Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 894/16 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Legnicy z 2016-09-22

sygn. akt I C 894/16

UZASADNIENIE

P. A. Ż. wniósł o zasądzenie na jego rzecz solidarnie od pozwanych J. S. (1) i J. S. (2) kwoty 8.937,40 zl z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu podał , że strony zwarły umowę pożyczki nr (...) , która została wypowiedziana z uwagi na brak realizacji zobowiązań przez pozwanych.Na dzień wypowiedzenia umowy zadłużenie wynosiło 19.987,59 zł i kwota 11.050,19 została zasądzona prawomocnym nakazem zapłaty w sprawie VII Nc 2476/14.Ponieważ kwota dochodzona pozwem nie została uiszczona do chwili obecnej pozew stał się konieczny.

Dnia 14.12.2015 r. Sąd Rejonowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym , sygn. akt VII Nc 4168/15.

Pozwani J. S. (1) i J. S. (2) wnieśli sprzeciw i podnieśli , iż zawarli z powodem umowę pożyczki na kwote 10.000 zł ale skutecznie od niej odstąpili zwracając powodowi kwotę 1.400 zł dnia 07.01.2016 r.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Dnia 18.11.2013 powod A. Ż. zawarł umowę pożyczki z pozwanymi J. S. (1) i J. S. (2) , na kwotę 10.000 zł.

Strony ustaliły , iż odsetki będą wynosiły 15 % w stosunku rocznym a całkowita ich kwota 5.121,60 zł , koszt jej obsługi w domu kwotę 8.937,40 zł oraz jej całkowity koszt 19.450,00 zł.Pozwani zobowiązali się spłacić pożyczkę w 14 miesięcznych ratach , po 1.389,23 zł , z tym że pierwsza rata miała wynieść 1.389,29 zł i miała być płatana 07.12.2013 r.

Pożyczkobiorca miał prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia , składając pożyczkodawcy oświadczenie w tym przedmiocie i zwracając kwote pożyczki wraz z odsetkami w wysokości należnej od daty jej wypłaty do dnia zwrotu.

Pożyczkodawca miła prawo wypowiedzieć umowę przed terminem m.in. z powodu zwłoki w spłacie zobowiązania.

Nadto strony ustaliły koszt czynności windykacyjnych w razie zwłoki w spłacie zobowiązania przez pożyczkobiorcę , w kwocie:

-5 zł za kontakt sms

-10 zł za kontakt telefoniczny

-15 zł pierwszy monit wysłany listem zwykłym

-50 zł za drugi monit wysłany listem poleconym

-300 zł za wizytę windykacyjną

-500 zł kary za wypowiedzenie umowy z winy pozyczkobiorcy

Dowód:kserokopia umowy pożyczki K-7-7odw i 23-24

Tytułem spłaty w/w umowy pożyczki pozwani uiścili na rzecz powoda kwotę 1.400 zł dnia 07.01.2014 r.

Dowód:kserokopia dowodu wpłaty K-26

Powód wystosował do pozwanych jeden monit listem oraz zlecił 3 wizyty windykacyjne a także naliczył karę za wypowiedzenie umowy z winy pożyczkobiorcy.

Dowód:kserokopia karty nr (...) K-8-9

Sąd Rejonowy w Legnicy , dnia 14.08.2014 r. , wydał nakaz zapłaty sygn. akt VII Nc 2476/14 , w którym zasądził solidarnie od pozwanych na rzecz powoda kwotę 11.050,19 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.07.2014 r. do dnia zapłaty , tytułem spłaty zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki nr (...).Na kwotę objętą pozwem oraz nakazem zapłaty składała się kwota 9.645,90 zł kredytu i 1.415 zł kosztów windykacyjnych pomniejszonych o kwote spłaty 10,71 zł.

Powód wezwał pozwanych do zapłaty monitem z dnia 23.12.2013 r. i wypowiedział umowę pożyczki z dniem 26.03.2014 r.

Dowód:akta tutejszego Sądu VII Nc 2476/14 K-3-5 , 14-18 i 27

Sąd zważył , co nastepuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w znacznej części. Zgodnie z treścią art.720 KC przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku , a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilośc pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Nie było sporne między stronami , że zawarły umowę pozyczki dnia 18.11.2013 r. nr (...) oraz ze całkowity koszt tej pożyczki wynosił 19.450 zł.Nie było też sporne , iż odsetki będą wynosiły 15 % w stosunku rocznym a całkowita ich kwota 5.121,60 zł , koszt jej obsługi w domu kwotę 8.937,40 zł a nadto że pożyczka będzie płatna w 14 miesięcznych ratach z obsługą w domu, po 1.389,23 zł - pierwsza rata miała wynieść 1.389,29 zł płatana 07.12.2013 r. Nie było także wątpliwości co do tego , że pozwani tytułem w/w umowy uiścili jedynie 1.400 zł dnia 07.01.2014 r.

Pozwani podnieśli zarzut skutecznego odstąpienia od umowy jednak nie wykazali tej okoliczności w żaden sposób a to na nich spoczywał ciężar dowodowy w tym zakresie (art.6 KC i 232 KPC).Nadto okoliczności tej przeczy uiszczenie na rzecz powoda tytułem tej umowy jedynie kwoty 1.400 zł a nie 10.000 zł wraz ze stosownymi odsetkami i to dnia 07.01.2014 r. a nie przed dniem 02.12.2013 r.(tj.14 dni od zawarcia umowy).

Zdaniem Sądu skuteczność wypowiedzenia umowy umowy pożyczki przez powoda z winy pozwanych oraz zasadność naliczenia kosztów windykacyjnych została oceniona w prawomocnym nakazie zaplaty z dnia 14.08.2014 r. , VII Nc 2476/14.

Powód natomiast podniósł , iż na skutek omyłki księgowej i rachunkowej w sprawie przed tutejszym Sądem VII Nc 2476/14 nie wskazał całej należności z tytułu pożyczki nr (...) i tylko jej część została zasadzona nakazem zapłaty wydanym w niej.

Jak wynika z umowy pożyczki pozwani zobowiązali się zwrócić powodowi tytułem całkowitych kosztów pożyczki kwotę 19.450 zł.Do tej kwoty doliczyć należy karę za wypowiedzenie umowy z winy pożyczkobiorcy 500 zł oraz koszt wizyt windykacyjnych 1.200 zł ,łącznie 21.150 zł , od czego należy odjąć kwote uiszczona przez pozwanych 1.400 zł.Kwota 11.050,19 zł została zasadzona w/w nakazem zapłaty (21.150-1.400-11.050,19 zł=8.699,81zł). Powód reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika nie wskazał ani w pozwie ani w toku postępowania sposobu wyliczania kwoty dochodzonej pozwem –na dzień wniesienia pozwu-na kwote 8.937,40 zł , stąd nie była możliwa weryfikacja jej prawidłowości a pozwani nie uznali roszczenia w tym zakresie.Z tych względów oddalono powództwo ponad kwotę 8.699,81 zł.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art.98 KPC , z uwagi na oddalenie powództwa w nieznacznej części.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wanda Kowalewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Legnicy
Data wytworzenia informacji: