Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 325/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Złotoryi z 2014-01-10

Sygn. akt: I C 325/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Złotoryi I Wydział Cywilny

w składzie następującym :

Przewodniczący : SSR Piotr Krawczuk

Protokolant : st. sekr. sądowy Bożena Zielińska

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2014 roku w Złotoryi

na rozprawie

sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G.

przeciwko E. K.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej E. K. na rzecz strony powodowej B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. kwotę 10 172,83 zł (dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 maja 2013 roku do dnia zapłaty;

II.  oddala dalej idące powództwo;

III.  zasądza od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 2350,60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

Strona powodowa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G. w pozwie skierowanym przeciwko E. K. domagała się zapłaty kwoty 10 974,10 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego liczonymi za okres od dnia 15 maja 2013 r. do dnia zapłaty i kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa prawnego i opłaty skarbowej. Wywodziła, że pozwana nie spłaciła pożyczki udzielonej w dniu 10 listopada 2008 r. przez bank działający pod firmą (...) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w W. i bank ten, po bezskutecznej egzekucji świadczenia, w dniu 27 kwietnia 2012 r. zbył wierzytelność o zapłatę długu na rzecz strony powodowej. Zaległość pozwanej według stanu na dzień sprzedaży wierzytelności wynosiła 9 141,43 zł, w tym mieścił się kapitał w kwocie 7 298,01 zł, odsetki umowne w kwocie 1 560,64 zł, koszty poniesione przez bank w związku z uruchomieniem oraz bieżącą obsługą kredytu, monitoringiem płatności i poniesionych w związku z działaniami windykacyjnymi w kwocie 282,78 zł. Strona powodowa wyjaśniła, że na podstawie zawartej z pozwaną umowy pożyczki i umowy sprzedaży wierzytelności zawartej ze zbywcą kontynuowała naliczanie odsetek od kapitału pożyczki i opłat obciążających pozwaną, począwszy od dnia nabycia wierzytelności do dnia 14 maja 2013 r. poprzedzającego dzień wniesienia pozwu, przyjmując do rozliczenia stawkę procentową równą czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Naliczone odsetki zostały skapitalizowane na dzień wniesienia pozwu i wynosiły kwotę 1 832,67 zł, tak że łączna suma zadłużenia dochodzonego pozwem stanowiła kwotę 10 974,10 zł, od której strona powodowa liczyła dalsze odsetki za opóźnienie za okres od dnia 15 maja 2013 r. do dnia zapłaty.

Pozwana na rozprawie przyznała, że jest zadłużona i wyraziła wolę spełnienia świadczenia w ratach.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 06 listopada 2008 r. S. A. (Spółka Akcyjna) w P. Oddział w Polsce w W. i pozwana E. K. podpisali umowę kredytu odnawialnego numer (...) na podstawie którego pozwana otrzymała do dyspozycji środki pieniężne w ramach odnawialnego limitu kredytowego do wysokości 8000 zł.

Dowód: odpis umowy kredytu odnawialnego z dnia 06.11.2008 r. /k.18-20/.

Pozwana nie regulowała zadłużenia z zawartej umowy i w dniu 27 maja 2010 r. wierzyciel wystawił bankowy tytuł egzekucyjny oznaczony numerem (...) do wysokości zadłużenia w kwocie 7827,97 zł, które obejmowało niespłaconą należność główną w kwocie 7298,01 zł, niespłacone odsetki umowne (zwykłe) w kwocie 232,35 zł, niespłacone odsetki za opóźnienie (karne) w kwocie 14,83 zł i opłaty w kwocie 282,78 zł, wszystkie należności zliczone za okres do dnia wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego oraz dalsze odsetki ustawowe od kwoty 7298,01 zł, liczone za okres od dnia 28 maja 2010 r. do dnia zapłaty.

Sąd Rejonowy w Złotoryi postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2010 r. wydanym pod sygn. akt I Co 1428/10 nadał wystawionemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, a w dniu 18 stycznia 2011 r. wierzyciel skierował tytuł wykonawczy do egzekucji przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Lesznie M. S..

Egzekucja przebiegała bezskutecznie i w dniu 14 czerwca 2011 r. została przez komornika sądowego umorzona.

Dowód: kopia bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 27.05.2010 r. /k.21/, kopia odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 17.08.2010 r. sygn. akt I Co 1428/10 /k.22/, kopia wniosku o wszczęcie egzekucji z dnia 18.01.2011 r. /k.23-24/, akta egzekucji sądowej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lesznie M. S..

W dniu 27 kwietnia 2012 r. wierzyciel S. A. (Spółka Akcyjna) w P. Oddział w Polsce w W. przeniósł na rzecz strony powodowej B. (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w G. wierzytelności pieniężne z tytułu czynności bankowych dokonanych z udziałem dłużników banku, w tym wierzytelność przeciwko pozwanej o zapłatę długu z zawartej z nią umowy kredytu. Na dzień przeniesienia wierzytelności zadłużenie pozwanej wynosiło sumę 9 141,43 zł i obejmowało kapitał w kwocie 7 298,01 zł, odsetki umowne w kwocie 1084,78 zł, odsetki karne w kwocie 475,86 zł, opłaty w kwocie 250 zł i składkę na ubezpieczenie w kwocie 32,78 zł.

Wierzyciel zapewnił stronę powodową, że na dzień przeniesienia wierzytelności podstawą naliczania odsetek za zwłokę dłużnika jest kapitał, opłaty i ubezpieczenia, a stopa procentowa odsetek w stosunku rocznym dla wszystkich wierzytelności odpowiada czterokrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego i w takiej wysokości strona powodowa obciążała pozwaną dalszymi odsetkami za opóźnienie w spłacie zalegającego kapitału w kwocie 7 298,01 zł i sumy naliczonych opłat w kwocie 282,78 zł. Według stanu na dzień 14 maja 2013 r. wyliczone w powyższy sposób zadłużenie sięgało sumy 10 974,10 zł i obejmowało poza kapitałem w kwocie 7 298,01 zł i opłatami w kwocie 282,78 zł odsetki w wysokości 3 393,31 zł.

Dowód: kopia umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 27.04.2012 r. z kopią załączników /k.30-33/, wyciąg z ksiąg rachunkowych powodowego Funduszu z dnia 14.05.2013 r. /k.28/.

W dniu 14 czerwca 2012 r. strona powodowa sporządziła zawiadomienie o przelewie wierzytelności z wezwaniem pozwanej do zapłaty.

Dowód: kopia zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności z dnia 14.06.2012 r. i wezwania do zapłaty z dnia 14.06.2012 r. z informacją o przetwarzaniu danych osobowych /k.25-27/.

Pozwana ma 48 lat. Nie pracuje. Jest osobą niepełnosprawną w lekkim stopniu, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. Do niedawna utrzymywała się ze świadczeń z opieki społecznej. Mąż pozwanej pracował z przerwami. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą. Jego zarobki wynoszą 1500 zł miesięcznie. Pozwana posiada inne zadłużenia. Od dwóch lat zalega między innymi ze zwrotem pożyczki bankowej w wysokości 6000 zł.

Dowód: przesłuchanie stron /k.46 odwr./.

Przy tak ustalonym stanie faktycznym Sąd zważył co następuje:

Powództwo w zasadniczej części podlegało uwzględnieniu.

Strona powodowa dochodziła od pozwanej zapłaty kwoty 10 974,10 zł, która według żądania pozwu stanowiła sumę kapitału kredytu w kwocie 7298,01 zł, zalegających odsetek w kwocie 3 393,31 zł, w tym odsetek za opóźnienie w kwocie 1832,67 zł, naliczonych przez stronę powodową za okres od dnia 28 kwietnia 2012 r., w którym to dniu nabyła wierzytelność, do dnia 14 maja 2013 r. poprzedzającego wniesienie pozwu oraz kosztów, a raczej opłat związanych z zawartą umową kredytu w kwocie 282,78 zł, wraz z dalszymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku liczonymi od całego zadłużenia za okres od dnia 15 maja 2013 r., do dnia zapłaty.

Pozwana nie kwestionowała powyższego zadłużenia, a roszczenie strony powodowej w świetle dowodów złożonych przed rozprawą, a zwłaszcza kopii wystawionego przez zbywcę wierzytelności bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 27 maja 2010 r., opatrzonego sądową klauzulą wykonalności w dniu 17 sierpnia 2010 r., nie budziło wątpliwości Sądu, poza roszczeniem o zapłatę odsetek w wysokości odsetek maksymalnych liczonych przez stronę powodową po dniu nabycia wierzytelności, a skapitalizowanych do dnia wniesienia pozwu na kwotę 1832,67 zł.

W świetle art. 509 k.c. wskutek cesji na nabywcę przechodzi wierzytelność o tyle tylko, o ile przysługiwała ona zbywcy. Wierzyciel S. A. (Spółka Akcyjna) w P. Oddział w Polsce w W., który w dniu 27 kwietnia 2012 r. przeniósł wierzytelność wobec pozwanej na rzecz strony powodowej, wbrew oświadczeniu złożonemu przy zawarciu umowy sprzedaży wierzytelności, nie był uprawniony do obciążania niezaspokojonej części długu odsetkami za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, zwanych przez ustawę odsetkami maksymalnymi (art. 359 § 2 2 k.c.). Nie zastrzegł tego w umowie zawartej z pozwaną, która w kopii została złożona do akt sprawy przez stronę powodową, a do dnia sprzedaży wierzytelności sam liczył pozwanej odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia jedynie w granicach stopy odsetek ustawowych, czego wymownym dowodem był wystawiony przez zbywcę bankowy tytuł egzekucyjny (art. 359 § 2 k.c. i art. 481 § 2 zd. 2 k.c.). Jeśli tak wydawało się oczywiste, że zbywca nie mógł przenieść na stronę powodową wraz z przelaną wierzytelnością prawa do dalszych odsetek liczonych według wyższej stopy procentowej odsetek maksymalnych (art. 509 § 2 k.c.).

Odsetki ustawowe od kwoty należności głównej i opłat w łącznej wysokości 7 580,79 zł za okres od dnia 28 kwietnia 2012 r. do dnia 14 maja 2013 r. zamykały się w kwocie 1 031,40 zł. Różnica między odsetkami skapitalizowanymi przez stronę powodową do kwoty 1 832,67 zł wynosiła zatem kwotę 801,27 zł, w rezultacie czego Sąd uwzględniwszy żądanie pozwu w części zasądził od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 10 172,83 zł w miejsce kwoty 10 974,10 zł z dalszymi odsetkami ustawowymi liczonymi od całego już zadłużenia za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty (art. 482 § 1 k.c.).

Dalej idące powództwo, o zapłatę odsetek według wyższej stopy procentowej Sąd oddalił.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanej o rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty. Wyjaśnienia pozwanej nie dostarczyły bowiem wystarczających podstaw do zwolnienia jej z obowiązku wykonania wyroku w całości (art. 320 k.p.c.).

Pozwana deklarowała, że jej mąż podjął się pracy zarobkowej i mogłaby spłacać zadłużenie po 300 zł miesięcznie. Sąd uznał jednak deklarację pozwanej za gołosłowną, a przez wzgląd na dotychczasowe trudności w wyegzekwowaniu zadłużenia przez zbywcę wierzytelności, stanął na stanowisku, że dalsze rozciągnięcie w czasie wykonania zobowiązania godziłoby bez potrzeby w interes wierzyciela.

Orzeczenie o kosztach postępowania znajdowało oparcie w art. 100 k.p.c. Sąd obciążył pozwaną kosztami procesu poniesionymi przez stronę powodową stosunkowo do części w jakiej strona powodowa wygrała sprawę. Żądanie pozwu obejmowało zapłatę należności w kwocie 10 974,10 zł, które Sąd uwzględnił do kwoty 10 172,83 zł, co pozwalało przyjąć, że strona powodowa mogła domagać się od pozwanej zwrotu kosztów w granicach 92 % ich wysokości. Koszty procesu, które strona powodowa poniosła, obejmowały natomiast opłatę od pozwu w kwocie 138 zł i wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 2400 zł, liczone według § 6 pkt 5 w zw. z § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) z opłatą skarbową od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł. W sumie była to kwota 2555 zł, która dała odpowiednio do powyższych ustaleń do zwrotu przez pozwaną na rzecz strony powodowej koszty procesu w kwocie 2350,60 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Kęska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Złotoryi
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Krawczuk
Data wytworzenia informacji: