Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 304/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kłodzku z 2018-08-02

Sygn. akt I Ns 304/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Daria Ratymirska

Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Schick

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018r. w Kłodzku

na rozprawie

sprawy z wniosku K. R.

przy udziale M. R.

o podział majątku wspólnego

p o s t a n a w i a :

I.dokonać podziału majątku wspólnego między wnioskodawczynią K. R. a uczestnikiem postępowania M. R., w skład którego wchodzi:

1)  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w N. na Osiedlu (...), o powierzchni 57,40 m2, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w N., o wartości 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) zł;

2)  prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 19 m2, działka nr (...), położona w N., dla której to nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta (...), zabudowana garażem nr (...), o wartości 10.000 (dziesięć tysięcy) zł;

w ten sposób, że wymienione w pkt 1 i 2 składniki majątku wspólnego przyznaje na własność uczestnikowi postępowania M. R.;

II.tytułem spłaty, zasądza od uczestnika M. R. na rzecz wnioskodawczyni K. R. kwotę 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) zł, płatną w terminie 6 (sześciu) miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w razie uchybienia terminowi spłaty;

III.nie obciąża uczestnika kosztami postępowania.

UZASADNIENIE

K. R. wniosła o podział majątku wspólnego między nią a M. R., w skład wchodzi: 1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w N. na Osiedlu (...), o powierzchni 57,40 m2, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w N., o wartości 120.000 zł; 2) prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 19 m2, działka nr (...), położona w N., dla której to nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta (...), zabudowana garażem nr (...), o wartości 10.000 zł; w ten sposób, że wymienione w pkt 1 i 2 składniki majątku wspólnego zostaną przyznane na własność uczestnikowi postępowania M. R., ze spłatą na rzecz wnioskodawczyni w kwocie 65.000 zł, w terminie pół roku od uprawomocnienia się postanowienia

W odpowiedzi na wniosek, uczestnik M. R. wniósł o podział majątku wspólnego zgodnie z wnioskiem, z tym, że wniósł o zasądzenie spłaty na rzecz wnioskodawczyni w kwocie 58.615 zł, płatnej w ratach miesięcznych po 500 zł. Podniósł, że w trakcie trwania małżeństwa, co najmniej od 2014r., wnioskodawczyni regularnie i bez wiedzy uczestnika dokonywała wyprowadzania środków pieniężnych ze wspólnego rachunku bankowego na swój rachunek indywidualny, o którym uczestnik nie miał wiedzy, w łącznej kwocie 12.770 zł. Wobec tego, połowa tej kwoty, tj. 6385 zł, należna jest uczestnikowi, i o taką kwotę powinna być obniżona spłata dla wnioskodawczyni.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małżeństwo K. R. i M. R., zawarte w dniu 14.01.2006r., zostało rozwiązane przez rozwód, na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18.01.2018r., (...).

Dowód:

odpis wyroku (k-12).

W czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, tj. od 14.01.2006r. do 9.02.2018r., uczestnicy nabyli do majątku wspólnego: 1) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr (...), położonego w N. na Osiedlu (...), o powierzchni 57,40 m2, znajdującego się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w N., o wartości 120.000 zł; 2) prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 19 m2, działka nr (...), położona w N., dla której to nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta (...), zabudowana garażem nr (...), o wartości 10.000 zł.

Dowód:

odpis z księgi wieczystej (...) (k-4-8);

umowa sprzedaży z dnia 12.02.2010r. (k-9-11)

umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu z dnia 21.11.2007r. (k-15-18).

W czasie małżeństwa uczestnik nadużywał alkoholu. Biegli psychiatra i psycholog (na potrzeby innej sprawy) stwierdzili u niego zespół uzależnienia od alkoholu, z zaleceniem podjęcia leczenia odwykowego. W rodzinie uczestników została uruchomiona procedura Niebieskiej Karty, a wnioskodawczyni, jako pokrzywdzona, została objęta m.in. wsparciem psychologicznym i pomocą prawną.

Dowód:

opinia sądowa psychiatryczno-psychologiczna z dn. 19.04.2017r. (k-101-105);

pismo z dn. 12.07.2017r. SR w Kłodzku III Wydz. Rodzinny i Nieletnich sygn. akt (...) (k-100);

pismo Przewodniczącego Zespołu (...) w N. z dn. 13.11.2017r. (k-106);

zeznania wnioskodawczyni (k-131v.)

zeznania uczestnika (k-131v.-132)

W czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej dla uczestnika prowadzony był w banku (...) S.A. rachunek bankowy, na który wpływały m.in. środki z wynagrodzeń za pracę uczestników. Wnioskodawczyni miała dostęp do tego rachunku, skąd wypłacała i wpłacała przelewem różne kwoty z i na swój rachunek. Z tych środków, jak również z dochodów, pochodzących ze swojego wynagrodzenia za pracę, wnioskodawczyni opłacała rachunki, związane z utrzymaniem wspólnego mieszkania oraz zaspokajaniem innych potrzeb rodziny – w tym żywność, ubrania, paliwo do samochodu, akwarium dla córki, odkładała też pieniądze na uzgodniony remont kuchni. Uczestnicy mają dwoje małoletnich dzieci. Rachunek wnioskodawczyni został zamknięty przed rozwodem.

W dniu 27.06.2017r. uczestnik bez wiedzy i zgody wnioskodawczyni zaciągnął kredyt w (...) Banku S.A. w kwocie 10.908,99 zł, z czego część środków przeznaczył na zakup telewizora, roweru oraz ubrań i zabawek dla dzieci.

Po rozwodzie wnioskodawczyni wyprowadziła się wraz z dziećmi do domu rodziców w W. k/R. (o pow. 49 m2). Lokal ten składa się z trzech pokoi, z których jeden zajmuje wnioskodawczyni z dwójką dzieci. Uczestnik mieszka sam we wspólnym lokalu. Utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wys. ok. 2.400 zł miesięcznie.

Dowód:

zestawienie operacji na rachunku bankowym (k-71-85, 101-130);

umowa kredytu z dnia 27.06.2017r. (k-107-108);

zeznania wnioskodawczyni (k-131v.)

zeznania uczestnika (k-131v.-132)

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej między uczestnikami był zasadny. Jak wynika bowiem z ustalonego przez Sąd stanu faktycznego, na skutek rozwiązania małżeństwa uczestników - na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 18 stycznia 2018r. - ustała między nimi wspólność ustawowa, nie nastąpił natomiast podział majątku wspólnego.

Zgodnie z przepisem art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między małżonkami, z mocy ustawy, wspólność majątkowa, obejmująca ich dorobek (wspólność ustawowa). Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (art. 32 § 1 kro). W szczególności stanowią dorobek małżonków pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej któregokolwiek z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 32 § 2 kro).

W trakcie postępowania o podział majątku wspólnego, Sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość (art. 684 kpc w zw. z art. 567 § 3 kpc). Podziałowi podlegają przedmioty majątkowe, będące składnikami majątku wspólnego, i istniejące w chwili dokonania podziału tego majątku. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa majątku wspólnego, poza podziałem pozostają zaś długi. Ustalając skład i wartość majątku wspólnego w niniejszej sprawie, Sąd oparł się na zgodnych stawiskach stron.

Wspólność ustawowa ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwiązującego małżeństwo przez rozwód (art. 56 kro). Od ustania małżeńskiej wspólności ustawowej aż do podziału tego majątku stosuje się – w odniesieniu do majątku wspólnego – odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 195 i nast. kc). Każdemu z małżonków przysługują składniki jego majątku odrębnego oraz udział w dotychczasowym majątku wspólnym. Zgodnie a przepisem art. 43 § 1 kro, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Łączna wartość przedmiotów przekazanych uczestnikowi wyniosła 130.000 zł. Wobec tego, że udziały uczestników są równe, Sąd zasądził na rzecz wnioskodawczyni spłatę w kwocie 65.000 zł, w celu wyrównania jej udziału w majątku wspólnym (art. 212 § 2 kc). Uwzględniając sytuację osobistą i majątkową uczestnika, ustanowiony w postanowieniu termin zapłaty powyższej kwoty, będzie możliwy do spełnienia, bez uszczerbku dla jego utrzymania (art. 212 § 3 kc). Istotnym jest, że to wnioskodawczyni wraz z małoletnimi dziećmi stron była zamuszona (z uwagi na przemoc psychiczną uczestnika, związaną z uzależnieniem od alkoholu) opuścić wspólne mieszkanie i wyjechać do domu rodzinnego, gdzie nie ma odpowiednich warunków do zamieszkania. Wraz z dziećmi zajmują jeden pokój, mieszkając w niewielkim lokalu wspólnie z rodzicami. Uzasadnioną jest więc jej potrzeba zapewnienia sobie i dzieciom odpowiedniego mieszkania, co może uzyskać ze środków, pochodzących ze spłaty z tytułu podziału majątku wspólnego. Proponowana przez uczestnika spłata w ratach po 500 zł miesięcznie wiązałaby się z koniecznością wieloletniego odkładania pieniędzy, potrzebnych na zakup, i faktycznie niweczyłaby cel, jakim jest zapewnienie aktualnych i podstawowych potrzeb mieszkaniowych dla niej i dzieci.

Na uwzględnienie nie zasługiwał wniosek uczestnika postępowania o zwrot połowy środków, które wnioskodawczyni miała wyprowadzać ze wspólnego rachunku w łącznej kwocie 12.770 zł (czy, jak podał później na rozprawie, w kwocie 43.230 zł). Sąd nie dał wiary uczestnikowi, że środki ze wspólnego rachunku były wypłacane w dłuższym okresie przez wnioskodawczynię na jej rachunek bez wiedzy i zgody uczestnika, skoro przez cały czas miał on pełny wgląd w stan rachunku i sposobność do uzyskania wiedzy o prowadzonych tam operacjach. Ponadto, jak przyznał sam uczestnik (który wówczas zarabiał ok. 1.400 zł miesięcznie), wszelkie opłaty, związane z utrzymaniem rodziny, były dokonywane przez wnioskodawczynię, to ona zajmowała się płaceniem rachunków, zakupem żywności, ubrań, innych rzeczy dla dzieci. Środki ze wspólnego konta przeznaczała właśnie na te potrzeby. Brak było jakichkolwiek dowodów (czy choćby twierdzeń uczestnika), aby wnioskodawczyni zużyła je bezpodstawnie albo roztrwoniła. Tylko wówczas ich wartość mogłaby być zaliczona na poczet udziału tego z małżonków, którego zawinione zachowanie spowodowało uszczuplenie majątku wspólnego.

Orzeczenie o kosztach w pkt III postanowienia oparto na przepisach art. 102 kpc w zw. z art. 520 § 2 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Kulig
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kłodzku
Osoba, która wytworzyła informację:  Daria Ratymirska
Data wytworzenia informacji: