Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 381/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Głogowie z 2016-01-20

Sygn. akt III RC 381/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 stycznia 2016 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym

Przewodniczący SSR Katarzyna Dąbrówny

Ławnicy

Protokolant sekr. sądowy Joanna Tarnowska

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2016 r. w Głogowie

sprawy z powództwa P. B. (1)

przeciwko mał. J. S. działającej przez przedstawicielkę ustawową M. S.

o obniżenie alimentów

oraz

z powództwa wzajemnego mał. J. S. działającej przez przedstawicielkę ustawową M. S.

przeciwko P. B. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  alimenty należne od powoda/ pozwanego wzajemnego P. B. (1) na rzecz pozwanej/powódki wzajemnej mał. J. S. działającej przez przedstawicielkę ustawową M. S., ustalone ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Głogowie w dniu 23 lipca 2014 r. obniża z kwoty po 475 zł miesięcznie do kwoty po:

- 350 zł miesięcznie, poczynając od dnia 01 grudnia 2015 r.;

II.  w pozostałym zakresie powództwo główne oddala;

III.  oddala w całości powództwo wzajemne;

IV.  nie obciąża stron dalszymi kosztami postępowania w sprawie.

Sygn. akt III RC 381/15

UZASADNIENIE

Powód P. B. (1) wniósł o obniżenie alimentów zasądzonych na rzecz małoletniej J. S. z kwoty 475,00 zł miesięcznie do kwoty 300,00 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu podniósł, iż od momentu ustalenia wysokości alimentów na kwotę 475,00 zł miesięcznie - ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Głogowie w dniu 23 lipca 2014 r., w sprawie o sygn. akt III RC 356/14 znacznie wzrosły jego wydatki związane z utrzymaniem rodziny, w szczególności kolejnego dziecka powoda – A. B., u którego stwierdzono atopowe zapalenie skóry oraz alergię. Stan zdrowia syna generuje wysokie koszty związane z jego leczeniem. Małoletni potrzebuje leków sterydowych oraz drogich kosmetyków do pielęgnacji skóry z firmy (...), przy czym nie może korzystać z tańszych zamienników, które są dla niego nieskuteczne. Wymaga specjalistycznej diety wdrożonej pod nadzorem alergologa. Powód gromadzi środki finansowe na leczenie syna w Klinice (...), Wenerologii i Alergologii we W..

Trudna sytuacja finansowa P. B. (1) spowodowała, iż od października 2014 r. nie jest w stanie w pełnym zakresie wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej pozwanej oraz wobec drugiej córki J. B.. Zarzucił, iż pracuje w firmie transportowej w charakterze kierowcy za najniższe wynagrodzenie krajowe. Z uwagi na problemy z kręgosłupem nie może podjąć innej pracy. Wskazał, iż niejednokrotnie zadłużał się u znajomych w tym celu aby chociaż częściowo wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego wobec mał. pozwanej.

W odpowiedzi na pozew małoletnia J. B., działająca przez przedstawicielkę ustawową M. S., na rozprawie w dniu 14 grudnia 2015 r. (vide: k. 45 akt) wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Powództwem wzajemnym z dnia 14 grudnia 2015 r. małoletnia powódka J. S., działająca przez przedstawicielkę ustawową M. S., domagała się z kolei od pozwanego P. B. (1), podwyższenia alimentów z kwoty po 475,00 zł miesięcznie do kwoty po 800,00 zł miesięcznie poczynając od dnia 1 września 2015r. , płatnej z góry do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki, do dnia 20-go każdego miesiąca wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa małoletniej wskazała, iż w ciągu ostatnich dwóch tygodni u małoletniej J. wystąpiły problemy z tarczycą z uwagi na co dziewczynka została objęta leczeniem endokrynologicznym. Wskazała na przyszłe wydatki wynikające ze stwierdzenia tego schorzenia w postaci: wizyt kontrolnych średnio, co 2 miesiące, przy czym koszt jednej wizyty wynosi 150,00 zł; kosztów dojazdu do specjalisty do L., kosztów badań od 40,00 – 60,00 zł i USG w wysokości 110,00 zł.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki podniosła ponadto, iż od czasu ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów, pozwany nie wywiązuje się należycie z obowiązku ich regulowaniem, a nadto zaniedbuje córkę pod względem emocjonalnym poprzez zaprzestanie jakichkolwiek kontaktów z nią. Mimo, iż miała dla niego propozycję pracy za granicą, pozwany nie chciał z niej skorzystać tłumacząc się niechęcią przed rozstaniem z rodziną. Wskazała ponadto, iż wraz z córką żyją bardzo oszczędnie korzystając często z finansowego wsparcia mamy przedstawicielki ustawowej małoletniej powódki.

Pozwany P. B. (1) na rozprawie w dniu 20 stycznia 2016 r. (vide: k. 71 akt) wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny

Małoletnia pozwana (powódka wzajemna) J. S. jest córką powoda (pozwanego wzajemnego) P. B. (1) i przedstawicielki ustawowej małoletniej M. S.. Urodziła się w dniu (...)

- bezsporne –

Ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Głogowie w dniu 23 lipca 2014 r., w sprawie o sygn. akt III RC 356/14 powód (pozwany wzajemny) zobowiązał się do płacenia na rzecz małoletniej pozwanej (powódki wzajemnej) alimentów w kwocie po 475,00 zł miesięcznie.

dowód: - ugoda z dnia 23 lipca 2014 r. – k. 6 akt III RC 356/14.

W czasie toczącego się w/w postępowania małoletnia pozwana (powódka wzajemna) J. S. miała 12 lat i zdała do 6 klasy szkoły podstawowej. Nie chorowała, nie korzystała z płatnych zajęć pozalekcyjnych.

Matka małoletniej M. S. miała ówcześnie 33 lata. Nie pracowała zawodowo, zajmowała się opieką nad niepełnosprawną babcią. W dacie rozstrzygnięcia nie otrzymywała żadnych środków finansowych z tytułu opieki nad babcią.

dowód: - przesłuchanie matki małoletniej – k. 12 – 12 verte akt sygn. III RC 356/14.

Powód (pozwany wzajemny) P. B. (1) w dacie ostatniego rozstrzygnięcia miał 35 lat, z zawodu był ślusarzem. Na dzień przed zawarciem ugody wygasła jego umowa o pracę na zlecenie. Pracował wówczas w transporcie międzynarodowym jako kierowca busa.

Pozostawał w związku małżeńskim z A. B., która nie pracowała. Na utrzymaniu posiadał 3 dzieci: J. S., J. B. (lat 7 z pierwszego związku małżeńskiego) oraz syna A. B. (w wieku 3-ch miesięcy z drugiego związku małżeńskiego).

dowód: - przesłuchanie P. B. (1) – k. 12 v.akt sygn. III RC 356/14.

Obecnie powód (pozwany wzajemnie) P. B. (1) ma 37 lat. Posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu jest stolarzem.

Ma na utrzymaniu 3 dzieci z różnych związków: córkę J. S. (lat 13); córkę J. B. (lat 8) oraz syna A. B., ur. (...)

Poza skonkretyzowanym obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz mał. J. S., posiada także skonkretyzowany obowiązek alimentacyjny wobec drugiej z córek - J. B. w kwocie po 375,00 zł miesięcznie ugodą zawartą przed tut. Sądem w dniu 3 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. akt III RC 326/14.

Obecnie przed Sądem Rejonowym w Lubinie toczy się sprawa z powództwa P. B. (2) przeciwko małoletniej J. B. - o obniżenie alimentów z kwoty po 375,00 zł miesięcznie do kwoty po 200,00 zł miesięcznie.

P. B. (1) po dacie ostatniego rozstrzygnięcia o alimentach, które miało miejsce w dniu 23 lipca 2014 r., podjął zatrudnienie w firmie (...), z której następnie został zwolniony z powodu redukcji etatów. W następstwie utraty pracy, podjął pracę dorywczą, w charakterze koordynatora w kolportażu ulotek. Zarabiał około 1000,00 -1.200,00 zł miesięcznie

Aktualnie powód (pozwany wzajemny) jest zatrudniony w firmie (...) T. B. obecnie na czas określony od dnia 01 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., na stanowisku kierowcy, z tym że pracę w tej firmie podjął już w dniu 03 marcu 2015 r. Jego miesięczne wynagrodzenie wynosi 1750,00 zł brutto, tj.1483,58 zł netto). P. B. (1) jest kierowcą busa, zajmuje się dowożeniem towarów również w transporcie międzynarodowym. Za granicę wyjeżdża od 5 do 10 razy w miesiącu. Z tego tytułu otrzymuje diety w kwocie po 30,00 euro za jeden dzień. Jego pobyty za granicą trwają od 1 do 3 dni. Pieniądze z diet przeznacza na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami, min. za pobyt w hotelu, ponieważ nie nocuje w samochodzie. Poza wynagrodzeniem za pracę nie ma innych dochodów.

Wynagrodzenie powoda (pozwanego wzajemnego) zajęte jest przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Głogowie – R. B., a postępowanie egzekucyjne wobec niego zainicjowane zostało przez M. S. z uwagi na niewywiązywanie się od października 2014r. w całości z obowiązku alimentacyjnego i opóźnienia w płatności rat alimentacyjnych na rzecz mał. J..

Do czerwca 2015 r. powód (pozwany wzajemny) mieszkał wraz z rodziną w użyczonym od brata lokalu, położonym w G., przy ul. (...). Od lipca 2015 r. mieszka w wynajmowanym mieszkaniu usytuowanym w G., przy ul. (...). Koszt z tytułu odstępnego i czynszu za to mieszkanie wynosi 900,00 zł miesięcznie, z tym że powód (pozwany wzajemny) korzysta z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta w G. w wysokości 160,00 zł miesięcznie. Za media płaci po 150,00 zł miesięcznie.

Powód (pozwany wzajemny) pozostaje aktualnie drugim związku małżeńskim z A. B.. Jego żona ma 24 lata, posiada wykształcenie średnie, bez zawodu. Od września 2015 r. podjęła pracę na umowę – zlecenie. Zajmuje się roznoszeniem ulotek. Zarabia w granicach 200,00 zł miesięcznie. Aktualnie nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy.

P. B. (1) wraz z rodziną systematycznie korzystają z pomocy MOPS w G.. Decyzją MOPS w G. z dnia 01.09.2014r. zostało im przyznane świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych w wysokości 300,00 zł, zaś decyzją z dnia 04.03.2015 r. otrzymali zasiłek celowy na dofinansowanie do opłaty za wodę i na zakup żywności w łącznej kwocie 450,00 zł. Decyzją z dnia 15.12.2015 r. rodzinie został przyznany z MOPS w G. kolejny zasiłek celowy na żywność w wysokości 200,00 zł.

Został im również przyznany zasiłek rodzinny na syna w kwocie po 77,00 zł miesięcznie, a obecnie od 01.11.2015 r. w wysokości po 89,00 zł miesięcznie. Skorzystali także z pomocy finansowej w zakresie dożywiania małoletniego A. w żłobku.

dowód: - kserokopia protokołu rozprawy z dnia 03.07.2014 r. – k. 5 akt,

- zaświadczenie z PUP w G. z dnia 28.05.2015 r. – k. 7 akt,

- decyzja MOPS w G. z dnia 01.09.2014 r. – k. 8 akt,

- decyzja Prezydenta Miasta G. z dnia 16.02.2015 r. – k. 9 akt,

- decyzja MOPS w G. z dnia 04.03.2015 r. 10 akt,

- umowa o pracę z dnia 01.06.2015 r. – k. 11 akt,

- informacja o warunkach zatrudnienia dla pracownika z dnia 01.06.2015 r. –

k. 12 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach P. B. (1) z dnia

04.12.2015 r. – k. 44 akt,

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach P. B. (1) z dnia

18.12.2015 r. – k. 56 – k. 57 akt,

- decyzja Prezydenta Miasta G. z dnia 07.09.2015r. – k. 62 akt,

- decyzja Prezydenta Miasta G. z dnia 09.12.2015 r. – k. 63 akt,

- decyzja MOPS w G. z dnia 15.12.2015 r. – k. 64 akt,

- decyzja MOPS w G. z dnia 18.12.2015 r. – k. 65 akt,

- przesłuchanie P. B. (1) – k. 46 akt i k. 48 akt.

P. B. (2), poza małoletnimi córkami, posiada również na utrzymaniu syna z obecnego małżeństwa – A. B.. Dziecko ma niespełna 2 lata. Od września 2015 r. zostało objęte opieką żłobkową, nie mniej z uwagi na stan zdrowia, często pozostaje w domu pod opieką swojej mamy. Za żłobek płacą 53,00 zł miesięcznie. Od stycznia 2016 r. jest przewidywana podwyżka za żłobek do kwoty po 450,00 zł i o ile rodzina nie uzyska dofinansowania z MOPS-u, zamierza zrezygnować z tej formy opieki nad dzieckiem.

Małoletni A. cierpi na atopowe zapalenie skóry oraz alergię. Z uwagi na swoje dolegliwości wymaga stosowania odpowiednich kosmetyków do pielęgnacji skóry oraz leków. Rodzice dziecka ponoszą wysokie koszty zakupu medykamentów i kosmetyków, które w okresie od czerwca 2014 r. do sierpnia 2014 r. wyniosły łącznie 369,73 zł.

Z kolei w okresie od marca 2015 r. do stycznia 2016 r. za leki i kosmetyki zapłacili około 504,00 zł.

dowód: - faktura nr (...) z dnia 09.06.2014 r.; nr (...) z dnia 23.06.2014 r.;

nr (...) z dnia 24.06.2014r.; nr (...) z dnia 02.07.2014 r. oraz nr

(...) z dnia 12.08.2014 r. - k. 38 akt,

- faktura nr (...) z dnia 13.03.2015 r.; nr (...) z dnia

31.08.2015r.; nr (...) z dnia 16.01.2016r.; nr (...) z dnia

28.11.2015r.; nr (...) z dnia 29.11.2015r.; nr (...) z dnia

09.12.2015r.; nr (...) z dnia 19.12.2015r.; nr (...) z dnia

22.12.2015r.; nr (...) z dnia 09.01.2016r. – k. 38, k. 60, k. 66-70 akt

- przesłuchanie P. B. (1) – k. 46 akt i k. 48 akt.

Matka małoletniej pozwanej/powódki wzajemnej – M. S. ma 34 lata, posiada wykształcenie zawodowe, z zawodu jest ogrodnikiem.

Od dnia 01 grudnia 2015r. podjęła pracę w Zespole (...) w B. na czas określony 3-ch miesięcy, w charakterze kelnera – sprzedawcy. Pracę wykonuje na terenie G.. Z racji zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1750,00 zł brutto miesięcznie. Pracuje w godzinach od 11:00 do 20:00, niekiedy do 23:00, również w soboty i niedziele, w zamian za co otrzymuje dni wolne w tygodniu. Wcześniej, tj. od dnia 28.07.2015r. pracowała na stażu za wynagrodzeniem 997,40 zł netto miesięcznie.

Mieszka wraz z mał. córką oraz mamą, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Mama M. S. pracuje za granicą, okazjonalnie wspiera ją finansowo.

M. S. z tytułu kosztów utrzymania mieszkania płaci po 400,00 zł miesięcznie. Na zakup żywności dla siebie i córki przeznacza około 500,00 zł miesięcznie.

Małoletnia J. S. ma 14 lata, uczy się w Gimnazjum. Jest bardzo dobrą uczennicą. Matka małoletniej z tytułu zakupu dla córki wyprawki do szkoły poniosła wydatek w wysokości 200,00 – 250,00 zł. Dziewczynka nie korzysta z płatnych zajęć pozalekcyjnych. Działa natomiast w harcerstwie, koszt zakupu ostatniego munduru wyniósł 180,00 zł.

Matka małoletniej nie pobiera zasiłku rodzinnego na córkę, z którego zrezygnowała i, jak do tej pory nie podjęła działań w kierunku ustalenia czy taki zasiłek należy się małoletniej. W czerwcu 2015 r. u dziewczynki zdiagnozowano chorobę tarczycy. Przyjmuje z tego powodu lek o nazwie „euthyrox”, za który płaci 9,00 zł miesięcznie. Małoletnia korzysta z prywatnych wizyt u endokrynologa w L.. Koszt jednej wizyty wynosi 150,00 zł. Matka małoletniej będzie ponosiła dodatkowe koszty związane z dalszą diagnostyką i badaniami.

P. B. (1) nie utrzymuje kontaktów z małoletnią J. S..

dowód: - decyzja Starosty (...) z dnia 30.07.2015 r. – k. 40 akt,

- umowa o pracę z dnia 01.12.2015 r. - k. 41 akt,

- karta wizyty z dnia -8.12.2015 r. – k. 42 – 43 akt,

- przesłuchanie matki małoletniej M. S. – k. 46-47 akt i k. .

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo o obniżenie alimentów zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Z kolei powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów podlega w całości oddaleniu.

Zgodnie z dyspozycją art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej: k.r.i.o.) w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zakres zaś tego obowiązku, wedle art. 135 k.r.i.o. zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych oraz majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego, przy czym zgodnie z art. 133 § 1 k.r.i.o. oboje rodziców są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustalając zakres obowiązku alimentacyjnego każdego z rodziców należy ponadto mieć na względzie treść art. 135 § 2 k.r.i.o., zgodnie z którym wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać także w całości lub części na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie.

W ocenie Sądu Rejonowego, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, od czasu orzeczenia ustalającego od powoda P. B. (1) na rzecz małoletniej pozwanej rentę alimentacyjną w wysokości po 475,00 zł miesięcznie, tj. od dnia 23 lipca 2014 r. zaistniały przesłanki do obniżenia tegoż zobowiązania alimentacyjnego.

Podstawową przesłanką uzasadniającą zmianę wysokości zasądzonych alimentów jest, jak to wynika z powołanego powyżej przepisu, późniejsza zmiana stosunków, a więc taka, która nastąpiła w okresie pomiędzy dniem wydania wyroku zasądzającego alimenty a dniem wyrokowania w sprawie wszczętej na skutek pozwu o ich obniżenie. Zmiana tychże stosunków może iść zarówno w kierunku wzrostu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego, jak i zmniejszenia ich zakresu. Może ona też być następstwem zmiany możliwości finansowych zobowiązanych do alimentacji, a więc albo ich zwiększenia albo ich zmniejszenia.

Zarazem, zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem, ukształtowanym w oparciu o treść dyspozycji art. 133 k.r.i.o., dzieci mają prawo do równej stopy życiowej ze swoimi rodzicami. Tym samym zmiana tejże stopy życiowej u co najmniej jednego z rodziców skutkować powinna zmianą wysokości zasądzonej renty alimentacyjnej, tak aby doszło do zrównania standardu życia zobowiązanego z uprawnionym. A contrario, brak zmiany w sytuacji materialnej po stronie zobowiązanego, a więc zarówno jej nie polepszenie jak i nie pogorszenie, w sytuacji nie zmniejszenia się potrzeb uprawnionego, skutkować musi oddaleniem powództwa.

Z powyższego wynika więc, iż w niniejszej sprawie przedmiotem oceny Sądu winny być możliwości zarobkowe powoda/pozwanego wzajemnego oraz usprawiedliwione potrzeby małoletniej pozwanej/powódki wzajemnej, istniejące w dacie orzekania przez Sąd Rejonowy w Głogowie, czyli innymi słowy stan faktyczny w oparciu o który poczynione zostały wówczas ustalenia, a które legły u podstaw orzeczenia tegoż Sądu oraz stan obecny odnośnie tychże przesłanek.

Jak wynika z ustaleń Sądu, w lipcu 2014 r., powód (pozwany wzajemny) P. B. (1) pozostał bez pracy albowiem na dzień przed zawarciem ugody w sprawie o alimenty wygasła jego umowa o pracę na zlecenie - pracował w transporcie międzynarodowym, jako kierowca busa. Pozostawał w związku małżeńskim z A. B., która nie pracowała. Na utrzymaniu posiadał 3 dzieci: J. S., J. B. (lat 7 z pierwszego związku małżeńskiego) oraz syna A. B. (w wieku 3-ch miesięcy z drugiego związku małżeńskiego).

Z kolei małoletnia pozwana (powódka wzajemna) J. S. miała 12 lat i zdała do 6 klasy szkoły podstawowej. Nie chorowała, nie korzystała z płatnych zajęć pozalekcyjnych. Jej matka - M. S. nie pracowała zawodowo, zajmowała się opieką nad niepełnosprawną babcią. W dacie rozstrzygnięcia nie otrzymywała żadnych środków finansowych z tytułu tej opieki, nie miała też dochodów z innych źródeł.

Porównanie powyższych okoliczności do sytuacji z dnia orzekania w sprawie o obniżenie alimentów prowadzi do wniosku, iż sytuacja finansowa, a więc możliwości zarobkowe i majątkowe P. B. (1) w przeciągu ostatniego roku, a więc od momentu zawarcia ugody przed Sądem Rejonowym w Głogowie uległy zmianie. Zmiana ta wyraża się tym, iż zważywszy na okoliczność, iż powód (pozwany wzajemnie) w dniu zawarcia ugody formalnie pozostawał bez pracy, Sąd oceniając jego możliwości zarobkowe i majątkowe, kierował się hipotetycznymi możliwościami wynikającymi z jego doświadczenia zawodowego, wieku i kwalifikacji. Innymi słowy, Sąd przyjął pewne założenie jeśli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe powoda i w oparciu o te założenia uznał, iż ustalona ugodą kwota alimentów - 475,00 zł miesięcznie mieści się w granicach tychże możliwości. Obecnie jednak P. B. (1) od marca 2015 r. podjął zatrudnienie w firmie Usługi (...) T. B. na stanowisku kierowcy i jego miesięczne zasadnicze wynagrodzenie wynosi 1483,58 zł netto. Otrzymuje również diety w kwocie 30 euro za dzień pobytu za granicą, nie mniej jego zagraniczne wyjazdy trwają od 1 do 3 dni, a pieniądze z diet powód przeznacza na noclegi w hotelu. Pieniądze z diet pochłaniają zatem koszty związane z utrzymaniem P. B. (1) w czasie jego pobytu za granicą.

Porównując z kolei obecną sytuację zawodową i materialną przedstawicielki ustawowej mał. pozwanej (powódki wzajemnej), jako drugiego z rodziców zobowiązanego do finansowego utrzymywania córki, z sytuacją z daty ostatniego rozstrzygnięcia o alimentach, nie sposób nie zauważyć, iż uległa ona poprawie poprzez fakt podjęcia przez M. S. z dniem 01 grudnia 2015 r. pracy zawodowej. M. S. poprzednio nie osiągała żadnych dochodów, aktualnie zarabia około 1.200,00 zł netto miesięcznie. Sąd ma oczywiście na uwadze, iż dochody matki małoletniej są niskie, nie mniej znajdują się na poziomie zbliżonym do dochodów P. B. (1). Przy czym powód (pozwany wzajemny) ma na utrzymaniu troje małoletnich dzieci, zaś przedstawicielka ustawowa mał. J. tylko powódkę.

Fakt posiadania przez P. B. (1) trojga dzieci nie jest nowy w realiach przedmiotowego postępowaniu. Nową okolicznością jest natomiast choroba skóry najmłodszego z dzieci – A. B. i udokumentowane fakturami wydatki, jakie generuje jej leczenie. Należy też mieć na uwadze, iż skutkiem zawarcia związku małżeńskiego jest ciążący na P. B. (1) obowiązek alimentacyjny względem żony, której dochody z pracy wynoszą około 200,00 zł miesięcznie i, która z uwagi na ich niski poziom wymaga finansowego wsparcia ze strony powoda (pozwanego wzajemnego), szczególnie, że pod jej opieką znajduje się niespełna dwuletni syn, co znacznie ogranicza jej możliwości zarobkowe.

O tym, że sytuacja materialna rodziny P. B. (1) jest trudna świadczy też pomoc, jaką uzyskuje z MOPS w G.. Pomoc taka przysługuje jedynie najuboższym rodzinom i fakt jej uzyskania przez powoda potwierdza jego twierdzenia o trudnej sytuacji materialnej w jakiej się znajduje. Podkreślenia wymaga też okoliczność, iż powód (pozwany wzajemny) do października 2014 r. starał się należycie wywiązywać z obowiązku alimentacyjnego wobec córki. Nie mniej pomimo starań, również w drodze pożyczek zaciąganych u znajomych na ten cel, popadł w zadłużenie alimentacyjne, które skutkowało wszczęciem wobec niego postępowania egzekucyjnego. Zdaniem Sądu, które znajduje oparcie zarówno w przedstawionych przez w/w dokumentach jak i jego wyjaśnieniach, powód (pozwany wzajemny) wykorzystuje w pełni swoje możliwości zarobkowe. Po utracie pracy w firmie (...) u E. D. podjął pracę w charakterze koordynatora ulotek za wynagrodzeniem 1.000,00 – 1.200,00 zł netto miesięcznie. Następnie ponownie zatrudnił się w firmie (...), w której obecnie pracuje. Świadczy to o tym, iż P. B. (1) podejmuje aktywne działania aby utrzymać się na rynku pracy nawet na za stosunkowo niewysokie zarobki. Niepodobnym w tej sytuacji byłoby uznać, iż będąc ojcem trojga dzieci, nie podejmuje należytych starań o uzyskanie, jak najwyższych dochodów, aby w konsekwencji zapewnić małoletnim, w tym pozwanej (powódce wzajemnej), lepsze warunki życia. Powód (pozwany wzajemnie) w ocenie Sądu nie unika pracy, a wręcz przeciwnie, podejmuje działania zmierzające do utrzymania zatrudnienia i osiągania stałych dochodów.

Odnosząc się do drugiej z przesłanek tj. usprawiedliwionych potrzeb małoletniej pozwanej (powódki wzajemnej), stwierdzić należy, iż w ciągu ostatniego roku nie tylko nie uległy one zmniejszeniu, a wprost przeciwnie, można mówić o ich wzroście, co wynika nie tylko z faktu, że potrzeby dziecka wzrastają wraz z wiekiem, a także z tego, iż jak wynika z pozwu wzajemnego i karty wizyty z dnia 08.12.2015 r. u małoletniej stwierdzono chorobę tarczycy, wymagającą dalszej diagnozy i leczenia, co będzie generować dalsze koszty.

Nie mniej o wysokości renty alimentacyjnej nie decydują same tylko usprawiedliwione potrzeby dziecka, ale również możliwości zarobkowe i majątkowe jego rodziców. Możliwości zarobkowe i majątkowe P. B. (1) aktualnie zamykają się kwotą wynagrodzenia około 1.500,00 zł netto miesięcznie. W tej sytuacji alimenty w kwocie po 475,00 zł miesięcznie, stanowiące 1/3 dochodów powoda (pozwanego wzajemnego), w sytuacji ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego względem dwojga jeszcze dzieci, są w ocenie Sądu wygórowane, i narażają P. B. (1) na niedostatek.

Konstatując powyższe stwierdzić należy, w świetle poczynionych ustaleń, iż zaistniały okoliczności o których mowa w art. art. 138 k.r.i.o., uzasadniające zmianę wysokości zasądzonej na rzecz małoletniej pozwanej renty alimentacyjnej poprzez jej obniżenie z kwoty 475,00 zł do 350,00 zł miesięcznie. Sąd obniżył rentę alimentacyjną od dnia 1 grudnia 2015r., tj. od dnia podjęcia zatrudnienia przez przedstawicielkę ustawową małoletniej J. S..

W tym stanie rzeczy powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów, jako nie mające podstaw, podlegało oddaleniu.

Orzeczenie o kosztach oparto o dyspozycję art. 113 ust. 4 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wiesława Błażkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Głogowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Dąbrówny
Data wytworzenia informacji: