Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII C 35/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Legnicy z 2014-04-09

Sygn. akt: VII Cupr 35/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 kwietnia 2014 r.

Sąd Rejonowy w L. VII Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

sekr. sądowy Andrzej Janas

po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2014 r.

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)w W.

przeciwko A. L.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygn. akt VII Cupr 35/14

UZASADNIENIE

Strona powodowa(...)z siedzibą w W. wniosła w elektronicznym postępowaniu upominawczym o zasądzenie na jej rzecz od pozwanego A. L. kwoty 3.206,93 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia kwoty 2.236,44 zł od dnia 28 listopada 2012r. oraz od kwoty 970,49 zł od dnia 25 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

Strona powodowa podała, że na podstawie umowy cesji wierzytelności z dnia 27 listopada 2012 r. przejęła od (...) Bank S.A. przysługującej jej wobec pozwanego wierzytelności. Na podstawie powyższej umowy stała się wierzycielem pozwanego i pisemnie poinformowała go o dokonaniu przelewu wierzytelności oraz wezwała do uregulowania zaległości. Kwota dochodzona pozwem obejmuje niezapłaconą należność w wysokości 16,50 zł tytułem prowizji, kwota 970,49 zł tytułem odsetek karnych, kwoty 2.219,94 zł tytułem niespłaconego kapitału.

Nakazem zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym z dnia 30 sierpnia 2013r. powództwo zostało uwzględnione w całości.

Pozwany zaskarżył powyższy nakaz zapłaty w całości i wniósł o oddalenie powództwa oraz podniósł zarzut przedawnienia roszczenia strony powodowej.

Postanowieniem z dnia 27 września 2013 r. Sąd Rejonowy L. Z.w L. wobec skutecznego wniesienia sprzeciwu i utraty mocy nakazu zapłaty w całości, przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w L.

Po uzupełnieniu pozwu w trybie art. 505 37 k.p.c. strona powodowa podtrzymała żądanie pozwu. Podniosła, że na podstawie umowy cesji przejęła od (...) Bank. S.A. prawo do wierzytelności wobec pozwanego z tytułu umowy pożyczki.

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Podtrzymał twierdzenia wskazane w sprzeciwie od nakazu zapłaty, w tym zarzut przedawnienia roszczenia oraz niewskazanie roszczenia.

Sprawa została rozpoznana w postępowaniu uproszczonym.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 27 listopada 2012 r. została zawarta umowa przelewu wierzytelności pomiędzy (...) Bankiem S.A. z siedzibą w W. a (...)z siedzibą w W.. Przedmiotem umowy była przysługująca (...) Bank S.A. z siedzibą w W. wobec pozwanego wierzytelność z tytułu udzielonej pożyczki.

Dowód:

- umowa przelewu wierzytelności, k. 17v-19..

Strona powodowa sformułowała adresowane do pozwanego pismo – zawiadomienie o przelewie na rzecz (...)z siedzibą w W. wierzytelności w kwocie 3.206,93 zł. Do zawiadomienia strona powodowa dołaczyła częściowy wykazie wierzytelności do umowy przelewu wierzytelności.

Wraz z zawiadomieniem pozwany został wezwany do spłaty zadłużenia.

Dowód:

- zawiadomienie – k. 16.

- częściowy wykaz wierzytelności – k. 16v.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał za zasadny podniesiony przez pozwanego zarzut przedawnienia dochodzonego roszczenia.

Według art. 117 § 1 k.c. przedawnieniu ulegają roszczenia majątkowe, a taki charakter ma niewątpliwie roszczenie wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Zgodnie zaś z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Sąd uwzględnia zatem upływ terminu przedawnienia wyłącznie na zarzut pozwanego. Zgodnie z art. 118 k.c. jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzy lata. Bieg przedawnienia rozpoczyna się zaś od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 k.c.). Roszczenie staje się zaś wymagalne po upływie terminu do jego spełnienia. Wobec tego roszczenie w powyższym zakresie niewątpliwie uległo przedawnieniu przed wytoczeniem powództwa w niniejszej sprawie. Przedawnieniu uległy również odsetki od objętych żądaniem kwot, bowiem roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego (por. wyrok SN z dnia 24 maja 2005 r., V CK 655/04).

Strona powodowa nie udowodniła swojego roszczenia ani co do zasady, ani co do wysokości. Jako wierzyciel dochodzący zaspokojenia wierzytelności powinna wykazać podstawę zobowiązania pozwanego i jego wysokość. Nie jest więc w ogóle pewne, czy istniała jakakolwiek umowa pożyczki, która łączyła pozwanego (...) Bank S.A. z siedzibą w W., jak również czy obejmowała postanowienia, które uzasadniały naliczenie odsetek umownych w dochodzonej pozwem wysokości. Również inne dokumenty dołączone do pozwu nie pozwalają na dokładne określenie podstawy żądania pozwu. Z dokumentów zgłoszonych jako dowody w sprawie nie można bowiem wyprowadzić dokładnie jakie roszczenie, z jakiego tytułu i za jaki okres jest dochodzone.

Podsumowując zatem, strona powodowa nie przedłożyła ani żadnego dokumentu, wskazującego na istnienie wierzytelności wobec pozwanego, ani też takiego, który opisywałby wierzytelność w stosunku do pozwanego, a który pozwoliłby na zweryfikowanie wysokości dochodzonej należności. Strona powodowa nie wykazała również, czy przed postępowaniem sądowym nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Rafałko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Mierzwicka
Data wytworzenia informacji: