Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 632/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze z 2018-01-24

Sygnatura akt I C 632/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 stycznia 2018 r.

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Zenon Węcławik

Protokolant: Anna Lasko

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2018 r. w K.

sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W.

przeciwko J. W.

o zapłatę

I  zasądza od pozwanej J. W. na rzecz strony powodowej (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 8.158,17 zł (słownie złotych: osiem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem 17/100) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 13.04.2016r. do dnia zapłaty;

II  w pozostałym zakresie postępowanie umarza,

III  zasądza od pozwanej J. W. na rzecz strony powodowej (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. kwotę 2.717,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 2417,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

IV  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

sygn. akt I C 632/16

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W., reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika, w pozwie złożonym dnia 13.04.2016 r., domagała się w trybie elektronicznego postępowania upominawczego zasądzenia na jej rzecz od pozwanej J. W. kwoty 8.158,17 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia złożenia pozwu. Wniosła także o zasądzenie od pozwanej kosztów postępowania. Uzasadniając żądanie wywiodła, że zobowiązanie pozwanej do zapłaty dochodzonej pozwem kwoty wynika z umowy kredytu detalicznego konsumpcyjnego nr (...) z dnia 28.05.2008 r., zawartej przez pozwaną z poprzednikiem prawnym powoda (...) Bank S.A. w W.. Wobec nie wywiązanie się przez pozwaną z umowy, została ona z dniem 23.07.2009 r. wypowiedziana i w dniu 1.06.2010 r. wystawiony został bankowy tytuł egzekucyjny obejmujący zaległe należności pozwanej z przedmiotowej umowy, zaopatrzony następnie w sądową klauzulę wykonalności. Na kwotę dochodzona pozwem w wysokości 8.158,17 zł strona powodowa policzyła kwotę 3.545,05 zł tytułem niespłaconego kapitału, kwotę 265,84 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od kapitału naliczonych w czasie trwania umowy i kwotę 4.347,28 zł z tytułu odsetek ustawowych po rozwiązaniu umowy. Aportem wierzytelności z dnia 26.02.2015 r. (...) Bank S.A. w W. przeniosła wierzytelność na rzecz (...) Spółka z o.o. Sp.kom., która następnie w dniu 26.02.2015 r. dokonała jej cesji na rzecz (...) Spółka z o.o. SKA., ta zaś przeniosła przedmiotową wierzytelność umową przeniesienia portfela wierzytelności z dnia 4.03.2015 r. na rzecz strony powodowej.

Postanowieniem z dnia 7.06.2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty i sprawę przekazał do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Kamiennej Górze.

Pozwana J. W., stając na rozprawie w dniu 24.01.2018 r., uznała żądanie pozwu w całości i przyznała fakt istnienia jej zobowiązań z umowy kredytu z dnia 28.05.2008 r. zawartej z (...) Bank S.A. w W. Podniosła, że zaległości powstały wskutek braku odpowiednich możliwości finansowych ( k. 96 akt ). Zadeklarowała spłatę zadłużenia w najbliższym czasie, stosownie do swoich możliwości finansowych.

Pismem z dnia 25.11.2016 r., złożonym w toku postępowania, strona powodowa cofnęła pozew w zakresie kwoty 33,83 zł ( k. 66v.akt ). Uzasadniła to korzystniejszym dla pozwanej zaliczeniem jej częściowej spłaty należności głównej.

Ustalono:

(...) Bank S.A. w W. prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na udzielaniu kredytów i pożyczek bankowych, natomiast (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z/s w W. w zakresie swojej statutowej działalności uzyskuje przychody z lokat funduszu.

( dowód: oraz odpisy KRS na k. 25-26 i 46-58 akt )

W dniu 28.05.2008 r. (...) Bank S.A. w W. zawarł z J. W. umowę kredytu detalicznego konsumpcyjnego nr (...). Umowa została zawarta na kwotę kredytu wynoszącą 3.587,10 zł z zastrzeżeniem jej spłaty w ratach miesięcznych. Do zwrotu pozwana miała łącznie 4.191,91 zł, jednak nie wywiązała się ze spłaty rat kredytu w terminach przewidzianych umownym harmonogramem i do chwili złożenia pozwu zalega z kwotą 8.158,17 zł na którą złożyły się: kwota 3.545,05 zł tytułem niespłaconego kapitału, kwota 265,84 zł z tytułu skapitalizowanych odsetek od kapitału naliczonych w czasie trwania umowy i kwota 4.347,28 zł z tytułu odsetek ustawowych po rozwiązaniu umowy.

( dowód: umowa kredytu konsumpcyjnego z 28.05.2008 r. na k. 18-19 akt i wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu inwestycyjnego na k. 14 akt )

Wobec niewywiązywania się przez J. W. ze zobowiązań nałożonych na nią w umowie kredytu, pismem z dnia 23.07.2009 r. (...) Bank S.A. w W. wypowiedział pozwanej umowę kredytu detalicznego konsumpcyjnego nr (...) z dnia 28.05.2008 r.

( dowód: wypowiedzenie umowy kredytu na k. 20 akt )

W dniu 1.06.2010 r. (...) Bank S.A. w W. wystawił bankowy tytuł egzekucyjny dotyczący zaległości pozwanej wynikających z umowy kredytu detalicznego konsumpcyjnego nr (...) z dnia 28.05.2008 r. W dniu 1.07.2010 r. Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze nadał przedmiotowemu tytułowi egzekucyjnemu sądową klauzulę wykonalności.

( dowód: bankowy tytuł egzekucyjny na k. 21 akt i postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności dla (...) z 1.07.2010 r. na k. 22 akt )

W dniu 26.02.2015 r. (...) Bank S.A. w W. dokonała aportu wierzytelności z umowy kredytu detalicznego konsumpcyjnego nr (...) z dnia 28.05.2008 r. na rzecz (...) Spółka z o.o. Sp.kom. Następnie, w dniu 26.02.2015 r. (...) Spółka z o.o. Sp.kom. dokonała cesji rzeczonej wierzytelności na rzecz (...) Spółka z o.o. SKA., która ostatecznie w dniu 4.03.2015 r., na podstawie umowy przeniesienia portfela wierzytelności, przeniosła wspomnianą wierzytelność na rzecz (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

( dowód: wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych na k. 24 akt, protokół z zebrania wspólników z załącznikiem na k. 27-29, 33-35 i 16 akt, umowa przeniesienia wierzytelności na k. 30-32 akt, umowa przeniesienia portfela wierzytelności z 4.03.2015 r. z załącznikami na k. 36-45 i 15 akt oraz odpisy KRS na k. 25-26 i 46-58 akt )

Pismem z dnia 10.03.2015 r. (...) Bank S.A. w W. zawiadomił pozwaną o przeniesieniu wierzytelności z umowy kredytowej z dnia 28.05.2008 r. na rzecz (...) Spółka z o.o. Sp.kom.

( dowód: zawiadomienie o przeniesieniu wierzytelności na k. 17 akt )

Sąd zważył:

Powództwo było uzasadnione.

Roszczenie strony powodowej miało swoje źródło w odpowiedzialności kontraktowej, a ściślej w zobowiązaniach pozwanej wynikających z umowy bankowej kredytu konsumpcyjnego z dnia 28.05.2008 r., nr (...), zawartej z (...) Bank S.A. w W. ( art. 5 pkt 3, art. 69 pkt 1 i art. 78a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe - Dz.U.2015.128 ). Zgodnie z art. 78a Prawa Bankowego przepisy tej ustawy stosuje się do umów kredytu i pożyczki pieniężnej, zawieranych przez bank zgodnie z przepisami o kredycie konsumenckim, w zakresie nieuregulowanym w ustawie. Wypada zauważyć, że w świetle treści art. 22 1 k.c., pozwaną należało traktować jako konsumenta, albowiem uzyskana przez nią pożyczka nie była przeznaczona na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, natomiast bank udzielił jego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Taki stan rzeczy nakazywał do przedmiotowej umowy pożyczki – zważywszy datę jej zawarcia – stosować przede wszystkim Ustawę z dnia 20.07.2001 r. o kredycie konsumenckim ( t.j.: Dz.U.2001.100.1081 ). Zgodnie bowiem z art. 66 ust. 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( Dz.U.Nr 126 z 2011 r., poz. 715 ) – która weszła w życie z dniem 18 grudnia 2011 r. – do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie stosować należy przepisy cytowanej właśnie wyżej ustawy.

Działalność kredytowa banków nie jest zdefiniowana w Prawie bankowym ani w jakiejkolwiek innej ustawie. Pojęcie działalności kredytowej obejmuje obciążanie ryzykiem przyjętych przez bank depozytów, czyli środków pieniężnych podlegających zwrotowi. Mówiąc o działalności kredytowej, należy odróżnić „kredyt” w rozumieniu szerokim i wąskim. Przez „kredyt” w rozumieniu wąskim rozumiemy kredyt udzielony na podstawie umowy kredytu określonej w Prawie bankowym. Z kolei „kredyt” w rozumieniu szerokim to wszelkie formy kredytowania, włączając w to kredyt w rozumieniu komentowanej ustawy, pożyczkę pieniężną, kredyt konsumencki. Warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy umową pożyczki a umową kredytu. Umowa pożyczki pieniężnej oznacza przeniesienie środków pieniężnych na własność, przy kredycie zaś środki są oddane do dyspozycji kredytobiorcy. Przy pożyczce brak jest konieczności określenia jej celu, przy kredycie natomiast cel taki jest obowiązkowy. Wreszcie udzielanie kredytów i udzielanie pożyczek pieniężnych to odrębne czynności bankowe. Umowa kredytu nie jest więc odmianą umowy pożyczki ( zob. wyrok SN z 13 maja 2009 r., IV CSK 32/2009 - LexPolonica nr 3028358 ).

Przedmiotowa umowa kredytu spełniała warunki ustawowe przewidziane dla niej cytowaną ustawą, zwłaszcza w jej artykułach 7 i 7a. Nie zawierała także klauzul abuzywnych ( art. 385 1 § 1 k.c. i art. 385 3 § 1 k.c. ). Zastrzeżone odsetki umowne nie naruszały – w świetle art. 359 § 2 1 k.c. – zakazu zastrzegania ich w wysokości przekraczającej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego ( odsetki maksymalne ). Za zwłokę w ich płatności należały się już tylko odsetki ustawowe ( art. 481 § 1 i 2 k.c. w związku z art. 359 § 1 i 2 k.c. ). Tytułem komplementarności można dodać, że treść umowy pożyczki była jasna, zrozumiała i jednoznaczna oraz zawierała wszystkie konieczne elementy kredytu konsumenckiego.

Również w świetle przedstawionych przez stronę powodową dowodów nie budziło wątpliwości przeniesienie powyższych wierzytelności przez (...) Bank S.A. w W. na rzecz (...) Spółka z o.o. Sp.kom. i następnie przez tenże podmiot na rzecz (...) Spółka z o.o. SKA., która ostatecznie przeniosła przedmiotową wierzytelność na rzecz (...) Wierzytelności Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W..

W powyższym kontekście zasadniczą okolicznością było uznanie powództwa przez pozwaną w toku postępowania. Zważywszy tę czynność procesową pozwanej podnieść należy, że – zgodnie art. 213 § 2 k.p.c. – Sąd był związany tymże uznaniem i ostatecznie zobligowany do uwzględnienia powództwa, ponieważ powyższa czynność nie pozostawała w sprzeczności z prawem i zasadami współżycia społecznego, ani też nie zmierzała do obejścia prawa. Za takim stanowiskiem przemawiał materiał dowodowy w sprawie, zwłaszcza przedstawione przez stronę powodową dokumenty i w takiej sytuacji możliwe było zaniechanie prowadzenia dalszego postępowania dowodowego.

(...) Bank S.A. w W. wynikająca z umowy kredytu konsumpcyjnego nr (...) z dnia 28.05.2008 r. była zgodnie z prawem przenoszona na rzecz kolejnych podmiotów i ostatecznie na stronę powodową. Wierzyciel mógł bowiem bez zgody dłużnika przenosić wierzytelność na osoby trzecie. Wraz z wierzytelnością przechodziły na nabywców wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. W Prawie bankowym nie ma przepisów ograniczających lub zakazujących przelew wierzytelności z umowy kredytu. Stanowisko takie potwierdził także Sąd Najwyższy, wskazując, że przelew wierzytelności wynikającej z umowy kredytu jest dopuszczalny. Takiego przelewu nie wyłącza żaden przepis ustawy, nie jest też on sprzeczny z właściwością stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu ( zob. wyrok SN z 7 kwietnia 2011 r., IV CSK 422/2010, LexPolonica nr 3896833). Przelew wierzytelności z umowy kredytu nie byłby dopuszczalny tylko w sytuacji, gdyby umowa kredytu zawierała klauzulę pactum de non cedendo. Możliwość dokonania przelewu wierzytelności nie jest także wyłączona w wypadku zawarcia umowy kredytu z konsumentem, w tym kredytu konsumenckiego. Wynika to bezpośrednio z art. 44 u.k.k., zgodnie z którym wyłączenie lub ograniczenie zarzutów przysługujących konsumentowi w razie przelewu wierzytelności z umowy o kredyt konsumencki jest bezskuteczne, a kredytodawca zawiadamia konsumenta, na trwałym nośniku, o przelewie wierzytelności, chyba że konsument nadal ma spełniać świadczenie do rąk kredytodawcy.

Odnośnie odsetek ustawowych za opóźnienie, przyznanych od zasądzonego świadczenia pieniężnego, uwzględniono je na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c., zgodnie z żądaniem pozwu, to jest od dnia złożenia pozwu.

Mając na uwadze ustalone w sprawie okoliczności faktyczne oraz przywołane wyżej motywy – na podstawie art. 213 § 2 k.p.c. w związku z art. 5 pkt 3, art. 69 pkt 1 i art. 78a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe ( Dz.U.2015.128 ) oraz art. 359 § 2 1 i 2 2 k.c. – orzeczono jak w punkcie I wyroku.

W zakresie ograniczonego powództwa należało postępowanie umorzyć ( punkt II wyroku ).

O kosztach procesu objętych punktem III wyroku rozstrzygnięto w oparciu o treść art. 98 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( koszty procesu ). W niniejszej sprawie należne stronie powodowej od pozwanej niezbędne koszty procesu, to opłata sądowa w wysokości 300,00 zł i koszty zastępstwa procesowego wynoszące 2.417,00 zł, to jest łącznie kwota 2.717,00 zł. Taką właśnie kwotę zasądzono powodowi od pozwanej.

Zgodnie z art. 333 § 1 pkt 2 k.p.c., Sąd nadał z urzędu wyrokowi w punkcie IV rygor natychmiastowej wykonalności, zasądził bowiem roszczenie uznane przez pozwaną.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Lidia Wąchała
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Osoba, która wytworzyła informację:  Zenon Węcławik
Data wytworzenia informacji: