Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 948/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu z 2013-08-23

Sygn. akt I C 948/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 sierpnia 2013 roku

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie - Koźlu Wydział I Cywilny

w składzie:

Przewodnicząca: SSR Irena Minkisiewicz

Protokolant: Agata Drachal

po rozpoznaniu w dniu 09.08.2013 r. na rozprawie sprawy

z powództwa D. D. (1) i W. D.

przeciwko Z. M.

o zapłatę

1. zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powodów D. D. (1) i W. D. solidarnie kwotę 1065,50 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć złotych 50/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 18.09.2012 r. do dnia zapłaty;

2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;

3. zasądza od pozwanego Z. M. na rzecz powodów D. D. (1) i W. D. solidarnie kwotę 306,00 zł ( słownie: trzysta sześć złotych ) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sygn. akt I C 948/12

UZASADNIENIE

Powodowie D. i W. małżonkowie D. za pośrednictwem pełnomocnika wnieśli w dniu 18.09.2012 r. przeciwko pozwanemu Z. M. pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nakazującego pozwanemu zapłatę na ich rzecz solidarnie kwoty 2.598,82 zł wraz odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz zapłatę poniesionych kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnienia pozwu powodowie wskazali, że wraz z pozwanym są współwłaścicielami nieruchomości położnej w K. o nr działki (...), w której pozwany jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...). W związku ze złym stanem zadaszenia powodującym szkody w ich lokalu powodowie na swój koszt dokonali remontu części dachu, lecz nie przyniosło to rezultatu. Lokal powodów był narażony na dalsze zalewanie ze względu na zły stan techniczny części dachu nad lokalem pozwanego. Mimo wielokrotnych próśb i wezwań kierowanych przez powodów do pozwanego, nie przystąpił on do remontu dachu. Wobec powyższego powodowie po wykonania oględzin stanu technicznego dachu, który okazał się zły, zlecili jego remont firmie budowlanej. Koszt naprawy dachu wyniósł 2.598,82 zł, co dokumentuje faktura nr (...). Przed złożeniem pozwu powodowie wezwali pozwanego do zapłaty powyższej kwoty, co pozwany zignorował, twierdząc, że nie ponosi odpowiedzialności za samowolne wyremontowanie dachu.

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie –Koźlu orzekł nakazem zapały w postępowaniu upominawczym z dnia 24.09.2012 r. sygn. I Nc 2013/12 zgodnie z żądaniem pozwu.

Pozwany w ustawowym terminie złożył sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty zaskarżając nakaz w całości, wnosząc o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz solidarnie od powodów kosztów postępowania. Pozwany przyznał, że zamieszkuje na parterze przedmiotowego budynku, zaś powodowie zamieszkują lokale mieszkalne na jego piętrze i poddaszu. Pozwany podniósł, że przez 20 lat wyłącznie on remontował dach w całości i na własny koszt. W 1998 r. pozwany przeprowadził generalny remont dachu. Pozwany kwestionował konieczność przeprowadzenia remontu dachu przez powodów i jego koszt. Pozwany wskazywał, że nieuzasadnione jest obciążanie go kosztami remontu dachu w całości, skoro strony są współwłaścicielami nieruchomości, a ich udziały wynikają z załączonych do pozwu odpisów ksiąg wieczystych.

W toku postępowania strony pozostawały przy swoich stanowiskach procesowych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w K. przy ul. (...). Powodowie D. i W. małżonkowie D. są właścicielami na prawach wspólności ustawowej lokalu mieszkalnego nr (...) w tym budynku, który znajduje się na jego piętrze i poddaszu. Powodowie posiadają udział 59/100 w prawie własności części wspólnych wyżej opisanej nieruchomości.

Pozwany Z. M. jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr (...) w tym budynku, który znajduje się na jego paterze. Pozwany posiada udział 41/100 w prawie własności części wspólnych przedmiotowej nieruchomości.

Dowód: odpis księgi wieczystej tut. Sądu nr 27 122 k. 10

odpis księgi wieczystej tut. Sądu nr 26 970 k. 11

Powodowie do przedmiotowego budynku wprowadzili się w 1988 r., po jego remoncie. Powodowie przeprowadzili trzy remonty części dachu tj. części dachu od strony ulicy i dachu nad wejściem. W czasie tych remontów była wymieniana papa. Powodowie nie dysponują rachunkami za powyższe remonty.

Po zamieszkaniu powodów w przedmiotowym budynku pozwany przeprowadził remont części dachu od strony ogrodu.

W maju 2012 r. w związku z intensywnymi opadami deszczu, dach na budynku zaczął przeciekać, w wyniku czego była zlewana część mieszkania powodów znajdująca się na poddaszu budynku i strych. Powodowie sygnalizowali pozwanemu powyższy problem i wzywali go do udziału w remoncie części dachu od strony ogrodu.

Powodowie w czerwcu 2012 r. zlecili dokonanie oględzin dachu Z. W. (1) prowadzącemu usługi remontowo- budowlane, który wskazał na zły stan techniczny dachu ( spękania i szczeliny ), spowodowany warunkami atmosferycznymi i zalecił jego remont.

Dowód: zeznania powódki D. D. (1) k.64.

zeznania pozwanego Z. M. k.65

korespondencja stron dot. remontu k. 39-44

opinia Z. W. k. 16 wraz dokumentacją fotograficzną k. 16-24

zeznania św. Z. W. (1) k. 54

fotografie k.50

W lipcu 2012 r. powodowie zlecili wykonanie remontu części dachu od strony ogrodu, firmie (...). Usługa została wykonana, a jej koszt ponieśli powodowie w kwocie 2.598,82 zł.

Pismem z dnia 31.07.2013 r. pełnomocnik powodów wezwał pozwanego do zapłaty kwoty żądanej pozwem z możliwością jej zapłaty w pięciu ratach.

Dowód: zeznania powódki D. D. (1) k.64

zeznania pozwanego Z. M. k.65

zeznania św. Z. W. (1) k.54

faktura VAT nr (...) k. 12

wezwanie do zapłaty z dowodem nadania k. 13-14

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na częściowe uwzględnienie.

W niniejszej sprawie było bezsporne, że strony postępowania od 1988 r. są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w K. przy ul. (...). Udział powodów w prawie własności części wspólnych tej nieruchomości na prawach wspólności ustawowej wynosi 59/100, zaś pozwanego 41/100.

Zgodnie z treścią art. 207 k.c. pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną.

Powyższy przepis wskazuje zatem, że w stosunku do wielkości udziałów współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną. Chodzi tu o wszelkiego rodzaju wydatki na rzecz, w tym nakłady konieczne związane z normalną eksploatacją rzeczy. W przedmiotowej sprawie jak wynika z dokumentacji zdjęciowej, zeznań powódki oraz świadka Z. W. (1), prowadzącego firmę remontowo-budowlaną, dach na przedmiotowej nieruchomości był wykonany z warstw papy i lepiku. Wiosną 2012 r. posiadał spękania i szczeliny, przez które dochodziło do zalewania strychu nieruchomości w części wspólnej i części mieszkania powodów. Zatem zdaniem Sądu zachodziła konieczność naprawy dachu. Jak wynika z przeprowadzonego postępowania dowodowego, koszty naprawy dachu ponieśli powodowie w kwocie 2598,82 zł , na co przedłożyli fakturę VAT za usługę w tym zakresie. Pozwany w toku postępowania przyznał, że przedmiotowy remont został wykonany na koszt powodów, nie wykazał, że remont dachu był zbędny, a jego koszt zawyżony.

Zatem powodowie jako współwłaściciele, którzy ponieśli wydatki na rzecz wspólną, związane z jej normalną eksploatacją, mogli żądać od pozwanego (współwłaściciela) ich zwrotu, z tym że nie w całości, ale w części odpowiadającej udziałowi pozwanego. Wynika to z wyżej powołanego przepisu art. 207 k.c. Zatem skoro udział pozwanego w częściach wspólnych budynku ( taką częścią jest niewątpliwie dach ) wynosi 41/100, , obciążać powinien go koszt remontu w kwocie 1.065,50 zł (2598,82 zł x 41/100 ). Wobec powyższego Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwotę 1065,50 zł, oddalając powództwo w dalszym zakresie jako bezzasadne.

Powodowie domagali się zasądzenia odsetek ustawowych od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty; pozew został wniesiony w dniu 18.09.2012 r. i od tego dnia Sąd zasądził odsetki. Pozwany był wzywany do spełnienia świadczenia jeszcze przed wytoczeniem powództwa, lecz Sąd przy orzekaniu zgodnie z treścią art.321 k.p.c. jest związany żądaniem pozwu.

Zgodnie z treścią art. 481 § 1, 2 k.c. jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za czas opóźnienia. Zgodnie z treścią art. 359 § 1 i 2 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe.

Sąd orzekł o kosztach postępowania na podstawie art. 100 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd w niniejszej sprawie dokonał stosunkowego rozdzielenia kosztów. Koszty niniejszego postępowania wyniosły 747,00 zł ( ponieśli je powodowie), na które składała się kwota opłaty sądowej 130 zł i koszty zastępstwa procesowego 617 zł, pozwany nie poniósł żadnych kosztów. Wobec faktu, że powództwo zostało uwzględnione w 41 % , zatem powodowie przegrali proces w 59 % , i powinny ich obciążać koszty procesu w 59 %, co daje kwotę 441 zł ( 747 x 59 % ), zatem pozwany winien zwrócić pozwanym kwotę 306 zł ( 747 zł – 441 zł).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Dymek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu
Osoba, która wytworzyła informację:  Irena Minkisiewicz
Data wytworzenia informacji: