu .

W uzasadnieniu żądania podał, że od 11 maja 2015 roku w ramach umowy zlecenia świadczył na rzecz powoda jako przedsiębiorcy zajmującego się architekturą zieleni prace przy obsłudze minikoparko - ładowarki, przewozu osób i rzeczy, sadzenia krzewów, drzew, sprzątanie itp. w zamian z stawkę 12 zł netto za 1 godzinę pracy, przepracował łącznie 493 godziny , co daje łączną kwotę wynagrodzenia 5 928 zl, a otrzymał tylko 2 300 zł i mimo wielokrotnych wezwań reszty w kwocie dochodzonej pozwem nie otrzymał.

Pozwany nie uznał powództwa, wnósl jego oddalenie i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu wg norm przepisanych. Zarzucił brak podstaw prawnych i faktycznych żądania pozwu a także zgłosił zarzut potrącenia kwoty 4 849 zł tytułem szkody , jaką powód poniósł na skutek nieudolnej obsługi urządzenia (...), mimo uprzedniego przeszkolenia pozwanego w zakresie obsługi tej maszyny i uprzedzenia pozwanego, że łatwo z niego wypada szyba, co nie jest jednak wadą fabryczną, lecz cechą tego urządzenia. Mimo tego na skutek nonszalancji pozwanego szyba wypadła, co spowodowało konieczność zamontowania nowych drzwi kabiny. Ponadto pozwany uszkodził w tym urządzeniu maskownicę przednią urządzenia powodując dalszą szkodę w kwocie 500zł.

Podniósł nadto, że nie mógł uzyskać odszkodowania od ubezpieczyciela, ponieważ powód odmówił zalegalizowania łączącej strony umowy , wobec czego pozwany nie był w stanie wskazać operatora maszyny.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód jest przedsiębiorcą . Gdy w maju 2015 r. zależało mu na zatrudnieniu pracownika z uprawnieniami do obsługi sprzętu zmechanizowanego ,m.in. maszyny wielofunkcyjnej M. tzw. m. koparko –ładowarki zgłosił się do niego powód, który takie uprawnienia posiadał. Powód chciał pracować u pozwanego, ale nie na umowę o pracę, ponieważ miał wówczas statut osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku. Wiedząc o tym pozwany zgodził się na warunki powoda i zawarli ustnie umowę o zatrudnienie powoda na umowę zlecenie za stawkę godzinową 12 zł netto za godzinę pracy. Pozwany miał wtedy problemy finansowe i wypłacał swoim pracownikom wynagrodzenia zaliczkowo, na co godził się powód. Pozwany miał wyrównać powodowi wynagrodzenie , gdy sam otrzyma rozliczenia należnego mu od kontrahenta wynagrodzenia

Dowód: częściowo zeznania powoda k. 42-43, częściowo zeznania pozwanego k. 43-44.

Powód wykonywał w firmie powoda prace ogrodnicze zarówno przy użyciu sprzętu jak i bez. Do pracy powoda wykonywanej przy użyciu sprzętu zmechanizowanego pozwany nie miał zastrzeżeń. Powód pilnował sprzętu, zabezpieczał go po zakończeniu pracy. Osoby zatrudnione u pozwanego otrzymują wynagrodzenie w formie zaliczek, wyrównywane 1 raz w miesiącu .

Dowód: zeznania powoda j.w. zeznania świadków J. K. k. 41., Ł. W. .

W ostatnim okresie pracy powoda u pzowanego maszyna wielofunkcyjna MultiOne była garażowana na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ś. , dla którego pozwany w tym czasie świadczył usługi .Dostęp do tej maszyny mieli wówczas także pracownicy OSiR-u

Dowód: częściowo zeznania pozwanego j.w.

W lipcu 2015 roku, gdy powód pracował jeżdżąc koparko-ładowarką M., w trakcie jazdy na nierównym terenie otworzyły się samoczynnie drzwi kabiny, które zahaczyły o nadkole i w wyniku naprężenia pękła szyba.

Dowód: zeznania powoda j.w.

Po odejściu z pracy z firmy pozwanego, jego pracownicy zauważyli dziurę w maskownicy przedniej maszyny MultiOne,

Dowód: zeznania pozwanego k. 43-44. świadków J. K. k. 41., Ł. W. .

Pozwany zawiadomiony o pęknięciu szyby był bardzo zły na powoda. Domagał się od pozwanego podpisania umowy dot. jego zatrudnienia, w celu ubiegania się o odszkodowanie w firmie ubezpieczeniowej , gdyż w przeciwnym razie obciąży powoda kosztem naprawy urządzenia. Powód obraził się na pozwanego i zażądał wypłaty zaległego wynagrodzenia, a pozwany odmówił, twierdząc, że nie ma pieniędzy . Doszło do kłótni między stronami . W tej sytuacji powód oświadczył pozwanemu, że nie będzie dla niego dłużej pracować.

Dowód: częściowo zeznania pozwanego j.w. . zeznania powoda j.w.

Drzwi kabiny maszyny MultiOne do chwili obecnej nie zostały naprawione, zostały zdjęte i operatorzy pracują na niej bez drzwi

Dowód: zeznania świadka Ł. W. k. 42

Powód nigdy nie był przeciwny i nadal jest gotów podać swoje dane jako operatora maszyny z daty pęknięcia szyby w kabinie urządzenia

Dowód : zeznania powoda k. 43 odwrót.

Od 11 maja 2015 roku do polowy lipca 2015 roku powód przepracował dla powoda 493 godziny. Pozwany zapłacił mu w sumie 2 300 zł, a do zapłaty na dzień rezygnacji powoda z pracy u pozwanego pozostała kwota 3 628 zł, której powodowi dotąd nie zapłacił ( NIESPORNE ) .

(...) koszt wymiany drzwi kabiny MultiOne GT 950 został oszacowany na 4849,00 zł netto a naprawa przedniej maskownicy na 500 zł netto

Dowód: w/w/ oferta k. 16.

W 2012 roku pozwany jako przedsiębiorca zgłosił szkodę w maszynie wielofunkcyjnej MultiOne powstałą w wyniku stłuczenia szyby w drzwiach kabiny. W celu uzyskania odszkodowania przedłożył swoje oświadczenie, że pracownik obsługujący te maszynę nie był w czasie zdarzenia pod wpływem alkoholu, a nadto protokół wewnętrzny przedstawiający przebieg zdarzenia oraz fakturę potwierdzającą poniesienie kosztu naprawy urządzenia. Szkoda została zlikwidowana przez wypłatę odszkodowania

Dowód: kopia akt szkodowych k. 27-39

Pozwany nie wystąpił o odszkodowanie w związku z uszkodzeniem w lipcu 2015 roku szyby kabiny i maskownicy w urządzeniu MultiOone (niesporne) .

Powyższe ustalenia zostały poczynione w oparciu o opisane wyżej dokumenty, nie kwestionowane przez żadną ze stron, a także w oparciu o zeznania świadków i powoda. które w ocenie sądu są wiarygodne, logicznie ze sobą powiązane i nie zawierają sprzeczności.
Sąd nie dał natomiast wiary twierdzeniom pozwanego, że z winy powoda doszło do uszkodzenia maszyny, gdyż powód niedbale, nonszalancko obchodził się ze sprzętem pozwanego , ani też że przeszkolił powoda w zakresie obsługi tej maszyny i uprzedzał go, że choć nie jest to wadą fabryczną, to łatwo z niego wypada szyba i zalecał ostrożność. Przeczą temu nie tylko zeznania powoda, ale również zeznania świadków, którzy – co należy podkreśli, nadal pracują u pozwanego, nie mieli więc interesu zeznawać stronniczo na korzyść powoda, a mimo to zeznali, że powód dbał o sprzęt , pilnował go, a jedyne pretensje jakie miał pozwany do powoda, to takie, że zdarzało się ,że nierówno sadził rośliny . Potwierdził to także pozwany w swoich zeznaniach, ,że „ nie zauważył, aby powód pracował niedbale, chaotycznie.

Twierdzeniom pozwanego przeczą także jego zeznania . W odpowiedzi na pozew twierdził , że w maszynie łatwo wypadała szyba kabiny, o czym uprzedzał powoda, a zeznając jako strona ( vide k. 43) , odwrotnie, że „ drzwi w maszynie nie wylatywały” a dalej „ nie mogłem powiedzieć powodowi, że w tym urządzeniu łatwo wypada szyba, bo nie było takiego zdarzenia, szyba jest z dziurami , przykręcona i nie ma takiej możliwości żeby wypadła.

Wobec powyższego sąd nie dał także wiary twierdzeniom powoda, że to pozwany uszkodził maskownicę przednią urządzenia, tym bardziej, że nie było świadków takiego zdarzenia, a ponadto , co potwierdził pozwany, dostęp do maszyny garażowanej na terenie OSIR -u mieli nie tylko pracownicy pozwanego ale także pracownicy OSIR -u .

Sąd zważył.

Powództwo podlegało uwzględnieniu .

Przepis art. 734 § 1 k.c. stanowi, że przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie, a do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami , stosownie do treści przepisu art. 750 k.c. stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Natomiast przepis art. 735 § 1 k. c. przewiduje, że jeżeli ani z umowy ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Z poczynionych wyżej ustaleń wynika, że strony umówiły się ,że w zamian za wykonywanie prac na rzecz pozwanego, powód będzie otrzymywał wynagrodzenie po 12 zł za 1 godzinę pracy.

Niespornym w sprawie była ilość godzin przepracowanych dla pozwanego przez powoda, otrzymana przez niego część wynagrodzenia oraz niezapłacenie powodowi kwoty dochodzonej pozwem, o którą powód upominał się już w lipcu 2015 roku ,a nadto, że pozwany odmówił zapłaty .

W ocenie sądu brak jest podstaw do uwzględnienia zarzutu potrącenia. Po pierwsze pozwany nie udowodnił, aby do uszkodzenia szyby doszło z winy powoda, ani też, aby to powód zrobił dziurę w maskownicy czy to celowo czy w trakcie pracy. Nie udowodnił także, że to z winy powoda nie uzyskał odszkodowania od ubezpieczyciela, skoro nawet się o nie ubiegał, gdy powód jest gotów potwierdzić fakt obsługi maszyny w dniu zdarzenia.

Dlatego też na podstawie cyt wyjże przepisu art. 735 §1 k.c związku z art.481 §1 k.c orzeczono jak w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach procesu, na które składa się opłata sądowa od pozwu poniesiona przez powoda, sąd orzekł na podstawie przepisu art. 98 k. p. c.

I C 1988/15

ZARZĄDZENIE

1/(...). K. Ż.

2/ (...)

3/(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Stodulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Grzybowska
Data wytworzenia informacji: